Categories
ပရိုၚ်

ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ်ကၟုဲပၠုၚ် နကဵုဂဥုဲၜူမာဲဂှ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မွဲယျရောၚ်

ဗညာသာၚ်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၄၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ အကာဲအရာလၟုဟ်မ္ဂး သၟတ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဂဥုဲၜူမာဲ မပ္တံဂဥုဲချေံ၊ တၞးဘိၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ဒၞဲါအခိၚ်အခါဟွံရုဲ ဂၠဲါရာန်ဂွံဗွဲမလောဲသွာတုဲ ဗွဲကြဴဏံမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဘၚ်ကီု သ္ပထပိုဲပယျၚ်ကီု သ္ပပေဲါမ္ၚဵုကီုဂှ် အကြာသၟတ်တံ ဒုၚ်တၠုၚ်ကၟုဲ နကဵုဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ဒှ်အာအခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မွဲ သိုက်က်ဟာ ညးမသ္ပဒၟံၚ် သုတေသန စပ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲ နူကဵုဂကောံဒက်ပ္တန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်မန် နာဲချောန် ဟီုဂးလဝ်ရ။
သၟတ်ကွးဘာလၟုဟ်တံဝွံ သ္ပဟိုတ်နူကဵု သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ ဍိုန်လျကၠုၚ်ဂှ်ရ ကွးဘာက္ဆံၚ်တန်လ္ဒေါဝ်တံ တိတ်ဘာဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ အခေါၚ်အရာပညာသွက်သၟတ်တံ ဆောံလေၚ်ကၠုၚ်သၟးဟွံက တံရိုဟ်ပညာ အလုံမွဲဂကူလေဝ် ဆောံလေၚ်ကၠုၚ်ရောၚ် နာဲချောန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
“အခိၚ်ဂကောံပိုယ်ချဳဒရာၚ်မံၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ်တှေ် တၚ်နၚ်ပရေံရေံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ တၚ်ပရေံအိုတ်ဂှ်တှေ် ဂဥုဲၜူမာဲဏံဂှ် ဗီုညးရာန်ဇဗၠုသွတ် ဒၞဲါဒးစိုတ် ရာန်လောဲမံၚ်ဂှ်ရ သၟတ်တံလေဝ် ပဵုတုဲသုၚ်စောဲဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရ၊ ဂကူမန်ပိုယ်တံဂှ် ဗွဲကြဴဏံ ပ္ဍဲကဵုသ္ပပေဲါသဘၚ်ကျာ်ကီု၊ ကၠောန်သ္ပကုသဵုကီု၊ သ္ပထပိုဲပယျၚ်ကီု၊ သ္ပပေဲါမ္ၚဵုထပ်တဲကီုကဵုဒှ် အကြာသၟတ်မန်ပိုယ်တံဂှ် ဒုၚ်တၠုၚ်ကၟုဲ နကဵုဂဥုဲၜူမာဲ မပ္တံဂဥုဲချေံ၊ တၞးဘိၚ်တအ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်က္ဆံၚ်အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မွဲယျဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲချောန် ဟီုရ။
သၟတ်နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုၚ်တံဝွံ သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ အဓိကဂှ် အုပ်ဓုပ်ကွာန်ပွိုၚ်တိုက်တံ ယဝ်ပံၚ်တောဲရပ်စပ်မ္ဂး ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဏံ ယအ်အာမာန်ရောၚ် ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲအံၚ်မာန် ဟီုဂးလဝ်ရ။
“သၟတ်လၟုဟ်တံဂှ် ပ္ဍဲသ္ၚိသ္ပထပိုဲပယျၚ်ကီု၊ သ္ၚိမ္ၚဵုထပ်တဲတအ်ကီုဂှ် ကဵုသ္ကအ်ရဲဍေံတအ်ဂှ်တှေ် သုၚ်စောဲကၠုၚ် ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ပရေၚ်တအ်ဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် အခိုက်ကၞာမွဲသိုက်သိုက်ယျ၊ အကြာမၞိဟ်ဍောတ်ဍောတ်တံဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက်ပုဟ် အဲညာတ်ရ၊ အရက်သုရာတှေ်မွဲဗီု ဍေံဟွံပလီုကၠေၚ်က္ဍဟ်ပိုယ်ပုဟ်၊ ပရေၚ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဍေံဂွံအောန်မာန်တှေ် ပ္ဍဲသဘၚ်ပေဲါဗီုတအ်ဏံဂှ် ပံၚ်တောဲကဵုဗၠာဲသၟိၚ်တအ်တုဲ ဗက်ဂေတ်ကျောဝ်မံၚ်ထေက်ဏောၚ် အဲထေၚ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မာန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၃) ဂကောံဒက်ပ္တန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဝွံ ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်လဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲကီု၊ ပရေၚ်ဖအောန်ဖျေံ ဂဥုဲၜူမာဲကီုဂှ် ရန်တၟံသာ်ဏံတုဲ သၟတ်ဒေသကဵု မိမညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် စှေ်ကဵုပရေၚ်ပညာကီု၊ ကံက်တၚ်နၚ်တအ်ကီုဂှ် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ရောၚ်။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်နၚ်ကံက်လဝ်တအ်ဝွံ ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်တုဲ ပၠံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵု ဂကောံညးမကၠောန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်သုသေတနကီု၊ ဂကောံမဟာဇန် ပရေၚ်မၞိဟ်နာနာတအ်ကီု၊ သီုပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ညးစၞးအလံၚ်မာတ်ကၠတ်ထဝ် ပ္ဍဲနေဝ်ပျဳဒဝ်ကီု နွံဒၟံၚ်ရောၚ်။ သၞောဝ်ဂဥုဲၜူမာဲ မချူခၞံလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၉၅) ကဵု (၂၀၀၈) ဂှ်မ္ဂး ဟွံဇၟောဝ်ကဵုအခေတ်တုဲ ထေက်ကဵုသ္ဒးပြံၚ်သၠာဲထေက်ရောၚ် နာဲချောန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဗီုတအ်ဏံဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဖအောန်ကၠေံ ဂဥုဲၜူမာဲမာန်ဂှ် ဂကောံတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုလ္တူ ဍုၚ်မတ်မလီုတအ် မပ္တံကဵု ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိကဵု ဂကောံဖောအ်ဗြောဝ်ဒေသရးမန် (ဂကောံမဂဒူ) တအ် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.