Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာမန် နုက်တိတ်လၟိဟ်ကဵုစှော်ကီုလေဝ် ဘာတန်ဒေါဝ်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ် လၟေၚ်သၞာံဟွံလီု ဗ္တောန်မံၚ်ဖိုဟ်

ဘာတန်ဒေါဝ်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ်(Mon Htaw)
ဘာတန်ဒေါဝ်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ်(Mon Htaw)
သၞံၚ်တိုၚ်-ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝွံ ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာ ၜိုန်ရ နူက်တိတ်အာ (၅၀) တၠပြၚ်ကီုလေဝ် လၟေၚ်သၞာံဟွံယောၚ်လီုအာမွဲသာ် ဆက်ပံက်ဗ္တောန်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်နူညးတာလျိုၚ်ကောပ်ကာဲဘာတံ ဟီုလဝ်ဂှ်ရ။

“ကာလက္လေၚ်ဒုၚ်တဲ ကွးဘာသၞာံတၟိဏံဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာတၟိ တန်ကောန်္ၚော် ပဵုကၠုၚ်လၟိဟ် (၄၀) တၠပြၚ်၊ က္လေၚ် တော်ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ကွးဘာနူက်တိတ်အာတံဂှ်တှေ် သၟဟ်မံၚ်ရ၊ ယအ်လေဝ် ယအ်အာညိညဓဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညး ကောပ်ကာဲဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ် တၠဂုဏ်အ္စာမေဓါနန္ဒ (ဗညာဂြု) ဘာရုၚ်ဒါန် မြော်ထ္ၜးဂလာန်ရ။

ကောန်ကွးဘာ ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ်တံဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်လိုက်ဝှ်မ္ဂး ဟိုတ်နူဒှ်အခက်အခုဲကဵု ပရေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ၊ ပရေၚ်ဂိယဲ ကေုာံ ပရေၚ်ဝေယျာဝစ္စပ္ဍဲသ္ၚိ နူက်တိတ်နူဘာအိုတ်တုဲ ပွမကၠောန်တဴကမၠောန်ဗက် ထၜိုတ်၊ အာသေံစပ္တံ နွံဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ကဵုလၟေၚ်သၞာံအဆက်က်ကီုလေဝ် ပ္ဍ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဂှ် လၟိဟ်ကွး ဘာနုက်တိတ်နူဘာ ဂၠိုၚ်တိုန်နူကဵုသၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုအ္စာၝောံတအ်ဟီုရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံက ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဏံဝွံ အ္စာၝောံတြေံ (၈) တၠ ကေုာံ အ္စာၝောံရီုဗၚ် (၁) တၠတံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ခက်ခုဲပ္ဍဲသ္ၚိဋ္ဌာန်တုဲ ဒေံါဇူအာနူလျိုၚ်အ္စာလေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရောၚ် ဂအုပ်ဘာ ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ မန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ် မိညာဏ်သြန် ဟီုထ္ၜးရ။

“တော်ကဵုလၟိဟ်သၞာံတှေ် တာလျိုၚ်ညးတံ ပြေမံၚ်ရ၊ ဂကောံအ္စာၝောံဘာမန် နွံပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ်သီုဖၟိုတ်ဂှ် စၟတ်လဝ် တာလျိုၚ်အ္စာၝောံယိုက်ဂၠေၚ်ပေၚ် (၃) သၞာံတှေ် ကဵုလဝ်အခေါၚ်ဒေံါဇူဂွံနွံမံၚ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ် (၃) သၞာံဟွံက ကဵု (၁၀) သၞာံ ပြၚ်လေဝ်နွံကီုရ၊ သ္ပဟိုတ်နူဒှ်ခက်ခုဲ ပ္ဍဲသ္ၚိဋ္ဌာန်ညးတံတုဲ ဒးဒေံါဇူအာဂှ် နူကဵုပိုဲတံ သၠးဏာကဵုအခေါၚ်ပေၚ်ၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဂအုပ်ဘာမိညာဏ်သြန်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ကုအ္စာ၊ အ္စာၝောံ၊ ကွးဘာမန် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်တံမာန်ဂှ် ဂကောံ သၚ်သၟတ်၊ ဂကောံမမိမအ္စာ၊ ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် (MEL) နွံဍုၚ်သၟာၚ် ကေုာံ ဂကောံ ပညာဒါနဖံၚ်ဒေယှေန် ဍုၚ်လၟိုၚ်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်၊ ဂၠာဲလဝ်သြန်ဂအုံလေဝ်နွံမံၚ်ကီုရ။

“လ္ၚဵုတံဟီုမံၚ် တိုန်ဘာမန် လေပ်လဝ်လိက်ပ္ဍဲဘာမန်တုဲ အလဵုဂွံသုၚ်စောဲဒၞဲါလဵုရောကီုလေဝ် သွက်ကောန်ပိုဲတံ တှေ် ပ္ဍဲဘာမန်ဟေၚ်ပိုဲတံကု်ဵဘာဍေံတုဲရ၊ စၟဳစလဝ်လ္တူကောန်ပိုဲမွဲဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ညးလေပ်လိက်မွဲ ညံၚ်ဘာဍေံဂွံတုဲ ညံၚ်စိုတ်ဍေံဟွံဂွံဍောတ် ၜိုတ်ထံက်ပၚ်မာန် ရုန်ဂ္စာန်မံၚ်ကဵုဍေံပေၚ်ၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးမဒှ်မိမကွးဘာ (၁၀) တန် ဘာကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်မွဲတၠ ဟီုရ။

ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဏံမ္ဂး လၟိဟ်ကွးဘာ (၂၄၈) တၠ၊ လၟိဟ်အ္စာတၟိ၊ တြေံ (၁၂) တၠနွံမံၚ်ရ၊ ကာလအံၚ်တန်အဋ္ဌမ စိုပ်တန်နဝမတုဲ သွက်ဂွံဆက်တိုန်တန် သၠုၚ် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန်ကွာန်အၚ်ဒၚ်မာန်ဂှ် ဂကောံအ္စာ၊ ညးကောပ်ကာဲဘာတံ ကေတ်လျိုၚ် ဗလံၚ်ဗစိုပ်ဏာ စဵုကဵုစိုပ်ဒၞဲါဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.