Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜိုန်ဒုၚ်တဲ NCA ကီုလေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံဒှ်ဟွံမာန်ဏီ

သဘာပတိ ဂကောံ SD နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောမြော်မံၚ်ဂလာန် (Internet)
သဘာပတိ ဂကောံ SD နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောမြော်မံၚ်ဂလာန် (Internet)
မာံသုတ – ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜိုန်ဒုၚ်တဲကဵု ပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ဂှ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူ ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ အိုတ်အလုံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တံဂှ်ရ အတိုၚ်

အလဵုအသဳ ဘိက်လဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာဂှ် နကဵုဗော် ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဟွံမာန်ဏီ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ အဆံၚ်သၠုၚ် နူဂကောံ SD ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်အဆံၚ်သၠုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ် ကၠောန်သ္ပဏာ ဒၞာဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ၊ကၟိန်ဍုၚ်သေံထာဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ နူ ၂၈ ဒဵုစိုပ် ၃၀ ဂှ် ဂကောံ SD စှ် ဂကောံ မပါလုပ် သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဟွံမာန်ဏီ ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

“လိက်ကသုက် ဗဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် ကော်စ NCA ဂှ် ပိုဲတံ ဒုၚ်လဝ်တဲ တုဲတုဲမံၚ်ရ။ ဂွံစိုပ်အဆံၚ်ဏံ ဂှ်လေဝ် ကေတ်အခိၚ်တုဲ ပိုဲတံ ဒးဂစာန်ကၠုၚ်လဝ် တၟာလံဏောၚ်။ ဆ္ဂး ဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵု သှေ်အာတုဲ ဆက်ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်ဂှ် ဟွံမွဲပၟိက်” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

သွက်ဂကောံ မသှေ်မံၚ်တံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ တၚ်ဒုၚ်ဂယိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပၞာန် မုလေဝ်ကဵုဟွံမာန်တုဲ ဟိုတ်နူဆက်ဒှ် ပေါဲဗ္တိုက်မာန်မံၚ်ဏီဂှ်ရ ဂွံဒက်ပ္တန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ်ဟီုဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဟွံသေၚ်ရ ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

ဂကောံ (၆) ဂကောံ မတွံဂး ဒပ်ပၞာန်ပရေၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူ တအၚ် (ဂကူပလံၚ်) ကော်ဂးTNLA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် ကော်ဂးစ AA ၊ ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ ရးဍုၚ်ဗၟာ ကော်ဂစး MNDAA၊ ကံၚ်ဇြဳ ကောန်ဂကူ ရခေၚ် ကော်ဂးစ ANC ၊ ဂကောံ ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ ကော်ဂးစ LDU ၊ ဂကောံဇၞော် ကောန်ဂကူဝ ကော်ဂးစ WNO တံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ပါဲတးလဝ် ဟွံကဵုလုပ် ပ္ဍဲအရာထ္ပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် NCA ရ ဂွံတီကေတ်။

မွဲကရောံကဵု ဂကောံ ၆ ဂကောံ အလဵုအသဳ မပါဲ ပသှေ်လဝ်ဏံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက် ဂကူကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜး ဂကူကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက် ရးသေံဇၞော် SSPP တံလေဝ် (သီုဖ်အိုတ် ၁၀ ဂကောံ) ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီ သာ်ဝွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ အဆံၚ်သၠုၚ် ဂကောံ SD ၁ရ ဂကောံဂှ်ရ။

သှေ်မံၚ် ရ ဂကောံ မတွံဂး ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် KNU၊ ကံၚ်ဇြဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကရေၚ် KNU/KNLA ၊ ဒပ်ပၞာန်ပတုဲဖဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကရေၚ်DKBA၊ မုက်ဒပ် ကောန်ဂကူချေၚ် CNF ၊ မုက်ဒပ် ဒဳမဝ်ကရေတ် ကွးဘာဂမၠိုၚ် အလုံဍုၚ်ဗၟာ ABSDF၊ ဂကောံ ပရေၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူပအိုအ် PNLO ၊ ဗော်ပရေၚ်ဗၠးၜး ရခေၚ် ALP တံဂှ် ညးတံ ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ အဆံၚ်သၠုၚ်ဂှ် ကီုရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဂကောံ SD တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒှ်သဘာပတိတုဲ “ဂကောံ ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ တံဂှ်လေဝ် လ္တူ အခေါၚ်အဝဵု မက္လိဂွံဂှ် ဟွံမိက်ဗလး မိက်ဂွံကေံရပ်ကၟောန်န်၊ ဂကောံသှေ်မံၚ် ဟွံမိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီ တံဂှ်လေဝ် ရပ်လဝ်မူမ္ဂး All Inclsive ဒးပါလုပ် သီုဂကောံ ရပ်လွဟ်ဖ်အိုတ်ဏောၚ် ဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵု သှေ်ဂလုဲအာဟွံထေက်၊ဂွံပါလုပ် သီုဖ်အိုတ်ဂှ် ဒးကေတ်မံၚ်အခိၚ်ဏီ ဂုန်နူဂှ်ရ လညာတ်ဒှ်မံၚ်ၜါလွး” သာ်ဝွံ ညးဟီုဏာ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ်ရ။

တုဲပၠန် ဂတနူဏံ ဂကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကဵု ဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဏီတံ မံက်ကၠုၚ်မ္ဂး ရန်တၟံတမ် ညံၚ်ဟွံကၠေံအာ၊ ညံၚ်ဟဂွံ ဝိုတ်ကၠေံဘဝ၊ ညံၚ်သ္ဂောံ ပ္ညဳမံၚ်ညးသ္ကအ်၊ ပ္ဍဲအရာ ဂစာန်မံၚ် သွက်ဂွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍာံဍာံဂှ် လ္ပချပ်လ္တူကျာ ဒးချပ်လ္တူသဘဴ နဇိုၚ်နတဲ မကၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကွေံကွေံဂှ်ဏောၚ် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ဟီုရ။

ပရူဝန်ဇၞော်ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ UPWC ကၠုၚ်ဆဵုကဵု ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ပါ ၂၆၊ ပ္ဍဲဘာလဒေါဝ်ဍုၚ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဒဒှ်ရ ဥုအံၚ်မေန်ဟီုလဝ် “ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တှေ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တေံဂှ် နအဆံၚ် ညးလ္ၚတ်ဟေၚ်ရ အခေါၚ်တိုန်နွံ” ဂှ်လေဝ် ဓမံက်ထ်ၜးပရိုၚ် တုဲမံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.