Categories
ပရိုၚ်

ဆဵုညာတ် ဂၠံၚ်တရဴမူပံၚ်ကောံ Road Map ဗော်ညးကုညးတုဲမ္ဂး ဆက်လးအာကမၠောန်ရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီု

နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဝွံ အဃောမၚ်စၟဳဒၟံၚ် လိက်ဂၠံၚ်တရဴ မူဗော်ပံၚ်ကောံ (Road Map) ဗော်တံဂှ်တုဲ ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴလၟေၚ်ကမၠောန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံ သာဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ရ ဂှ်ရ။

‘နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ပိုဲလၟုဟ်ဂှ်တှေ် အဃောမၚ်ရံၚ်မံၚ် လိက်နူမူဗော်ပံၚ်ကောံ (Roap Map) ဗော်တံ ဂှ်တုဲတှေ် လၟေၚ်ကမၠောန်ဗီုလဵုဆက်ကၠောန်အာဂှ်တှေ် ပိုဲသ္ပကောံဓရီုတုဲ ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ်’ သာ် ဏံ ဒုဥက္ကဌ ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် နာဲဟံသာ ဟီုထ္ၜးရ။

ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ အဃောဒုၚ်ဆဵုဂဗမံၚ်ကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်ကေုာံ ဂကောံသၟတ်လ္ၚဵု ဂမၠိုၚ် (MNA)
ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ အဃောဒုၚ်ဆဵုဂဗမံၚ်ကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်ကေုာံ ဂကောံသၟတ်လ္ၚဵု ဂမၠိုၚ် (MNA)
ဂၠံၚ်တရဴမူဗော်ပံၚ်ကောံနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံရ နကဵုဂကောံ ပညဳပညပ်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ်ပ္ဍဲဗော်တံဂှ်တုဲ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်တုဲကီုလေဝ် နကဵုဗော် ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် လက္ကရဴဏံ ထပ်ပံက်လဝ်ကမ္မယှေန်သွက်ဂွံထပ်ဓဇက်ကဵုမူဗော်ပံၚ်ကောံနွံ တုဲ ဒဳဇြေန်ဗါ ၁၂ ဏံမ္ဂး သွက်ဂွံပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵု ညးမဆေၚ်စပ်နွံရောၚ် နူကဵုဗော် AMDP ဂှ်ကလေၚ်ဖျေံ လဝ်နွံရ။

လ္တူဂၠံၚ်တရဴမူဗော်ပံၚ်ကောံ နူဗော်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန်ကီုဂှ် နကဵုဂ ကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ဂှ်ဂွံဒုၚ်တဲတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ဗော်ပံၚ် ကောံဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ ဆက်သဳကၠဳဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ် သ္ဂးရ။

‘ကိစ္စဗော်ပံၚ်ကောံဂှ် ဒးသ္ပဇြိုဟ်နက်ရောၚ်တုဲ ဒးကေတ်အခိၚ်ညိဏောၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် အဃောမၚ်မံၚ် လိက်နူကဵုဗော်ဒေသဖိုဟ်လေဝ်၊ ညးတံပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုတဲတှေ် နဲကဲပံၚ်ညးတံဗီုလဵုအာရော ပိုဲချပ်အဵုလ္တူ ဂှ်ဏောဝ် တုဲတှေ် ပိုဲချိၚ်ပညဳသဳကၠဳအာသီုၜါလ္ပာ်ဂှ်ဏောဝ်’ သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌ ဂှ်ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

နူကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် အဃောမၚ်ဒၟံၚ်လိက်နူကဵုဗော် တံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံ ဒးလုပ်ဒုၚ်ရုဲပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ဂှ်နွံတုဲ နကဵုဂကောံပညဳပညပ် ဂှ် လုပ်ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ပညဳပညပ်ကီုလေဝ် ဟွံပြေပြံၚ်ရ။

