Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

“ဂဳတဟီုဂှ် တိတ်ဝိုၚ်ဒယှေ်ဒွက်ဏောၚ်”

သၟာန်သွဟ် ဥက္ကဌဂကောံဂဳတမန် “အမ္ဘဏ်”

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်ဏံ ဟိုတ်နူယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲ ခက်ခုဲမံၚ်ရ။ အခက်ခုဲ ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ဏံ အကာဲအရာဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဂဳတေတှ် အခက်ခုဲနွံမံၚ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။ ဂဳတဟီုဂှ် ပေတှ်ကေတ် တိတ်ဝိုၚ်ဒေယှ်ဒွက်ဏောၚ်၊ လၟုဟ်ဏံ ဝိုၚ်ဂှ်လေဝ် တိတ်ဟွံဂွံတှေ် ပၞောဝ်ယီုဇၞော်ကၠက်မံၚ် ဍေံဒှ်ဗီုဂှ်၊ နကဵုပူဂဵု လေဝ် ဖျေံလဝ်ဗီု သွံကပေါတ်ဖျာနွံကီုလေဝ် အခက်ခုဲဍေံ ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်၊ အကြာအခက်ခုဲဂှ် ၜိုတ်ချဳဓရာၚ်ဂွံ ဒးကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုဒွက်ယဲကပ်ကီု၊ ဆေၚ်ကဵုဒွက်ဂကောံကီု၊ ခြာဟွံလအ် ကဝးဒွက် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံတိတ်အကြာဏံ လေဝ်နွံ၊ စပ်ကဵုအခိုက်ဒွက် တ္ၚဲသၟတ်မန်ကီု၊ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီု အကြာဏံ ဘိုၚ်ချဳဓရာၚ်မံၚ် ညိညကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုကဝးဒွက် အခိုက်ဒွက် ဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ကၠောန်ကဝး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နကဵုပိုဲ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ရ။ ဒွက်ပၠန်လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒွက်ဂကူသၟးရ။ အ္စာဟံသာချူလဝ် ဘိုၚ်ကဵုညးတံသက်သက်ရ။ နကဵုပိုဲဂှ် ကၠာတေံ ကေၚ်ချပ်လဝ် ဒွက်ကဝးဂကောံ ကၠောန်လဝ်တုဲမံၚ်ရ၊ ဒှ်အာ အခက်ခုဲကဵုယဲဏံတုဲ သှေ်မံၚ် တိၚ်တိုက်ညိ၊ ဒေယှ်ညိ လဇုဲလဇအာရ။ နကဵုကဝးဂကောံပိုဲတှေ် ဒွက်ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်မၞိဟ်တံရ။ ယၟုက္ဍိုပ်ကဝး ‘ဆာန်ကၟိန်ဂၠးကဝ်’ အဃောကၠာတေံလေဝ် ကေၚ်သ္ပအေန်တာဗျူတုဲမံၚ်ရ၊ ဆဂး ကဝးဏံ ဍေံဟွံဒှ်တိတ်တုဲ လဇုဲလဇအာ ဟိုတ်နူယဲကပ်ဏံရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် နူကဵုဌာနပညာတံ ညးတံကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ကၠောန်နွံ၊ အေဇှ်လေဝ် သွက်ဂွံဒတုဲ နွံမံၚ်ဏီရ။
သၟာန် ။ ။ ပတိတ်ကဝး ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ဏံဂှ် သၞာံလဵု၊ ဂိတုလဵု ဒှ်ပတိတ်မာန်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ လဴဟွံဒး၊ ချိၚ်ဟွံဒး၊ ယဝ်ရ အခက်ခုဲထုဲမံၚ်ကဵု သြန်ဘဏ္ဍာလေဝ် နွံညိညကီု၊ အကာဲအရာဂွံအာကၠုၚ် လေဝ် ဍေံအခက်ခုဲညိကီုတုဲ ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာယဲဏံ ခိုဟ်တိုန်ဏောၚ်တှေ် မိက်ဂွံပတိတ်မံၚ်ပြဟ်ဟ်ဂှ်တှေ် ဂ္စာန် ဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲကပ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂဳတမန် ဗီုလဵုတတ်ထပါ်အာနွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် ချပ်လဝ် ဂ္စာန်ဂၠာဲပၞော်ယီုမွဲ၊ နဲကဲဂၠံၚ်တိတ်မွဲဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် နူတနေံတဏိတေံ ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲအန်လာၚ် (Show) မွဲ၊ ဗှ်သနာပုရိသာတ်တံကီု၊ ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဂွံဟတီညးသ္ကံဗိုန်အာ၊ ရဲဒေယှ်ဒွက်တံ ဂွံဍောၚ်ပြေအာ မွဲအခန်ကီု၊ ရဲတိၚ်တိုက် သၟာဂဳတတံလေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံသ္ၚိတ်အာ ပ္ဍဲအရာဂဳတဏံ ဍေံဂွံတၟိအာ ဂွံၚုဟ်က္တဵူကၠုၚ်ပၠန်ဂှ် ဂ္စာန်ကၠောန်ထောံ (Show) အန်လာၚ်ရ။ နူကဵုအန်လာၚ် (Show) ဏံဂှ် ပိုဲချပ်လဝ်ဂှ်တှေ် ဂတနူဏံ ယဝ်ရ ပုရိသာတ်တံ ဒးစိုတ် ပေၚ်စိုတ်ဏောၚ်တှေ် အစဳဇန်ပိုဲလေဝ် ၜိုတ်လဵုညးတံကဵုမာန်၊ နဲကဲကဵုကေတ်ညးသ္ကံ စၟတ်တဲ ရာန်ကေတ် နကဵုအန်လာၚ် (Member) တံဏံတုဲ ဗီုလဵုဂွံဗပေၚ်ဇြဟတ် ဂွံကဵုအထံက်အပၚ် ပိုဲလေဝ် ဂွံစဳရေၚ်အာပၠန်ဂှ် ဂ္စာန်ဂၠာဲမံၚ်နဲမွဲကီုရ။ သှေ်နူဂှ်တှေ် နကဵုသၟာဂဳတပ္ဍဲပိုဲ သၟာတိၚ်တိုက်ပ္ဍဲပိုဲတံတှေ် ဂ္စာန်တိၚ်မံၚ်ဒွက် နာနာ ကၠောန်ကဝးကီု၊ ရဲကၠောန်ဒွက်စၟတ်သမ္တီကီု၊ ဍေံတံဂှ် ပတဝ်မံၚ်ကဵု လ္ပာ်တိၚ်တိုက်တေံ ဂွံချဳဓရာၚ်အာ၊ လ္ၚဵု ပၠန်ဂှ် ကေမၠာန်ပူဂဵုညးနွံဏောၚ်တှေ် ကၠောန်မံၚ်၊ ယဲတံဏံလေဝ် ဂၠိၚ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏီတှေ် ဗီုညးကဵုညး ဂ္စာန်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲကပ်တုဲ ပရေၚ်အခက်ခုဲဂလိုၚ်လဵု ဇီုကပိုက်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ရတိုၚ်ဏံ ဂၠိုၚ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏီတှေ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ကၠုၚ်နာနာသာ်မာန်၊ လ္ၚဵုဂှ် ဒးဂၠာဲကဵုပၞော်ကေမၠာန်၊ ဒးအာ ဒးကၠောန်စဟာ၊ ဒှ်ကၠုၚ်စုၚ်မာန်ဏောၚ်ရ။ ရာဒနာမံၚ်ဖိုဟ်လေဝ် အခက်ခုဲလ္တူဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်ဒဒိုက်ရ။ ဆမွဲလ္ပာ်ဂှ် ယှုအ်စိုတ်ဟွံဂွံ နဲကဲကၠောန်ဂွံ ကေမၠာန်ဇကုဏံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဂျိုၚ်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ် ဂ္စာန်ကော်ပကောံညး သ္ကံတုဲ ပတိတ်ဇြဟတ်တုဲ ကလေၚ်ဂၠာဲမံၚ်နဲကဲ မွဲမွဲဗီုရ။
သၟာန် ။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုဂကောံဂဳတ မုချဳဓရာၚ်မံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ ပိုဲဂ္စာန်ကၠောန် ဆေၚ်ကဵုအန်လာၚ် (Show) ဂှ်ရ၊ ကေမၠာန်ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ်တှေ် ညးတံအာတ်ကၠုၚ်အရီုဗၚ် ကၠောန်အခိုက်ဒွက်တံ၊ မုတံ၊ နကဵုပူဂဵုတှေ် ကၠောန်မံၚ်၊ နကဵုဂကောံပၠန်တှေ် ကဝးဂကောံဂှ် ကၠောန်မံၚ်၊ သှေ်မံၚ်ဂှ်လေဝ် ဆက်တိၚ်တိုက်မံၚ်၊ တုဲပၠန် အန်လာၚ် (Show) ဏံ ဂွံဒှ်ခိုဟ်ဟ်မွဲမာန် ချပ်မံၚ် ဗီုလဵုဂွံသ္ပဂှ်လေဝ် ဇန်မံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်၊ စပ်ကဵုရဲတၠကွတ်၊ ဆေၚ်ကဵု (IT) ပၠန်လေဝ် ညးတံကဵုကၠုၚ်ကသပ် ကဵုရဲပိုဲတံလေဝ် နွံမံၚ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် နကဵုဂကောံပိုဲတှေ် ပံက်လဝ်ကေမၠာန် ဂွံဒှ်အနာဂတ်ဂတတေံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သၟာဂဳတတံမာန် ဟီုဟဂှ်တုဲတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဗွိုက်လတက်ကယျိုၚ်ကယျဝ် နကဵုဂကောံကီု၊ ပူဂဵုကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ်လဝ်ပ္ဍဲဏံ၊ ရန်တၟံသွက်ဍာ်ဇမၠိၚ် ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်လေဝ်နွံ၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲတုဲတှေ် ဍေံဒေံါညိၚ်မံၚ် တၚ်ဇြဟတ်ဍေံ ယအ်မံၚ်လေဝ် နွံရ။
သၟာန် ။ ။ အကြာဏံ ရဲတံ ပ္တိတ်ကၠုၚ် (Live Show) ဂှ်တှေ် တၚ်ရန်တၟံဂတဂတဏံ ဗီုလဵုဆက်ကၠောန်အာပၠန်ဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် ချပ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ ယဝ်ရ ကေမၠာန်တံဏံ ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ညးတံလေဝ် စှေ်စိုတ်၊ ဒုၚ်တဲမာန်ဏောၚ်တှေ် နဲကဲဂွံထံက်အရီုညးသ္ကံ ပၠုပ်ကေတ် (Member) တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ကေမၠာန်ဏံ ဍေံဒှ် ကၠုၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် နကဵုတၠပိုန်ဒြပ်တံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်အထံက်အပၚ်ကဵုပိုဲတုဲတှေ် ပရေၚ်ကေမၠာန်ညးတံလေဝ် မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဂွံဆဵု၊ မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဂွံတီဂှ်လေဝ် ပိုဲလလောၚ်ကဵုဏောၚ်၊ အရီုဗၚ်ပိုဲဟီုဟီု ဂုဏ်ဖဵုအရၚ်ညး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ်လေဝ် ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံ ပိုဲဂ္စာန်ကဵုရ။ ရန်တၟံကၠောန်အန်လာၚ် (Live Show) ဏံဂှ် သွက်သၟာဂဳတပိုဲလေဝ် သ္ဂောံဂွံအာ ဒၞာဲမွဲဒၞာဲကီု အကြာကြေပ်ဂြတ်မံၚ်ဏံ၊ ပုရိသာတ်ပိုဲလေဝ် ဂွံပြေလၟောၚ် အခိၚ်ဇူတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ် သၟာဂဳတဂကူပိုဲကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဂှ် ၜိုတ်ကောပ်ကာဲမာန် ဗ္ဂေတ်သၟာဒေယှ်ဒွက် မွဲအလန် မၞိဟ်မူစိတၠ အေဗီုဂှ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် ပိုဲကၠောန် (Free Show) ယဝ်ရ ဍေံဒးဗီုဏောၚ်၊ အတိုၚ်ဗီုဏံ ပုရိသာတ်တံ ကဵုဇြဟတ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်တှေ် နဲကဲ ကဵုစုတ်ကေတ်လှုဲညးသ္ကံ၊ ၜိုတ်သ္ပမာန်တုဲတှေ် ပဵုတုဲအဆံၚ်ဍေံစိုတ်မာန်ဟာ ချပ်လဝ်ဗီုဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ သၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲတံ ယဝ်ရဝါသနာနွံကၠုၚ်ကဵု ဂဳတမ္ဂး မုဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု စရာဲဍာ်ဒကေဝ်နွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အဲဆဵုဂဗ အခက်ခုဲ လဆောဝ်တှေ် ရဲသၟာဂဳတပိုဲဏံဂှ် ရဲဝါသနာကေတ်သၟးတုဲ ပရေၚ်ရုန်ဂ္စာန်ဟွံမွဲတှေ် ဠေဇၞာ်တိုန် ပညာဇကု