Categories
ပရိုၚ်

အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် IFC ဂှ် ဒှ်ဟိုတ်သမၠုၚ်ပ္တိုန်ပေါဲပၞာန်တုဲ အလဵုအသဳ ဆေဝ်ဒဝ်ထေက်ရောၚ် KPCC ဟီု

နူဂကောံပရေၚ်ဘဏ္ဍာ ဍုၚ်နာနာ (နိုၚ်ၚံတကာၚွေကြေးကော်ပိုရေးရှၚ်း) IFC တအ် စဳဇန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲလ္တူၜဳကြုၚ်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဇမၞော်ပ္တိုန် ပေါဲပၞာန်ရောၚ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ထေက်ကဵုဒးဒၞါတာ ဒးဆေဝ်ဒဝ် အစဳဇန်ကၟိုန်ဍာ် IFC ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ တူရဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နူကမ္မတဳပံၚ်ကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ကချေၚ် KPCC ဟီုရ။

IFC ဝွံ နကဵုအစဳဇန်သြန်ယှေဝ်ယျာဘဏ္ဍာပုဂ္ဂလိကဂမၠိုၚ်ဂှ် မဒှ်ဂကောံဓမံက်ပ္တိုန်ကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်သွာၚ်ဇဳ မွဲတုဲ သွက်ကဏ္ဍပၟတ်ဓါတ်လလဳဓတ်ဍာ်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ပံၚ်တောဲကၠောန်သ္ပကဵုဒၟံၚ်ပေဲါသဳကၠဳ ဖျေံဓဇက်အစဳဇန် မဟာဗျူဟာ ညံၚ်သ္ဂောံကံက်တၚ်နၚ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဇီုကပိုက်ပွဳပွူသဘာဝဂမၠိုၚ်ရ။

လိက်လလောၚ်တြး KPCC (Copy)
လိက်လလောၚ်တြး KPCC (Copy)

“ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဂျာန်နဝါရဳ (၃၁) ဂှ် IFC ကၠုၚ်ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပ္ဍဲလ္ပာ်မျေတ်ကျဳဏာ။ ကိစ္စဏံ ရဲ(မြစ်ဆုံ)တံ ဟွံစှေ်စိုတ် ဗကပ်ဗဗေၚ် ထ္ၜးဆန္ဒတုဲ ရဲဗၠာဲသၟိၚ်တံ ဘာတ်ပ္တိတ်ထောံ ဂွံမိၚ်။ ဍေံတံကၠုၚ်ဗီုဏံဂှ် NLD ထ္ၜးပၟတ်သာ် တ္ၚေက်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ လက်ထက်အလဵုအသဳ ဥူတိၚ်သိၚ်တေံ က္လၚ်အရေဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပဒေါံလဝ် အစဳဇန်တံဏံရ။ လၟုဟ် အလဵုအသဳ NLD လေဝ် ထေက်ကဵုဒးက္လၚ်အရေဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကီုဏောၚ်၊ အဃောဂစာန်ပဟဲဒၟံၚ်ပေါဲပၞာန် ဂစာန်ပ္တန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူဂှ် ဒးပဒေါံလဝ် ကိုန်အစဳဇန်ဏံဏောၚ်၊ ကိုန်အစဳဇန် IFC ဏံ ဒှ်ကလောန်သမၠုၚ်ပ္တိုန်ပေါဲပၞာန်ဏောၚ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒေါံဂှ် အာတ်မိက်။ သီုဒ္စဵုဒ္စးကဵု အစဳဇန်ဏံကီုရ၊ အစဳဇန်ဏံ ဇီုကပိုက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံမာန်ဏောၚ်KPCC ပိုဲညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးဒ္စဵုဒ္စးကီုရ” သာ်ဝွံ တူရဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ဒ္စဵုဒ္စးကိုန်အစဳဇန် IFC နူ KPCC လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂျာန်ဝါရဳ (၃၁) ဂှ် “ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲဒေသတွဵုရးကချေၚ် နွံမံၚ်ဖိုဟ်ဏီဂှ်ရ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တံ အာစိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်တုဲ အဃောနွံပၟိက်ကဵု အထံက်ပၚ်ဖိုဟ်ရ လ္တူအကာဲအရာဒှ်မံၚ်ဗီုဏံဂှ် ကိုန်အစဳဇန်ကၟိုန်ဍာ်ဏံ ဟွံထေက်ကဵုဒှ်လးလးရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နူအလဵုအသဳ ဒၞါတာ ဆေဝ်ဒဝ်ကၠေံ ကိုန်အစဳဇန်ဏံညိ အာတ်မိက်ဏာရ” သာ်ဝွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဂှ်ရ။

ဗီုဏံကီု ဂကောံဇာနှိက်ပရေၚ်ၜဳကြုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ BRN ကေုာံဇာနှိက်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲၜဳသြၚ်လောန် SSN တံလေဝ် “ရန်ကဵုသွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိန်ဍာ်တုဲ နူ IFC သ္ကိုပ်သ္က ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳကမၠောန် ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်ဂှ်ကီု၊ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲမျေတ်ကျဳဏာ ကေုာံ ဍုၚ်လွာဲကဝ်တံဂှ်ကီု ဟွံစှေ်စိုတ်ရ၊ ချပ်ဇန်ဒၟံၚ် ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် သွက်ဂွံကၠောန်ကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲလ္တူၜဳကြုၚ် ဒေသပဋိပက္ခပေါဲပၞာန် လအ်လကဵုသၞာံအခါဂှ် ဒှ်ပွဟွံထေက်ကဵုဒှ်လးလးတုဲု ဒ္စဵုဒ္စးဏာရ” သာ်ဝွံ နူဂကောံဇာနှိက်ပရေၚ်ၜဳကြုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ BRN ကေုာံဇာနှိက်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲၜဳသြၚ်လောန် SSN တံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်လိက် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၇ တုဲကၠုၚ်ဏံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.