Categories
ပရိုၚ်

ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲကဵုလွဟ်လက်နက်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကွာန်အစေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၂၆) ပယာံနူဂယး ၜိုတ် (၈) နာဍဳ ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံလက်နက် မပ္တံလေအ်ဒုက် ၜုန် မြသ္ဇၚ် မခတိုဟ် လွဟ်ကျာ ပ္ဍဲကွာန်အစေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရဣၚုဟ် ဂွံတီကေတ် နူဒပ်ကောံ မလၞိန်ဗပိန်ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ လၟေန်ဂၞန်ဒပ် (၃၉) (ရေဝ်) ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏအ် အဲစၟဳစၟတ် သၟာန်သၟုက်မံၚ် ကောန်ဒုဟ်တအ်ဂှ်ဖိုဟ်ရ။ဆ္ဂး အဆက်နွံဗီုလဵုရောဂှ် ဗက်ဒတောဝ်အဆက် ဟွံတုဲဏီ” ရဂှ် ဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တာန်ဇြဝ် မဒှ်သ္ကိုပ်ဒပ်ကောံ မလၞိန်ဗပိန်ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဂးရ။

ကောန်ဒုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ(MNA)
ကောန်ဒုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ(MNA)
အပေါတ်မသီဂွံတအ်ဂှ် ပ္ဍဲဥုသဵုမဵုဥူ ဂဥုဲချေံ (၂၂၈) မ၊ မခတိုဟ် (၁) မ။ ပ္ဍဲမိုၚ်အာကာဥုဂှ် ရပ်ဂွံ ဂဥုဲချေံ (၃၀) မရဂှ်လေဝ် ဒုသ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တာန်ဇြဝ် ဂးရ။

“မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ရပ်ဏာလၟုဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်သီုသွံ သီုနိဿဲဂဥုဲရ ပိုဲဂွံတီလဝ်။ ကွာန်အစေန်ပိုဲဏအ် ပ္ဍဲပွိုၚ် ရ/၈ သၞာံဏအ် ကိစ္စဂဥုဲၜူမာဲ ပြးဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ စနူကောန်ကွးဘာ ရ/၈ တန်ဂှ် စကာလေပ်အာအိုတ်ယျ” သာ်ဝွံ ဥုကိုဝ်နာၚ်ၚ် ၝောံမၞိဟ်ကွာန်အစေန် ဂးရ။

ဗီုဏအ်ကီု ပ္ဍဲဂိတုရအဗရဴ (၁၀) တုဲကၠုၚ်ဏအ်ဂှ်လေဝ် ဒပ်ကောံ (၃၉) (ရေဝ်) ဏအ်ရ ရပ်ဂွံဂဥုဲချေံ (၁၂၀) မ ပ္ဍဲသ္ၚိဥုဌေလှာၚ် ကွာန်ကအ်ချ မလုပ်အဝေါၚ်ဂအုံကွာန်ကအ်ဍောတ် အပိုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်လၟိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ကီုရ ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.