Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် လုပ်အဝေါၚ်ပွိုၚ်ကွာန်ဘာဂှ် မၞိဟ် ၆ လ္ၚီပြၚ်အခေါၚ်ကဵုမာဲနွံ

တၞးလိက်စပ်ကဵုပရေၚ်ကဵုမာဲ (Internet)
တၞးလိက်စပ်ကဵုပရေၚ်ကဵုမာဲ (Internet)
အိုက်သာၚ် – သွက်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဂမၠိုၚ် မလုပ်အဝေါၚ် ပွိုၚ်ကွာန် ကွာန်ဘာဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံံမံၚ် ၜိုတ် ၆ လ္ၚီပြၚ်ဏေါၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူရုၚ်

ပါ် ဂကောံကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

ကွာန်ဂမၠိုၚ် မၞုံပ္ဍဲတိဍာ်ဒေသ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မဒှ်ခတှေ် ဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် မ္တံ ကွာန်ကာန်နဳ၊ ဝါဗိုၚ်၊ဝါဇြေန်၊ ဖလာန်၊ ဂနဳ၊ ပၞၚ်ဗုၚ် တံဂှ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ အခေါၚ်ကဵုမာဲ ဟွံမွဲ ပရိုၚ်ပြးမံၚ်ရ။

ဆ္ဂး နူကဵုရုၚ်ပါ် ကမ္မရှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုလဝ် ကွာန်နွံ လ္ပာ်ဗၟံက်ဍုၚ်ရေဝ် မလုပ်အဝေါၚ် အပိုၚ်ပွိုၚ် ကွာန်ဘာဂှ် ဟွံဆောံ အခေါၚ်ကဵုမာဲရ။ ဒးနွံကဵုအခေါၚ်ကဵုမာဲ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဏောၚ် ဂးရ။

“ ကဵုမာဲဟွံဂွံဂှ် ဟွံမွဲ၊ ဣၝဲတံ ဗက်ကေတ်လဝ် စရၚ်ဖ်အိုတ်ရ။ ညးတံဂှ် လုပ်အဝေါၚ် ကွာန်ဘာလေဝ်၊ ဣဂှ်ရ ညးတံဒးကဵုမာဲ နူကဵုစရၚ် အပိုၚ်ကွာန်ဘာဂှ်ဏေါၚ်၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံ ကွာန်ကဵုမာဲ ဟွံဂွံဂှ် ဟွံမွဲ။ ကံက်လဝ် စရၚ်ညးကဵုမာဲ သီုဖ်အိုတ်ရ” သာ်ဝွံ နူရုၚ်ပါ် ဂှ်ဟီုရ။

ကွာန် ကာန်နဳ၊ဝါဗိုၚ်၊ ဝါဇြေန်၊ဖလာန်၊ဂနဳပၞၚ်ဗုၚ် တံဂှ် ဟိိုတ်နူ လုပ်အဝေါၚ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ကွာန်ဘာတုဲ ညးတံ ဒးအာကဵုမာဲ ပ္ဍဲကွာန်ဘာရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ် ကွာန်ဘာဂှ် ညးနွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ တြုံတြုံ ၂၉၄၁ တလ၊ ဗြဴဗြဴ ၃၁၇ရ တလ၊ သီုဖ်အိုတ် လၟိဟ်ညးကဵုမာဲဂွံ နွံ ၆၁၁၈ တလရဂှ်လေဝ် နူရုၚ်ပါ်ဂှ်ဟီုရ။

စရၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ်ဏံဂှ် ဒှ်စရၚ် နူသေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ ဒဵုစိုပ် ၂ရ တ္ၚဲကၟာတ်လက္ကရဴ အိုတ်ဂှ်ဏောၚ်တုဲ ဗွဲကြဴဏံ ထပ်ဂလိုၚ်ပ္တိုန်လဝ် စရၚ်ညးကဵုမာဲ ၂၀၀ တလကိတ်တ်ပၠန် နူရုၚ်ပါ်ဂှ် ထပ်ဟီုထ်ၜးပၠန်ရ။

ကွာန်ကၞောတ်ၜဳရေဝ် တံဂှ်ဝွံ နူကဵုကွာန်ဘာမ္ဂး နွံအသ္ၚောဲခြာ နူ ၃ တိုၚ် ဒဵု ၁၂ တိုၚ်တုဲ အခိၚ်ကသီုမ္ဂး ဒးအာကၠုၚ် နကဵုဂၠုၚ်တုဲ အခိၚ် မုဟ်ကျာကဵုက္ညၚ်မ္ဂး ဒးအာကၠုၚ် နကဵုကွဳစက် ကွဳလိုန်ဓါတ်တံဏောၚ် ဂွံတီရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဝွံ ပ္ဍဲမွဲတွဵုရးးမန်ဏံ မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံၜိုတ် ၁၄ ကိုဋ်ကဵု ရ ဠက်ရဂှ်လေဝ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဝွံ ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ မံက်တေံဏောၚ်ဒှ်တုဲ ဗော်ညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ဗက်ချဳမံၚ် ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.