Categories
ပရိုၚ်

အခိၚ်ကာလယဲ covid 19 ဏံ အရၚ်သၟာဗ္ၚတံဂှ် ညးတံပတိတ်အာကဵု သြန်ဓလေံပၠန်ရောၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ယဲ covid 19 ဏံ အရၚ်ရဲသၟာဗ္ၚတံ သွက်ဂွံပတိတ်ကဵု သြန်ဓလေံဗွဲတၟေၚ် နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် တိုက်သြန်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဝါယာကၟိန်ဍုၚ် မာန်နေဂျာ ဘာဏ်ပါ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုကျဝ်သွာလှိုၚ် ဟီုလဝ်ရ။

အခိၚ်ကာလယဲကိုဝ်ဗေတ်ဏံ ရဲဂွံလဝ် သြန်ဓလေံသြောံကသီု တိမွဲဨကမ္ဂး ထပ်ဓလေံကဵုသြန် (၅၀၀၀၀) ဒကေဝ်ပၠန်ဏောၚ်……

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ယဲ covid 19 ဏံ အရၚ်ရဲသၟာဗ္ၚတံ သွက်ဂွံပတိတ်ကဵု သြန်ဓလေံဗွဲတၟေၚ် နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် တိုက်သြန်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဝါယာကၟိန်ဍုၚ် မာန်နေဂျာ ဘာဏ်ပါ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုကျဝ်သွာလှိုၚ် ဟီုလဝ်ရ။

အခိၚ်ကာလယဲကိုဝ်ဗေတ်ဏံ ရဲဂွံလဝ် သြန်ဓလေံသြောံကသီု တိမွဲဨကမ္ဂး ထပ်ဓလေံကဵုသြန် (၅၀၀၀၀) ဒကေဝ်ပၠန်ဏောၚ် ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇ နူကဵု ကိုန်စဳဇန်ကေုာံ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ ကဵု ဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်တံ ပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်ရ။

“မွဲဨကဂှ် ပတိတ်အာကဵုသြန် (၅၀၀၀၀) ဒကေဝ်တုဲ စှ်ဨကဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် ပတိတ်ကဵုဏောၚ်။ အတိုၚ်အိက်သြန်ပရေၚ်တဵုကလုံဂှ်ရ ၅ က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ပတိတ်ကဵုဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်ဏံ ဂွံပတိက်အာဂှ် ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ဥုကျဝ်သွာလှိုၚ် ဟီုရ။

အတိုၚ်မွဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ရဲသၟာဗ္ၚဂွံလဝ် (ပုံစံ-၇) တအ် ရဲခတှ်သြန်ဓလေံပရေၚ်တဵုပလုံပြေတံဂှ် တိမ္ၚမွဲဨကမ္ဂး ပတိတ်ကဵုအာ (၅၀၀၀၀) ဒကေဝ်တုဲ သၟာဗ္ၚတိ ဂၠိုၚ်ဂှ် ပ္တိတ်ကဵုသွက် (၁၀) ဨကတုဲ ပတိတ်ကဵုအာရောၚ် ညးထပ်ဟီုလဝ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ သြန်ဖျေံစသြောံကသီုဂှ် အခိၚ်တေံဂွံလဝ်သြန်ဖျေံလဝ် မွဲဨက (၁၅၀၀၀၀) တုဲ လၟုဟ်ပံၚ်ဟိုတ်တှ်ေ ဒှ်အာ (၂၀၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ရ။

“ပတိတ်ကဵုဗီုဏံဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ရဲဗ္ၚတအ်လေဝ် ကျာတ်မံၚ်သၠုဲတှ်ေ ခိုဟ်တၟာဟလိုၚ်ရ။ သြန်ဖျေံကဵုမံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် စရိတ်ပတမ်မဂှ်ဟွံရုမ်၊ လၟုဟ်ကဵုမံၚ်ဂှ်တှ်ေ စရိတ်ရပ်လေဝ် နွံကၠုၚ်၊ ဂွံအာစရိတ်ပတမ်မလေဝ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ နကဵုအစဳဇန် Special Covid 19 Relief Loan ဂှ် သွက်ဂွံဓလေံအာသြန်ကဵု တၠတိ၊ တိဗ္ၚနွံမံၚ်(၂၈၀၀၀၀) ဨကပြၚ်တုဲ သြန်ဓလေံဂှ် ရန်လဝ် လၟိဟ်သြန် ကိုတ်မွဲကိုတ်ကဵုပန်လက်ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.