‘ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲကဵုခၟိုၚ်ဂှ်ဂှ် ပိုဲဖန်ဟွံလောဲရ၊ မုဒှ်ရော ဟီုလဝ်ကၠာဂှ်တှေ် ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် နူ ဗော်တေံ ပ္တိုန်နၚ်မွဲတၠ၊ နူဗော်ဏံမွဲတၠ တုဲတှေ် ပ္ဍဲဂှ်ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ကဵုဒုၚ်ရုဲမွဲတၠဏောဝ်ဟီုလဝ်ဗီုဂှ်၊ လၟုဟ် ဂှ်တှေ် လ္ပာ်ဗော်ကောန်ဂကူဂှ် ညးဟွံပ္တိုန်ကဵုဂကောံပညဳပညပ်မွဲသာ် ညးပ္တိုန်ဏာစရၚ်ယျဟီုဂှ်တုဲတှေ် ပိုဲ ဖန်ဝါတ်အာတၟာဂလိုၚ်’ သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဆက်လဴထ္ၜးကိစ္စပေဲါရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ဂှ်ရ။

ပရေၚ်ဗော်ပံၚ်ကောံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတံဂှ် သၞာံ ၂၀၁၆ အိုတ်ဏံ ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် ပ္တိတ်ဓမံက် ဒၟံၚ်မျာၚ်တုဲ ယဝ်ဗော်ပံၚ်ဟွံဒှ်မွဲဗော်မ္ဂး သွက်ဂွံထ္ၜးအာဆန္ဒကုဗော်မန်တံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ရမျာၚ်သ္ကာတ် မြဟ်ကၠုၚ်နွံရ၊ လ္တူဂှ်ပၠန် ကိစ္စဗော်ပံၚ်ကောံဂှ် နကဵုဂကောံပညဳပညပ်တံ ရပ်စပ်ဖန်ဇန်ကမၠောန် အိၚ်လဇုဲ ဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂကောံသၚ်လ္ၚဵု ဟီုပါ်ပဲါကၠုၚ်နွံရ။

‘နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ပိုဲဂှ် ဟိုတ်နူ နွံဌာန်သ္ၚောဲညးကံကီု၊ ကမၠောန်ညးကဵုညးထုဲဒၟံၚ်နွံကီုတုဲတှေ် ကၠောန် ကမၠောန်အိၚ်လဇနွံ ဒုၚ်ဝန်၊ ဆဂးအကြာဂှ် ဗော်တံဖအိုတ်ညံၚ်ဂွံပါကၠုၚ်ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဗော်ပံၚ်ကောံဏံမာန် ဂှ်လေဝ် ဂကောံပညဳပညပ်တံ ဒးဖန်ဇန်လ္တူဂှ်တုဲ ကမၠောန်ဏံဃရေက်ကေတ်ဟွံဂပ်ဝ်ဏီ’ သာ်ဏံ နာဲပ ညာမန် ပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံပညဳပညပ် သွာၚ်တၠပညာနူဍုၚ်သၟာၚ် နာဲပညာမန် ဟီုထံက်ထ္ၜးရ။

လ္တူလၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပညဳပညပ်ဒၟံၚ်ဗော် တံဂှ်ကီု၊ လ္တူပရေၚ်လစွံစိုတ် ဂကောံပညဳပညပ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ရုဲမာဲအကြာ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ဂှ်ကီု နကဵု ဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ကဵုလိက်ကဵုသမ္တီညးဍုၚ်ကွာန်(လိက်လလောၚ်တြး)ထေက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗကဵုဂကောံသၟတ်လ္ၚဵု ဂကောံသၚ်သၟတ်လ္ၚဵု ဟီုလဝ်ကဵု ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗ နဝ်ဝေမ်ဗါ ရ ဒၞာဲတိုက်ဗှ်လိက် ဥက္ကဌနာဲယှိုဲကျေန် (ဍုၚ်မတ်မလီု) ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.