Categories
ပရိုၚ်

ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဒေသတံစှေ်စိုတ်မှ ကၠောန်ရောၚ် ဂး

သွက်ကိုန်အစဳဇန် ကမၠောန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် Offshore Supply Base ပ္ဍဲၜဳဇၞော်မုတ္တမ လ္ပာ်ဇရေၚ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဒေသဖါလိန်ဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ဓလိုက်တမ် ဍုၚ်ဗၟာတုဲကီုလေဝ် ကိစ္စကိုန်အစဳဇန်ဏံ ကောန်ဒေသတံ ယဝ်ဟွံစှေ်စိုတ်မ္ဂး ဒးကၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴအတေၚ်ဏောၚ်ဂှ် ချပ်လဝ်ဟွံမွဲရောၚ် သာ်ဝွံ မာန်နေဂျေန်ဒါရာ်တာ ဥူဇြဝ်မေန်အံၚ် နူကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ဂးရ။

“အခါရဒှ်ကၠောန်ကိုန်အစဳဇန်ဏံမ္ဂး ပိုဲလေဝ် စွံစိုတ်ဒိုက်တုပ်သိုက်တုပ်ကဵုကောန်ဒေသတံတုဲ ကၠောန်အာဏောၚ်၊ ဆန္ဒကောန်ဒေသတံ ဟွံမွဲပၟိက် ဟွံစှေ်စိုတ်တှေ်လေဝ် ကၠောန်အာတဝဵုဏောၚ်ဂှ် ရန်လဝ်ဟွံမွဲပုဟ်။ ဆ္ဂး စပ်ကဵုပရူကိုန်အစဳဇန် ကမၠောန်ပိုဲကၠောန်ဂှ်တုဲ အခါရ ပိုဲသောၚ်ထ္ၜးကဵုကောန်ဒေသတံမ္ဂး ကောန်ဒေသတံ စွံအာရီုချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲက္လၚ်ကဵုညိ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်က္လၚ်မံၚ်ဂှ်လေဝ် ကိုန်အစဳဇန်ပိုဲဏံ အရာဇီုကပိုက် ဖဵုဒေသ၊ ဇီုကပိုက်သဘာဝပွဳပွူ၊ ဒှ်ဖဵုပရေံ သွက်ညးဖအိုတ်နွံဏောၚ်မ္ဂး သဳကၠဳထံက်ထ္ၜးညိ၊ကိစ္စဂှ် ပိုဲသောၚ်က္လးကဵုမာန်မ္ဂး သောၚ်က္လးကဵုတုဲမှ ဖန်ဇန်ကဵုတုဲမှ ဓမံက်ရုပ်ရဴဏောၚ်ဂှ် ဒှ်ရန်တၟံပိုဲ” သာ်ဝွံ ဥူဇြဝ်မေန်အံၚ် ဂးရ။

ဗ္ဒိုပ်သဇိုၚ် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ကေမၠာန်ခါဲကၠေၚ်ဍေန်ကေုာံသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ (Internet)
စပ်ကဵုကမၠောန်ကိုန်အစဳဇန်ဏံတုဲ သၞာံဏံ အဃောဂိတုမေ ၂၀ တေံ နူကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd ဏံ ၜိုန်စဳဇန်ကၠုၚ်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသောၚ်က္လး ပ္ဍဲဘာလကျာ်အၚ်ဒၚ်ကွာန်တၟိဂှ်ကီုလေဝ် ကောန်ဒေသတံ ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ ပေါဲဂှ်လီုအာရ။ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၁ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ကမ္မယှေန်ဓလိုက်တမ်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ နူကမ္မယှေန် ဟိုတ်နူအာတ်လဝ်လစွံစိုတ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ပၠန်ဂှ်ရ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာခရိုၚ်မတ်မလီု သီုကောန်ဂကောံတံ စှေ်စိုပ်ကွာန်အၚ်ဒၚ်တုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်ကၠုၚ် မၞိဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံရ။

ကောန်ဒေသတံသ္ဂးဂှ် ဒေသပိုဲဏံ ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳ စကာချးတၟံဂှ် နွံဒၟံၚ်အဆံၚ်ဗဒိုအ်လဝ်ညိကွေံဏီ၊ ဒိုအ်ရုပ်အာပိုတ်တ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ကောန်ဒေသတံ စိုတ်က္တံၚ်က္တဴဒၟံၚ်ကဵုကိစ္စဂှ်ဖိုဟ်တုဲ လၟုဟ်ကိုန်အစဳဇန်တၞဟ်မွဲ ထပ်လုပ်ကၠုၚ်ပၠန်တှေ် အကာဲအရာဂံၚ်ဒုၚ်တဲဟွံမွဲဏီတုဲ ဟွံဒုၚ်တဲအစဳဇန်ဏံဏောၚ် မိနဳမာဥူ နူဂကောံသၟတ်အၚ်ဒၚ် ဂးရ။

