Categories
ပရိုၚ်

ဗွဝ်ဖျာခတဵုတၟံ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် က္လေၚ်ခိုဟ်တိုန်ပၠန်

ခတဵုတၟံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် (ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၞာံဏံ က္လေၚ်ဂွံကၠုၚ် ဗွဝ်ဖျာပၠန်တုဲ ဂွံသွံခိုဟ်မံၚ်ရောၚ် တၠကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ် ခတဵုတၟံ သီုကဵုသတ်ဒကှော်တံ ဟီုရ။

စနူလောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် ၁၀ သၞာံတေံ မၞိဟ်စကာ ခတဵုတၟံ ကဵု သတ်ဒကှော်တံ အောန်စှေ်ကၠုၚ် သိုက်က်ဂှ်ရ ဗွဝ်ဖျာခတဵုတၟံ သတ်ဒကှော် ကွာန်မုဟ်ဒုန် ညောန်ကဵုကၠေံအာ ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ သၞာံဏံ ဗွဝ်ဖျာဍေံ က္လေၚ်မံက်ကၠုၚ်တုဲ ၚုဟ်ဍေံကီု ဂွံသွံကီုဂှ် ခိုဟ်တိုန်တၟာဂလိုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ တၠကမၠောန်ခတဵုတၟံ နာဲအံၚ်မိုဝ်ဃာၚ် ဂးရ။

ဗီုကၠောန်ဒၟံၚ်ခတဵုတၟံ (ၚါတို႔ချစ်တဲ႔ ဘီလူးကျွန်းမြေ(တကော့ခမိုၚ်း)
Facebook)
နာဲအံၚ်မိုဝ်ဃာၚ်ဂှ် “ရိုဟ်ဟ်သၞာံဟီုတှေ် ခတဵုတၟံတံ ဗွဝ်မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ။ သၞာံဏံ မုဟွံသှေ် အိုတ်အး။ ၜိုတ်ပ္တိတ် ၜိုတ်အိုတ်။ မၞိဟ်ဗကန်ဂှ်လေဝ် ဂၠိုၚ်တိုန်။ ၚုဟ်ဍေံလေဝ် ခိုဟ်နူၚုဟ် ရိုဟ်ဟ်သၞာံဏီ” သာ်ဝွံ ဂးရ။

ခတဵုတၟံဂှ် ကၠာတေံဏံ နဒဒှ်ကပေါတ် သွက်ဘာဗ္တောန်လိက်ဟေၚ်ရ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်တုဲ လၟုဟ်ဏံ ဆၜိုတ် အရၚ်ဂွံစကာ ပ္ဍဲဘာသၟးဟွံက ကၠောန်ပ္တိတ်ဗီုပြၚ်နာနာ နဒဒှ်ကပေါတ်သ္ပကျေဝ် ကီုတုဲ မၞိဟ်တံစိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်ရ ဒၟါနူဂှ်ရ ကမၠောန်ခတဵုတၟံဏံ ဗွဝ်ဖျာကီု ၚုဟ်ကီု က္လေၚ်ခိုဟ်တိုန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဆေၚ်စသုၚ်၊ ဟိုဝ်တေဝ်တံလေဝ် စကာကၠုၚ်ခတဵုတၟံဒုတ်တ် အရၚ်ဂွံချူစမာတိကာ (Menu)၊ တုဲတှေ် ကောန်ခတဵုတၟံဍောတ်တ် အယျဲဖုၚ်၊ ခတဵုတၟံရုပ်ပါန်ခဳ၊ ခတဵုတၟံကပေါတ်ကွက်သ္ပကျေဝ် နမပ္တံသာ်ဏံ ကၠောန်ပ္တိတ်ကၠုၚ် ဗီုပြၚ်ၚ်နာနာရ။

“လၟုဟ်တှေ် ပ္ဍဲမုက်ဍာန်ဇၞော်ကွာန်တံဟီုတှေ် ဇၟာပ်ပ်ဖျာ သွံကၠုၚ်ခတဵုတၟံအိုတ်ရ၊ လောန်ကၠုၚ် မွဲၜါသၞာံတေံ မိက်ဂွံဂွံတှေ် ဒးအာရာန်ကေတ် ပ္ဍဲသ္ၚိကၠောန်ခတဵုတၟံတေံ၊ လၟုဟ်တှေ် သွံမံၚ်ဇၟာပ်ပ် ဆေၚ်ဖျာယျ၊ က္လေၚ်ကေတ်ကၠုၚ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်၊ ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိက်ပၠန်လေဝ် ကောန်ၚာ် လ္ၚဵုတံ က္လေၚ်စကာကၠုၚ်ခတဵုတၟံပၠန်ဣရ” သာ်ဝွံ မိတာန်မျေအ် တၠကမၠောန်ခတဵုတၟံ ဂးရ။

သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ သွံစခတဵုတၟံလေဝ် ဟွံခိုဟ်တှေ် လၟိဟ်ၜိုတ် ၂ ဠက်ရကၠောန်ပ္တိတ်ကၠုၚ်၊ လၟုဟ် ၚုဟ်ခိုဟ်တိုန်ပၠန်ဣရတှေ် ကၠောန်ပ္တိတ် ဒဵုကဵု ၃ ဠက်ခတှေ်ဏောၚ်ရန်လဝ်ဗီုဂှ် ဣစဳတာန်မျေအ် ဂးရ။
ကၠောန်ခတဵုတၟံမ္ဂး ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒးအာၜံက်ပၠာ် ပ္ဍဲဒဵုခတဵုတၟံတေံ၊ ဂွံနၚ်တၟံက္လောံဇၞော်ဇၞော်တံဂှ်တုဲ ဒးက္လေၚ် ကရေက်ရေဲပ္တိတ် ခတှေ်ကဵုခတှေ်၊ တုဲတှေ်ဒးထ္ပက်ကဵုပၞုတ်၊ညံၚ်ဂွံက္လိတ်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ဓဇိုတ်ကဵုစက်ပၠန်၊ နူဂှ်တှေ် ကြာတ်သၟးတုဲ ဒးပ္တိုန်ဍာ်ဂဥုဲ၊ တုဲတှေ်ကြောပ်စုတ်ဂရီုတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ခတဵုတၟံမွဲခတှေ် သွက်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ်ဗွဝ်ဖျာတေံရ။

ၚုဟ်ခတဵုတၟံဂှ် ခတဵုတၟံဒုတ်တ် အယျဲခတဵုပၟိၚ် (ဆိုၚ်းဘုတ်) မွဲခတှေ်မ္ဂး ၚုဟ်ဍေံနွံ ဒဵု ၆၀၀၀၀ ဒကေဝ်တုဲ အယျဲဖုၚ်တှေ် မွဲခတှေ် ၅၀၀ ဒကေဝ်၊ ရံၚ်လ္တူ အယျဲဍေံကဵု ဗီုပြၚ်မကၠောန်ပ္တိတ်လဝ်ဂှ်တုဲ ၚုဟ်ဍေံလေဝ် တၞဟ်ခြာအာကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူတၠကမၠောန်တံရ။

ကမၠောန် ကၠောန်ပ္တိတ်ခတဵုတၟံကေုာံသတ်ဒကှော်ဂှ် နူကဵုသၞာံ မလောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် ၁၀၀ သၞာံတေံ အလုံကွာန်မုဟ်ဒုဟ်တံကၠောန်ကၠုၚ် နဒဒှ်ကမၠောန်ကွတ်တဲအခိုက်ကၞာမွဲကီုလေဝ် ဗွဲကြဴဏံ မၞိဟ်စကာအောန်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ ဂွံဒှ်ကမၠောန်အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် တၠကမၠောန်တံ ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲ၊ နူဂှ်လှာဲကၠုၚ်ကမၠောန်၊ သ္ဂောံဂွံကောန်ကလောန်ဂှ်လေဝ် ဝါတ်ကၠုၚ် ဒၟါနူဂှ်ရ လၟုဟ်မ္ဂး ညးကၠောန် ကမၠောန်ခတဵုတၟံ လၟိဟ် နွံဆၜိုတ် ၁၀ တၠဓဝ်ရ။

မၞိဟ်ဆက်ကၠောန်မံၚ်ခတဵုတၟံ လၟုဟ်တံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံပြံၚ်လှာဲကမၠောန်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်၊ တုဲတှေ် မိက်ဂွံမၚ်မွဲကွတ်တဲအာဲကၟာဲဇုဇဗဴလဇကုတုဲ ဆက်ထိၚ်လဝ်ကမၠောန်ဏံရောၚ် မိတာန်မျေအ် ဂးရ။

လၟုဟ်ကမၠောန်ခတဵုတၟံမုဟ်ဒုန်ဏံ ကၟုဲကောန်ဍုၚ်သၟာၚ်တံကီု၊ ကၟုဲနူအပ္ဍဲဍုၚ်ကီု စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ကၠုၚ်လ္ၚတ်ဗဵုတံ ဂၠိုၚ်တိုန် အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲရောၚ် ကောန်ဒေသတံ ဟီုရ။

တ္ကံခၟိုၚ်ဝွံ ဗွဲအဓိကဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ၜဳ၊ ကမၠောန်ဗ္ၚ၊ ကမၠောန်ကၠအ်သၟးဟွံက ကၠောန်ဒၟံၚ် သီုကမၠောန်ခတဵုတၟံ၊ ကမၠောန်ၜံက်တဝ်၊ ကမၠောန်လေအ်ဒစုန်၊ ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ် ကပေါတ်အရပ်အစပ်နာနာ နကဵုၜဝ်၊ ကမၠောန်ပါန်ပုတ်၊ ကမၠောန်ခမောက်တံတုဲ ဒှ်ဒေသ ကွတ်တဲမန် မဗြေဝ်ဗြော်မွဲရ။ ၜံက်တဝ် တိတ်နူတ္ကံခၟိုၚ်မ္ဂး စုတ်လဝ် Made In Ywalut တုဲ ပြာကတ် ဆပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာသၟးဟွံက မြဟ်ပြာကတ်အာဒဵုကဵုဍုၚ်မ္ၚးတေံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.