Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

မန်ပတှေ် ဗော် NLD ဖန်ကဵုအခေါၚ်အရာမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

သ္ၚဳရံၚ်ဝၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂွံဗၠးၜးကၠုၚ်ဂှ် ဇြဟတ်ဆီပဠက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒုၚ်ချိုတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံကဵုဠက်၊ လၟိဟ် ကောန်ပၞာန်ဂကူမန်သက်က် နွံ (၃၀၀၀) တၠ လိခ်ဝၚ်ဟီုလဝ် ကၠးကၠးရ။ ဍုၚ်ဗၠးၜးတုဲ ကာလဂကူမန်တံ က လေၚ်ဟီုအခေါၚ်အရာဂကူ၊ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်မ္ဂး နာဲအံၚ်ဆာန် မဒှ်မအံက်ဒဝ်သု မုအရေဝ်ကလေၚ် ဟီုလဝ်ကဵုဂကူမန်တံဂှ် မန်ခေတ်တၟိ ဟွံဗှ်လိခ်ဝၚ်တံ ဂိဟွံလေပ်ရ။ မန်ဗှ်လိက်ဝၚ် တီဝၚ်အရေဝ်နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂျူဗလဳဟဝ် “အခေါၚ်မန်တံအာတ် သွက်ဂွံဒးကဵုဟွံမွဲ၊ ကဵုဆ

ဗ္တောန်လိခ်မန်ညိမ္ဂး ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ။ မန် ကဵုဗၟာဂှ် ပတှေ်ဘာသာလေဝ်တုပ်၊ ရံၚ်ကဵုရုပ်သာ်လေဝ် ညးဂှ်မန် ညးဂှ်ဗၟာ ကေတ်ဟွံဒးဂှ်ရ၊ မန်ကဵုဗၟာ တုပ်ပ်ရ” ဂးတုဲ ဒဵုလၟုဟ်အခေါၚ်မန်တံ ဟွံဂွံဏီဖိုဟ်ရ။ အခေါၚ်ဂကူဟီုဂှ် အာတ်ကေတ်ဟွံဂွံ၊ ပတှေ်ညးတၞဟ်ကၠောန်ကဵု ဟွံဂံၚ်၊ မန်ကဵုမန်ပံၚ်တောဲတုဲ ဒးကၠောန်ကေတ်တ်ရ။

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် မိကောန်ဆာန်-ဗော် NLD (ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now)
အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် မိကောန်ဆာန်-ဗော် NLD (ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now)
သွက်ဂွံခါန်ကၞက် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ညးလုပ်ဂကောံဗဟဵု ဒဝ်နာန်ခေန်ထိုဲမျေတ် (ဒေါ် နန်းခၚ်ထွေးမြၚ့်) ဟီုလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်တူဒေ မုခ်တၞး (၃) ပ္တိတ်လဝ်ဒဳဇြေန်ဗာ တ္ၚဲ (၂၃)၊ ဗော်ညးတံ ရန်လဝ် သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပါလုပ်မံၚ်ပ္ဍဲဗော်ညးတံဂှ်ရနွံ၊ ဂွံကော်နၚ်နူဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဒှ်ဟွံ မာန်ဏီရ။ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ ဗော်ရခေၚ် ဒ္ကးညးသ္ကအ်ဂှ် ညးတံပ္ညဳဂွံလောဲသွာ ပံၚ်ပၠံၚ်မာဲတုပ်ပ်တုဲ တွဵုရးရ ခေၚ် အလံၚ်အမာတ်လုပ်ပၠံၚ်မာဲနွံ (၃၅) တၠ၊ ဂကူရခေၚ်တံမာန်ဇၞးအာ၊ ဗော်ရခေၚ် (၂၂) (ချၚ်းတိုၚ်းရၚ်းသား လူမျိုးစု) (၁) ဒၞာဲ၊ NLD (၈) ဒၞာဲ၊ ဗော်ရခေၚ်တံမာန်နွံဂၠိုၚ်အိုတ်ရတှေ် ဝန်ဇၞော်ရခေၚ်ဂှ် ခါန်ကၞက်ဂကူရခေၚ် ဇေတ်တ် ဟွံဂွံဟာ၊ သၟာန်သာ်ဝွံ မံက်ကၠုၚ်တုဲ ဗဟဵုကမ္မတဳ ဒဝ်နာန်ခေန်ထိုဲမျေတ် ဟီုပတိတ်ဏာ သာ်ဏံရ။

