Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံညိ

*
သွက်ဗော် ၂ သ္ဂောံပံၚ်ကောံ (ဝါ) ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ် ၁ ၜိုန်ဂစာန်ကၠုၚ် လုကဴပွိုၚ် ၆ သၞာံတုဲကၠုၚ်ကီုလေဝ် အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် သွဟ်ဍေံဟွံတိတ်ကၠုၚ်တုဲ အခိၚ်သၟးဒးအိုတ်အာ အခါလၟုဟ်မ္ဂး ပရေၚ်ပြိုၚ်ပကာန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ် နူကဵု ၂ ဗော်ဂှ် ခြာဟွံလံ ဒှ်ကၠုၚ် ၃ ဗော်ရဏောၚ်။

အဟိန် ဂစာန်ပကောံဒၟံၚ် AMDP+MNP တံ ၂ ဗော်သ္ဂောံဒှ်မွဲဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ကေုာံကောန်ဗော်ခိုၚ်ၚ် နူ ၂ ဗော်တံလေဝ် လ္ၚဵုနုက်တိတ် လ္ၚဵုဒးဒုၚ်ပ္တိတ်တုဲ လုပ်ကောံစၠောံပ္ဍဲဇြဟတ်ရာမညဂှ် ပံၚ်ကောံကု မပ္တံကဵု ခမဳသၚ်၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်၊ သၟတ်ဆာန်ဂကူကေုာံ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာတံ တံၚ်တဲကောံက္လိုအ်ကၠုၚ်အိုတ်တုဲ ကၠောန်ဂွံ ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် Mon Political Conference ဗၞတ် ၂ ဝါတုဲကၠုၚ်ကီုရ။

three open doors in green room

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကြဴအိုတ် သွဟ်ဍေံတိတ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူရောၚ် ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်သာ်ဏံတုဲ ကၠာ ၂၀၁၈ ဟွံအိုတ် ရုပ်ရဴညံၚ်ဂွံမံက် ၜိုတ်ဂိတုမေအိုတ်ဏံ ပ္တိုန်စရၚ်ဒက်ဗော်ဏောၚ် နာဲတၠညး ညးက္ဍိုပ်ကမ္မတဳဒက်ပ္တန် ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ၂၁ တၠ ဂးရ။
“သွက်ဂွံပ္တိုန်စရၚ်ဗော်ဂှ် ဒှ်အဓိက၊ အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် စှေ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒးဆက်ကၠောန်မံၚ် ကမၠောန်ဒက်ပ္တန်ဗော်ဏီ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်စရၚ်ဗော်ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပံၚ်ကဵု ဗော်မန်တၞဟ်ဟ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဆက်ဂစာန်အာဏောၚ်” နာဲတၠညး ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး ဂွံမိၚ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏံကီုတုဲ ဗော် MNP+AMDP ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံတုဲမ္ဂး ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လဵုမှ ပိုဲဟွံထောံပုဟ်၊ ဗီုဂှ်ကီု ၂ ဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံတုဲမ္ဂး သွက်ဂွံပံၚ်အာကဵု ကမ္မတဳ နာဲတၠညးတံ ၂၁ တၠဂှ်လေဝ် ဆန္ဒနွံမံၚ်ကီုရဂးလဝ်။
“ ဒဵုကဵုဗော် ၂ ဏံပံၚ် ညးတံဟွံမၚ်ပုဟ်တှေ် ပ္ဍဲညးတံ သွက်ဂွံဒက်ဗော်ဂှ် ရန်တၟံနွံမံၚ်တုဲတုဲရဒှ်ဂွံ၊ ပံက်ဗော်လၟုဟ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် အခက်ခုဲ နွံဂၠိုၚ်တိုန်ဏောၚ်၊ အတိုၚ်အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ယဝ်မၚ်လဇထောံ မွဲလ္စုတ်တှေ် က္လိတ်က္လောတ်ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်ညာတ်” နာဲလျးတၟး ဂး။

ဆ္ဂး အမာတ်စၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူ(တြေံ) ဒံက်တာဗညာအံၚ်မိုဝ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု AMDP ဂှ် ပံက်ဗော်တုဲမှ သဳကၠဳ ဗော်ကဵုဗော်တှေ် စိုပ်တရဴဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ နဗီုပြၚ်ဗော်ဟွံသေၚ် ယဝ်သဳကၠဳ နကဵုအဆံၚ်ကမ္မတဳ ၂၁ ဏံရမ္ဂး ဟွံပြေပြံၚ်ရောၚ်ထေၚ်၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲ ၂၁ တၠဏံဂှ် မၞိဟ်နုက်တိတ် မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ပ္တိတ် နူဗော် MNP,AMDP တံလေဝ် နွံမံၚ်တှေ် သဳကၠဳကဵုဗော် AMDP ဒှ်ဒှ်၊ MNP ဒှ်ဒှ် ဍေံဟွံစှေ်ဗီု၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပံက်ဗော်တုဲ လုပ်သဳကၠဳ အဆံၚ်တုပ်ဏောၚ်မ္ဂး စှေ်ဗီုဂၠိုၚ်ဏောၚ်ဂး။

