Categories
လိက်ပရေၚ်

M 23 ဂှ် မုရော?

M 23 ဂှ် မုရော?
M 23 ဂှ် မုရော?
အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုယၟုဂလာန်ဝေါဟာတၟိ M 23 မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ် ခြာဟွံလအ်ဏံတုဲ မၞိဟ် သၟတ်ဝေၚ် Facebook တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် သၟာန် M 23 ဂှ်

မုမုရော? မိက်ဂွံတီအဓိပ္ပါယ် M 23 ဏံအိုတ်ရ။ M 23 ဏံ ဗီုလဵုဆက်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် မူဟိုတ်သာ်လဵု ဂွံမံက်ဂတဝ်ပြကတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ
ကောန်ဂကူပိုဲ သွက်ဂွံတီ ရန်တၟံတုဲ ဒှ်ချူကၠုၚ်လိက်ပရေၚ်ဝွံရ။

တ္ၚဲအတးသၚ်္ကြာန်စှေ် (၁၄-၄-၂၀၁၅) အခိၚ်နူဂယး (၁ဝး၀၀) နာဍဳဂှ် မၞိဟ်သၟတ် ညးစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူ (ဝါ) ညးစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) သွက်ဂကူမန် ဂွံဇၞးမာဲတံ ကောံဓရီုဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲကဵု ဟိုုဝ်တေဝ်အတ္ထရာန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ M 23 ဏံ စရန်တန်ပဋိသန္ဓိ နကဵုညးစၞးနူဂကောံနာနာ (၂၆) တၠရ။ မၞိဟ် (၂၆) တၠဝွံ ၜိုန်ရကၠုၚ်နူဂကောံ/ဗွိုၚ်နာနာကီုလေဝ် ကၠုၚ်ကောံဓရီု နကဵုစၞးဂကောံဟွံသေၚ်ရ။ နကဵုဆန္ဒညးကုညး တိုန်စိုပ်ဗၠးဗၠးၜးၜးရ။ လက္ကရဴ အလန်ဒုတိယ ဆက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ညးတိုန်စိ်ုပ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ သၠာဲဂတးလညာတ် ဂွံကၠုၚ်ကသပ်ဂၞန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရ။ ဂွံကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် နူဂကောံမှာဇန်/တၠဳပိုန်သၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲကဵုသဳကၠဳအလန်တတိယဂှ် သၠးကၠုၚ်ပဋိသန္ဓိ M 23 မာန်ကၠုၚ်ရ။ ပ္တန်ကၠုၚ်နကဵုယၟု “ဂကောံဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ရေၚ်တၠုၚ်အံၚ်ဇၞးမာဲ (၂၀၁၅)” (လွတ်လပ်သော မွန်အမျိုးသား ရွှေးကောက်ပွဲအောၚ်နိုၚ်ရေး အကျိုးဆောၚ်အဖွဲ့) နကဵုလၟိဟ်ကောန်ဂကောံ (၂၃) တၠရ။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုမၞိဟ် (၂၃) တၠဂှ်တုဲ နကဵုယၟ M 23 ဏံ မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ရ။