တၠပညာမန်နာဲချေတ်လှာၚ် ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲဗော်ဖဆပလသၟးဟွံသေၚ်၊ သီုဒှ်ညးစၞးချူလဝ်လိခ်ပေန်လုံ၊ သွက်ဂကူ မန် မုဖန်ကဵုဂွံကီုရော၊ မုဗၟာတံ ကဵုအခေါၚ်ဟီုဂလာန်ဂကူကီုရော၊ ပြံၚ်စိုပ်ခေတ်မဆလ ရုဲမာဲဒုၚ်ယၟု (ပြည်သူ႕ ကောၚ်စီ) ညးဒှ်ဂကူမန် အယာံမာတ်နွံမံၚ်ယၟု ပ္ဍဲတၞးလိခ်စၟတ်သမ္တီ (မှတ်ပုံတၚ် မွန်/ဗုဒ္ဓ) ပ္တိုန်ကဵုကဆံၚ် ကဵုသ္ပ (ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ) (တိုၚ်းဥက္ကဋ္ဌ) မူကၠောန်ကဵုသွက်ဂကူမန် ဂွံကီုရော။ (၂၀၁၀) လက်ထက်ဗော်ပျဳခိုၚ်ဖျဵု ဇၞးမာဲ ဒှ်အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်တုဲရလေဝ် ယၟုမန်ပါမံၚ်ပ္ဍဲ (မှတ်ပုံတၚ်) ဂှ်ဟေၚ် ရုဲပတိုန်ကဆံၚ်ဝန်ဇၞော်အိုတ်ရ။ တၠ ပညာဗၟာတံ အာက္ဍိုပ် အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ဏံ အခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံဖန်ကဵုတုပ်ကဵုဗၟာဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜး ပေၚ် (၇၀) သၞာံဏံ ဂွံဆဵုလဝ် ဟွံမွဲသက်က်ရ။

ဒဝ်နာန်ခေန်ထိုဲမျေတ် ထပ်ဟီုဂလာန်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲဗော် NLD ပိုဲ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပါလုပ်မံၚ်ဖၟိုတ်ရ။ ပိုဲဒးသ္ပအဓိကကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပါမံၚ်ပ္ဍဲဗော်ပိုဲရ။ တွဵုရးရခေၚ် ၜိုန်ဗော်ဂကူရခေၚ် ဂွံလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် ဂွံ ခါန်ကၞက်ပ္တိုန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဂကူရခေၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီရ။ ပိုဲစန်ဒက်လဝ်မာဲ ဟီုလဝ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူဓလိုၚ်ဂှ် အခိၚ်ပြံၚ်သၠာဲစိုပ်ဣရ။ နွံပၟိက်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ စုတ်မာဲကဵုဗော်ပိုဲ ဟီုဂးလဝ်နွံတုဲ တွဵုရးရ ခေၚ် ဂကူရခေၚ် ဒးဒှ်ဝန်ဇၞော်ဏောၚ်၊ ကာလဂှ်မှ ဂွံဒှ်သ္ဘဴပြံၚ်သၠာဲ၊ ဂွံပံက်အလဵုအသဳဂွံ၊ ကာလဒဝ်သုကော်သ္ပ ကောံဓရီု အမာတ်မာန်ဇၞးမာဲ နဝ်ဝေန်ဗာ (၂၈) တေံ ဒဝ်သုဟီုဗ္ကန်လဝ်ကဵုအမာတ်တံ ဖံက်သၞောဝ်ဗော်၊ အတိုၚ် ဗော်စၞောန်ဟွံကၠောန်မ္ဂး မုခ်ဟွံရံၚ် ကဆံၚ်ဟွံဗက် ပ္တိုန်ဒုဟ်စုတ်ထံၚ်ဍာံဍာံရ။ ဆဂး စိုပ်ထံၚ်တုဲ အာရံၚ်ဆဵု ညာတ်ညးသ္ကံဏီရ။

