Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်ညးစၞးမန်ရောၚ်

ရုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်စုတ်မာဲကဵုမာန်(copy)
ရုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်စုတ်မာဲကဵုမာန်(copy)
ကြဴနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ပညဳပညပ်ညးသကအ် ဟွံဂွံတုဲ အဃောညးစၞးမန် သွက်သ္ၚိကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ဆံၚ်တံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ‘မာဲမန် သွက်ဂွံကဵုညးစၞးဗော်မန်’ တံဟေၚ် ဂကောံမဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂး လလောၚ်တြးကၠုၚ်ရ။

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏအ်ဝွံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံဒးကဵုမာဲဂှ် ထုဲထံၚ်ဗွဲမလောန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ဂှ် လၟိဟ်နွံဒၟံၚ် ဗၞတ် (၂၀) ဗော်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲကဵုဆန္ဒမာဲ မွဲမွဲဒၞာဲမ္ဂး လၟိဟ်ဗော်လုပ်ပြိုၚ် နွံမံၚ် ဗၞတ် (၅) ဗော် စဵုကဵု (၁၀) ဗော်တုဲ သွက်ညးဒးကဵုမာဲတအ် မတ်ဒးယှုက်ထုဲ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲအရာကဵုမာဲ သွက်ဗော်မန် (၃) ဗော်ဟီုဂှ် ဒၟာနူကဵု ၜိုပ်နွံမံၚ် (၃) ဗီုတုဲ ၜိုပ်အလဵုဂှ် ဒှ်ဗော်အလဵုရော သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးဒှ်ဝိဝိၚ်ရ။

ရံၚ်ကေတ် ပရေၚ်ဗော်မန်တံပၠန် ညးစၞးဟွံပေၚ်သ္ၚိ ညံၚ်ဂွံဗပေၚ်စုတ် ဗော်ညးဗော်အဲ ဂစာန်ကၠောန်တဴမံၚ် သာ်ဏံတုဲ သွက်ဂွံကဵုပညာ သွက်ဂွံလဴထ္ၜးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သာ်လဵုဂွံကဵုမာဲဂှ် အခိၚ်ဟွံမွဲရ။ နကဵုဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တံပၠန်လေဝ် ရံၚ်အာ အယောၚ်အယာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ဂကောံကဵုပရေၚ်ပညာနဲကဲကဵုမာဲ (Voters’ Education) ဂှ် အောန်တဴမံၚ်ဏီရောၚ်။ တက်စမ်ရံၚ်အကြာဂကောံမဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံမ္ဂး ဟိုတ်နူဗော်မန် ဒှ်မံၚ် ၜါပိတုဲ နကဵုညးတံ ဒှ်ဒဝိၚ် ဒးဒုၚ်စောဲစုတ် ရဲဗော်အတေံ ရဲဗော်အဏံတုဲ ဟွံမိက်လုပ်ပါ ပ္ဍဲအရာကဵုပညာရ။

ဗီုဏံ ဒှ်ဟွံထေက်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်ပိုဲတံ ပရေၚ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်အောန် ပ္ဍဲအရာကဵုမာဲရ။ လ္ၚဵု ဗှ်လိက်ဟွံလေပ်၊ လ္ၚဵုတံဂှ် ဖေက် ဟွံမိက်အာရုၚ်မာဲ၊ လ္ၚဵု ဗော်ဂကူသအာၚ်တံ စှေ်စန်ဒက်လဝ်တုဲ ဟွံမိက်ကဵုဗော်မန်လေဝ် နွံရ။ အကြာဏံ ဗော်သၟာကမၠောန် နွံတန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ပ္ဍဲကဵုမလေဝ်ယှာတံ ညးဂှ် ကၠတ်ဂၠံက်ကေတ်ရော ရဴဝွံ ပြသၞာနာနာပြကာ နွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအကာဲအရာသာ်ဏအ်ဂှ် ဂကောံမဟာဇန်မန် ဗွဲမကတိုၚ်ကၟဟ် ဒးပါလုပ် ပ္ဍဲအရာ ကဵုပညာနဲကဲကဵုမာဲ ကေုာံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ‘မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်မန်’ ဗွဲမညဳသာ ကတိုၚ်ကတိုၚ်ကၟဟ်ဟ်ရောၚ်။

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်မန်ရောၚ် ကာလ လလောၚ်တြးတဴသာဂှ်မ္ဂး ဗော်မန်တံ ကၠောန်ကဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သာ်လဵုရော ရဴဝွံ တၚ်သၟာန်တံ မံက်တဴမာန်ရ။ ပရူဝွံ ပၟိက်ဇၞော်တဴ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။ နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု သၟာလလောၚ်တြးတံကီု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံကၠးမးဂှ် ဒးသောၚ်ကလးမာန်ကီုရောၚ်။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ၜိုန်ရ ယၟုဗော်တၞဟ်ခြာကီု လညာတ်တၞဟ်ခြာကီု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲကဵုမွဲ ဒှ်သၞဒက်ဝဲညးသကအ်ကီုလေဝ် ဗော်မန်တံဂှ် –

(၁) ညးမဆာန်ဂကူ ညးမကၠောန်ၜိုတ်လဝ် ပရေၚ်ဂကူတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဍိုက်လဝ်က္ဍိုပ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ဆာန်ဂကူ အိုဿီုတုဲ ညးတံ ဂွံမာဲဒှ်အမာတ်မ္ဂး ဒှ်သွက်ဂကူရောၚ်။

(၂) ညးတံဂှ် ဒှ်ဒဝိၚ်ကဵု ဂကူမန် ဖေက်ကၠေံကၠက်အာတုဲ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ညံၚ်ဂွံတန်ကြန်အာ ပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ် ညးတံ ဂစာန်ရောၚ်။

(၃) ညးတံဂှ် ပ္ဍဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ ကေုာံ အခေါၚ်အရာ တွဵုရးဍုၚ်မန် အောန်တဴမံၚ် ဗီုဏံဂှ် ၜိုတ်ဂွံကဵုဂွံ ဗိုၚ်လုပ်ကဵု ပေဲါဗတိုက်ရောၚ် – ဂွံပတှေ်ကေတ်ရ။

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်မာဲ ဟီုဂးကီုလေဝ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ပ္ဍဲဒေသဇကု (ဝါ) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကုမ္ဂး ညးစၞးအမာတ်မန် ဒှ်မံၚ် နူ (၄) တၠ စဵုကဵု (၁၀) တၠကီုတုဲ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးရုဲစှ်ရောၚ်။ ဆဵုစုတ်ရုပ်ၜိုပ်တုဲ တက်စုတ်တဆိပ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရ။ ဒးရံၚ်အာ စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ညးစၞးတံရောၚ်။ ကၠောန်ကၠုၚ် သွက်ဂကူဗၞတ်အလဵု ပရေၚ်ပညာ နွံသာ်လဵု ဒဂေတ်ပဋိပတ် နွံသာ်လဵုတံဂှ် ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် သွက်ဂွံရုဲစှ်အမာတ်မန် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု ဂကူမန်ဂှ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.