Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဂွံဒှ်စၞးကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဍာံပြမာန် ပရေၚ်ရုဲစှ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ကီုရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၈၊ ၂၀၂၁

ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ပွိုၚ် (၃) ဂိတုမ္ဂး သ္ဒးဒက်ပတန် အလဵုအသဳရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ဗော်ဇၞးမာဲ (NLD) တံ အဃောပလေဝ်ပလေတ် ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိမွဲဝါပၠန်ရ။ မွဲကရောံ မွဲစွံကဵု ဒက်ပတန် အလဵုသဳတၟိဂှ် ပရေၚ်ရုဲစှ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တၟိလေဝ် အလဵုအသဳတၟိဂှ် သ္ဒးဖန်ဇန်ပြုပြေၚ်ပတိုန် ပရေၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (ဝါ) ကွာန်တၟိတံကီုရ။
လၟုဟ်မ္ဂး နူကဵုဌာနဍိုက်ဍိုပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ (အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန) တံ ပြုပြေၚ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပတိုန် ဂကောံကောပ်ကာဲ (ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ႕) သွက်ဂွံကလေၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (ဝါ) ကွာန် တံနွံရ။
ဒက်ပတန် ဂကောံကောပ်ကာဲ (ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ႕) တုဲ အကြာဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဂှ်မ္ဂး ဂကောံစှ်သ္ၚိ၊ ဂကောံကၠံသ္ၚိ (ဆယ်အိမ်စုအစုအဖွဲ႕၊ ရာအိမ်မႉးအစုအဖွဲ႕) တံ သွက်ဂွံပံက်ပတိုန်နွံတုဲ ဂကောံပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တံ သ္ဒးပြုပြေၚ် ပရေၚ်ကဵုမာဲ ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တံရ။
ညးစၞးပ္ဍဲကဵုဂကောံစှ်သ္ၚိ၊ ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိတံဂှ် ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်တုဲမ္ဂး ညးတာလျိုၚ် (ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်) တံ စၟဳစၟတ်တၚ်နၚ် ဍာ်ဒကေဝ်နာနာသာ်တုဲ ကလေၚ်ပတိုန်ထ္ၜးကဵု အဆံၚ်ဆံၚ် (အဆံၚ်လတူ) ရ။ တုဲမ္ဂး အကြာဂိတုမာတ် (တတိယသတ္တာဟ) တေံမ္ဂး နူကဵုဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ်တုဲမ္ဂး သ္ပကဵုဒတန် နဒဒှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ် အရာပ် (ဝါ) သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ရ။
ပရေၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်အဆံၚ်ဆံၚ်ဂှ် ကိုပ်ကၠာ သ္ဒးရုဲစှ် ညးစၞးဂကောံစှ်သ္ၚိ (ဆယ်အိမ်စု) ဂမၠိုၚ်ရ။ နူကဵုညးစၞး ဂကောံစှ်သ္ၚိ (ဆယ်အိမ်စုအဖွဲ႕) ဂမၠိုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ရုဲစှ် ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိ (ရာအိမ်မႉး) ဂမၠိုၚ်ရ။ ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိ (ရာအိမ်မႉး) တံဂှ် ဒှ်ညးစၞးအလံၚ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုညးစၞးအလံၚ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (ဝါ) ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိ (ရာအိမ်မႉး) ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ကောန်ညးအရာပ်(ဝါ) ညးကွာန်တံ မွဲသ္ၚိမၞိဟ်မွဲ ရုဲစှ်ကဵုမာဲ သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (၁) တၠရ။ ညးဂွံမာဲဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် နူဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ် ဍုၚ် (မြို႕နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမႉး) တံ စၟဳစၟတ်တုဲ သ္ပကဵုဒတန် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ရ။
စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်ရုဲစှ် အုပ်ဓုပ်ကွာန် (သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်)
၁။ မိမၜါ သ္ဒးဒှ်ကောန်ဍုၚ်တုဲ လွဳၜံၚ်လဝ်ရောၚ်။ (နိုၚ်ၚံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသောနိုၚ်ၚံသားဖြစ်ခြၚ်း)။
၂။ အာယုက်ပေၚ် (၂၅) တုဲ သ္ဒးဒှ်ရောၚ်။ (အသက် ၂၅နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြၚ်း။)
၃။ ပ္ဍဲကဵုအရာပ် (ဝါ) ကွာန်ဂှ် မွဲဒမြိပ်ဓဝ် ဇကုဒးဒၟံၚ်လဝ် ပေၚ် (၅) သၞာံတုဲ၊ စဵုကဵုအခိၚ်ကေတ်တာလျိုၚ်ဏံ ဆေၚ် စပ်ကဵု အရာပ် (ဝါ) ဂကောံကွာန်ဂှ် ဒးဒၟံၚ်လဝ် ဗွဲမဍာံပြရောၚ်။
တၚ်ဆောတ်ယောၚ်- ဒှ်ညးဒေသ ဒေံါဇူလဝ်နူသၞာဲဒဴမ္ဂး ဒးဒၟံၚ်လဝ် ပ္ဍဲအရာပ် (ဝါ) ဂကောံကွာန် မွဲဒမြိပ်ဓဝ် (မွဲအဆက်ဓဝ်) ပေၚ်ပွိၚ် (၂) သၞာံမ္ဂး အခေါၚ်အရာနွံရ။
