Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တအ် သွက်ဂွံအာပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် အခက်ခုဲနွံ

ဂကောံမဟာမိတ်သၟဝ်ကျာ မလုပ်အဝေါၚ် သီုဗော်ကချေၚ် KIO ဂှ် ဂကောံပလီုပလာ် ကဵုဒဒိုက်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံ ဟိုတ်နူသမ္တီထောံသာ်ဂှ် ဂှ်ရ နကဵုဂကောံ UNFC သွက်ဂွံအာတိုန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂကောံမဟာမိတ်သၟဝ်ကျာ မပ္တန်လဝ် နကဵုဂကောံ KIA ၊AA ၊MNDAA၊ TNLA တံ ဟိုတ်နူက္လေၚ်ပလန်ပေါဲပၞာန် ကုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲတွဵုရးသေံ သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ရ ၊ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် စၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်ဂကောံ ပလီုပလာ်ကဵုဒဒိုက်ဍုၚ်ကွာန်ရ။

ကောန်ဂကောံ DPN (နူပါဲ အာပုၚ်- သ္ကိုပ်ပၞာန်ဂမ်မဝ်၊ ခူဥူရာ၊ဒံက်တာနာဲယှိုဲတိၚ်) (Facebook)
ကောန်ဂကောံ DPN (နူပါဲ အာပုၚ်- သ္ကိုပ်ပၞာန်ဂမ်မဝ်၊ ခူဥူရာ၊ဒံက်တာနာဲယှိုဲတိၚ်) (Facebook)
“ဗော်ကချေၚ် KIO ဂှ် ညံၚ်မဒှ်ဥက္ကဌ UNFC ကီု သ္ကိုပ်ပၞာန်ဂမ်မဝ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒုညးက္ဍိုပ် ဂကောံ DPN ကီုရ၊က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံဏံ (ညးတံ) ဟွံပါမွဲသာ် နကဵု UNFC လုပ်အာပ္ဍဲဍုၚ်တုဲ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာနာဲယှိုဲတိၚ် နူဂကောံ DPN (ဂကောံညးစၞး သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်) ဟီုရ။

တုဲပၠန် သ္ဂံၚ်မေန်ဌေ (ရဲဘော်မၚ်းဌေး) မဒှ်ညးဇၞော်မွဲတၠ နူဂကောံ ABSDF ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲဂှ်လေဝ် လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ စုတ်လဝ်အမှု ၝောံပိုဒ် ၁၇(၁) အမှုဆက်ဆောံ ဂကောံဟွံဗဗွဲဓဝ် ဂးတုဲ ရပ်စုတ်လဝ်အချုက်ရ၊ ရံၚ်ကေတ်ဒဒှ်ဏံမ္ဂး သွက်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံ KIO ဒးဒုၚ်စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဂကောံပလီုပလာ် ကဵုဒဒိုက်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် အာတရဴအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီုညးတံ ပတှေ်စဟွံဂွံလးလးရ သာ်ဝွံ ဒံက်တာနာဲယှိုဲတိၚ် ဂးရ။

“တုဲကၠုၚ်ၜါပိတ္ၚဲဏံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ်ဗွဲပလး ကေုာံဂကောံကဵုကသပ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတုဲ ပိုဲဟီုဏာအဓိကဂှ် ဒးလလောၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဏောၚ်၊ ပေါဲဗ္တိုက် သ္ၚိတ်ဇြအာတှေ် မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ဓဝ်ပတှေ်ဂၠိုၚ်တိုန်ဏောၚ် ဟီုဏာသာ်ဏံ” နာဲယှိုဲတိၚ် ဂးရ။

ဂကောံကဵုကသပ် (ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ) ဥူအံၚ်ကျဳက္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် DPN တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ဗွဲပလး ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ (ကၟိန်ဍုၚ်သေံ) အဃော ဂျာန်နဝါရဳ ၁၃ တုဲဂှ် အတိုၚ်ဂလာန် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဟီုသောၚ်က္လးလဝ် ကုအ္စာပရိုၚ်တံမ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဂိတုဂျာန်နဝါရဳဏံ သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကံ ဗွဲပလးပၠန်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံပၠန်ဏောၚ်၊ ပၟိက်ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ကၠာဂိတုဂျာန်နဝါရဳဏံဟွံအိုတ် မိက်ဂွံပ္တုဲထပိုတ်ထောံ ပေါဲပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳဏံရ။ ပေါဲသဳကၠဳတုဲဒှ်အာတှေ် ကိစ္စ Framework meeting ဂှ် ဆက်သ္ပဒ္တန်ဂွံရောၚ်၊ ဣဏံ ဒှ်အာဒ္တန်မ္ဂး သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ညံၚ်ဂွံဂတာပ် တ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၂ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်မာန်ရောၚ် ဟီုက္လးလဝ်သာ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဂကောံ UNFC အာတ်မိက်လဝ် ဒ္စါံတၚ်ဂှ် ယဝ်ရံၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဒှ်တၚ်နၚ် နွံပ္ဍဲ NCA ဖအိုတ်ရ။ ဆ္ဂး ဍေံဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်၊ ဟွံစှေ်ဗီုဂှ် ညံၚ်ဂွံစှေ်ဗီု မိက်ဂွံပဠေဝ်ကၟောန်ပခိုၚ်တိုန် ၜိုတ်ဂှ်ရဏောၚ်၊ယဝ်ပ္ညဳပြေပြေပြံၚ်ပြံၚ်တှေ် UNFC လေဝ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီုဏောၚ် အဲညာတ်။ မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ပ္ညဳညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ရ အဓိက။ တုဲပၠန် ပေါဲဗ္တိုက်လေဝ် ဒးဒေါံကီုဏောၚ်။ အဏံ သဳကၠဳမံၚ်ဖိုဟ် အတေံ ဒှ်ပန်မံၚ်ဖိုဟ်တှေ် ဓဝ်ပတှေ် အောန်စှေ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကဏ္ဍသၟာန်သွဟ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ် The Voice ဂှ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) နူဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳသေံ SNLD ဟီုဏာသာ်ဂှ်ရ။

ကာလဂတမတ်ဏံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံ ၂၁ ဂကောံတုဲ အပ္ဍဲဏံ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဂှ် နွံဆ (၈) ဂကောံဟေၚ်ရ၊ ပ္ဍဲဒ္စါံဂကောံဏံဂှ်လေဝ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကရေၚ်သၟးရ ပါလုပ်ဂၠိုၚ်။ ကုဂကောံကချေၚ် KIO ၊ မန် NMSP ၊ ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ သေံ SSPP ၊ ဝ WNO ၊ ဠာဟူ LDU ၊ ရခေၚ် ANC ၊ ဝ UWSA ၊ မာၚ်ဠာ NDAA ကေုာံနာဂ NSCN-k တံဂှ် အလဵုအသဳဘိက်လဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီုလေဝ် ကုဂကောံပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ကေုာံ ရခေၚ် AA တံဂှ် အလဵုအသဳ ဟွံကဵုလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.