Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲအမှု သၞာဲဒဴပၞာန်မွဲတၠ ပန်ဂစိုတ်ကောန်ကွာန်မန် ၂ တၠဂှ် ကမ္မယှေန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် လုပ်ဆေၚ်ဆက်ဟွံဂွံဂး

ပ္ဍဲအမှု သၞာဲဒဴပၞာန်မွဲတၠ သၠေဟ်ဒမၠတုဲ ပန်ဂစိုတ်လဝ် ကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ၂ တၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုကမ္မေယှန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် အခေါၚ်လုပ်ဆေၚ်ဆက်ဟွံမွဲ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲတ္ၚဲဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် ပေၚ် ၆ ဂိတု ကၠောန်သ္ပဏာ ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ဂှ် ဒံက်တာညာဏ်ဇြဝ် နူကမ္မေယှန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ဗၟာ လဴက္လးကဵုရ။

သွက်ဂွံလဴက္လးကိစ္စအမှုပန်ဂစိုတ်မၞိဟ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၈) ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန် ပိုၚ်ခေတ် အရာပ်မျာၚ်သာယျာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ရဲကမ္မေယှန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်ဗၟာကီု၊ ခမဳသၚ်မန်နူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီု၊ သၟတ်မန် ကေုာံ ညးချဳဒရာၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် တံကီု သီုဖအိုတ် ဗၞတ် (၇၀) တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် စပ်ကဵုကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန်ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် (MNA)
ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် စပ်ကဵုကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန်ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် (MNA)
“အမှုဏံဂှ် လၟုဟ် စၟဳစၟတ်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပၞာန်တှေ် နကဵုကမ္မေယှန်ပိုဲ လုပ်ဆေၚ်ဆက် ဟွံဂွံရ။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲဥပဒေ ကမ္မေယှန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်ဗၟာ ၝောံပိုဒ် (၃၇) ဂှ် ယြဴအမှုမွဲ အဃောရပ်စပ်စၟဳစၟတ်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဖိုဟ်မ္ဂး လုပ်ဆေၚ်ဆက်ဟွံဂွံ ပ်ညပ်လဝ်သာ်ဏံနွံ” ဒံက်တာညာဏ်ဇြဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲၝောံပိုဒ် (၃၇) ဥပဒေ ကမ္မေယှန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်ဗၟာ သ္ဂးလဝ်ဂှ် ယြဴအမှု ကၠုၚ်တေၚ်စိုပ်မွဲမွဲ ဆက်စပ်ကဵု အတိုၚ်တၚ်နၚ်သၟဝ်ဏံမွဲမွဲမ္ဂး ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ဟွံဂွံ- (က) အမှုအဃောစၟဳစၟတ်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မွဲမွဲကီု၊ လ္တူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မွဲမွဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် အဃောစိုပ်မံၚ်အဆံၚ် သှ်ခၠေဝ်ကီု (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) အဃောစိုပ်မံၚ် အဆံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ပဠေဝ်ပဠေတ်ကီု၊ (ခ) အမှုစဳရေၚ်တုဲဒှ်အာ နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် မွဲမွဲကီု။ သာ်ဝွံစိုပ်မံၚ်အဆံၚ်တံဏံမ္ဂး လုပ်ဆေၚ်ဆက်ဟွံဂွံရ။

ၜိုန်လုပ်ဆေၚ်ဆက်ဟွံဂွံကီုလေဝ် ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပၞာန် စဳရေၚ်အမှု စိုပ်အဆံၚ်လဵု သွက်ညးဂလိုၚ်ဂွံတီ ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ကဵုပရိုၚ်ကီုညိဂှ် ကဵုလဝ်ကသပ် ကုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်စဵုဒၞါကၟိန်ဍုၚ်ကီုရ၊ အမှုဏံဒဵုကဵုတုဲဒှ် တၠုၚ်လအာနွံဗီုလဵု စိုပ်မံၚ် အဆံၚ်လဵုရရောဂှ် ဇၟာပ်ဂိတု သၟာန်အာ ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်စဵုဒၞါ တေံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဒံက်တာ ဉာဏ်ဇြဝ် ဂးရ။

