Categories
ပရိုၚ်

နူကဵုဟဒမ်ပါ်ဓာတ် Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီု ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ဂွံ မၞိဟ် ၆၆၀၀ တၠပြၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စပါ်ဓာတ်ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုဂျောန် (၄) တေံ စရပ်ကၠုၚ်လဝ်ကမၠောန်တုဲ စၟဳစၟတ်လဝ် ပွိုၚ် (၃၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယယဲကဝ်ဝေဒ် တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံကီု မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine တံကီု ပါ်ဓာတ်စၟဳစၟတ်လဝ် မၞိဟ် (၆၆၇၇) တၠရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ယဲ Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် လၟုဟ်ဝွံပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ဂွံလဝ် မၞိဟ် ၆၆၀၀ ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပါ်ဓာတ်ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုဂျောန် (၄) တေံ စရပ်ကၠုၚ်လဝ်ကမၠောန်တုဲ စၟဳစၟတ်လဝ် ပွိုၚ် (၃၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယယဲကဝ်ဝေဒ် တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံကီု မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine တံကီု ပါ်ဓာတ်စၟဳစၟတ်လဝ် မၞိဟ် (၆၆၇၇) တၠရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဝွံ စဵုကဵုဂိတုဂျုလာၚ် ၂၄ ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် နွံကၠုၚ်လဝ် ၃၄၆ တၠတုဲ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာအာတံဂှ် နွံကၠုၚ်လဝ် (၂၈၆) ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.