(သက်ဆိုၚ်ရာရပ်ကွက် သို႕မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွၚ်း တဆက်တည်းအနည်းဆုံး (၅) နှစ် နေထိုၚ်လျှက် ရှိသူဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောၚ်ချိန်တွၚ် သက်ဆိုၚ်ရာရပ်ကွက် သို႕မဟုတ် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုတွၚ် အမှန်တကယ်နေထိုၚ်မည့်သူဖြစ်ခြၚ်း။)
ခြွၚ်းချက်- ဒေသခံအၚြိမ်းစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုၚ်ရာ ရပ်ကွက် သို႕ မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွၚ်း တဆက်တည်း (၂) နှစ်နေထိုၚ်သူကို စဉ်းစားနိုၚ်သည်)။
(၄) ပရေၚ်ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ သ္ဒးနွံတုဲ သမာဓိ သိက္ခာ ပ္ဍဲကွာန် သ္ဒးနွံရောၚ်။ (ရွာက ကြည်ညိုလေစားပြီး သိက္ခာ သမာဓိ ရှိသူဖြစ်ခြၚ်း)။
(၅) အတိုၚ်ကဵုတာလျိုၚ်ဂှ် ယိုက်ဂၠေၚ်သ္ဒးမာန်ရောၚ်။ (ပေအပ်သည့်တာဝန်ကို ထမ်းဆောၚ်နိုၚ်စွမ်းရှိသူဖြစ်ခြၚ်း)။
(၆) ဂုန်ဖဵုလတူဍုၚ် လတူကွာန်ကီု မၞုံစေတနာကေဝ်ဇြုၚ်တုဲ မ္ဒးနွံကဵု ဆန္ဒယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ရောၚ်။ (နိုၚ်ၚံတော်နှၚ့် ရပ်ရွာဒေသ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်စွာဖြၚ့် တာဝန်ထမ်းဆောၚ်ရန်ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ခြၚ်း)။
(၇) လတူဂကောံသ္ၚိကၟိန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒ္ဂေတ်စရိုတ်သ္ဒးခိုဟ်တုဲ မ္ဒးဒှ်မၞိဟ်ယျေလ္ဂူတပ်တးရောၚ်။ (အတူနေမိသား စုဝၚ်များသည်လည်း အကျၚ့်စာရိတ္တကောၚ်းမွန်ပြီး ရိုသာဖြောၚ့်မတ်သူများဖြစ်ခြၚ်း)။
(၈) အခိၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဂှ် ဒှ်သၞာဲဒဴ ဟွံဂွံရောၚ်။ (တာဝန်ထမ်ဆောၚ်ဆဲ နိုၚ်ၚံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ် ခြၚ်း)။
(၉) ဒှ်ညးဂကောံရပ်လွဟ်ဟွံသေၚ်ရောၚ်၊ ဆက်စပ်ကဵု ဂကောံပကီုပရာပ် ဟွံဂွံရောၚ်။ (လက်နက်ကိုၚ်အဖွဲ႕အ စည်းမဟုတ်ခြၚ်း၊ မတရားအသၚ်းအဖွဲ႕များ၌ပါဝၚ်သူ ဆက်သွယ်သူမဟုတ်ခြၚ်း)။
သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဥပဒေပရေၚ်အုပ်ဓုပ် အရာပ် (ဝါ) ဂကောံကွာန် (ရပ်ကွက် သို႕မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ- တတိယအကြိမ် ပြၚ်ဆၚ်သည့်ဥပဒေ ) ပလေဝ်လဝ် အလန်တတိယ (သၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတု ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂) ဂှ်ရ။
ပရေၚ်ရုဲစှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ် အရာပ် (ဝါ) ကွာန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် စတံနူဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ပထမသတ္တာဟဏံ နူကဵုသကိုပ်အုပ် ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ကောပ်ကာဲဖန်ဇန်အာတုဲ စဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်ဂိတုမာတ်တေံဂှ် ချဳဓရာၚ်ဒက်ပတန် ဂကောံကောပ်ကာဲ (ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ႕) ဂှ်ကီု၊ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် ရုဲစှ်ညးစၞးဂကောံစှ်သ္ၚိ (ဆယ်အိမ်စု)၊ ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိ (ရာအိမ်စု) ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် ညးစၞးဂကောံကၠံသ္ၚိ (ရာအိမ်စု) တံတုဲမ္ဂး ဂွံဒှ်အလံၚ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (အုပ်ချုပ်ရေးမႉးလောၚ်း) ရ။ နူဂှ် အလံၚ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံ ဒးကဵုမာဲ ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (၁) တၠရ။ ညးဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ် ဓုပ်ကွာန်ဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ်တုဲ ညးတံ သ္ပကဵုဒတန်မ္ဂး ဂွံဒှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ရ။
ပရေၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ် အရာပ် (ဝါ) ကွာန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံအခေါၚ်ရုဲစှ် ညးစၞးညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံပြု ပြေၚ်ဖန်ဖက် ကဏ္ဍနာနာ သွက်အရာပ် (ဝါ) ကွာန်ဇကုရ။
သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တံဂှ် ဒှ်စၞးကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပရေၚ်ဒတုဲဖဵုဇၞော်မောဝ် ကဏ္ဍနာနာသာ်ကီု၊ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ကွာန်ဒေသတံကီုဂှ် ညးအာဍိုပ်ဇကု (အုပ်ဓုပ်ကွာန်) ခိုဟ်မ္ဂး ကွာန်ဇကု ဇၞော်မောဝ်တောတက်ရ၊ ပ္ဍဲအရာဖန်ဇန် ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ဒတုဲဂုန်ဖဵု သွက်ဒေသဇကုလေဝ် ဇၞော်မောဝ်တောတက်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.