Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်လုပ်သၞောဝ်မာန် ချဳဒရာၚ်အာတ်မိက်ရောၚ်

ရန်တၟံကဵုကောန်ဂကူမန်တံ သွက်ဂွံဂွံအခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမတုပ်သၟဟ်မာန်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ် တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်မာန်ကီုဂှ် နူကဵုဂကောံကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံကီု၊ နူကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်တံ အာတ်မိက် ချဳဒရာၚ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်လုပ်သၞောဝ်မာန်(Internet)
ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်လုပ်သၞောဝ်မာန်(Internet)

“အလုံကောန်ဂကူမန်ပိုဲဒုၚ်လဝ်တဲကီု၊ အလုံကောန်ဂကူပိုဲ စှေ်စိုတ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူ ဗွဲမဂၠိုၚ် စွံမံၚ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ဏောၚ်တှေ် တ္ၚဲဏံမွဲတ္ၚဲဂှ် နကဵုအလုံဍုၚ် ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဂှ် ဒးဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ဂှ် အောန်အိုတ်ပိုဲဒးကၠောန်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲထောန်လွေန် ညးအာက္ဍိုပ် သာပ်ကမ္မတဳစန်ဒက် ( ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု) ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂှ်မ္ဂး မပ္တံကဵု ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ကီု၊ ကဝးဒွက် စပ်ကဵု ကၟာတ်ရုၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူကီု၊ ကၠောန်ပ္တိတ်သတေတ်ကာကီု၊ ယာတ်ပါတ်က္ဍိုပ်ကီု၊ နကဵုရမျာၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူမန်တံကီု သာ်ဝွံ အာတ်မိက် ချဳဒရာၚ်အာရောၚ်ဂးရ။

“တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဂွံကၟာတ်ရုၚ်မွဲဂှ် ပိုဲစိုတ်လုပ်စမံၚ်လအ်ရ၊ ဆဂး ကိစ္စဏံဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ်ကာတၟေၚ် New Issue မွဲအလန်လေဝ်ဟွံကေၚ်ဆဵုလဝ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ် ၂၀၀၈ တေံလေဝ် ချုုလဝ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ဆဂး ၜိုတ်ပိုဲဂစာန်ဂွံဂှ် ပိုဲဒးဂစာန်အာဏောၚ်၊ ဂတနူဏံ ပိုဲစိုပ်ကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်တှေ် ဗီုလဵုုဒးပထေက်ဂှ် ချပ်စညးသ္ကအ်ပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ အမာတ်ဇၞးမာဲ ၂၀၁၅ ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူဏံဂှ် ဒးကၟာတ်ရုၚ်ထေက်တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်ပိုဲညာတ်၊ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် စိုပ်တ္ၚဲကောန်ဂကူယျတှေ် ကောန်ၚ္ၚာ်တံ ဒးသွဟ်လိက်သၟးဂၠိုၚ်၊ ပိုဲတံ ဒးသုၚ်စောဲ ကောန်ၚ္ၚာ်ဒၞာဲလဵုဂၠိုၚ်ရောတှေ် ပ္ဍဲကဵုဒပ်ဗၚ်ခရာဂှ် ပိုဲဒးပကတ်ပကေၚ်ဏောၚ်တှေ် ခက်မံၚ်ကဵုကောန်ၚ္ၚာ်တံဒးသွဟ်လိက်ဏောၚ်တှေ် ဒှ်ဒဒိုက်တၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံဂှ် နကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲမွဲတှေ် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ ထေက်ကဵုဒးဂွံထေက်ဏောၚ်၊ အလဵုအသဳ ဟိုတ်နူကဵုဟွံကဵုအခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတုဲတှေ် ဍုၚ်ကလိုက်ကမဵုလေဝ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်၊ နကဵုကောန်ဂကူမန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲတၠတှေ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံကၟာတ်ကဵုရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ဂှ်တှေ် နွံပၟိက်မံၚ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ဂကောံထံက်ပၚ် ပရေၚ်ပညာမန် တၠဂုဏ်ဒါန ဟီုမြော်လဝ်ရ။

နူကဵုတ္ၚဲအခေါၚ်အရာမၞိဟ်အလုံဂၠးကဝ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲကေၚ်ချဳဒရာၚ်လဝ် နကဵုလိက်လလောၚ်တြး၊ လက်ကြဴဏံ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ်လေဝ် ပ္တိတ်လဝ်ဒွက် သွက်ဂွံကၟာတ်ရုၚ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူ၊ လိက်လလောၚ်တြးတံ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူဏံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံတြးအာလိက်လလောၚ်တြးတံကီု၊ မပ္တံကဵု သတေတ်ကာ၊ ယာတ်ပတ်ကၟ္ဍိုပ်တံဂှ်လေဝ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုသတေတ််ကာ၊ ယာတ်ပါတ်က္ဍိုပ်တံဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံကၟာတ်ကဵုရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ် ဂှ်ပိုဲချပ််လဝ်နွံရောၚ် ဆက်မြော်လဝ်ရ။

တုဲကၠုၚ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် လၟေၚ် (၁) လၟိဟ် (၁၁) ဂှ် ညးစၞးအမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နာဲနာၚ်ဥူ ပ္တိုန်ဂလာန် သွက်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီကဵု တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ် ဂှ်တုဲ ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် နဒဒှ် “စွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ” ရ။

ဟိုတ်နူကဵု ဂွံသ္ပဒဒန်သၞောဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးအခေါၚ်ဟွံမွဲတုဲ နူကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဂိုၚ်စွံ “သ္ပစၟတ်သမ္တီ” တုဲ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဆက်ဂစာန်အာကဵုဏောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံသ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵုု (၆၈) ဝါဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်အာတ်မိက်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် သ္ပစၟတ်သမ္တီ “ၜိုတ်ကဵုလိက်အသမ်ပါၚ်” သၟးဟွံသေၚ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်ဂွံသ္ပကဵုတ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ပေၚ် (၄၁) သၞာံ ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ကေၚ်အာတ်မိက်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.