Categories
ပရိုၚ်

ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာဒၟံၚ် ဂၠံၚ်တရဴတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏီရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီု

နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ်လ္ပာ်ဝေၚ်ပေဲါပၞာန်တုဲ ပေဲါသဳကၠဳတက်ကျာ လ္တူခုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန် ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာမံၚ်ဏီရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာဂှ် “နကဵုပိုဲဂှ် ဟွံမိက်ကဵုအာပရေၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်လ္ပာ်ဝေၚ်ပၞာန်နကဵုလွဟ်ပုဟ်၊ ပေဲါသဳ ကၠဳတက်ကျာလ္တူခုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဆက်ရုန်ဂစာန်အာမံၚ်ဖိုဟ်ဏီ၊ အကြာဏံချိၚ်ရန်လဝ် သွက်ဂွံ တက်ကျာကဵုအလဵုအသဳနွံ မံၚ်ဏီ၊ ဆဂးတှေ် ရန်လဝ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဟွံသေၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုထ္ၜးရ။

ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ (MNA)
ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ (MNA)
ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲဏီ နူ (UNFC) ကဵု အလဵုအသဳတံ အဃောပညဳဒၟံၚ် ပရေၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်အေန်ဇြဳအေ (NCA) ဂှ် ဟိုတ်နူပရေၚ် ထ္ပက်ပၞာန် ပ္ဍဲဒေသကချေၚ်ကဵုသေံ အသိၚ်သ္ကာတ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ နူကဵုဒပ်မဟာမိတ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ (KIA, TNLA,MNDAA,AA) ပန်ဂကောံတံ ပံၚ်ကောံတုဲ စနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ (၂၀) ဂှ် လုပ်ဗ္တိုက်ဒေသပယျဵုဍုၚ် ကြုက် ဍုၚ်မူသေဝ်ရ၊ နူစဂှ်တုဲ ပေဲါပၞာန်ဂှ် ဒှ်ပန်ပှော်ဒၟံၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒေသမဆက်စပ်ကဵု ဒပ်မဟာ မိတ် (၄) ဂကောံတံဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံရ။

‘လ္ပာ်ပိုဲဂှ်တှေ် ပေဲါပၞာန်ဏံ မိက်ဂွံကဵုဒေံါရလေဝ်၊ အဓိကဂှ်တှေ် ဒေသဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထ္ပက်ဝေၚ်မံၚ်ပၞာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ဆုတ်ဖျေံကဵု၊ ဍေံတံ ဆုတ်တိတ်တှေ် ဒပ်ကောန်ဂကူတံလေဝ် သွက်ဂွံပန်ဟွံမွဲရ၊ ပေဲါပၞာန် ဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဗီုလဵုဆက်ဖန်အာ တန်တဴမံၚ်ဗီုဂှ်ဏောဝ်’ သာ်ဝွံ ဒုဥက္ကဌ နာဲ ဟံသာ ဟီုရ။

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၁-၂) ဂှ် ဒပ်မဟာမိတ်ကောန်ဂကူတံကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ က္တဵုဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရး ဍုၚ်သေံသၟဝ်ကျာ ဒေသမုၚ်ကိုဝ် ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်တုဲ နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သီုဝေၚ်ပၞာန်ကဵုက္ၜၚ်ကျာ နွံကၠုၚ် ကီုရ။ ဟိုတ်နူပေဲါပၞာန်ဝွံတုဲ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသမွဲဒမြိပ်တံ ဒးပဲါဒဴဘဲပၞာန် စိုပ်အာပယျဵုဍုၚ်ကြုက် လၟိဟ်ကဵုလက်နွံရောၚ် ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ချူဓမံက်လဝ်ရ။

ပေဲါပၞာန်ဒေသတွဵုရးဍုၚ်သေံ သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာဂှ် မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ သ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ပေဲါတက်ကျာပညဳ ပညပ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ကဵု တၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးနူကဵု (UNFC) ဂှ်ကီု ပရေၚ်သဳကၠဳတက်ကျာကဵုအလဵုအ သဳဂှ် ဒးဒေံါဇူမံၚ်ရ။

ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာဂှ် “ပိုဲပညဳပညပ်မံၚ်သွက်ဂွံတက်ကျာ နွံမံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ ဆဂးတှေ် ချိၚ်ညးသ္ကံဟွံဒှ်ချိုတ် ပၠိုတ်တ်ဏီ ပိုဲဂှ်တှေ် တက် ကျာပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်တှေ် ဟွံဒှ်ရ၊ မ္ၚးဍုၚ်မွဲမွဲဒၞာဲ ပိုဲရန်ဗီုဂှ်နွံ၊ လ္တူပေဲါပၞာန်ဒှ်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှေ် တန်တဴမံၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ တၟာဂလိုၚ်ဏောဝ်၊ ခါရဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ယှအ်ဖျေံလ္ပာ်ဝေၚ်ပၞာန်တုဲတှေ် ကလေၚ် တက်ကျာညးသ္ကံတှေ်ဍေံ အာလ္ပာ်ခိုဟ်ဒှ်မာန်၊ ယဝ်ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ဍေံခက်ဆိုအ်ဗနွံတၟာဂလိုၚ် ဏောဝ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဒပ်ကောန်ဂကူမဟာမိတ်တံ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒှ်မံၚ်ပေဲါပၞာန်တ္ၚဲဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်အာပေဲါသဳကၠဳလ္တူ ခုၚ်ပၠန်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံလေဝ် ဒးလစွံစိုတ်သၠဲလးကီုရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဏာကီုရ၊ ဆဂးဂှ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ဒဳဇြေမ်ဗါ (၂) ဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်စဵုဒၞာ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုသ္ကိုပ် ပၞာန်ဇၞော် သုၚ်ဝေန်ဂှ် သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် လ္တူဒပ်ကောန်ဂကူမဟာမိတ် (၄) ဂကောံတံ ညံၚ်ဂွံသ္ပထောံ သမ္တီ ရဲဂကောံပကီုပရာပ် (အကြမ်းဖက်အဖွဲ႕) ဂှ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်လ္ၚဵု ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ တၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဝွံ ဆၜိုတ်သ္ပဏာသမ္တီရ။

အဃောပေဲါပၞာန်ဒှ်ဒၟံၚ်သာ်ဏံတုဲ နူကဵုညးစၞးကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ (MRPC) တံ ကဵု ဒပ်ပၞာန် မဟာမိတ်ကောန်ဂကူတံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳဍုၚ်ကြုက် ဖန်ဇန်တုဲ နဝ်ဝေမ်ဗါ (၂) ဂှ် ချိၚ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဍုၚ် ကြုက်ရ၊ လ္ပာ်ညးစၞးအလဵုအသဳဂှ် မိက်ဂွံဆဵုမွဲဂကောံကဵုမွဲဂကောံတၞဟ်ခြာတုဲ လ္ပာ်ဒပ်ကောန်ဂကူတံ ဂှ် မိက်ဂွံဆဵုသီုဖအိုတ်(၄)ဂကောံရ၊ လ္ပာ်ကောန်ဂကူတံဟွံဒုၚ်တဲတုဲ ပေဲါဆဵုဂဗဂှ် လီုအာရ။

အဃော ပေဲါပၞာန်ဒှ်ဒၟံၚ် အကြာဒပ်ကောန်ဂကူမဟာမိတ်တံ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ တ္ၚဲဏံဂှ် နဝ်ဝေမ်ဗါ ကၠာဟွံ အိုတ်က္ဍၚ်ဂှ် (UNFC) တံသ္ပကောံဓရီုသမၠဲ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ(ဇျှၚ်မာဲ) ဂှ် တၚ်သဳကၠဳကီု၊ တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကီု မုသာ်လဵုဖျေံလဝ်နွံဂှ် ပ္တိတ်လလောၚ်ပရိုၚ်ဟွံမွဲရ။

ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါဏံ သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဃံၚ်ဇြဳညဳသၟဟ်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်(UNFC) သွက်ဒး ကၠောန်နွံမံၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူပေဲါပၞာန်က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်သာ်ဝွံတုဲ ဒးပဆုဲဏာလဝ် အခိၚ်သဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ရောၚ် ဓမံက် ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ်နွံတုဲရ။

နူကဵုအလဵုအသဳကီု၊ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်တံကီု လ္တူပေဲါဗ္တိုက်က္တဵုဒှ်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ယဝ်ခါရ ပ္တဝ်အာကဵုပရေၚ်ကဵုဇြဟတ် ဓရိုဟ်ပရေၚ်ဝေၚ်ပၞာန်ကီု၊ ပ္တဝ်အာကဵု ပရေၚ်လစွံစိုတ် ဟွံသၠဲလးကၠုၚ်လ္တူပရေၚ်တက်ကျာပရေၚ်ၜိုဟ်လ လံဂှ်မ္ဂး ပေဲါပၞာန်သွက်ဂွံဂဵုထၞာန်အာအလုံဍုၚ်ဂှ်လေဝ် သၟာအခါတ်အကာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု စၟဳဒှ်ဓဝိၚ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.