Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵုဏံ ညံၚ်ဂွံဒက်ပတိုန်အာ ပရေၚ်ညဳသာကောန်ဂကူမာန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ နွံပၟိက်

DSC_0646သၞံၚ်တိုၚ် – ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ဂိတုမာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါ ဗဟဵုဏံဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵု ဒေသတကအ်ခၟိုၚ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံဒက်ပတိုန်အာ ပရေၚ်ညဳသာကောန်ဂကူမာန်ဂှ် ညးဒေသတံ နွံပၟိက်မံၚ်ရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်

တီကေတ်လဝ်ကီုရ။

“ညံၚ်ဂွံပ္ညဳအာဇြဟတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ဂွံဒှ်မွဲဂကောံမွဲကရောံဂှ်တှေ် ဒးထ်ၜးကဵုပ္ဍဲကဵုပေဲါတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဏံရ။ ယဝ်ခါရ စိုတ်ဓာတ်မၞိဟ်မွဲကဵုမၞိဟ်မွဲ၊ ဓဝ်သၠေဟ်ပၟာ ဟွံညဳသၟဟ်တှေ် ဂွံဆက်အာဂတတေံ ခက်ခုဲမာန်၊ ယဝ်ရဂွံ ဓဝ်ညဳသာ ဓဝ်ရှေ်သှေ် ညးမွဲရကေုာံညးမွဲတှေ် ဂွံပံၚ်တောဲအာညးသ္ကံမာန်တှေ် ပိုဲဘိုၚ်ကၠောန်အာကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသတကအ်ခၟိုၚ် ဒံက်တာနာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုညးက္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဗဒှ်တံဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ပါလုပ်ကၠုၚ်မာန်ကီုလေဝ် သ္ပစၞးဗော် ပၠတရဴမူဝါဒဗော်ဂှ် ဟွံကဵုပါလုပ်မွဲသာ် သ္ပစၞးပူဂဵုတုဲ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်ပ္ဍဲကမ္မတဳတိုၚ်တံမာန်ကီု ညံၚ်ဂွံထ်ၜးဏာစရာဲဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲကဵုဂကူမန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စၟဳမံၚ်အိုတ်ရ။

“ယဝ်ရကဵုထောံဖျုန်ကဵု ညးတေံကၠောန်မှခိုဟ် မၞိဟ်ဏံ ကၠောန်မှ ခိုဟ်တှေ် ပရေၚ်ညးတံကဵုညးတံ ဟွံပြေပြံၚ်ညး သ္ကအ်တှေ် ပါလုပ်ကၠုၚ်ဏောၚ်။ ဗီုဂှ်တှေ် ဍေံဟွံစှေ်ဗီုရ။ ပံက်ကမ္မတဳဗဟဵုဏံ မၞိဟ်မံၚ်အဒေါဝ်ဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုဒှ်” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါရဝံသ ဘာဇေယျဝံသ ကွာန်ၝောံ နက် ဟီုမြော်ရ။

မိက်ဂွံလုပ်ဓလီုလ္တူတ္ၚဲကောန်ဂကူတုဲတှေ် နကဵုသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ရန်တၟအ်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠုၚ်အုပ်ဓလီုဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ပုဟ်။ မၞိဟ်ဘိုၚ်ကၠောန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် စွံစေတနာလ္တူလညာတ်ကောန်ဂကူဟေၚ် ရန်တၟအ်သာ်ဂှ်တုဲ ဗော်ညးဗော်အဲ လ္ပဝေၚ်ပါ်ပဲါ၊ ပဲါနူကဵုရဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ကောန်ဂကူချဳဓရာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဂကောံ နာနာတံကီု မၞိဟ်စိုတ်ဓာတ်မိက်ဂွံကၠောန်လ္တူကောန်ဂကူဖအိုတ်ဂှ် ဒးပါလုပ်ထေက်ရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာနာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

စပ်ကဵုဓဝ်ညဳသာပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ(ဗဟဵု) မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ဂှ် “တ္ၚဲဏံ ပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) တုဲဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ်ကြက်ဍေံရ။ ကော်စတှေ် (Hot Issue) မွဲရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံတှေ် ဒးဓမံက်ရုပ်ရဴထေက်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုလညာတ်ညးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၂၉) ဂှ် ပံက်ပတိုန်လဝ်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵုရောၚ်။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တကအ်ခၟိုၚ်) ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုညးစၞးဒေသမကၠောန်ဗဒှ်ဂှ်ကီု နူကဵုဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ ဂကောံသၟတ်မန် နူကဵုကွာန်နာနာတံဂှ် ဒက်ပတန်လဝ်တုဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် သွက်ဂွံဒှ်သြန်ဂအုံကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) ဂှ် တက်လဝ်လိက်ဒကုတ်ဒုၚ်ဒါန်စမ်ကံကု သိုလ်တုဲ သွံတြးချဳဓရာၚ်မံၚ်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်ပွိုၚ်တိုက်ကလအ်တံ ရတ်သြောံ သွက်ဂွံဒှ်သြန်ဂအုံတ္ၚဲကောန်ဂကူ ကီုရောၚ် ညးအုပ်ကာကမ္မတဳကၠောနန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ ပွိုၚ်ဍုၚ်တကအ်ခၟိုၚ် နာဲမြသောၚ်း ဟီုရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်) ကွာန်ကလအ်၊ (အပြိုၚ်၊ ကအ်ဍောတ်၊ နှေဟ်မုက်) ဂှ် သွက်ညးမတိုန်စိုပ်နူဒေသပလုၚ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စၠောံကဵုက်ၜၚ် (ဇက်) မာန်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံ ဟီုရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကဆံၚ်ဗဟဵုဂှ် ပြံၚ်ဗဆုဲဒေသတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၉) တေံလေဝ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) ဂှ် ကေၚ်ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲဒေသတကအ်ခၟိုၚ် (ကွာန်ကၟာမဵု) တုဲဒှ်လဝ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.