Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန်သီုပိဗော် ပံၚ်ကောံသ္ဂောံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသားအဆၚ့် နိုၚ်ၚံရေးဆွေးနွေးပွဲ) ဒးကၠောန်အလိုက်ဂကူ ညးကုညးဂှ် အလဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ က္ဍိုက်ပ် အခေါၚ်ကၠောန်နွံကၠာလေဝ် နကဵုဗော်မန်ပိဗော်တံ ပံၚ်ကောံ သ္ဂောံကၠောန်အာမွဲစွံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီရောၚ် အတိုၚ်မဂၠိုက်ဂၠာဲသၟာန်လဝ် ကုက္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဗော်တံဂှ်တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟိုတ်နူဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲလိက်က သုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် အေန်ဇြဳအေ (NCA) ဏီဂှ်ရ ပေဲါသဳကၠဳအဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ကၠောန်ဟွံဂွံကၠာ လေဝ် အပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ကဵု ဒေသရးတၞၚ်သဳ ဒၞဲါလၟိဟ်မၞိဟ်ဂကူမန်တံ မၞုံတန်တဴဂၠိုၚ်တံဂှ် နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မန်ပိဗော်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ သၟဝ်က္ဍိုပ်လိက် ဗွဲအလိုက်ဂကူညးကုညးဂှ် အခေါၚ်ကၠောန်သ္ပနွံရောၚ်ဂးရ။

ညးစၞးတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံနူဗော်မန်ဂမၠိုၚ် (Facebook)
ညးစၞးတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံနူဗော်မန်ဂမၠိုၚ် (Facebook)
စပ်ကဵုကိစ္စသ္ဂောံပံၚ်ကောံကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံ ရးမန် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက် ကုဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် မုပရိုၚ်လေဝ် ဟွံ က္လေၚ်ကၠုၚ်ဏီရောၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒံက်တာမာံနဲသဵု ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲနဝ်ဝေန်ဗါ (၁၅) ဂှ်ရ။

ဒံက်တာမာံနဲသဵုဂှ် “ပိုဲဂှ်ကသေအ်ကၟဝ်မံၚ်ဗော်ၜါတေံ၊ ပံၚ်ညးသ္ကံတုဲ ပိုဲအာကၠောန် ပ္ဍဲရးတၞၚ်သဳကဵု ကရေၚ်ဏောၚ်၊ လ္တူဏံ နူလ္ပာ်ညးတံ ဒဵုလၟုဟ် မုလေဝ်ဟွံက္လေၚ်ကၠုၚ်ဏီ၊ ညးတံဟွံကၠောန်လေဝ် ပိုဲဂှ် အာကၠောန်ဏောၚ် ပိုဲဖျေံ လဝ်ဗီုဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲမန်ဏံ ကာလကၠောန်ဂွံ ပံၚ်ကၠောန်ပၠန်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံဂှ် နူကဵုယူပဳဒဳဂျေဇြဳ (UPDJC) တေံ မ္ဒးစှေ်ပံက်ကဵုကဝ်မတဳကောပ်ကာဲ (ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ) မွဲကၠာတုဲ အပ္ဍဲကဝ်မတဳဂှ်မ္ဂး ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရး၊ ရးဒေသမ ဆေၚ်စပ်တံကီု၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ထ္ပက်စၟတ်တဲအေန်ဇြဳအေတံကီု ပါလုပ်ရောၚ်။

ကဝ်မတဳကောပ်ကာဲဂှ် မံက်ကၠုၚ်တုဲမ္ဂး ဗော်မန်ပိဗော် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳအဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲရး တၞၚ်သဳ၊ ကရေၚ်တေံရောၚ် ပ္တိုန်ထ်ၜးမ္ဂး နူကဝ်မတဳကောပ်ကာဲဂှ်မွဲတဆံၚ် ညးတံပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵု ယူပဳဒဳဂျေဇြဳတုဲ နူကဵု ယူပဳဒဳဂျေဇြဳတေံ ကဵုအခေါၚ်ကၠောန်မ္ဂး မွဲဟာန်ကေုာံက္ဍိုပ်လိက်ဂွံသဳကၠဳဂှ် ဍေံက္လေၚ်ဖျေံကဵုနၚ်ရောၚ် ဒံက်တာမာံ နဲသဵု ဟီုက္လးလဝ်ရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ပလေဝ်ပလေတ်၊ သွက်ဂွံသောၚ်က္လးတဴ ပရေၚ်ကမၠောန်မ္ဒးကၠောန် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံမာန် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ကော်ပ္ကောံလဝ်ကောန်ဗော်ညးတံ မွဲပွိုၚ် ဍုၚ်မ္ဂး (၅) တၠနွံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ (၂၀) ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗအာရောၚ် ဒံက်တာမာံနဲသဵု ဂးရ။

