Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵု ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် လပှ်ဒုတိယဏံတုဲ တၠဖျာဒးလိၚ်ဒၟံၚ် အခန်ဖျာတံ ဍန်ဂြေက်တိုန်

ၚုဟ်လိၚ်ခန်ဖျာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ဝွံ မွဲဂိတုမ္ဂးနွံဒၟံၚ် ၜိုတ်မွဲကိုဋ်တုဲ ၚုဟ်လိၚ်သ္ၚိမွဲမမ္ဂး နွံဒၟံၚ်ၚုဟ်ကြာ မွဲကိုဋ်ပြၚ်ဒဵုကဵု ၜါကိုဋ်ပြၚ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဝွံ ဒးချုက်လိက် ၆ဂိတု မွဲဝါ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ၁သၞာံ မွဲဝါတုဲ သြန်စရိတ်လိၚ်သ္ၚိဂှ် ဒးဂအုံကဵုကၠာရောၚ်။

ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်လပှ် ဒုတိယဏံတုဲ ပရေၚ်သွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဝွံ တၠဖျာဒးလိၚ်ဒၟံၚ် အခန်ဖျာတံ ဒှ်တၚ်ခက်ခုဲ ဍန်ဂြေက်ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု အရာပ်မျာၚ်သာယာဂှ် စွံအဓိကကဵုဘာတက္ကသိုလ်မတ်မလီု ဂယျိုၚ်မံၚ်လမျီုတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ဂွံဂွံစရိတ်အခန်ဖျာမာန်ဂှ် ဒးရုန်ဂစာန်မံၚ်ရောၚ် နူကဵုတၠဖျာ Shwe Latt Yar Mon Thai Food မိဇာဂျဳဝေအ် (မိဇာခြည်ဝၚ့်) ဟီုလဝ်ရ။

“သွံဒၟံၚ်ကဵု ထိုၚ်၊ ဒဵုကဵုစိုပ်သ္ၚိလေဝ် ပလံၚ်ကဵုမံၚ်၊ အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဂွံဂွံလှဲညိညိဂှ်တှ်ေ ဒးရုန်ဂစာန်ဒၟံၚ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်၊ ခရိတ်ခန်ဖျာဂှ်တှ်ေ ဂွံအာညိညိကီုလေဝ် လှုဲဂွံပဵုဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ မိဇာဂျဳဝေအ် ဟီုရ။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု တၠတန်ဗ္တောန်သဳရိစန္ဒာ(Fashion & Design) ဂှ် လိၚ်လဝ်သ္ၚိတုဲ သွက်ဂွံပံက် တန်ဗ္တောန်မာန်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်တုဲဒှ်မံၚ်ကီုလေဝ် ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဏံ ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ပံက်တန်ဗ္တောန်ဂှ် ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ်ရောၚ် အာၝောံတန်ဗ္တောန် မိခေန်သေန်န်အိ ဟီုရ။

မိခေန်သေန်န်အိဂှ် “သြန်လုပ်ဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ခရိတ်သ္ၚိဂှ်လေဝ် ဒးကဵုဒၟံၚ် ဇၟာပ်ဂိတုဏောၚ်၊ ဒးသုၚ်စောဲဒၟံၚ်သြန် နူကဵု ဇကု ပကောံပကေဝ်လဝ်ဂှ်ဏောၚ်တှ်ေ လအ်တိုန်တှ်ေ ဒှ်တိုန်ဓဝိၚ်ရ၊ တၠသ္ၚိဂှ်လေဝ် ညးဟွံယှအ်ကဵုပိုဲပုဟ်၊ အကာဲအရာယဲဂှ်လေဝ် လအ်ဒဵုကဵုအခိၚ်လဵု လေဝ်ဟွံတီပုဟ်၊ အခိၚ် ယဲကပ်လပှ် ပထမဂှ် တတ်ထပါ်မာန်ကီုလေဝ် လပှ်ဒုတိယဏံ ဂှ်တတ်ထပါ် ဟွံမာန်ရ” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

ၚုဟ်လိၚ်ခန်ဖျာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ဝွံ မွဲဂိတုမ္ဂးနွံဒၟံၚ် ၜိုတ်မွဲကိုဋ်တုဲ ၚုဟ်လိၚ်သ္ၚိမွဲမမ္ဂး နွံဒၟံၚ်ၚုဟ်ကြာ မွဲကိုဋ်ပြၚ်ဒဵုကဵု ၜါကိုဋ်ပြၚ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဝွံ ဒးချုက်လိက် ၆ဂိတု မွဲဝါ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ၁သၞာံ မွဲဝါတုဲ သြန်စရိတ်လိၚ်သ္ၚိဂှ် ဒးဂအုံကဵုကၠာရောၚ်။

တုဲပၠန် ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ် ကိုဝ်ဝေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ညးဒးစ ဒၟံၚ်ပုၚ်ၜိုဟ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်နူကဵု ပရိုၚ်ဗၟာ RFA မွဲပိုဒ် ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ဟိုတ်နူကဵု ယဲကပ် လပှ်ဒုတိယဏံ လအ်လောန်ဒၟံၚ်တုဲ ဇီုလပါ်ဒၟံၚ်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရောၚ်ဂှ် ဂွံတီညာတ်ကေတ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတု အံက်တဝ်ဗာ ၁၉ အခိၚ်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဒၟံၚ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပူဂဵုညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုလဝ်ရ။

“လၟုဟ် ရံၚ်အာလ္ပာ်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံမ္ဂး အခိၚ်ကာလ ယဲကိုပ်ဏံဂှ် ဍေံလအ်ကၠုၚ်တုဲ စိုပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဗွဲမဂၠိုၚ် စိုပ်ဒၟံၚ်ဘဝ ဒးရုန်ဂစာန်မံၚ်ဏောၚ်ဂှ် စွံတိုန်သတိရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နူကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ၜိုတ်ဟလိုၚ်လဵု ဗီုပြၚ်လဵု ဂွံထံက်ပၚ်အာဂှ် ကူချပ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။ ၜိုတ်နွံပၟိက်ဂှ် ၜိုတ်ပမာန် ဟဍိုက်ဗပေၚ် ကဵုဏောၚ်” ဂးရ။

ဟိုတ်နူကဵုယဲ Covid 19 ကၠောံထၞာန် မြက်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ စနူကဵု ဂိတုအံက်တိုဝ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ဂှ် ဒၞာဲပၞော်လုပ်တိတ် တွဵုရးမန် က္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ကပေါတ်တံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်တတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ညးမကၠောံထၞာန်ယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ၂၈ဂှ် မၞိဟ်ယဲ ဒှ်အာ ၆၆၆ တၠ၊ ဒးချိုတ်အာ ၁၀တၠ တုဲဂွံစှ်ေနူ ရုၚ်ဂဥုဲ ၃၅၅ တၠရ။ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ် ၄၉၀၇၂ နွံတုဲ ချိုတ်အာ ၁၁၇၂ တၠရ။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာ နူရုၚ်ဂဥုဲဂှ် ၂၈၆၃၆ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.