Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ် အခိၚ်သၟးအိုတ်အာ ၂ သၞာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်သ္ၚောဲမံၚ်ဏီ

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၅) ဂိတုအံက်တဝ်ပါဏံဂှ် နကဵုတၚ်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပရေၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ အလုံဍုၚ်ပေၚ် (၂) သၞာံတုဲ အလဵုအသဳကီု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကီု ဂကောံဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံကီု ကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန် ဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။ ၜိုန်ရ ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးမံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ အဆက်ဆက်တံ ဗၞတ် (၈) ဂကောံဟေၚ် ဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳအေဝ်အေဝ်ဒဳ (NLD) တံ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲဝွံရောၚ်။

အခိၚ်ဂကောံ (၈) ဂကောံဏံ ဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာ ကုအလဵုအသဳဟီုဂှ် နူကဵုသက္ကရာဇ် (၂၀၁၅) တေံ အခိၚ်လက်ထက် သမတတိၚ်သိၚ် အုပ်ဓုပ်မံၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်။ ကြဴနူကဵု သမတတိၚ်သိၚ် စှေ်အာ နူကဵုအဝဵုတုဲ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ က္လေၚ်ဂွံအဝဵု ဒက်ပတန်အလဵုအသဳဂှ် ဂွံလဝ် ကြပ် (၂) သၞာံကီုလေဝ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်အလဵုလေဝ် ဟွံလုပ်ထပက်စၟတ်တဲ ဒေံါပန်ပှေ်ာကီုရ။ ဟီု်ကၠးကၠးတှေ် ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတၟိဏံဂှ် အကာဲအရာပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဟွံခိုဟ်တိုန်လးလးရောၚ်။

ဂဥုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်အိုတ် မေန်အံၚ်လှိုၚ် ဟီုဂလာန် ပ္ဍဲအသေဟာန် ဒေါအ်ပန်ပှော်ပေၚ် ၂ သၞာံ(Facebook)
ပၞောဝ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတး ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် နွံတဴမံၚ် ဗၞတ် (၂၀) ဂကောံပြၚ်တုဲ လၟုဟ် ဂကောံရပ်လွဟ် ဗၞတ် (၈) ဂကောံဟေၚ် လုပ်ဒေံါလဝ် ပရေၚ်ပန်ပှေ်ာရောၚ်တုဲ ကဝက်လေဝ် ဟွံပေၚ်ရ။ အပ္ဍဲကဵုဂကူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဇၞော်ဇၞော် (၈) ဂကူဂှ် (၃) ဂကူ (ကရေၚ်၊ ချေၚ် ကဵု သေံဇၞော် – ရှမ်း) တံဟေၚ် ပါလုပ်မံၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု အသေအဟာန် ကၠောန်ဗဒှ်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ ပေၚ် (၂) သၞာံဂှ် ဂကူဇၞော် (၃) ဂကူဏံဟေၚ် တိုန်တုဲ ဂကောံကရေၚ်ဒှ်မံၚ် (၃) ဂကောံတုဲ ရံၚ်အာတှေ် ညးစၞးဂကူကရေၚ်တံ ဂၠိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု အသေအဟာန်ဝွံ အဓိက ပူဂဵု (၃) တၠ တိုန်ဟီုဂလာန်ရ။ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာ မေန်အံၚ်လှိုၚ်၊ ဥက္ကဌဗော်ကေအေန်ယူ ပဒဝ်မူတူသေဖဝ် တံ ဟီုဂလာန်ရ။ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် ဟီုဏာအရေဝ် ဗွဲအဒေါဝ်တုဲ ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်ကီုရ။ ဆဂး အရေဝ်သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှိုၚ်ဂှ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်မံၚ်တုဲ ယဝ်ရ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်မ္ဂး ကြဴစးကဵုသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ် ဂးရ။ အတိုၚ် ဥက္ကဌကေအေန်ယူ ပါ်ပဲါမ္ဂး ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴ တၚ်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှေ်ာတံဂှ်တှေ် ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်အခက်အခုဲ တၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ဟီုဂးလဝ်ရ။

ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာဏံ အာဟွံကလိတ်ကလောတ်မ္ဂး ဂွံတက်ကျာပရေၚ်ၜို်ဟ်လလံလေဝ် အာဟွံကလိတ်ကလောတ်ရ။ ဂကောံဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာ ထပက်လဝ်စၟတ်တဲဟေၚ် အခေါၚ်တိုန်စိုပ်ပရေၚ်ၜိ်ုဟ်လလံ နွံတုဲ ပရေၚ်တက်ကျာၜိုဟ်လလံ တုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ဇၟာပ်ကောန်ဂကူတံ သ္ပစၞးတုဲ တိုန်စိုပ်ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ပရေၚ်တက်ကျာ သွက်ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဟွံဍိုက်ပေၚ်တှေ် အံၚ်ဇၞးဟွံသေၚ်ရောၚ်။

ခက်ခုဲဇၞော်ဇၞော်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် လ္ပာ်ဒေသသၟဝ်ကျာတေံပၠန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထပက်မံၚ်ပၞာန်အဆက်ဆက်၊ အခိၚ်တေံ ညးတံ ကေၚ်အာတ်မိက်လဝ် နကဵုအလဵုအသဳကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သွက်ဂွံလလောၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ နကဵုညးတံ စိုတ်ဟွံလုပ်စ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒေံါပန်ပှေ်ာ အလုံဍုၚ်ကီုရ။ စဵုကဵုလၟုဟ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဆက်တုဲ ဗတိုက်မံၚ်ညးတံ နွံရောၚ်။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် လတူဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံဂှ်တှေ် အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ လ္ၚဵုဂှ် ဒးဒုၚ်သမ္တီ၊ လ္ၚဵု ဟွံဒးဒုၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပါ်ခြာလဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။

တ္ၚဲဏံ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ ကေုာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လအ်အာသ္ၚောဲအာဂှ် တန်တဴမံၚ်လတူ စေတၞာ အလဵုအသဳဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံကီုရ။ ယဝ်ရ ညးတအ် နွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍာံဍာံ သ္ၚိဌာန်ဇကု မိက်ဂွံၜိုဟ်ကွေံကွေံ ညးနွံဒြဟတ် သီုသြန် သီုအဝဵု သီုပၞာန်တံ ဒးအေၚ်ဒုၚ်၊ ဒးဒုၚ်ယှအ်ကဵုညိညရောၚ်။ ညးနွံကဵု ဒြဟတ်ဂှ် သ္ပမာန်လတူ ညးဟွံမွဲကဵုဒြဟတ်၊ လတူဂကောံမၞိဟ်ဒြဟတ်ဍောတ်ဂှ်မ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဂွံဟွံလောဲရ၊ မၞိဟ်ဒြဟတ်ဍောတ်ဂှ်လေဝ် ၜိုတ်ဍေံသ္ပမာန် စဵုဒၞာအာ ဂကူဍေံတံ တိဍာ်ဍေံတံ၊ ပိုန်ဒြပ်ဍေံတံ မာန်တုဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် သ္ၚောဲအာမာန်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.