တၚ်ရန်တၟၟံ တိုၚ်ပ္ကဴ ဂကောံ M 23 ဏံဝွံ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ ညးစၞးမန် ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲ လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ် အဓိက တိုၚ်ပ္ကဴရ။ မူဟိုတ်ဒးပ္တန်ဂကောံရောမ္ဂး ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဟိုတ်နူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒှ်ကၠုၚ်ၜါ၊ ပိတုဲ မ္ဒးဒက်ပ္တန် ဂကောံဏံရ။ ဂကောံဏံ ချပ်ဂၞန်ဗီုလဵုသ္ပ၊ နဲကဲလဵုမှ မန်ဂွံဇၞးမာဲမာန်၊ အာတ်မိက််ရမျာၚ် (က္လၚ်ရမျာၚ်ဂကူမန်) တုဲ လ္တူတၚ်အာတ်မိက် ညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ်မန်တံဂှ် ထမံက်ရုပ်အာရုပ်ရဴရ။ ရမျာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗော်မန်ညံၚ်ဂွံဒှ် မွဲဂှ် ဂကောံသၚ်ပညဳပညပ်တံ ဂိုတ်ဂစာန်ကၠုၚ် ဟွံဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးရ။ ဂကောံဏံဂှ် သၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်တုဲတံဂှ် ဟွံဆက်ကၠောန်ရ။ ညးတံဆက်အာ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ သွက်မန်ကဵုမန် ညံၚ်ဟွံဂွံပြိုၚ်ညးသ္ကံ၊ သွက်ဂွံပညဳအာ ဒၞဲါရုဲမာဲရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ညးတံကဵုဗ္စိုပ်ဏာလိက်ကုဗော်မန် (၂) ဗော်ရ။ အလန်ဒုတိယ ညးတံ အာတ်ဆဵုကဵုဗော်မန် (၂) ရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲအကြာဂှ် မၞိဟ်နူအကြာဗော်ၜါ နကဵုယၟု အမာတ်ဇၞးမာဲ (၁၉၉၀) ကဵု အမာတ်ဇၞးမာဲ (၂၀၁၀) တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳတက်ကျာ (၂) ဝါနွံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အတိုၚ်ရန်တၟံ အာတ်မိက်လဝ်လ္တူဗော်ၜါဂှ် အကာဲအရာဍေံဟွံခိုဟ်ရ။ သီီုၜါလ္ပာ်ဂှ် ဗီုပြၚ်အကာဲအရာ သွက်ဂွံပညဳဒၞၞဲါကီု သွက်ဗော်မွဲကဵုမွဲ ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာကီု၊ အကာဲအရာဟွံမွဲတုဲ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (၁၇-၇-၂၀၁၅) ဂှ် ဂကောံ M 23 ကေုာံ ဂကောံအမာတ်ဇၞးမာဲ (၁၉၉၀+၂၀၁၀) လ္ၚဵုတံ ဆဵုဂဗကုသၚ် သၟတ် ပ္ဍဲဘာနန္ဒဝိုန် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ သၠာဲဂတးလညာတ် အာတ်ကသပ်ဂၞၞန်ရ။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၈-၇-၂၀၁၅) ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဂကောံမှာဇန်နာနာ ပ္ဍဲဟိုဝ်တေဝ်ရာမည ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ဂကောံ M 23 ဂှ် ဖျေံကၠုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် (၅) တၚ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

လ္တူကမၠောန် ဂကောံ M 23 ဏံ ကၠောန်ဂှ်လေဝ် ရမျာၚ်ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ မံက်တိတ်မံၚ်နာနာရ။ “သၚ်တံ ပညဳကၠုၚ်တုဲရ ပညဳဟွံမာန်၊ M 23 ဏံ ဆက်ကၠောန်ဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး ပညဳမာန်ဟွံသေၚ်၊ သၟိၚ်အိန်စှေ်ကၠုၚ်နူသွဝ်လေဝ် ပညဳဟွံ မာန်၊ အတ္တကဵုပရဟိတ ပါ်ပဲါရောဟွံဒး ကမၠောန်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် သ္ပလဝ်ကမၠောန်ဇကုမွဲ ဆလအ်ပညဳဟွံဂွံ” ကျာ်ေ ဇၞာ် အ္စာမွဲဇကု မြော်လဝ်ဂလာန်ကဵုဂကောံ M 23 နွံရ။ “ကောန်သၟာလက်ပၠုဲ ကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်သၟာလက်ပၠုဲတုဲ တိုန်စိုပ် လ္တူစၚ် ဖေက်က်ၜံၚ်ဇတဝ်တုဲ စှေ်အာ လ္ပဒုၚ်ဝၚ်၊ တက်ဂံၚ်ၚ် ပိုဲကဵုဇြဟတ်” ကျာ်ဇၞော်အ္စာမွဲဇကု ကဵုဇြဟတ်လေဝ်နွံ ရ။ “ရန်တၟံဂကောနာဲတံ (၂၀၁၅) ဂွံဂွံအမာတ်မန်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဂွံအမာတ်ဂၠိုၚ်တှေ် မုပ၊ ဒှ်အမာတ်တုဲ မုပစဂွံ၊ (၂၀၀၈) ဟွံပြံၚ်သၠာဲတှေ် အမာတ် (၁၀၀) လေဝ် မုပဂွံ၊ ကမၠောန်နာဲတံ ဒးကၠောန်ကၠာဂှ် မုရောချပ်” ဗီုဏံလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်မန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ (၂၀၁၅) မွဲတၠ ဟီုဂးနွံရ။ “ပ္ဍဲဗော်မန် ဒတူလိုၚ်ဗီုဟီုလဝ်ဂှ် ဟွံပြံၚ် ဟွံလုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ယဝ်ကွာ်အာအတိုၚ်လဟီုဂှ်ရတှေ် ဂကောံ M 23 ဏံလေဝ် ဟွံမံက် ဟွံဒးကျာတ်မံၚ်ရ။ ဗီုဟီုဂှ် ဍေံ ရောဟွံဒှ်မံၚ်ရတှေ် ဗီုဍေံဒှ်မာန်ဂှ် ဒးဆက်ကၠောန်” ဗီုဏံလေဝ် မၞိဟ်ကဵုဇြဟတ်နွံကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲဂကောံ M 23 ဏံ ဒးဒုၚ် ဟီုဂးပါ်ပဲါနာနာသာ်ရ။ ဆ္ဂး လ္တူလဟီုဂး ပါ်ပဲါတံဂှ် ပၠောပ်သၠဒ္ကေဝ်မ္ဂး မၞိဟ်ထံက်ဂလာန် ဒုၚ်တဲကဵုဇြဟတ်ဂှ် ဂၠိုၚ်နူကဵု ညးပျုတ်ဗ္ဒေက်ရ။ ယဝ်ဒးပၠောပ်ကဵုတၟံကၠံမ္ဂး (၈၀%) ညးထံက်ဂလာန်နွံဏောၚ် ထေၚ်ကေတ်ရ။

