Categories
ပရိုၚ်

ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ် ဒးမၚ်ရံၚ် နကဵုဓဝိၚ်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံ လုပ်ဗလိုက်သြန်တံ ပ္ဍဲကမၠောန် ကၠောန်ပ္တိတ် ကၠေၚ်ဂေဿ်ပြိုက်ဗူ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ်ဂှ်တုဲ လဂါံဇိုၚ် ကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲ (Toyo Thai Corporation Public Company Limited – TTCL) လုပ်ဆက်ဆောံ အလန်ပထမ ကုဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ရးမန်ဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်အာ ဟဂွံသ္ကုတ်မတ် နကဵုဓဝိၚ်ဏောၚ် ဂကောံ ဒ္စဵုဒ္စး ပရေၚ်ချးတၟံတအ် ဟီုရ။

ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ရးမန်ကဵု ရဲကမ္ပနဳတဵုယဵုထာဲ အဃောတံၚ်တဲဆက်မိတ် (Min Min Oo FB)
ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ရးမန်ကဵု ရဲကမ္ပနဳတဵုယဵုထာဲ အဃောတံၚ်တဲဆက်မိတ် (Min Min Oo FB)

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၀) မံက် ပယာံဖါနူဂယး တုဲကၠုၚ်ဏအ်ဂှ် ဂကောံမွဲဂကောံ နူကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲ ဥက္ကဌဍေံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠုၚ်ဆဵုကဵု ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် မွဲဟာန်ကေုာံ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ သဳကၠဳလဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက် LPG Bottling Plant ထၟာဲဂေဿ်၊ဍေၚ်ဂေဿ် စၞးဖဴအှော် ဖဴချး အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ရ၊ ဒၟါနူကိစ္စဏအ်ဂှ်ရ ဂကောံ ဒ္စဵုဒ္စးချးတၟံ တအ် ဓဝိၚ်လုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဂးကၠုၚ်ဂလာန်လ္တူတေံရ။

“ရဲတဵုယဵုထာဲကဵု အလဵုအသဳရးမန် ဆဵုညးသ္ကအ်ဗီုဏအ်ဂှ် ကၠုၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ အစဳဇန် ရုၚ်စက်ချးတၟံ ရဟာဂှ် ကောန်ဒေသ အၚ်ဒၚ်ပိုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်၊ မူညးတအ်သဳကၠဳလဝ်ရောဂှ် သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ပိုဲဟွံတီ။ စပ်ကဵုအစဳဇန် ချးတၟံဏအ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳရးမန် မိက်ဂွံကဵုဇြိုဟ်နက် ပ္ဍဲဆန္ဒကောန်ဒေသတအ်ရ” သာ်ဝွံ မာံဖဵုဇြဝ် နူဂကောံသၟတ် အၚ်ဒၚ် ဂးရ။

ကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲဝွံ သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ပၟတ် ဗၞတ် ၁၂၈၀ မဂ္ဂါဝတ် နကဵုစၞပရက်ချးတၟံ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ ၅၀၀ ဨက ဇရေၚ်ကွာန် အၚ်ဒၚ်ဂှ် ဗလိုက်လဝ်သြန်တံ ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၂၇၀၀) ပြကောဋိကိုဋ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုအေဗရဴ ၉ ဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် အခေါၚ်ကၠောန် (MoA) ကုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်၊ ဌာနဝန်ဇၞော် အစောံဒြဟတ် ဓါတ်လလဳ တုဲကၠုၚ်ရ။