မိက်ဂွံကဵုကသပ်ကဵု ဂကူမန်ပတှေ်ဗော်ဒဝ်သုတံညိဂှ်ရ။ (ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဝန်ကြီး) ဟွံကဵုအခေါၚ်ကဵုဂကူမန်ဇေတ် တ်ဏီကၠာလေဝ် ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်၊ ဥက္ကဋ္ဌအာက္ဍိုပ်ကွာန် ခါန်ကၞက်ကဵုဂကူမန် စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ၊ ဆာန်ဋ္ဌာန်ဒေသကွာန်ဇကုဇကုညိ။ တိဍာ်ဂူယာကၠံသွဝ်ပိုဲ ပၞာန်ဗၟာတံသီကေတ်လဝ် သ္ပလဝ်ဒြပ်ဍေံတံ ဟီုကဵု ဍေံ ကလေၚ်ကဵုပိုဲညိ။ ကာလပိုဲဒှ်ဂဗုတ် စၟတ်ဂဗုတ်ပ္ဍဲရုၚ်စာ ညးဇၞော်သၞောဝ်ဓဝ် ၊ ညးဇၞော်ဗၠာဲသၟိၚ် ဂၠံက်စမံၚ် သြန် ပ္ဍဲထိုၚ်ပဠိုအ်ပိုဲ ဗွဲအဓမ္မဏံ ရပ်ချုက်ဖျေံကဵုထံၚ်ညိ။ ပိုဲပတှေ်လဝ်ဗော်ဒဝ်သုတံတုဲ ဒဒိုက်ဗီုပိုဲ ဒးဒုၚ်မံၚ် လၟုဟ်ဏံ ပြံၚ်သၠာဲကဵုပြဟ်ဟ်ညိ၊ သာ်ဝွံ အာဟီုကဵုအမာတ်ဇကု စုတ်မာဲမာန်တံဂှ်အိုတ်ညိ။

ဗော်ဂကူကရေၚ်တံလေဝ် ဒ္ကးမံၚ်ညးသ္ကံ (၅) ဗော်၊ ဗီုဗော်ဂကူမန်တံ နွံကီုရ။ ဂကူညးတံ ဒုၚ်ရုဲမာဲ တွဵုရးကရေၚ် မန်၊ ရးတနၚ်သဳ၊ ဗ္ဂဵု၊ လ္ဂုၚ်၊ ရးဨရာဝတဳ စၞးအမာတ်ဂကူညးတံ ဖၟိုတ်နွံ (၂၀၃) တၠ၊ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ ဗော်ကရေၚ် KPP မွဲဗော်ဟေၚ် ပ္ဍဲ (သံတောၚ်မြို႕နယ်) လၟိဟ် (၂) မာန်ဇၞးအာ အမာတ်တွဵုရး မွဲတၠဟေၚ်ရ။ ဗော်ဂကူညးတံ ဒ္ကးဂၠိုၚ်ဂှ် ညးတံဂွလေပ်ပြဟ် ဂွံသံဝေဂပြဟ်တုဲ ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၂၂) (၂၀၁၅) ဂှ် ညးတံပ ကောံ ဗော်ဒ္ကးသီုဖၟိုတ် သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲ (ကွဲကဘောရိပ်သာ) တုဲရ။ ညးတံကလိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် (၄) တၚ်၊ တၚ် တုပ်လဝ်စိုတ်ညးသ္ကံဏံ ကာလစိုပ်နဝ်ဝေန်ဗာ (၂၇-၂၈) မ္ဂး မ္ဒးပ္တိုန်ထ္ၜး သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲၝောံခန်ဇြဲက္ၜၚ် ဍုၚ်ဖာ အၚ်တေံရောၚ် တုပ်လဝ်စိုတ် ညးသ္ကအ်အိုတ်ရ။ဂလာန်ဏံ (မန်းထိန်ဝၚ်းစိန် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲဂျာနေဝ် သံ တော်ဆၚ့် လၟေၚ် (၄) လၟိဟ် (၄၁) ၁၉-၁၂-၁၅) နွံရ။