ဂကောံ M 23 ဏံ မုဆက်ချဳဓရာၚ်ကၠောန်အာရောမ္ဂး ညးတံဒုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကသပ်ဂၞန် လ္တူတၠဳပိုန်သၚ် အကြာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဆက်ပံက်အာ ဂကောံသၠဲ M 23 က္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရောၚ်။ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် နူကဵုဗော်မန်တံ မစန် ကၞာတ်လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မာဲတံ နူကဵုဂကောံ M 23 တံ ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံသၟတ်၊ ဂကောံလိက်ပတ်၊ ဂကောံမှာဇန် အကြာပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတုဲ ရုဲစှ်အာအလံၚ်အမာတ် မၞိဟ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံနွံ၊ ညးပ္တုဲဖိုလ်ကဵုလ္တူဂကူ လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်မာန်၊ မၞိဟ်ကၠိုဟ်ကေတ်လ္တူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ဂကူရ။ (ဥပမာ) နူဗော် AMDP အလံၚ်အမာတ်ညးတံ နွံ (၄) တၠ၊ နူဗော် (MNP) အလံၚ်အမာတ်ညးတံ နွံ (၄) တၠ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်တုဲ အမာတ်မန်ဒှ်အာ (၈) တၠရ။ ပ္ဍဲကဵု (၈) တၠဂှ်ရ မၞိဟ်သ္ပအမာတ်ထေက် (၄) တၠ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုညးဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်ဂှ် ရုဲစှ်အာတုဲ ဂကောံ M 23 တံ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်အာ သွက်ဂွံဇၞးမာဲရ။ မၞိဟ်ဟွံပါလုပ် (၄) တၠဂှ် ဗီုညးကဵုညး ဂ္စာန်အာကေတ်တ်ရ။ အလံၚ် အမာတ် (၄) တၠ ပါလုပ်လၟိဟ် ပ္ဍဲကဵုညးဒေသတံ ဒးစိုတ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဟွံရံၚ်ကဵုဗော်တေံ ဗော််ဏံ မၞိဟ်ဒှ်ထေက် ညးဒေသ တံ ထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဂကောံ M 23 တံ ရေၚ်တၠုၚ်အာကဵု စဵုကဵုဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞး ဟီုကၠးကၠးမ္ဂး အလံၚ်အမာတ် နူကဵု ဂကောံ M 23 တံ ထံက်ဂလာန်ဂှ် သွက်ဂွံဇၞးမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ သွက်ဂွံဒှ်အမာတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်နူကဵုအလံၚ် အမာတ်တၞဟ်ဟ်ရ။

