Categories
ပရိုၚ်

ညးတာလျိုၚ် လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲ

ညးတာလျိုၚ်လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် မၞုံယၟုဥုထောန်ဝေန် ကောန်ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ် (ယဵုဒုၚ်) ကမၠောန်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ဝွံ နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဏံဂှ် ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀)၊ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် ဥုထောန်ဝေန် ဒဳကၠုၚ်ကွဳလိုန်ဓာတ် ပ္ဍဲလ္တူဂၠံၚ်ဇၞော် ဇြပ်ဗု-ကျာ်ခမဳ၊ ဗဒဲါကွာန်တံၚ်ဖလုတ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ဗဒေံါစၟဳစၟတ်တုဲ ဂွံဆဵုကေတ် ဂဥုဲၜူမာဲ WY ဂှ်ရ ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဂအုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မေန်ဌေမံၚ်ၚ် “မၚ်းဌေးမောၚ်မောၚ်” ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဥုထောန်ဝေန် ညးဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲ (Aye Min Tun)
“အတိုၚ်ပရိုၚ်ဂှ် ပိုဲတံ ဂၠိုက်ဂၠာဲရ။ ဂွံဆဵုကေတ် ဂဥုဲၜူမာဲ WY (၁၅) ဂတှေ်/မ ရ။ အာတ်တ္ၚဲချုက် (ချုပ်ရက်ရမန်) တုဲတှေ် ဆက်စၟဳစၟတ်မံၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဝွံ ဥုထောန်ဝေန်ဂှ် နကဵုၝောံပိုဒ်သၞောဝ်ဥပဒေ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ဂဥုဲပြံၚ်လှာဲ (မ္ၚုဟ်ကတဵု) စိုတ်ဓာတ် မယပ (ပ) ၁၉ /၂၀၁၇ ၊ ၁၅/ ၁၆ (ဂ) /၂၀ (က) တုဲ ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပ္တိုန်ဂဗုတ်စၟဳစၟတ် ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ်ဂှ် ဂအုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မေန်ဌေမံၚ်ၚ် ဟီုရ။

ဒုဂအုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ညောအ်ဝေန် နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် “ညးသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဟာ? ညးသွံဟာဟီုဂှ် ဟီုဟွံဂွံဏီပုဟ်။ အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် အဃောစၟဳစၟတ်မံၚ်ရ။ ဂွံဆဵုကေတ်ဂဥုဲၜူမာဲပ္ဍဲတဲတှေ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ဒဵုကဵုထံၚ် (၇) သၞာံ နွံမံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂဗုတ်/ဒုဟ်ဒဏ်မွဲမွဲဂှ် ဒစးဒုၚ်တုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံဂွံကီု၊ ဒုဟ်ဒဏ်ဂဗုတ် မပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ်ဥပဒေဂဥုဲၜူမာဲဂှ် နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်စၚ်ခြၚ် နာဲဗ္စာဟေၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဒုဟ်ဒဏ်ရောၚ်ဂှ် တၠပညာသၞောဝ်ဥပဒေဂမၠိုၚ်တံ ထံက်ထ္ၜးရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအေဇြာန်ဂှ် “ပြသၞာဂဥုဲၜူမာဲတံ၊ အမှုရာဇာဝတ်တံ၊ ဝေၚ်္ၚၚ်လံၚ်သြန်တံဂှ် ဗွဲမကိတ်ညဳကဵု သၞောဝ်ဥပဒေ ရပ်စပ်ပသောၚ်အာ ပေၚ်ၚ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုသောၚ်ပြသၞာ ဂဥုဲၜူမာဲဂှ်တှေ် ပဲါနူကဵုညးသုၚ်စောဲတုဲ ညးသွံပရး (လက်လီလက်ကား) ဂမၠိုၚ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဒေံါညိဂှ် ကဵုအာသမ္တီပေၚ်ၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂလာန် ဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တုဲ အခိၚ်ဂိတုမာတ်လောန်ကၠုၚ်တေံဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.