Categories
ပရိုၚ်

နာဲသိုက် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် စုတိက္လိလောန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဖေဝ်ဝါရဳ (၆) ပယာံ သဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳကဵု ၁၀ မိဏေတ်ဂှ် နာဲသိုက် အာယုက် (၈၅) ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵု ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် နကဵုယဲဗျုထဴ စုတိက္လိစဴအာ ဘဝပလိုက် ပ္ဍဲသ္ၚိညး ဂၞန်သ္ၚိ (၂၇၀)၊ ဂၠံၚ် ၂၁၊ အရာပ်မျာၚ် သာယျာ ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၇) ပယာံတ္ၚဲစေၚ် (၃) နာဍဳဂှ် သ္ပဇျှာပန ကလာပ်ရုပ်ညး ပ္ဍဲသုသာန်မတ်မလီု (ပိန္နဲကုန်း) မၞုံ ကရပ်ဂၠံၚ် ကွဳစက်မတ်မလီုကဵု ကျာ်မြဟ်တုဲ ရဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမဟာဇန် ကေုာံ မသကလော ကောဒေံညးဗွဲမဂၠိုၚ် တိုန်စိုပ်ရ။

နာဲသိုက်ဝွံ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေၚ်ကၠောံသၞာံအလန်ပထမ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) မကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမေ၊ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံဂှ် ညးဂွံဒုၚ်ရုဲပ္တိုန် နဒဒှ် ဥက္ကဌ ဗော်ရ။

ပ္ဍဲကာလ ပေဲါရုဲမာဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ညးလုပ်ဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၞးဗော်ညး ပ္ဍဲဒေသမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ညးကျအာ ဆောပြိုၚ်ညး ဥုအုမ်မျေအ် (ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် လၟုဟ်ဏံ) ရ။


နာဲသိုက်ဝွံ ဂွံလဝ်အခေါၚ်ဒိုအ်ဇူ နူဘဝညးဒုၚ်ကာအလဵုအသဳ သွာၚ် (ကုန်သွယ်လယ်ယာ) တွဵုရးမန်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀၊ ဂိတုမေ ၂၄၊ ကာလ စဒက်ပ္တန် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် (All Mon Region Democracy Party –AMDP ဂှ် ညးကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် ဒုဥက္ကဌ လၟိဟ်(၂) ရ။

ညးဝွံ အံၚ်ဇၞးလဝ် သဇိုၚ်ပညာတန်သၠုၚ် ပ္ဍဲ (အ ထ က -၅- လၟုဟ်) ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ဆက်တိုန် တက္ကသိုလ်ပ္ဍဲ လ္ဂုၚ်ဂှ် ညးက္လိဂွံ တဆိပ် မဟိမု B.A (Political Science) ရ။

ဗွဲကြဴ ညးလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ် တာလျိုၚ် ပ္ဍဲကေၚ်ကာအလဵုအသဳ နဒဒှ် ဒုမာန်နေဂျာတၟေၚ် ပ္ဍဲဌာန (ကုန်သွယ်ရေး-၁-) တုဲ အဝဲစိုပ် ဒုၚ်ကေတ်ထောံ အခေါၚ်သၟိၚ်ဗယု (အၚြိမ်းစား) ရ။

နာဲသိုက်ဝွံ အ္ခိၚ်ဘဝကွးဘာ တန်သၠုၚ်၊ တန်ဥပစာကဝ်လိက်ကေုာံ တက္ကသိုလ်တေံဂှ်မ္ဂး ကေတ်ကၠုၚ်တာ လျိုၚ် ညးရၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ ကွးဘာမန်တံတုဲ လိက်ပတ်မန် ဥတုက္ညၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ် ညးဂစာန်ကၠုၚ်ရ။

ဂွံအခေါၚ်သၟိၚ်ဗယုတုဲ ညးလုပ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်တုဲ နဒဒှ် ဥက္ကဌ ကမ္မတဳ လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကီု၊ ပ္ဍဲကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ်မ္ဂး နဒဒှ် ဥက္ကဌ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မ လီုကီု၊ နဒဒှ်ဥက္ကဌ အဆံၚ်ဗဟဵုကီု၊ နဒဒှ် အဆံၚ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာကီု ညးကေၚ်ယိုၚ်ဂၠေၚ်ကၠုၚ် ဖ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ် သဳကၠဳကောန်ဂကူ (အမျိုးသားညီလာခံ) အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်လေဝ် နဒဒှ် စၞးကောန်ဂကူမန်မွဲ ဒှ်ကၠုၚ် ညးစၞးသ္ဘၚ် သဳကၠဳဂှ်ကီုရ။

သ်အာၚ်နူဂှ်ပၠန် ရန်ကဵုပရေၚ်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ပရေၚ်သ္ပသုတေသဳ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ဖေါအ်ဗြေဝ်တိုန်တုဲ ပ္ဍဲ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် ပေါဲဗှ်လိက်ကၞပ် သုတေသဳပရေၚ်မန်ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲဂကောံ ခၞံဗဒှ် ပြကိုဟ်သဒ္ဒါမန်ဂှ်ကီု ညးလုပ် ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ် က္တိုၚ်ၚ်ကၟဟ်ဟ် မြဟ်ဟ်မြဴမြဴရ။

နာဲသိုက်ဝွံ မဒှ်ဇာတိ ကွာန်ထုၚ်မၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ညးက္တဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၂၉၄၊ ဂိတုဇှေ် (၁၄) မံက်ရ။ မိမညးဂှ် ဒှ်နာဲထောန်အေ ၊ဣစဳပေါဲ တုဲ ညးတန်တဴကၠုၚ် နဒဒှ် ဘဝဗၠာဲဇၞော် ဒဵုကဵုအ္ခိၚ် စုတိဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.