“ၚုဟ်လေဲဂှ် ပိုဲဟွံမွဲပၟိက်။ ၜိုတ်ဒုဟ်ဍေံနွံဂှ် မိက်ဂွံက္လေၚ်ကဵုဒုဟ် ကုဍေံ။ စၟဳစၟတ်မံၚ်ဍေံ ဗီုလဵု၊ ဖျေံဒုဟ်ဗီုလဵုဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံတီ” သာ်ဝွံ နာဲဗယဳ ကောနာဲသဵုမချိုတ်အာဂှ် ဂးရ။

ဗီုလဵုရပ်စပ်စၟဳစၟတ်မံၚ် ဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်မျဵုထေတ် ရောဂှ်လေဝ် ပိုဲညိဟွံတီဏီဖိုဟ်၊ ဒဵုကဵုအမှုဏံတုဲ မွဲဂိတုမွဲဝါ ကၠောန်အာပေါဲရာဒနာရောၚ်၊ နူကဵုဒပ်ပၞာန် ဟီုဂး ဘပဠကၠုၚ်လေဝ် ဟွံမွဲ နာဲဗယဳ ဂးရ။

ကုဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်မျဵုထေတ် သၠေဟ်ဗၠေတ် ပန်ဒးအာ ကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ၂ တၠ ပ္ဍဲပယာံသ္ဂာတ္ၚဲ (သ္ဂာဗ္တံ) ဂိတုမာတ် (၈) တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် နူဝါဒိတေံ နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ခေါဇဴ ပံက်လဝ်အမှု နကဵုၝောံပိုဒ် (၃၀၂) အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်ကီုလေဝ် ဗွဲကြဴဏံ ပြံၚ်ထောံ ၝောံပိုဒ် (၃၀၄) နဒဒှ်အမှုမၞိဟ်ချိုတ်တုဲ ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပၞာန် စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်ဂးရ။

ကုဗိုလ်ဇၞော်မျဵုထေတ် မွဲဟာန်ကောန်ပၞာန် သီုညး (၃) တၠတံဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၉-၅-၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်တေံ နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပၞာန်စၟဳစၟတ်လဝ်တုဲ သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန်ဒုဟ်ဒဏ်ဂှ် လိက်စၟဳစၟတ်ဖျေံလဝ်ပရေၚ်ဒဒှ်ဂဗုတ်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ကုဌာန်ဂအုပ်ပၞာန်ဒေသပရၜဳတေံရ။ နူဂှ်မွဲတဆံၚ် သွက်ဂွံကေတ်တၚ်သ္ပဒ္တန် နူဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်ပရေၚ်စဵုဒၞါ ဒပ်ပၞာန်ပၠန်ဂှ် ဆက်ပလံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵု ရုၚ်ဂအုပ်ဥပဒေပၞာန် နူစၟတ်တ္ၚဲ ၁၆-၇-၂၀၁၆ တေံတုဲ မၚ်မံၚ်သွဟ်ဖိုဟ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူစၟတ်သမ္တီ ကမ္မေယှန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်ဗၟာ ရ။

နနဲဏံကီု ကိစ္စကမ္မေယှန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်ဗၟာဏံ လ္ၚတ်ကၠုၚ်လဝ် ကိစ္စဂိတုဂျောန် ၂၈ ကောန်ဒေသကွာန်မိုၚ်ယဝ် (၇) တၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်လာရှဵု တွဵုရးသေံသၟဝ်ကျာ ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်လဝ်ဂှ်တုဲ “ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ဂှ် နဲကဲဆေၚ်ကဵုစၟဳစၟတ် ဂၠုဲပၞာန် နွံမံၚ်၊ ညးတာလျိုၚ်ပၞာန်ဒှ်ဒှ် ကောန်ပၞာန်ဒှ်ဒှ် ဟွံကၠောန္ၜိုတ် ဒ္ဂေတ်ဗက်အတိုၚ် နဲကဲလၟေတ် ရပ်စပ်စၟဳစၟတ် ဂၠုဲပၞာန်ဂှ်မ္ဂး အတိုၚ်ဥပဒေပၞာန်ဂှ် ရပ်စပ်ဖျေံဒုဟ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ဂျူလာၚ် ၂၀ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မျထောန်ဥူ ဟီုသောၚ်က္လးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် နေပျဳဒဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.