Categories
ပရိုၚ်

ကောံဓရီုပကတိ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဂျောန် ၂၇ တေံ ကၠောန်အာဏောၚ်

ကောံဓရီုပကတိ လၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဂှ် စိုပ်ဂိတုဂျောန် (၂၇) တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာ ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် (MNA)
ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် (MNA)

“ကောံဓရီုပကတိ လၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဂှ် စကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၂၇) ဂှ်ဏောၚ်၊ ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜးတအ်၊ ဂလာန်သၟာန်တအ် နွံဂလိုၚ်လဵုရော နွံဂၠိုၚ်တှေ် တ္ၚဲဍေံဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ နွံအောန်တှေ် တ္ၚဲဍေံအောန်ဏောၚ်” ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဗၞတ်ပန်ဂအုံမွဲဂအုံ ဂှ် ၜိုန်အာတ်မိက်လဝ် ညံၚ်ထပ်ကၠောန်ကဵု ကောံဓရီုတၟေၚ်ကီုလေဝ် ဒုဥက္ကဌၜက်မံၚ်တရဴတုဲ အစဳဇန်ကောံဓရီုတၟေၚ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ် ပ္ညဳကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် တအ်တုဲ ကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၇ တေံဏောၚ်၊ဂလာန်သၟာန် ဂလာန်အရၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး သှေ်မံၚ်ဏီတအ်ဂှ် ဆက်သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဏောၚ် ညးဆက်လဴထ္ၜးရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုပကတိ ကၠတ်ထဝ်အလန်ဒုတိယ ဂတဏအ်ဂှ် အရၚ်ဂွံပၠောပ်ဂလာန် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၈) တၠ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ အာတ်မိက်လဝ် ညံၚ်ဂွံထပ်ကော်ကဵု ကောံဓရီုတၟေၚ်ဂှ်ရ စွံအဓိကတုဲ သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်ဂှ်ဏောၚ်၊ မိက်ဂွံပ္တိုန်ဂလာန်မွဲမွဲတှေ် ပရဟ်တုဲဒးပ္တိုန်လဝ်ကၠာဏောၚ်တှေ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ဂှ် ပဠေဝ် ဟွံဂတာပ်” မာံအံၚ်မန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲ (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးတုဲကၠုၚ်ဏအ်ဂှ် ဂလာန်သၟာန်၊ ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး သွက်ဂွံသဳကၠဳ သှေ်မံၚ်ဏီတုဲ ညံၚ်ဂွံထပ်ကၠောန်ကဵု ကောံဓရီုတၟေၚ်ပၠန်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၈) တၠ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၃) ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲဣစဳတေန်န်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်ရ ဂွံတီကေတ်။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၂၇) ဂှ် ဂလာန်သွက်ဂွံပ္တိုန် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ဆ္ဂး သမာန်နွံမံၚ်ၜါ” ဒဝ်ကျဳကျဳမျ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဒေသမာဲ (၂) တ္ကအ်ခၟိုၚ် ဟီုရ။

ကောံဓရီုတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၂-၃) မံက်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဂလာန်သၟာန် ၁၇ တၚ်၊ ဂလာန်ပၠောပ် ၅ ကဵု ဂလာန်ပၠောပ် ကိစ္စဇၞော်ဇၞော် မွဲတၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်တုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.