“ကမ္ပဏဳဏအ် ဍေံတအ်ကၠောန်လဝ် စိုပ်အဆံၚ် MoA ယျတှေ် ဂွံက္လေၚ်ဆုတ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်၊ ပ္ဍဲသၞာံဏအ်ရ အဃောအေဗရဴ (၉) ဂှ် ကိုန်အစဳဇန်ဏအ် ဒးဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴဏောၚ် ဟီုဂးကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္ပဏဳဍေံတအ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စဆဵုဂဗ လၟုဟ်ဏအ်ဂှ် မိက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ရုၚ်စက်ချးတၟံအၚ်ဒၚ်တုဲ ဍေံတအ် ကၠုၚ်ဆိုက်ဗ္ဒက်ကဵု အလဵုအသဳရးမန်ဏောၚ် ညာတ်ကေတ် ဗီုဂှ်” ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ညးအုပ်ကာ ဂကောံရၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်မၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ဏအ်တုဲ “ ဂကောံ YSS ပိုဲ ညံၚ်ဂွိုအ်ဗၠးမတ်ဂှ် မၚ်ရံၚ်အာဏောၚ်တုဲ ပွလဵုမွဲဟွံဟီု ဆက်စပ်ကၠုၚ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်ချးတၟံဏောၚ်မ္ဂး ဒ္စဵုဒ္စးအာဏောၚ်” ဂှ်လေဝ် ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာဆဵုကဵု ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုရုၚ်စက် ပြိုက်ဂေဿ် ပ္ဍဲထၟာဲဂေဿ်၊ ဍေၚ်ဂေဿ်ဂှ်တုဲ ကိစ္စဒၞါဲဂအာၚ် သွက်ဂွံသိုၚ် ရုၚ်စက်ဂှ်ကီု၊ ပွိုၚ်မွဲမွဲတ္ၚဲ ဗၞတ်ဂလိုၚ်လဵု ပ္တိတ်မာန်ဂှ်ကီု၊ စပ်ကဵုသဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်ကီု၊ ကိစ္စတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် နူကမ္ပနဳကီု သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက် အေန်တာနေတ် ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် ဥူမေန်န်ဥူ ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ် မၞိဟ်စကာ ဖဴအှော် နွံၜိုတ် (၇၀%) ပြၚ်တုဲ အစဳဇန်ဏအ် စိုတ်လုပ်စမံၚ်ရ၊ ညးဟွံမွဲကဵု တံကလောန်တအ်လေဝ် ဂွံကလောန်ကမေတ်ဏောၚ်၊ ပွမစကာအှော်ဂှ်လေဝ် ဖအောန်ဖျေံဂွံဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စကိုန်အစဳဇန်ဏအ် စွံစိုတ်ချပ်ကဵုဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ စပ်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန်ဂှ် ဗွဲကြဴ သဳကၠဳညးသ္ကအ်ပၠန်မ္ဂး လဴစပၠန်ဏောၚ် ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် ဟီုသဳကၠဳဏာ သာ်ဂှ်ရဂှ်လေဝ် ဓမံက်လဝ်ကီုရ။

ရန်ကဵု သွက်ဂွံလုပ်သိုၚ် ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ စကာချးတၟံ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏအ်တုဲ နူကဵု တံသၞာံ ၂၀၁၃ တေံ ကမ္ပနဳတဵုယဵုထာဲ ကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ MoU (အဆံၚ်စံၜတ်) ရ။

ကြဴနူဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုအေဗရဴ ဖါအိုတ်ဂှ် ရဲကမ္ပနဳတအ် အာစိုပ် ကွာန်အၚ်ဒၚ်တုဲ ကဵုသမ္တီကုကောန်ဒေသတအ် ပရူဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန်ဂှ်ရ။

ကိုန်အစဳဇန်ဏအ် ဍေံပကီုဘဲ ကဵုအန္တရာဲ ကုသဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်ပိုဲ၊ ကုဝုတ်ဒိုဟ် ပိုဲမၞိဟ်တအ်ဏောၚ် ဂးတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၄ ဂှ် ဂကောံရၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်မၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သ္ပက္ဍိုပ် နကဵုဒြဟတ်မၞိဟ် ၜိုတ် (၅၀၀) ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဇာန်နဝါရဳ (၁) ဂှ်လေဝ် ဒဒှ်ရ ရဲဒေသတအ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန်ဂှ် ချူလိက်ဒၞါတာ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ကုကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ကြဴနူအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ကဵု ကမ္ပဏဳတအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ MoA ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ အေဗရဴ ၉၊ ၂၀၁၅ တုဲဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံထပ်ဒ္စဵုဒ္စး ကိစ္စဂှ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုမေ ၅ ဂှ် ကောန်ဒေသတအ် ဒြဟတ် ၜိုတ် (၆၀၀၀) ပြၚ် ကောံဆိုအ်အာ ပ္ဍဲခဠာတ်မခ္ဍံကျာ ကွာန်အၚ်ဒၚ်တုဲ ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ်ဆန္ဒကီုရ။

ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳ စကာချးတၟံဏအ် လုကဴကာလ ကောန်ဒေသတအ် ဟွံတုပ်စိုတ်ဏီမ္ဂး ကိစ္စစှေ်လ္ၚတ် ပရေၚ်သဘာဝုတ်ဒိုဟ်/ပရေၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ပွဳပွူပိုဲမၞိဟ် EIA/SIA ကီု သီုကဵုပရေၚ်လ္ၚတ်ကဏ္ဍတၞဟ်ဟ်ကီု လ္ပစှေ်ကၠောန်ညိ နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော် အစောံဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ ပဒိုအ်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.