Categories
ပရိုၚ်

သုၚ်စောဲသြန် ၉ ဗဳလျာန်တုဲ ကၠောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်မတ်မလီု-လ္ဂုၚ်ရောၚ်

သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် လ္ဂုၚ်ကဵု မတ်မလီုဂှ် နူကၟိန်ဍုၚ် ဖအိုတ်သြန် ၉ ဗဳလျာန်ရောၚ် ဥူထောန်ဌေ ညးမဒှ်ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“သမၠုၚ်ပ္တိုန်ကဆံၚ်ဟီုဂှ် လ္တူနူဂၠံၚ်ဂြိပ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ ဂြိပ် ညံၚ်ဂွံခိုဟ် ညံၚ်ဂွံက္လိတ်က္လောတ် ဇိပ်ဂၠိပ်တိုန်၊ ကွဳပၟတ်ကဆံၚ်ဒၟံၚ်တံ၊ ဓရိုက်ဓရာၚ်မံၚ်တံ ညံၚ်ဂွံသာစှေ်ဂှ် ကၠောန်ဏောၚ်၊ ဂၠံၚ်ယဝ်ခိုဟ်တိုန်နူဏံတှေ် လ္ဂုၚ် ကဵု မတ်မလီု ကွဳပၟတ် ဒးဂြိပ် ၜိုတ် ရ နာဍဳဓဝ်တုဲ သွက်ရဲအာတရဴတံလေဝ် ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်” ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် လ္တူဒဒန်သြၚ်လောန် မတ်မလီု-မုတ္တမ (MNA)

ကမၠောန်သမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ၜက်ကၠုၚ်မုဟ်ဒဵု (တောၚ်စွန်း) ပွိုၚ်ဍုၚ် ၜဳက္လေၚ်ဣရတှေ် သၞာံဗာတ်ဂျေတ် ၂၀၁၉ တေံအိုတ်မ္ဂး ကၠောန်ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ်ဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် လၟုဟ်ဏံ ဗဂပ်ဆက် စကာသၞောတ် (NINE RAILROAD) ဏောၚ်၊ ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ဂှ်လေဝ် သမၠုၚ်ပ္တိုန် ဒဵုကဵု (၈) ၝောံတဲဏောၚ်၊ သၟဝ်ဂှ် ဒုၚ်တမြံၚ် နကဵုတၟံတုဲ ကၠောန်အာ ညံၚ်ခိုၚ်ကၟောန်ရောၚ် ဂးရ။

တုဲပၠန် အသိၚ်ကွဳပၟတ်ဂြိပ်ဂှ်လေဝ် မြက်တိုန်ဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂၠံၚ်ကရတ် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် တတ်ဒၟံၚ်ဍာန်ကွဳပၟတ်တံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တတ်ကၠောံအာကၠုၚ် ညံၚ်ဟဂွံဒှ်အန္တရာဲဂှ်လေဝ် ဂစာန်ကဵုအာ ပညာ ဗီုဂွံမၚ်မွဲ ဒ္ဂေတ်ဗက် ပ္ဍဲအရာတတ်ဍာန် ကွဳပၟတ်တံကီုဏောၚ် ဥူမိုၚ်ဇြဝ် ဒစှေ်မာန်နေဂျာ ကဏ္ဍပလံၚ်ဗ္စိုပ်နကဵုကွဳပၟတ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

“လၟုဟ်လေဝ် ပိုဲထပ်တက်ဒၟံၚ် တၞးလိက် သွက်ဂွံတရးကဵုပညာဖိုဟ်ရ။ စနူဂိတုဏံတှေ် နူကဵုညးတာလျိုၚ် ပိုၚ်သၞေဟ်ကွဳပၟတ် (ရုံပိုၚ်) ကွာန်ညးကဵုညးဂှ် တရးကဵုမွဲတဆံၚ်ဏောၚ်” ဥူမိုၚ်ဇြဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ဒၟါနူတတ်ဍာန်ကွဳပၟတ်တုဲ ကွဳပၟတ်ကဵုကွဳစက် မွဲဏှေံ မွဲဏှေံ တေက်ဇီုဒၟံၚ်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဂၠံၚ်ဍာန်ကွဳပၟတ် ကဆံၚ်သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မ္ဂး ကဏ္ဍကဵုပညာဂှ်လေဝ် ဒးဂစာန်သမၠုၚ်ပ္တိုန် ကီုဏောၚ် ဥူမိုၚ်ဇြဝ် ဆက်ဟီုရ။

လၟုဟ်ဏံ ကွဳပၟတ် ဂြိပ်ဒၟံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵု မတ်မလီုဂှ် ဒးဍိုက်ဗက် လလအ်ဍေံ နွံပွိုၚ် ၜိုတ် (၉)နာဍဳတုဲ ပလေဝ်ပခိုဟ်ပ္တိုန် ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်တုဲမ္ဂး တရဴဍေံ လအ်ၜိုတ် (၇) နာဍဳဓဝ်ရတုဲ ညးအာတရဴတံလေဝ် ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ညးဍိုက်ကွဳပၟတ်တံလေဝ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် လ္ဂုၚ် – မတ်မလီု နွံဇမၠိၚ် (၁၈၈) တိုၚ်ဝွံ ပါ် (၃) သ္ကုတ်တုဲ ပလေဝ်ဒၟံၚ်ရ။ အပ္ဍဲဂှ် သ္ကုတ်မတ်မလီု ကဵု (တောၚ်စွန်း) ရ၈ တိုၚ်ဘာ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ် အဃောကာလ ပလေဝ်ဒၟံၚ် ဖိုဟ်တုဲ သ္ကုတ် (တောၚ်စွန်း) ကဵု ဗဂေါ ၆၃ တိုၚ်၊ ဗဂေါ ကဵု လ္ဂုၚ် ၄၆ တိုၚ်ဘာ်ဂှ် ကၠောန်ပလေဝ် တုဲဒှ်အာဣရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.