ဗော်မန်တံဂွံညဳ ညးဂှ်ညးဂှ် ဂွံသ္ပက္ဍိုပ် ဂွံပလေဝ်ညိရော။ ဂကောံသၚ်တံလေဝ် ပလေဝ်ကၠုၚ် (၃၃) ဂိတု တုဲရ။ ပလေဝ်ဟွံမာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပၠန်လေဝ် ဟီုပတိတ်လဝ်ဂလာန် ဗော်မဟာမိတ်၊ ဗော်မဟာမိတ်ဟွံသေၚ် နွံတုဲ သ္ပမၞိဟ်လ္ဒောဝ်ဂွံဟာ။ ကြပ်ဒးကော်နၚ်သၟိန်အိန် ဂွံသ္ပမၞိဟ်လ္ဒောဝ်၊ ဗီုလဵုပလေဝ်ဝါတ်တ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဝှ် ကြံၚ်ၚ်တံ ရံၚ်ကဵုမုခ်ဂကူတုဲ သ္ကံရဲညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံစှေ်ကဵုသ္ဘဴဓဝ် ဘူတံဘူတတော နိဗ္ဗဋ္ဌေတဗ္ဗံ၊ ရံၚ်ဗၠေတ်ကဵုဒး ဍာံဍာံပြပြတုဲ မၞိဟ်ဗၠေတ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ပလေဝ်၊ ဇကုဒးဆောံ ပွဗၠေတ်ဇကုရ။ သၚ်ကောန်ကွးကျာ် ယဝ်ကျာ်ပလေဝ် ဟွံမာန် ဗီုဟီုဟွံကေတ် ဟွံထောံကၠေံကွေတ်ဇကုဗၠေတ်မ္ဂး ညးကော်ဟပၠောပ် ပ္ဍဲဝိုၚ်သၚ်တုဲ ညးသ္ပထောံ ပတ္တ နိကုဇ္စျနကံ နွံတုဲ ဇကုမွဲဟွံမွဲကဵုသ္ကံရဲ၊ ဟွံမွဲကဵုညးကော်သၟာန်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ဒ္ကး ပလေဝ်ဟွံဂွံ၊ ဗၠေတ်ဖိုဟ်ဟွံ ထောံ၊ အတ္တလောန် က္ဍိုပ်မ္ၚိုဟ်တံဂှ် နကဵုကံအာဏာစက်လဵု ဂွံပလေဝ်ညးသ္ကံညိရော။ ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူ တံ ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်ဇၞော်ဇၞော်ရ။

မန်အထေၚ်ဇၞော်ကဵုဗော် NLD ဒှ်အလဵုအသဳမှ ဂွံအခေါၚ်မန် ရီုဒဒိုက်မန်မာန်တံဂှ် လၟုဟ်ညးတံဒှ်အလဵုအသဳဍာံ ဍာံရဏောၚ်။ ဗၠာဲသၟိၚ်၊ အုပ်ဓုပ်ကွာန်၊ အုပ်ဓုပ်တွဵုရး ညးဇၞော်ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် စမံၚ်လာပ်ဇၞော်ဇၞော်တံကီု၊ ရဲသွံဂဥုဲ ချေံ ကဵုမံၚ်ဒဒိုက်ကဵုသၟတ်ဂကူမန်ဂှ် တီမံၚ်ညးသွံကၠးကၠးဖိုဟ်၊ ဟွံရပ် ဟွံချုက် ဟွံစုတ်ထံၚ်ဂှ် အာတ်မိက်ဗော် ဒဝ်သုတံ ကဵုဖၟိုတ်ဖၟးထောံညိ။ ညးတံကၠောန်ဟွံကၠောန် ရီုဗၚ် ဟွံရီုဗၚ်ကဵုမာန်ဂှ် လံခ္ဍၚ်တီကၠးကၠုၚ်ခ္ဍၚ်ရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.