Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် MUP ပါလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် ညးဗြဴပါလုပ် (၂၅.၈) တၟံကၠံ

ယာန်လေန်အံၚ်၊ ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဝွံ အပ္ဍဲကဵုညးစၞးအလံၚ်အမာတ် (၆၂) တၠ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်၊ ရးတၞၚ်သဳ၊ တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်ညးဗြဴ (၁၆) တၠ ပါလုပ်ဂှ်ရ တၟော်ကဵုတၟံကၠံမ္ဂး (၂၅.၈) တၟံကၠံ ပါလုပ်ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပ္ဍဲကဵုလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံဂှ် ဂွံဇၞးဂၠိုၚ်နူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) မာန်ရောၚ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) ဗော်ညဳသၟဟ်မန် နာဲသာန်တေန် ဟီုရ။
“ဇၟာပ်ဒၞာဲလုပ်ပြိုၚ်ဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုမာန်ရ။ ဆဂး နကဵုကိုန် ပိုဲတော်ရံၚ်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုမွဲဒမြိပ်တတ်ထပါ်ကၠုၚ် (၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅) ဂှ်မ္ဂး (၂၀၁၀) ဂှ်တှေ် မာန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဟွံအောန်နူဟလိုၚ်ဂှ်ပုဟ်။ သွက်ဂွံဂၠိုၚ်နူဂှ် နွံမံၚ်ဏောၚ်။ မာန်ဂၠိုၚ်နူ (၂၀၁၀) ဂှ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဂှ်ဝွံ နကဵုဗော်မန်မွဲဗော်ဓဝ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ဂှ် ညးစၞး (၁၆) တၠ ကလိဂွံဇၞးတုဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဂှ် ဟိုတ်နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ထပ်မံက်ကၠုၚ်မွဲဗော်ပၠန်ဂှ်ရ ဗော်မန်ၜါဗော် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဂှ်တုဲ ညးစၞးသီုဖအိုတ် (၄) တၠဓဝ်ဟေၚ် ကလိဂွံဇၞးရ။
အခိၚ်လၟုဟ်ဏံဝွံ နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ဒၞာဲညးစၞးအလံၚ်အမာတ် (၆၂) ဒၞာဲဂှ်မ္ဂး ညးစၞးသၟဝ်အာယုက် (၄၀) သၞာံ (၂၂) တၠကဵု လ္တူအာယုက် (၄၀) သၞာံ (၄၀) တၠ ပါလုပ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
တုဲပၠန် ကၠာတေံ မိက်ဂွံပါလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်ဗဂေါ ကေုာံ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မသှေ်သၟေဟ်မံၚ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်မ္ဂး ကၠာဟွံဂွံပၠောပ်စရၚ် ကုဇရေၚ်ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ကၠုၚ်ပၠောပ်စရၚ် ဇရေၚ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် (ဗဟဵု) မာန်ရောၚ် နာဲသာန်တေန် ဂးရ။
ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် “ပရေၚ်ရှ်စှ်အလန်ဏံဂှ် အဆံၚ်လေဝ်ဂၠိုၚ်၊ တၚ်စၟတ်(သတ်မှတ်ချက်)တံလေဝ် တေၚ်မံၚ်ဏောၚ် ဟီုဂွံရ၊ မုဒှ်ရောသၟာန်တှေ် ဟိုတ်နူပွရုဲစှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မံက်ကၠုၚ်ဂှ်ကီု တုဲတှေ် ဟိုတ်နူညးစၞး ပါလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်တံဂှ်ကီုရ။ ဗီုသၞာံ (၂၀၁၅) တေံ ကိစ္စမန်တံ ထ္ကးပြးမံၚ်ဂှ် ဟွံမွဲရပုဟ်။ ဟိုတ်နူဒှ်မွဲဇြဟတ် မွဲဂကောံဂှ်ရ ပဵုတုဲဇြဟတ်နွံရ။ လၟုဟ်ဏံဂှ်တှေ် ညးစၞးအာယုက်ဍောတ်တ်တံ နွံကၠုၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဝွံ ပဲါနူပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳလေၚ်၊ သဓီု အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ် မသှေ်မံၚ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၃၅) ဒၞာဲ၊ သွက် (၃) ပွိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၈) ဒၞာဲ၊ ပ္ဍဲ (၃) ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၁၂) ဒၞာဲ ကေုာံ ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၇) ဒၞာဲ ပါလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်အာရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၂၆) ဂှ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ရ။

Photo – ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပ္တိုန်ဂတဵုမုက်ပစူတိ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဗိက် (MUP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.