Categories
ပရိုၚ်

သၞေဟ်ကၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ ၜါဒၞာဲ ဒးဒုၚ်ရုပ်သီကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက ဖျေံစွံလဝ် မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ (၂) ဒၞာဲဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၄) ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ ဓဝ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ဂ္ဇံသီကေတ်ဏာတုဲ ဒးဆုတ်တိတ်အာရောၚ် လဂွံကဵုရုၚ်ဆက် ဆောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမဆေၚ်စပ်တအ် လဴထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၞေဟ်ကၚ် အဓိက ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စွံပ္တန်လဝ်မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ သၞေဟ်ကၚ်ကုန်ကျာ် ကၠာဟွံစိုပ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒေသပွဳပွူဗဟဵုဂှ် အခိၚ်ဂယးၜိုတ် (၁၀) နာဍဳဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ဂ္ဇံသီကေတ်တုဲ၊ သၞေဟ်ကၚ်ဒၞာဲတၞံဗ္ဒဝ်ၜါတၞံ ပွို်ၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် အကြာ (၂) နာဍဳဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ဂ္ဇံသီကေတ်ဏာတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ဒးဆုတ်တိတ်နူသီုၜါဒၞာဲရ။

ကရောၚ်ပၞာန်ပၠဒပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ ခရိုၚ်မတ်မလီု (MNA)
ကရောၚ်ပၞာန်ပၠဒပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ ခရိုၚ်မတ်မလီု (MNA)
‘အဓိကဂှ်တှေ် တေၚ်ကၠုၚ်နူကိစ္စပၠဒပ်ပ္ဍဲပလိုၚ်ဂျပါန်တေံရလေဝ် ဍေံဟီုဂှ်တှေ် ညးဇၞော်ကဆံၚ်လ္တူတေံ ညးတအ် ပညဳညးသ္ကံဟွံပြေပြံၚ်တုဲတှေ် ဍေံတံဒးလုပ်သီဂ္ဇံကေတ်ဗီုဏံ၊ လၟုဟ်တှေ် စၞောန်လ္ပာ်ပိုဲစှေ်ကၠုၚ်တုဲ တှေ် ပိုဲတိတ် မံၚ်ယျ၊ အဲနွံမံၚ်တၞံဗ္ဒဝ်ဏံဖိုဟ် ရဲပိုဲလေဝ်သှေ်မံၚ်ဏီ၊ ကပေါတ်လေဝ်သှေ်မံၚ်ညိဏီတုဲတှေ် ပလေဝ်မံၚ် သွက်ဂွံ တိတ်ဖိုဟ်ရ’ သာ်ဝွံ အခိၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဂွံအဆက်ကဵု ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက် ဆောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲသိုက်ဆာန် အခိၚ် သဝ်တ္ၚဲၜိုတ် (၄) နာဍဳဂှ် ဟီုထ္ၜးလဝ်ရ။

ဒၞဲါသၞေဟ်ကၚ်ဗ္ဒဝ်ၜါတၞံဝွံ ပ္ဍဲကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အပ္ဍဲ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳတေံ တုပ်လဝ်စိုတ်နဒဒှ်ဒ္တန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ပၞောဝ်ကဵုဒ္တန်ဒပ်လၟိုန် နွံ ၁၈ ဒၞါဲဂှ် ပါ လုပ်ဒၟံၚ်မွဲဒၞဲါကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“တ္ၚဲဏံ အခိၚ်နူဂယးၜိုတ် (၁၀) နာဍဳဂှ် ဍေံတအ်လုပ်ကေတ်ထောံဒၞာဲ သၞေဟ်ကၚ်ဒဵုကျာ်ဂှ်၊ ပိုဲဂှ်တှေ် ဆုတ်တိတ် အာနူဒၞာဲဂှ်လေဝ်၊ ဒၞာဲသၞေဟ်ကၚ်ဒဵုကျာ်ဂှ်တှေ်ဇြဟတ်ပိုဲနွံအကြာ (၂၀) တၠ၊ ထိၚ်ဒဝ် ညံၚ်ဟွံ ဂွံကြံၚ် မ္ၚိုဟ်ညးသ္ကံ တုဲတှေ် ပိုဲတအ်ဆုတ်တိတ်ထောံနူသၞေဟ်ကၚ်ဂှ်ယျ” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်ကျာ်ပိ နာဲသိုက်ရတ် ဟီု ထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ (၁၃) ဂှ်လေဝ် အဃောသ္ဂံၚ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မပၠလဝ်ဒပ် အပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်တအ် က္လေၚ်စဴဒၞဲါဂှ် တမ်ဒပ်ပၞာန် (၂၈၄) မၞုံသၟဝ်ကောပ်ကာဲဗျူဟာမုက်ပၞာန် စၟတ် (၁) ဝါအနာၚ် ကဵုတမ်ဒပ်မၚ်ပယျဵု ဗဳဂျဳအေပ် (BGF) ဖျေံသ္ဇိုၚ်ဒေသကျာ်ပိတအ် ထ္ၜးဟိုတ်ကဵုကိစ္စလွဟ်၊ မကံတအ်တုဲ ဗ္ဒောံကွဳ စက် ကၠောန်သ္ပပရေၚ်စၟဳစၟတ် ဒၞာဲသၞေဟ်ကၚ်လုပ်တိတ်ပယျဵု (သေံ-ဗၟာ) (Check Point) လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲရ။

နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာညးကဆံၚ်လ္တူတအ် ဂ္ဇံကောံဓရီုကာတၟေၚ်တုဲ အခိၚ်ဒပ် ပၞာန်အလဵုအသဳ တအ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ယဝ်ရလ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ပ္တိုန်ကီုမ္ဂး ပန်ပှော်ညးသ္ကံဒှ်မာန်တုဲ လ္တူကိစ္စ က္တဵုဒှ်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် မၚ်သှ်ကလးသဳကၠဳအာ နနဲတက်ကျာညးသ္ကံပၠန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲတၠ ဟီုရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် သ္ဂောံသှ်က္လးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် ဒေံါလဝ်ပန်ပှော်ကဵု အဆံၚ်အလဵုအသဳတွဵုရး၊ အလဵုအသဳကၟိန် ဍုၚ်တုဲဒှ်ကၠာလေဝ် အပ္ဍဲလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်အေန်ဇြဳအေ (NCA) ဂှ် ဟွံဂွံပါလုပ်ထ္ပက် စၟတ် တဲဏီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.