ဟွံဍိုက်ပေၚ်ဂှ် နကဵုပိုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်ရ။ ပိုဲမိက်ဂွံဟီုကဵုသၟတ်တံတှေ် ရဲစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဂဳတဏံ၊ ရဲဝါသနာဇၞော်တံဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုကသပ် နဲကဲဍေံစှေ်စှေ် သဘဴဓရ်ဍေံ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ် တုဲတှေ် ဂ္စာန်ကေတ် စဵုကဵုစိုပ်ကဆံၚ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မာန်၊ လ္ၚတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ညံၚ်ဂွံလေပ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ လေပ်လဝ်စိုပ်တရဴမှ ဠဒးကၠောန်ကေမၠာန်တှေ် ဂွံဒှ်ညးဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တဲ စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ဇကု၊ ယဝ်ရ ဇကုဟွံချိုတ်ပၠိုတ်လဝ်ပုဟ်တှေ် စနူပိုဲလေဝ် ဒဵုကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ဟွံသေၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုခိုဟ်နူပိုဲ၊ ဠဂှ်မှ ဂဳတပိုဲဏံ ဍေံသၠုၚ်၊ ပုရိသာတ်ပိုဲ ဒုၚ်ကၠုၚ်တဲဏောၚ်၊ ယဝ်ရ သၟတ်တံ လုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏောၚ်တှေ် ဂ္စာန်သၞောတ်စှေ်စှေ် သဘဴဓရ်ဍေံနွံနွံတှေ် ပဵုတုဲ ဂဳတပိုဲဏံ တံၚ်ဂြဲကၠုၚ် ပုရိသာတ်တံမာန်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ရဲကလၚ်ဒွက် ဂကူလဵုဟွံဟီု ဒုၚ်တဲကၠုၚ် ဂဳတဂကူပိုဲမာန် မိက်ဂွံကဵုသတိ စပ်ကဵုအနုသုခုမဏံ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဗပေၚ်နွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နကဵုပုရိသာတ်တံ အကြာကြေပ်ဂြတ်ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ကျာယီု၊ ပထောၚ်ယီု၊ သွက်သၟာဂဳတပိုဲ ဂွံဂျိုၚ် တန်တဴအာမာန်၊ ကာလပိုဲကၠောန်ဏောၚ်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုကသပ်တုဲတှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိ၊ ဠဂှ်မှ သွာၚ်ဂဳတတံ လေဝ် သၠုၚ်ပရေၚ်ဂကူပိုဲ မွဲအခန်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူပိုဲတံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ အတိုၚ်တီမံၚ်ဖအိုတ် ကြေပ်ဂြတ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူဇကုရဂှ် ဟိုတ်နူယဲကပ်တုဲ ဇြဟတ်ဍိုန်စှေ်တုဲ ပဵုဍေံဍိုန်လျေစှ်ကၠုၚ်၊ ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ဏောၚ်တှေ် ဘိုၚ်အရီုဗၚ် ထ္ၜလဘာ်ညးသ္ကံညိ၊ ဘိုၚ်ချပ်တုဲတှေ် အခန်ညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ်ကဵု အနုသုခုမကောန်ဂကူပိုဲဏံမာန် ပုရိသာတ်တံ သ္ပကဵုအရီု၊ သ္ပကဵုသတိတုဲ ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ်မာန်လၟိုန်၊ နကဵုသွာၚ် ရဲတၠပိုန်ဒြပ်တံပၠန်လေဝ် ချပ်ညာတ်ကေတ် ဒဒိုက်သၞာရဲသၟာဂဳတဏံ ဂွံအာဂွံဏောၚ်တှေ် ဒၞာဲထေက်ကဵုအရီုဗၚ် မာန် ရီုဗၚ်ကဵုညိ၊ ဗွဲမဆာန်ကၟိန်ပုရိသာတ်တံတုဲ အာတ်မိက်ဏာ နကဵုဇြဟတ်မေတ္တာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.