Categories
ပရိုၚ်

ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးစွံသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ရောၚ် အာတ်မိက်

ညးဒုၚ်ကာ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ် မန်လၟုဟ်ဏံ ပြံၚ်စွံတဴနဒဒှ်ညးဒုၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်တုဲ သွက်ဂွံစွံအာ ပ္ဍဲသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) နဝ်ဝေမ်ဗာတုဲကၠုၚ်ဏံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်လိက် ကုဂကောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံနွံရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

“ရဲဒုၚ်ကာလၟုဟ်ဏံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ကၠုၚ်နူဌာနအုပ်ဓုပ်ဏောၚ်တှေ် ကိစ္စပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရ ဍေံတံခံၚ်။ ပရေၚ်ကၠတ်ထဝ် မုလေဝ်ဟွံကၠိုဟ်တှေ် ဒးကလေၚ်လ္ၚတ်နူတံပၠန်ရ၊ ဍေံတံလ္ၚတ် ကာလတီကၠိုဟ်အာပရေၚ်ကမၠောန်တုဲပၠန်ရေလဝ် ဒးပြံၚ်အာဌာနပၠန်၊ ထပ်စိုပ်ကၠုၚ်တၟိတၟိတှေ် ဍေံခက်ကဵုကလောန်ကီုရ၊ ရဲဒုၚ်ကာတံလေဝ် အောန်ဒၟံၚ်ပၠန်တှေ် ဂွံပါ်တာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံပြေပြံၚ်” ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂးရ။

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ (ညးကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်မန်) တိုန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်မန် (Facebook)
ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ (ညးကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်မန်) တိုန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်မန် (Facebook)
ညးဒုၚ်ကာ မယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်လၟုဟ်ဏံဂှ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ (သၟဝ်ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာပ္ဍဲဍုၚ်) တံ ခါန်ကၞက်ကဵုလဝ်တာလျိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သီုသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်မ္ဂး ညးဒုၚ်ကာ နွံ (၅၀) တၠတုဲ၊ သၞာံဂတနူဏံ သွက်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မန် ဒးစွံကဵု ညးဒုၚ်ကာ (၁၂၄) တၠရောၚ် အာတ်မိက်လဝ်နွံကီု၊ ညးဒုၚ်ကာတံဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဆက်စပ်ကဵု ဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာတေံဂှ် စွံအာပ္ဍဲသၟဝ်ကၠတ်ထဝ် ဗွဲတၞဟ်ခြာရောၚ် ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

“သွက်ဂွံထပ်ဂလိုၚ်ပ္တိုန် ညးဒုၚ်ကာဂှ် နွံပၟိက်ညးဒုၚ်ကာမူစိ၊ သြန်ခရိတ်ဂိတု သွက်ဍေံတံ ဒးကေတ်မူစိ၊ တုဲတှေ် ဗာတ်ဂျေတ်စကာဒၟံၚ်သၞာံဏံဂှ် ဗာတ်ဂျေတ် ဓဇက်လဝ် နူအလဵုအသဳတြေံတေံဏောၚ်၊ လက်ထက်အလဵုအသဳတြေံတေံ ကၠောန်ကောံဓရီုအောန်ဒၟံၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ခရိတ်သွက်ဍေံတံ အိုတ်ညိဓဝ်ရ၊ စိုပ်လက်ထက်ကၠတ်ထဝ်လၟုဟ်ဏံ ခရိတ်အိုတ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ်တှေ် သွက်ဂွံထပ်ဂလိုၚ်ကဵုသြန်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်နွံ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာဥူ ဂးရ။

ခရိတ်စကာ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်လၟုဟ်ဏံဂှ် ခရိတ်ထံက်ပၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် သီုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်၊ ခရိတ်ဂိတု ညးဒုၚ်ကာ၊ ခရိတ်နာနာ မပ္တံခရိတ်အာကၠုၚ် သွက်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်၊ ခရိတ်ရုၚ် (ခရိတ်စက္ခူ ,လိက်)၊ ခရိတ်သီဒက် ပဠေဝ်ပဠေတ်တံ ပါလုပ်တုဲ အပ္ဍဲဏံ ခရိတ်အာတရဴ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံကဵု ခရိတ်ဒုၚ်ကၟုဲ အောန်ဒၟံၚ်တုဲ ဒှ်အခက်ခုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပပ္တံနူသၞာံ ၂၀၁၀ ကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ၚ် ဒှ်တိုန်တုဲ ညးဂွံဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ် ဗွဲတၞဟ်ခြာ ဟွံမွဲဂှ်ရ ဒးကော်စကာဒၟံၚ် နူဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဒုတိယဏံ ကမ္မတဳစၟဳစၟတ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး၊ ကမ္မတဳ ခၞံဥပဒေကၠတ်ထဝ်တွဵုရး၊ ကမ္မတဳဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ကမ္မတဳ ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲဆေၚ်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ၊ ကမ္မတဳသ္ၚဳလ္ၚတ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကေုာံကိုန်အစဳဇန်ဘဏ္ဍာ၊ကမ္မတဳ စၟဳစၟတ်ပရေၚ်ဒုၚ်တာလျိုၚ်ကေုာံ တၚ်ဒုၚ်ကတိပါၚ် (ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး)၊ကမ္မတဳသ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ် လိက်တေၚ် ကေုာံ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ သီုကဵုသ္ၚဳဂၠိပ် ပရေၚ်ကိစ္စနာနာ သာ်ဝွံ ပံက်လဝ်ကမ္မတဳ (၇) သွာၚ်တုဲ သၟာၚ်နူတ္ၚဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကဵု တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်တံမ္ဂး ကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီု ပရေၚ်ကမ္မတဳတံဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.