ရံၚ်ကဵုလ္တူအကာဲအရာဂကူမန်ပိုဲတ္ၚဲဏံမ္ဂး ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အောန်လောန်အာ မိက်ဂွံသ္ဂးရ။ ပရေၚ်ဂွံပံၚ်တောဲကၠောန် အာကမၠောန်မွဲစွံလေဝ် ဖန်ဗဒှ်ဟွံမာန် ဂစာန်မံၚ်ညးသံ္က လ္တူညးမွဲကဵုညးမွဲ၊ လ္တူမွဲဂကောံကဵုမွဲဂကောံ ထေက်ကဵုသ္ဒး အောန်စိုုတ်ရ။ ပိုဲရဲညးချူလိက်တံလေဝ် ချူစဝါတ် ချူကျာတ် ဗွဲမလောန်၊ ဆိၚ်ဆတုဲ မ္ဒးချူမံၚ်ရ။ ဗၠေၚ်လေဝ် ညံၚ် ဟွံဂွံဗၠေၚ်နူဒဒှ်ဍာံဍာံ၊ ဍာံဍာံတပ်တပ်လောန်အာဂှ်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်ဒ္စေၚ်မွဲကရေက်၊ ဟီုနကဵုဝေါဟာအရာပ်မ္ဂး မၞိဟ်မတ်ကၠက်က်ဂှ် ကော်ဍေံကမၠက်မ္ဂးတှေ် ဒှ်သၞရ။ မၞိဟ်ပိုဲတံဂှ် ကာလဟီုမ္ဂး မၞိဟ်တပ်ပ်ဖ်အိုတ်ရ။ ကာလညးသ်အာၚ် ဟီုပရေၚ်ဇကုတပ်ပ်ဍာံဍာံဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲပၠန်ဂှ် မၞိဟ်တံဂှ်ပၠန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ မန်ပိုဲဂှ် နူမွဲဗော် ဒှ်ၜါဗော် နူၜါဗော် လၟုဟ်ဒှ် ကၠုၚ်ပိဗော်တုဲရ။ ကၠာတဲ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဟီုလလောၚ်လဝ်ဂှ် လုပ်ရုဲအာမာဲ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲတၠ ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။ စပ်ကဵု အကာဲအရာဏံတုဲ M 23 ဏံ ပဵုတုဲ တာလျိုၚ်ဇၞော်ကၠုၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် တီလဝ်တုဲတုဲရ။ ဆ္ဂး ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၈-၇-၂၀၁၅) ဂှ် နူကဵုဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) မိလျိုၚ်မန် (တာန်ယှေန်) သောၚ်က္လးဏာကဵု ဂကောံ M 23 ကီု သီုကဵု ဂကောံမှာဇန်နာနာ ပ္ဍဲကဵုဟိုဝ်တေဝ်ရာမညဂှ်တုဲ M 23 ကီု၊ ဂကောံမှာဇန်နာနာကီု၊ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တံ ဂွံအာ အထိုၚ်အသး ပ္ဍဲပေဲါဂှ်ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။ “ပိုဲဗော်ညးဗြဴတံဂှ် ရန်တၟံကဵု ပ္ဍဲဗွိုၚ်မၞိဟ်ဗြဴမန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံဂွံအာ အခေါၚ် အရာညးဗြဴ ပ္ဍဲအရာမက္လိဂွံထေက်တံဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်ဗော်ညးဗြဴရ၊ တ္ၚဲဏံ ပိုဲဂွံအခေါၚ်ရ ပိုဲလွဳကၠုၚ်ဇြဟတ် လေဝ် ဍိုက်ပေၚ်ရ၊ သွက်ဂွံလုပ်အာပေဲါရုဲမာဲလေဝ် ဖျေံလဝ်ဗီုတုဲရ၊ ဆ္ဂး ပိုဲရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံတုဲ ဗော်မန်ပိုဲ ၜါဗော် တေံဂှ် ပိုဲစွံစိုတ်ဗီုကောပိုဲ ပိုဲမၞိဟ်ဍောတ် ပိုဲဒုၚ်ဂိကဵုရ၊ ဗော်ပိုဲ သွက်ဂွံဒ္တူလိုၚ်အာဂွံ ပိုဲကေတ်ဒၞဲါ ပိဒၞဲါဓဝ်ရ၊ ဒၞဲါဗော် မန်ၜါတံ ဟွံလုပ်ဂှ် ကဵုပိုဲလုပ်ပိဒၞဲါညိ၊ ဗီုပိုဲညးဗြဴတံ စွံစိုတ်ဓါတ်လ္တူဂကူ ဒုၚ်ဂိလ္တူဂကူဂှ် ဗော်မၞိဟ်တြုံမန်ပိုဲတံ လ္ပကဵု ကျစမၞိဟ်ဗြဴဴပိုဲညိ” မိလျိုၚ်မန် သောၚ်က္လးဏာကဵု ညးမတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်တံဂှ်တုဲ လ္တူဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဂှ် ဗီုလဵုဆက်ကွာ် တရဴအနာဂတ်ဂှ် ညးဂမၠိုၚ်သောၚ်ကၠးကၠုၚ်ရ။