“အဵုဂှ်ရ အေၚ်္ဂလိက် ၂၀ ဏံတုဲတှေ် ညးဂှ်ဂှ် အာပညဳကဵုအလဵုအသဳရးဒေသ၊ တွဵုရးတံဂှ်ညိဂှ် ဒးကဵုဏာလဝ်တာ လျိုၚ်ရ၊ ကာလနွံပၟိက်ကၠုၚ်တှေ် နူကဵုကေၚ်ကာပိုဲဏံ ဒးပါ်ကဵုဏာတာလျိုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ပေဲါသဳကၠဳအဆံၚ်ကောန်ဂကူဝွံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ က္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဂွံဟီုကၠာလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက်ဂွံကၠောန် ဂွံဂှ် ကဝ်မတဳကောပ်ကာဲဂှ်ကီု၊ အစဳဇန်ဂွံကၠောန်ကီုတံဂှ် နူကဵုယူပဳဒဳဂျေဇြဳတေံ မုလေဝ်လးဖျေံနၚ်လဝ်ဟၟဲတုဲ ညးတံ ဟွံဂွံထ်ၜးနၚ်ပၟတ်သာ်တ္ၚေက်ဏီမွဲသာ် အဏံကဵုအဏံ ချပ်မံၚ်ယျ ပြဟ်အာညိရောၚ် ညးအုပ်ကာဗော်ကောန်ဂကူ မန် နာဲလျးတၟးဟီုရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳအဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ဂကောံသီုဖ်အိုတ်ပါလုပ် (All inclusive) ညံၚ်ဂွံဒှ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုသဳကၠဳပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး အတိုၚ်ဒတူလာၚ်ယူအေန်အေပ်ဇြဳ (UNFC)၊ ယူအေန်အေ (UNA) ညံၚ်ဂွံဒှ်ပိက္ဍိုပ်တက်ကျာသဳကၠဳ ကီုဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဒတူလာၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ကိစ္စအရာတံဏံ ဟွံဂွံပလေဝ်ဏီမွဲသာ် ဂ္စာန်ကၠောန်မံၚ် ပေဲါသဳကၠဳ အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံဂှ် ဗဗွဲဓဝ်နွံနွံ သ္ဂုတ်သွာတ်ဂွံစှေ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ရောၚ် ဂးရ။

နာဲလျးတၟးဂှ် “လ္တူဏံလေဝ် လ္တူညးတံကဵုနၚ်လဝ်လိက်ဂှ် တၟေၚ်ပိုဲချပ်တုဲတှေ် သွက်ဂွံက္လေၚ်ပရိုၚ်ကဵုညးတံဂှ် ဟၟဲ ပုဟ်။ ပိုဲဂှ် အဓိကစွံလဝ်အာရီုကဵု ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳအဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံကီုဂှ် ညံၚ်ဂွံပါ လုပ်သီုဖ်အိုတ် အဵုၝဂှ်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ယူအေန်အေပ်ဇြဳကဵု အလဵုအသဳလေဝ် ပညဳမံၚ်၊ တုဲတှေ် စပ်ကဵုမူပၞောန် ဂွံသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် ပညဳမံၚ်နွံတုဲ လ္တူဂှ် ပိုဲမၚ်ရံၚ်အာတုုဲတှေ် ချပ်ဏောၚ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

စပ်ကဵုပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံဝွံ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်မ္ဂး ဆေၚ်ကဵုဂကူကရေၚ်တုဲ ကောန်ဂကူ မန်နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးကရေၚ်၊ ရးတၞၚ်သဳတေံဂှ် ကာလဍေံကၠောန်သ္ပပေဲါသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုက္ဍိုက် အလိုက်ဒေသ (ဒေသ အလိုက်) တေံမှ အခေါၚ်တိုန်နွံရောၚ်ဂှ်လေဝ် နာဲလျးတၟး ဆက်ဟီုရ။

ဆဂး နကဵုဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စဗော်မန်ပိဗော် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ် ကောန် ဂကူဏံဂှ် စှေ်စိုတ်ဒုၚ်တဲတုဲ အကြာဏံ သွက်ဂွံက္လေၚ်ကဵုပရိုၚ်ကုဗော်ၜါဂှ်နွံရောၚ် ဥက္ကဌဗော်ညးဗြဴ (မန်) မိတာန်ယှေန် ကော် မိလျိုၚ်မန် ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲနဝ်ဝေန်ဗါ (၁၅) ဂှ်ကီုရ။

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံဝွံ ဗွဲအလိုက်ဂကူညးကုညး (လူမျိုးအလိုက်) ဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ ဗွဲအလိုက်ဒေသ (ဒေသအလိုက်) ဂှ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး၊ ရးဒေသတံကီု ကေုာံ ဗွဲအလိုက်ပရောပရာ (အကြောၚ်းအရာအလိုက်) ဂှ် ဂကောံမဟာဇန်တံကီု က္ဍိုက်ပ် ကၠောန် ဂွံရောၚ်တုဲ ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစိုပ်အခိၚ်ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ပ္ဍဲဂိတုဖေ ဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၁ရ တေံဏီ အကြာ ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ ဒဵုစိုပ်ဂိတုဂျာန်န ဝါရဳတေံဂှ် မ္ဒးကၠောန်အာ ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဒတုဲဖ်အိုတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.