“ လညာတ်အဲတှေ် ရန်တၟံပံက်ဗော် နွံမံၚ်တုဲတုဲရတှေ် ပံက်ထေက်မံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ပူဂိုလ်ဆာန်ဂကူ ဟွံကေၚ်ပါကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော် MNP,AMDP တံလေဝ် ပါလုပ်မံၚ်နွံတၟာဂလိုၚ်ကီုဏောၚ်၊ မၞိဟ်သှေ်ဒၟံၚ်တံ ဟိုတ်နူပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုဂှ်ရ ဒှ်တၠုၚ်လအာခိုဟ်မွဲဏောၚ် အဲညာတ်” ဒံက်တာဗညာအံၚ်မိုဝ် ဂးရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တံ ဟွံပါလုပ်မွဲသာ် စန်ပကောံကေတ် ဇြဟတ်မစုက်လုက်ဇကုကဵုဇကုတံတုဲ ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဟီုဂှ် သ္ပစၞးအလုံကောန်ဂကူမန်ဏောၚ်သ္ပသမ္တီဟွံမာန်၊ ဗော် AMDP, MNP တံ ဒးလုပ်မာသၟဝ်ကမ္မတဳ ကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၇ တၠညးတံဒက်လဝ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်ဟွံမာန် သာ်ဝွံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ၂ ဗော်တံဂးကၠုၚ်။

သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် လညာတ် လစွံစိုတ် ၂ ဗော်တံဂှ်မ္ဂး လစွံစိုတ် ဗော် MNP ဂှ် ဟွံမိက်ကဵု ကမ္မတဳ ၂၁ တၠတံ ပ္တန်ဗော်ဏီဟီုကီုလေဝ် လညာတ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် AMDP မွဲတၠဂှ်မ္ဂး မိက်ဂွံကဵု ကမ္မတဳ ၂၁ တၠတံ ပ္တန်ဗော် ပြဟ်ဟ်တုဲ ၃ ဗော် သဳကၠဳတက်ကျာအဆံၚ်တုပ်မ္ဂး ဒးရးဂၠိုၚ်ဏောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဏံတုဲ လ္တူကမ္မတဳ ၂၁ တၠဂှ် ဗီုဗော် ၂ လစွံစိုတ်ဟွံတုပ်သၟဟ်ညးသ္ကံဂှ် တော်ဆညာတ်ကေတ်မာန်ရောၚ်။ (တၚ်သမ္တီ- လညာတ်ပူဂိုလ် ညးတံဏောၚ် ညာတ်ကေတ်ညိ)။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ AMDP + MNP တံၜါဗော် ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲမှ ဆက်ပံၚ်ကဵုဂကောံ ၂၁ တၠဏောၚ်ဟီုဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်၊ ၂၁ တၠဂှ် ပ္တန်ဗော်ကၠာတုဲ သဳကၠဳတက်ကျာ အဆံၚ်တုပ် နဗီုပြၚ် ၃ ဗော်ဟီုဂှ်လေဝ် ဍေံခက်ခိုအ်မာန်ဏီတုဲ အိုတ်ကၞောတ် အခိၚ်သၟးဒးအိုတ်ပၠန်ဂှ် ညးဂမၠိုၚ်တံဟၟဲပၟိက်။

ညးမၚ်လ္ၚတ်ရံၚ်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် လ္ၚဵုတံခါတ်အကာဲဂှ် ပ္ဍဲအရာပံၚ်ကောံ ၂ ဗော်ဏံ ဗီုတိထ္ၜးဂၠံၚ် Road MAP ဗော် ၂ သ္ဂောံကောံဂှ်လေဝ် လးထ္ၜးဟွံမာန်၊ အခိၚ်စိုပ်မံၚ်ကီုလေဝ် သီု ၂ ဗော် ဟွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဂှ်ညာတ်တုဲ ဗော် ၂ ကၠောန်မံၚ်ကၠးကၠးမးမးဟွံသေၚ်၊ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ပံၚ်ကောံဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်ဆအယာံမာတ်လ္တူကျာ ဆၜိုတ်ထ္ၜးဗီုသၟးရတုဲ ဍေံဟွံစှေ်သဘဴနတဲရောၚ် ဟီုဂးပါ်ပါဲမံၚ်အိုတ်ရ။

ညးစၞး ဗော် ၂ လ္ပာ်တံ ဗီုလဵု သဳကၠဳမံၚ်ဟီုကီုလေဝ် မၞိဟ်ရပ်ဇုက်အဓိက နူဗော် AMDP မွဲတၠကဵု ညးရပ်ဇုက်အဓိက နူဗော် MNP ၜါတၠတံ နကဵုစိုတ်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ဟွံဆဵုဂဗ ဟွံသဳကၠဳညးသ္ကံမ္ဂး ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်ၜါဏံ ဆလအ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်၊ ဒှ်ကမၠောန် ဖဳဇမၠိၚ်ဝေၚ်ဇာတ်ဟဳဟဳဏောၚ် ညးမၚ်ရံၚ်ကၠုၚ် အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ညာတ်ရ။

