Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အလဵုအသဳ ကဵု မှတ်ကၠတ်ထဝ်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ဒုတိယသတ္တဟ တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ အခါရ သ္ၚဳဂၠိပ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပ္တိုန်မှတ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် အစောံစရာဲ အဇေဟ်အမေဟ် ဍာ်သ္ကေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ရ။

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန် သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၁၇ ၊ ပထမ (၆) ဂိတု (နူအေဗရဴ ဒဵုကဵုသေပ်တေမ်ဗာ) ပ္တိုန်ဗှ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၄) ဂှ် အတိုၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၁၂ တၠတံ သ္ၚဳဂၠိပ်၊ သဳကၠဳ ကဵုလဝ်ကသပ်ဂှ်မ္ဂး “လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံ က္လေၚ်စၟဳစၟတ် ချူပဠေဝ်တၟိတုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးပၠန်ညိ” ဂလာန်လလောၚ်ပၟိၚ် တိတ်ကၠုၚ်နူဒွါပါၚ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် သာ်ဏံဂှ် ဒှ်ဂလာန်ပ္တိုန်မှတ် (မှတ်ကျောက်တၚ်) ကုစရာဲဍာ်သ္ကေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးရ။

အဃောကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်)
အဃောကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်)
ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမွဲမွဲကွာန် ပြေၚ်ဂၠဴဇၟိက် နွံ ၂ လ္ၚီဂးတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် နွံကဵုဂအုံကွာန် ၃၄၁ ဂှ် လၟိဟ်ပြေၚ် ဂၠဴဇၟိက် နွံ ၆ ကိုဋ်ကဵု ၅ ဠက်ပြၚ်ဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်လးလးရ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ကၟာဝဳၚုဲ ၅၁ ဨကလေဝ်ဟွံပေၚ်ဂှ် ဟီုထောံ နွံ ၅၁ ဨကဂှ် ဗၠေၚ်ဒၟံၚ် ကဵုဒဒှ်ဍာံဍာံရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ထံက်ထ္ၜးပါ်ပါဲလဝ်ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ဗာတ်ဂျေတ်တုဲ အကာဲအရာ ကၠောန်ဒၟံၚ် ဒဒန်၊ ဍာန် စိုပ်ဒၟံၚ်အဆံၚ်လဵုရောဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ၜိုဟ်လလံပၠန်လေဝ် ချူဓမံက်လဝ် ဆၜိုတ်ဌာန်ဒၟံၚ်ရုၚ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံအပ္ဍဲတွဵုရးသၟးဂှ် နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး စိုတ်ဟွံလုပ်စကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံသၟးဟွံက ပံၚ်ကၠောန်မွဲကရောံ မွဲစွံလေဝ် ဟွံမွဲကၠုၚ်မွဲလှေ်ရောၚ်ဂှ် ဒှ်အာညံၚ်မဒုၚ်ဝန်သ္ၚိတ်တ်ကီုရ။

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မ္ဂးဂှ် ဇၟာပ်ကမၠောန်အလဵုအသဳ မကၠောန်ဒၟံၚ်ဂှ် ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်၊ ပရေၚ်လဟုတ်ယုတ်၊ ပရေၚ်ဝါတ်ဂါတ်ခက်ခုဲ ၊ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်တံ ညးဂလိုၚ် ညံၚ်ဂွံတီ ဂွံညာတ် ကၠးကၠးခ္ဍးခ္ဍးဂှ် ဒုၚ်လျိုၚ် ကေတ်လျိုၚ် ပေၚ်ၚ်တုဲ ဒးချူ ဒးပ္တိုန်ထ္ၜး တပ်ပ်တးတး ဍာံဍာံပြပြရောၚ်ဂှ် ဒှ်အဓိကဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

“ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံ ရံၚ်ကေတ်တှေ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု တၚ်နၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကၠာကၠာတေံရောၚ်ဒှ်မာန်၊ ဟဂွံစၟဳစၟတ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံဏီတှေ် တၚ်ဗၠေၚ်ၚ် နွံဂလိုၚ်လဵု တီကေတ်ဟွံမာန်ဏီရ၊ ပ္ဍဲကာလ လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ် တၚ်နၚ် နွံကဵုကိုန်ဂၞန် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် က္လေၚ်စၟဳစၟတ်ပၠန်ရောၚ်” ရဴဝွံ ရံၚ်ကေတ်ဂလာန် ဝန်ဇၞော်မွဲတၠ (နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန်) ဟီုပ္တိတ်သာ်ဏံမ္ဂး အကာဲအရာ ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န် ဂကောံအလဵုအသဳရးမန်လၟုဟ်ဏံ နွံအဆံၚ်လဵုရောဂှ် ကၠိုဟ်ကေတ်မာန်ရောၚ်။

အတိုၚ်ကမြေဲကၠုၚ် “စိုပ်အ္ခိၚ်ပြံၚ်လှာဲဣရ” ဂှ်ရ ပ္ဍဲပေါဲရုၚ်မာဲ ၂၀၁၅ တေံ ကောန်ရးမန်တံ တာလျိုၚ်ပြေကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရဂှ် တၞးဆန္ဒမာဲတံ ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ်သက်သဳတုဲရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အခါရ ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ကဵုတာလျိုၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်အလဵုအသဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုအစောံစရာဲဂှ် တာလျိုၚ်နွံ ပ္ဍဲဇမၞော်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်မဂွံအဝဵုတံဟေၚ်ရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကၠာအခိၚ်ဟွံအိုတ်က္ဍၚ် ဖါဲပသောၚ်ထောံ ဝန်ဇၞော် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုအစောံစရာဲ (ဝါ) ကုပူဂဵုမထေက်ကဵု ဝေၚ်ပါဲတံဂှ်တုဲ ထေက်ကဵုက္လေၚ်ပ္တန် ဂကောံအလဵုအသဳတၟိ (တွဵုရးမန်) နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် မဍိုက်ပေၚ်ကဵု အစောံစရာဲ တံရောၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.