Categories
ပရိုၚ်

ညးလုပ်မံၚ် Quarantine Center ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်ပရေၚ်ပညာဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲ ဍာ်သုၚ်

“ဍာ်သုၚ်တအ်ဂှ် ပိုတ်မံၚ်၊ အလဵုသဳတွဵုရးတအ်ဟီုဂှ် ဍာ်ရပ်စပ်ဏံဂှ်ဆေၚ်ကဵုရဲ ကဵုဒါန်ဏောၚ်။ ရဲကဵုဒါန်ဟွံမွဲတှ်ေ ညးတအ်လေဝ် ပကဵုဟွံမာန်ပုဟ်။ ရဲမံၚ်ပ္ဍဲဟဒမ်ဏံပၠန်လေဝ်…”

ညးလုပ်မံၚ် Quarantine Center ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်ပရေၚ်ပညာ ဍုၚ်မတ်မလီုတံ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကဵု ဍာ်သုၚ်တံရောၚ် ညးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဵု Quarantine center ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ဒေသကျာ်ဇၞး ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“ဍာ်သုၚ်တအ်ဂှ် ပိုတ်မံၚ်၊ အလဵုသဳတွဵုရးတအ်ဟီုဂှ် ဍာ်ရပ်စပ်ဏံဂှ်ဆေၚ်ကဵုရဲ ကဵုဒါန်ဏောၚ်။ ရဲကဵုဒါန်ဟွံမွဲတှ်ေ ညးတအ်လေဝ် ပကဵုဟွံမာန်ပုဟ်။ ရဲမံၚ်ပ္ဍဲဟဒမ်ဏံပၠန်လေဝ် တီမံၚ်ဂၞန်ဖုၚ်အဲတှ်ေ ဍာ်ဟွံမွဲတှ်ေ ဆက်နၚ်ဖုၚ်ကဵုအဲ၊ အဲအာတ်ကဵုအလဵုသဳပၠန် ညးတအ်ဟီု ညးတအ်လေဝ်ပကဵုဟွံမာန်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံပြာ်ဒေသကျာ်ဇၞး လၟိဟ် (၁၆) ဥူထောန်ယှိုဲ ဟီုရ။

အလဵုဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်မၞိဟ် ဒေသကျာ်ဇၞးဂှ် ဒဒှ်ရ မၞိဟ်ကဵုဒါန်ဍာ်ဟွံမွဲတုဲ အလဵုအသဳလေဝ် ကဵုဍာ်ဟွံမာန်ရဂှ် လုပ်မွဲဟဒမ် တိတ်မွဲဟဒမ် စှ်ေသောၚ်ကလးလဝ်ကီုနွံရောၚ် ညးထပ်ဟီုရ။

ရဲစဴနူဍုၚ်သၟာၚ်သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တအ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၅၀၀) တၠ၊ နွံမံၚ် ပ္ဍဲ Quarantine Center ဂှ်တုဲ အလဵုအသဳတအ် ဗ္စဖျုၚ်လွဳဝတ်မံၚ်ကဵုမံၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုအလဵုသဳ တွဵုရးတအ်ရ။
ရဲစဴကၠုၚ်နူဍုၚ်သၟာၚ်တအ် ဖျေံလဝ်ကဵုဒၞာဲ နွံမံၚ်ပ္ဍဲ Quarantine Center ဗီုဏံဂှ် လလအ်ၜိုတ် (၃)ဂိတုယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Caption; ဗီုပံက်လဝ်ဌာနကဵုဒါန်ရံၚ်စံၚ် Quarantine Center မွဲဒၞာဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.