“စပ်ကဵုကိစ္စဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ်ဏံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၃ တုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ခမဳသၚ်တံ၊ ညးဇၞော်သမာဓိကွာန်အရာပ်တံ၊ ကောန်ကွာန်ဒေသတံ၊ ဂကောံသၟတ်တံဖအိုတ်ကောံတုဲ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲမံၚ်ရ။ ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် အရၚ်ကမၠောန်မ္ၚးၜဳတေံဒှ်ဒှ်၊ ကိုန်အစဳဇန်စကာချးတၟံဒှ်ဒှ် ကိစ္စဓလိုက်တမ်လဵုမွဲဟွံဟီု ဒေသပိုဲဏံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ဏီပုဟ်။ ပိုဲတံ ဟိုတ်နူဖျေံကၠုၚ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲဂှ်ရ ပေါဲသောၚ်က္လးလၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် သ္ပသမ္တီဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသောၚ်က္လးဂှ်လေဝ် ကဵုအခေါၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ အေအခိၚ်ဂှ် ဍေံတံကၠောန်ပ္ဍဲဘာလကျာ် အၚ်ဒၚ်ကွာန်တၟိဏောၚ် စုတ်လဝ်ပ္ဍဲလိက်ဘိက်၊ ကာလသၟာန်ရံၚ်ကျာ်ဇၞော်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဟွံတီပုဟ်ဂး၊ ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ပေါဲသောၚ်က္လး ဗီုဗီုတံဏံ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲဘာဂှ် ညးဟွံကဵုအခေါၚ်ပုဟ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပေါဲသောၚ်က္လး ကၠောန်တ္ၚဲဂှ် ဂှ်လေဝ် လီုအာကီုရောၚ်” မနဳမာဥူ ဂးရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ ၊ ပယျာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဂကောံညဳသၟဟ်ဒေသဖါလိန် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၄၄) ဝါ ပ္ဍဲဘာလကျာ်ကွာန်နှေဟ်နှောဝ်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုကိုန်အစဳဇန်ဏံတုဲ ခိုဟ်ကီု ပရေံကီု ဟိုတ်နူဟွံတီလဝ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီဂှ်ရ နကဵုဂကောံညး (၆) တၠတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵုတၠပညာတံတုဲမ္ဂး ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မွဲစံၚ်တုဲ ဒုၚ်တဲထေက်/ ဟွံထေက်ဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်။

“ပၟတ်ဓါတ်လလဳဟီုဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ်တှေ် ၃ မဂ္ဂါဝတ်ရ ပိုဲစကာ။ တဲကၠာဂှ် ပိုဲရန်လဝ် သွက်ဂွံစကာအစဳဇန်ဇကုကဵုဇကုရ၊ လၟုဟ်ဍေံခို်ဟ်မွဲဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳ (ဆီးဂတ်) သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴပ္ဍဲရေဝ်ဂှ်ကီု၊ နူကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴပ္ဍဲအနေၚ် တေံကီု ရာန်ကေတ်ဂွံမံၚ်ဏောၚ်တှေ် ပိုဲ သ္ဇက်ဒးစကာစက်လေဝ် ဟွံမွဲရ၊ စပ်ကဵုပ္တိတ်ဓတ်ဓါတ်လလဳတုဲ ကောန်ဒေတံ ဂွိၚ်ဒၟံၚ် ဖေက်ပိုဲစကာ ကပေါတ်စၞပရက် မဇီုကပိုက်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ၊ ဖေက်စကာဒးချးတၟံ မဇီုကပိုက်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ဏောၚ်ဟီုဂှ် လ္ပဒှ်သံသယညိ၊ လ္ပဒှ်ဓဝိၚ်ညိ၊ ကပေါတ်ဇီုကပိုက်ကဵုသဘာဝပွဳပွူဍာံမ္ဂး လးလးပိုဲဟွံစကာပုဟ်ဂှ် မိက်ဂွံဟီုရ၊ ကိစ္စဒးစကာချးတၟံဂှ် အစဳဇန်ညိလေဝ်ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ မာန်နေဂျေန်ဒါရာ်တာ ဥူဇြဝ်မေန်အံၚ် ဂးရ။

“လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် မုက်လိက် ၜိုတ် ၁၀ မုက်မွဲစံၚ် ပ္ညဳသဳကၠဳကဵုတၠပညာတံတုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတုကၠောန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံအံၚ်မျဵုဥူ မတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုဂှ် ဂးရ။

ကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd.ဝွံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ နကဵုသြန်တမ် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၆၃) မဳလျာန် သိုၚ်ခၞံဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် ပ္ဍဲတိနွံကဵုသမၠဲ ၆၈.၁၁ ဨက ဗ္ဒာဲအၚ်ဒၚ်ကွာန်တၟိ (ခြံက်ခြေဲ) တုဲ ကမၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်သဇိုၚ်ဝန် သွက်ဗ္ဒိုပ်ဂှ်ဂှ် စိုပ်အခိၚ်ဂွံအခေါၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်အစောံဇြဟတ်တေံမှ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်အာပၠန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုကပေါတ် မတိတ်နူဒေသတံဂှ်တုဲ ဗွဲကြဴထပ်သိုၚ်အာ ရုၚ်စက်၊ ရုၚ်ကမၠောန်တံဏောၚ်၊ ကၠောန်ပ္တိတ်ကပေါတ် ၚုဟ်မးသၠုၚ်ၚ်တုဲ နူကဵုသၞေဟ်မွဲတဆံၚ် ပလံၚ်သွံကဵုဌာန်တၞဟ်ဟ်ဂွံဏောၚ်၊ သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသပၠန်လေဝ် ရိုဟ်ဟ်သၞာံ နူကမ္ပဏဳ နုက်ထောံခရိတ်တေံ ခရိတ်ဏံတုဲ ပရဲၜိုတ်သှေ်ဂှ် စကာအာ သွက်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဗၞတ် (၂%) ရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူ Forever Thanlwin Company Ltd.ကီုရ။