သရောပ်ကၠေံမ္ဂး ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဗော်လုပ်သၞောဝ်နွံ (၃) ဗော်ဝွံ ရန်တၟံ အန္တိမတိုၚ်ပ္ကဴတုပ်ပ်ဖ်အိုတ်ရ။ ဆ္ဂး ဂၠံၚ်တရဴဗျူဟာ သွက်ဂွံကွာ်ဟေၚ်ရ ဒၞဲါလ္ၚဵု တၞဟ်ခြာနွံညိညရ။ ဗော်မန်သီုပိဗော်ဂှ် ဗော်ဒုၚ်တဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) မွဲဗော်လေဝ် ဟၟဲရ။ ဆ္ဂး ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ (တည်ဆဲဥပဒေ) ဥပဒေမတန်တဴတုဲ သီုပိဗော်ဂှ် သွက်ဂွံတန်တဴဂွံ၊ ဒးဒုၚ်ထ္ပက်လဝ်စၟတ် တဲ ဒုၚ်တဲ (၂၀၀၈) သီုဖ်အိုတ်ရ။ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒုၚ်တဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) မ္ဂး အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ဟွံမွဲရောၚ်။ ရမျာၚ်ကဵု (Messaging) ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ရ ဗီုပြၚ်လဟီုတၞဟ်ခြာ၊ ဗော် (AMDP) ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ၜေတ်လုပ်တုဲ လုပ်အာပေဲါဗ္တိုက်သွက်ဂကူ နနဲတိုန်ဇိုၚ်တၞိန် မွဲကၞၚ်တုဲမွဲကၞၚ်ရ။ ဗော် (MNP) ဂှ် ဟွံဒုၚ်တုဲ (၂၀၀၈) ပုဟ်၊ (၂၀၀၈) ဟွံပြံၚ်သၠာဲမ္ဂး လ္ပါ်ပေဲါရုဲမာဲပုဟ်။ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဂှ် အခေါၚ်အရာညးဗြဴ ထေက်ကဵုသ္ဒးဂွံ ညံၚ်ကဵုဂွံဂွံ သွက်ဂွံတံၚ်တဲ ကွာ်ဓလောဲဏာ ညးဗြဴ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ရ။ အတိုၚ်ရမျာၚ် မကဵုလဝ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူဇကုဂှ် ယဝ်ခ္ဍောန်ကွာ်ဗက်အာမ္ဂး ဟွံဇီုကပိုက်ညးသ္ကံတုဲ ဂကောံ M 23 ဏံလေဝ် ဟွံဒးပံက် ဟွံဒးကၠောန် ဟွံ ဒှ်ဒဒိုက်ရ။ ဆ္ဂး ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံမ္ဂး မိက်ဂွံဖျေံ မိဂ္ဂးကဵု ပရေၚ်ဓရ်ရ။ ဗီုမိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဍေံဒှ်မာန်ဖ်အိုတ်ဟွံသေၚ်၊ ဗီုဍေံမိက် ဂွံဒှ်ဂှ်ရ ဍေံဒှ်၊ ဗီုဍေံဒှ်ဂှ် ဒးကၠောန်ဗက်အာ ဟိုတ်ဂှ်ရ M 23 ဂှ် မုရော? ဟီုဂှ် နကဵုလိက်ပရေၚ်ဏံ ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.