ဒုညးက္ဍိုပ် ကမ္မတဳဒက်ပ္တန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ၂၁ တၠ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ(ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်) ဟီုဂှ် “အဟိန်ကၠောန်မံၚ်ကိစ္စ ဒက်ပ္တန်ဗော်ဏံဂှ် ဗော် ၂ တေံလေဝ် ယဝ်ဒုၚ်တဲ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကီုမ္ဂး မ္ၚးနူကမ္မတဳ ၂၁ တၠဂှ်တုဲ ဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၇ တၠလေဝ် ပံၚ်ကောံ သဳကၠဳအာ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဏောၚ်၊ အကြာဏံ အဟိန်ဂစာန်မံၚ် လ္ပာ်ပ္တိုန်စရၚ်ဗော်ဂှ် မွဲလ္ပာ်တေံ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဇြဟတ် ကဵုဗော် ၂ ဂှ်လေဝ် ဒးဖန်ဇန် သွက်ဂွံသဳကၠဳအာကီုဏောၚ်” ဂးရ။

ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၁၁ အဃော ပိဗော် NMSP,AMDP,MNP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ဒၞာဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာဂှ် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်ဟီု “ဗော် ၂ ဏံ သၞာံဏံအိုတ် ဟွံဒှ်ပံၚ်ညးသ္ကံဏီတှေ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးစွံစိုတ်မွဲဗီုပၠန်ဏောၚ်တုဲ ဠဒးပသှေ်ထောံလဝ်လေဝ် ပသှေ်ဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲအကြာဏံ ဗော်တၟိမွဲ မံက်ကၠုၚ်တှေ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ” ဂးလဝ်ရ။

ဒၞာဲဝိုၚ်သဳကၠဳဂှ်ကီု နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် ကာလ ဗော် AMDP+MNP တံ ဒှ်ပံၚ်မ္ဂး သီုကဵုဂကောံဇြဟတ်ရာမည (ဝါ) ဂကောံ ၂၁ တၠ (ဝါ) ညးသှေ်ဒၟံၚ် မ္ၚးဗော်တံအိုဿီုတံလေဝ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်အာ မွဲအလန်ဓဝ်ကၠောန်ဏာ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံမာန်မ္ဂး ဒးရးဏောၚ် ဟီုပ္တိတ်ဏာ လညာတ်ညးကီုရ။

“မန် ဒှ် ၁ ဗော်မှလေဝ် နွံကဵုဓဝ်ညဳသာဏောၚ်၊ ဓဝ်ညဳသာနွံမှ ကမ်ကုသိုလ်ပိုဲ ပိုဲဖန်ဗဒှ်ပြဟ်ဟ်ဂွံဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံထ္ၜောဝ်ပကောံ ဇြဟတ်ပြးဇးမံၚ်တံဂှ် ပဋိပက္ခပူဂဵု ပဋိပက္ခ ၁ ဂကောံကဵု ၁ ဂကောံ နွံကၠုၚ်နူအတိက်တေံဂှ် ဝိုတ်ဇိုတ်ထောံကၠေံအိုတ်တုဲ လ္ပကၟာတ်လဝ်တြၚ် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံညိ မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာ” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက် အသေအဟာန် ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဇြဟတ်ဍောတ်-ဇၞော်၊ မၞိဟ်ဍောတ်-ဇၞော်၊ လဆဵုဂဗ ကြံၚ်-ၜတ်၊ ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ အောန်-ဂၠိုၚ်၊ ဇြဟတ်သြန် ပိုန်ဓန သၠုၚ်-သဝ်၊ ဗွိုၚ်က္ဍန်-သၠဲ တံဂှ် စွံလဝ်ကၠာတုဲ နကဵုစေတနာပြဲပြဲ သ္ပရှေ်သှေ်အဲပရဲညးသ္ကံ သ္ပသမ္တီညးသ္ကံ၊ အလုံကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံဆာန်ကၟိန် စွံအဓိကကဵုဓဝ်ညဳသာ၊ ဗော်မန်ခိုၚ်ၚ်မွဲဗော် ပၠတရဴဓမံက်ရုပ်ရဴ ဒတုဲဖဵုကောန်ဂကူမန်မာန်ဂှ်ရ ကောန်ဂကူမန် မဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ နွံပၟိက်၊ မၞိဟ်လၞၚ်လၞဝ် ပြိုၚ်ပကာန်ဒၟံၚ်ဓဝ်အတ္တ ကဵု မာနတံဂှ် ညးတံဟၟဲပၟိက်၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ်လေဝ် ညးထေက်ကဵုပါလုပ်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန် ပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ် ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံလညာတ်သၠဲသၠဲလးလးတုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ကမၠောန်နတဲဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပြဟ်ဟ်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရအဴ။
နိဿဲ
-ဂလာန်သၟာန်သှ်နာနာ
-စၟတ်သမ္တီပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.