အစဳဇန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်သဇိုၚ်ဗီုဗီုဏံဂှ် ပ္ဍဲလ္ပာ်ကွာန် ဝါကလိ-ကၟာအုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တေံလေဝ် မွဲဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲလ္ပာ်ကွာန်ကအ်ဍောတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာဂှ်လေဝ်မွဲဒၞါဲနွံတုဲ သွက်ဂွံသိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် ၂ ဒၞါဲ အရၚ်ကမၠောန်ကၠေၚ်ဍေန်ကေုာံသၟုဟ်ဓါတ် သဘာဝဏံဂှ် သဳကၠဳလဝ်တုဲရ၊ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကမ္မယှေန်ဓလိုက်တမ်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၀/၂၀၁၇) မကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာၚ် ၁၁ ဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ နူဗ္ဒိုပ်သဇိုၚ် Myanmar Offshore Supply Base Limited (MOSB) ဂှ်လေဝ် သွက်ကမၠောန်ကၠေၚ်ဍေန်မှာသၟိဒ်မ္ၚးသြၚ်တေံ သ္ဂောံပြေပြံၚ်ဂှ် သွံကဵုကၠေၚ်ဒဳဇြေဝ် သီုကဵုကပေါတ်စကာပ္ဍဲကမၠောန်တံဏောၚ်ဂှ် အဃောဂိတုဂျူလာၚ်တေံ ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကွတ်စက်ကေုာံအစောံဇြဟတ်၊ဓါတ်လလဳ တွဵုရးမန်ကီုရ။

“စပ်ကဵုကိုန်အစဳဇန်ဏံတုဲ ၜိုတ်အဲတီကၠိုဟ်ဂှ် ဗက်လ္ၚတ်လဝ်ကီုရ။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် နူကဵုကိစ္စကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်ချးတၟံ ဒေသအၚ်ဒၚ်တေံရ ပိုဲတံသ္ပဇြိုဟ်နက်တုဲ မၚ်ရံၚ်ကၠုၚ်လဝ်။ ကိုန်အစဳဇန်လၟုဟ်ဏံ ဗီုပြၚ်ကမၠောန်ဍေံဂှ် ဒၞါဲကၠောန်ပ္တိတ်ကၠေၚ်ဍေန်ပ္ဍဲၜဳဇၞော်မ္ၚးသြၚ်တေံကီု သီုကဵုက္ၜၚ်ဇၞော် နွံပ္ဍဲၜဳဇၞော်မ္ၚးသြၚ်တေံကီု မုနွံပၟက်ကဵုမုရော ၜိုတ်အတေံနွံပၟိက်ဂှ် စနူကၠေၚ်စက်၊ သီုကိစ္စပရေၚ်ထတ်ယုက်၊စၞဇွောံမ သီုကဵုဍာ် ဖန်ဇန်သွံကဵုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ကမၠောန်ဍေံဂှ် ကမၠောန်Industry ဒးကဟောန်ကေတ်ဒၞါဲဂၠိုၚ်ၚ်ဂၠၚ်ၚ် ညံၚ်ရုၚ်စက်ချးတၟံဂှ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဒဵုကဵုဒးကေတ်ဇြဟတ်မၞိဟ် အစောံစရာဲမၞိဟ်ကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဇီုကပိုက်ကဵုသဘာဝပွဳပွူကီု၊ ဇီုကပိုက်ကဵုပွဳပွူမၞိဟ်တံကီု ဒဵုကဵုနွံကွေံကွေံဟွံသေၚ် ထေၚ်ရ။ မွဲသာ်ပၠန် ကိုန်အစဳဇန်ဏံအံၚ်ဇၞးအာတှေ် ဍေံဇၞော်မောဝ် ပြံၚ်လှာဲအာ ညံၚ်သၞေဟ်ဍုၚ်သၟာၚ် မပ္တံသၞေဟ်သၚ်ကပေါဝ်တံ၊ ညံၚ်သၞေဟ်ကန်ကျိုဝ်တံဏောၚ်။ သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသတှေ် စၟဳစဂွံကီု မိက်ဂွံဟီုရ။ ကိစ္စဏံ သဳကၠဳကဵုတၠပညာတံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ဒုၚ်တဲထေက်/ဟွံထေက်ဟီုဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်ထေက်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ညးအုပ်ကာ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ် ဒတုဲဖဵုပရေၚ်မၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကဵုလဝ်လညာတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.