Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် UNFC ကေံရပ်လဝ် မူပိက္ဍိုပ်တက်ကျာရောၚ်

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ဆက်ကေံလဝ် မူပိက္ဍိုပ်တက်ကျာဂှ်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

ကောံဓရီုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ မကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲ (မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာ ကွန်ဗၚ်းရှၚ်းစၚ်တာ) နေပျဳဒဝ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲတ္ၚဲသေပ်တေမ်ဗာ ၃ ဂှ် အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ဟီုသောၚ်က္လးကဵု သၟာပရိုၚ်တံ ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ဗီုဂွံညာတ်ကေတ်ခုၚ်ပၞောန်ဂတ ပ္ဍဲကောံဓရီု (ပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) တ္ၚဲကြဴအိုတ် (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)
ဗီုဂွံညာတ်ကေတ်ခုၚ်ပၞောန်ဂတ ပ္ဍဲကောံဓရီု (ပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) တ္ၚဲကြဴအိုတ် (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)

ပိက္ဍိုပ်မ္ဂးဂှ် အလဵုအသဳမွဲက္ဍိုပ်၊ ကၠတ်ထဝ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ် ဣဝွံ ဒှ်ပိက္ဍိုပ်ရ။

“ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ညးတံဂှ် ပူဂဵုတၠပညာတံ၊ ဂကောံညးဗြဴတံ၊ပူဂဵုနူကဵုဗွိုၚ် မပ္တံ ပရေၚ်လိက်ပတ်၊ ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံ ပါလုပ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ လ္ပာ်ပိုဲလေဝ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲသၟးဟွံသေၚ်၊ပူဂဵု နူကဵုဗွိုၚ်နာနာ မဆက်စပ်ကဵု ပိုဲတံဂှ်လေဝ် ဒးပါလုပ်ကီုဏောၚ်” နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲပိုဒ်ဍောတ် ၂၂ လိက်ကသုက် NCA ဂှ်မ္ဂး “ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ဆံၚ်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုမူမ္ဂး ဒးပါလုပ်အလုံဖအိုတ်ရောၚ်ဂှ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ဖန်ဇန်အာရောၚ်” ဂးလဝ်သာ်ဏံတုဲ အလဵုအသဳ၊ ကၠတ်ထဝ်၊ ဒပ်ပၞာန်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံသၟးဟွံက ဂကောံပရေၚ်မၞိဟ် သွာၚ်အရာပ်၊ ဂကောံပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ဂကောံရဲတၠပညာကေုာံ ပူဂဵု ထေက်ကဵုပါလုပ်တံလေဝ် အလိုက်ဗ္ၜတ်အဘိုအ် ညးကဵုညး ဒးပါလုပ်ရောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ရ။

NCCT (ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် မပါလုပ် နကဵုဂကောံရပ်လွဟ် ၁၆ ဂကောံ) ကဵု UPWC (ကမ္မတဳဓမံက် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်) တံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၃၁) သၞာံ ၂၀၁၅ တေံ ထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ မူလိက်ကသုက် NCA ဗွဲအပြောံရ။

လိက်ကသုက် NCA ဗွဲအပြောံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ တၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု က္လေၚ်ပဠေဝ်ကဵုညိ ၜိုန်အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကီုလေဝ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲ နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ အံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ဂကောံ ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၈ ဂကောံတံ ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန် ထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA ဂှ်ကီုလေဝ် ကောန်ဂကောံ UNFC တံ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲရ။

ပ္ဍဲ UNFC ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကချေၚ် KIA ၊ ဗော်/ဒပ်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံ SSPP/SSA ၊ ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC ၊ ပဗော်ပရေၚ်တောတက်ဂကူကရေၚ်ဍာဲ KNPP၊ ဂကောံဠာဟူဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် LDU ကေုာံ ဂကောံကောန်ဂကူဝ WNO တံပါလုပ်ရ။

ပ္ဍဲအသေအဟာန် ပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် မကၠောန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ်လေဝ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်ပရေၚ်စဵုဒၞါဒပ်ပၞာန် မေန်အံၚ်လှာၚ် တံ သ္ပဇြိုဟ်နက်ကဵု ပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA တုဲ ဟီုပ္တိတ်ဒွါပါၚ် ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်အသေအဟာန်ဂှ်ရ။

လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် ကော်ဂး NCA ဝွံ ပၟိက်ဇၞော် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်သၟးဟွံက သီုဒှ်လဂါံပထမ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဂးလဝ်ရ။

“ ပ္ဍဲ NCA ဏံ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲလေဝ်နွံ၊ ဟိုတ်နူဟိုတ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲတုဲ ဂကောံ ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲလေဝ်နွံ။ အခါရ ဆက်ကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဟိုတ်နူဒးဒဂေတ်ဗက် အတိုၚ်မူ NCA ဏံဂှ်ရ လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိပိုဲဏံ ဂကောံသှေ်မံၚ် သွက်ဂွံ ဒးထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုဂှ် ဂစာန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်” ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဂးရ။

ခေါန်ဥက္ကာ နာယက နူဂကောံ ပရေၚ်ဗၠးၜးဂကူပအိုအ်(PNLO) မထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲဂှ်လေဝ် “ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲမှလေဝ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ မဆက်ကၠောန်အာ ဂတဂတတေံဂှ် ပါလုပ်ဂွံဏောၚ်၊ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲတှေ် အခေါၚ်ပါလုပ်ဟွံမွဲ” ဂးရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ မကၠောန်ကၠုၚ် ပွိုၚ် ၄ တ္ၚဲဂှ်ဝွံ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ၜိုန်ထံက်ထ္ၜး သွက်ဂွံပဠေဝ် ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ်ကီုလေဝ် ရဲဒပ်ပၞာန် က္လေၚ်ဟီုကၠုၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပဠေဝ် ဥပဒေဂှ်မ္ဂး ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အတိုၚ် ပိုဒ်သၞောဝ်ပ္ညပ်လဝ် ပ္ဍဲဥပဒေဂှ်ကၠာရောၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ဝွံ လညာတ်နူကဵု ဂကောံ ရ၂ ဂကောံဂှ် ရဲဂကောံ ညးကဵုညး ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်တုဲ ဂလာန်ဒွါပါၚ် ညးအုပ်ကာ ကုလသမဂ္ဂကီု ဂလာန်ဒွါပါၚ် ညးမတိုန်ဟီုလဝ်တံကီု ဂိုၚ်လဝ် နဒဒှ်စၟတ်သမ္တီမွဲရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.