Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်

စပ်ကဵုကိစ္စဒဒန်ၜိသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် မပြံၚ်စုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ်တုဲ စၟတ်တဲ ဟွံထံက်ဂလာန် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ်ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“လၟုဟ်တှေ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဗက်ပကောံမံၚ် စၟတ်တဲညးဍုၚ်ကွာန်တံဖိုဟ်ရ၊ ဂွံစၟတ်တဲညးဍုၚ်ကွာန်တံ တုဲမ္ဂး ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်၊ ပူဂဵုကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံဂကောံအလဵု အသဳ တံဏောၚ်” သာ်ဝွံ မိစန္ဒာနန် နူကမ္မတဳချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) (Copy)
လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) (Copy)
နကဵုအလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ပြံၚ်စုတ်ယၟုဒဒန်သာ်ဏံဂှ် ဒှ်ပွသ္ပမာန် လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သ္ပအဲပရဲကဵု ပရေၚ်တုပ်သၟဟ်ညဳသာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဒေသ၊ စွံအဓိကကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဒးအာတ်မိက် ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကိစ္စဏံရောၚ်ဂှ် ကမ္မတဳချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ရ။

“ထ္ၜးဆန္ဒ တုဲအာ ၂ ဝါတုဲယျ၊ လၟုဟ်တှေ် ဆက်ကေတ်မံၚ်စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် နူညးဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသမန်တံဖိုဟ်ရ၊ အဃောဂိတုအေဗရဴ ၁၃ ဂှ် ဆဵုဂဗကဵုဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ သောၚ်က္လး ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပရူဏံကီုရ၊ တုဲပၠန် နကဵုယၟု သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ဂှ်ရ သွက်ဂွံပံက်အာဒဒန် နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီလဝ်ကီုရ” သာ်ဝွံ မိစန္ဒာနန် ဂးရ။

ကမၠောန်သိုၚ်လဝ်ဒဒန်ဏံ ၜိုန်တုဲဒှ်အာ (၉၉.၅%) ကီုရလေဝ် တ္ၚဲလဵုပံက်ဒဒန်ဏံရောဂှ် ဟွံတီတိုန်စှေ်ဏီဖိုဟ် ဥူတိၚ်မျေအ်မန် (သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ကမၠောန်ဒဒန်) ဏံ ဟီုရ။

“ကမၠောန်ဟွံတုဲဒှ် သှေ်မံၚ်ဏီဂှ် သွက်ဂွံစံၜတ် တမြံၚ်ဒဒန်ဏံ ဒုၚ်လျိုၚ်ဇြိုၚ် ၜိုတ်လဵုမာန်၊ တုဲတှေ် သွက်ဂွံတောဲပၟတ် ၜါသာ်ဏံရသှေ်မံၚ်၊ အေဇှ်ရတှေ် စၟဳစၟတ်အာတမြံၚ်ဒဒန်ဏောၚ်၊ စၟဳစၟတ်အာ ပရေၚ်တောဲပၟတ်ဏောၚ်၊ တ္ၚဲလဵုပံက်ရောဂှ် ပိုဲလေဝ် ဟွံတီချိုတ်ပၠိုတ်ပုဟ်၊ခြာဟွံလံ ဒှ်ပံက်မာန်ဏောၚ် စၟဳလဝ်ဗီုဂှ်” ဥူတိၚ်မျေအ်မန် ဂးရ။

ဂိတုအေဗရဴ သတ္တဟကြဴအိုတ်တေံမ္ဂး စၟဳစၟတ်စံၜတ်အာ လျိုၚ် (တမြံၚ်) Loading Test ဒဒန်တုဲ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံအာကၠုၚ်ဂှ် ဂိတုမေ ၜိုတ်ပထမသတ္တဟဂှ်တှေ် ပံက်ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ဏံဏောၚ် ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဟီုလဝ်သာ်ဏံဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်ဨရာဝတဳ (ဧရာဝတီသတၚ်းဌာန) ရ။

“ ဒံက်တာအေဇြာန် ကၠာဂွိုအ်ဒှ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တေံရ ဟိုတ်နူကောန်ဒေသတံ ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွိုအ်ကဵုယၟု ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ဂှ် နူကောံဓရီုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲမံၚ်ရ၊ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်လၟုဟ် ဟီုမံၚ်ပရူဒဒန်ဏံဂှ် ဒှ်လညာတ်ပူဂဵု Parsonal ညးတေံသၟးရ” သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်မွဲတၠ ဟွံမိက်ဓမံက်ယၟု (နူအလဵုအသဳတွဵုရးမန်) ဟီုရ။

နူဂိတုအေဗရဴ ၁၃ တေံရ ကမ္မတဳချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်ဏံ ဗက်ပကောံစၟတ်တဲ ညးဍုၚ်ကွာန် တံတုဲ ကိစ္စဗက်ကေတ်စၟတ်တဲ (ထ္ပက်စၟတ်တဲ) ဏံ မ္ၚးနူတွဵုရးမန်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်၊ ရးဗဂေါ၊ ရးလ္ဂုၚ် တေံလေဝ် ဆက်ကေတ်အာကီုဏောၚ် ဂွံတီလဝ် နူကမ္မတဳဏံကီုရ။

နူလက်ထက်သမ္မတတိၚ်သိၚ်တေံရ သိုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဒဒန်ဏံ နကဵုယၟု ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) “သံလွၚ်တံတား(ချောၚ်းဆုံ)” တုဲ သွက်ဂွံပြံၚ်စုတ်ယၟု ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ဂှ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ် ဗော် NLD တံ ပၠောပ်ဂလာန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပါ်မာဲဇၞးအာ ဒၟါနူဂှ်ရ ဂလာန်ဂှ် ဒှ်အာဒ္တန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.