Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ကတဵုဒှ်တ္ၚဲဏံတုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ညးမၚ်လ္ၚတ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒံက်တာနာဲပညာမန် (ညးဂွံလဝ် တဆိပ်ကြာပါရဂူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သိပ္ပံ) (Ph.D Political Science)

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်တံ ထိၚ်ဒဝ်ဏာအဝဵုဍုၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ နကဵု ဒံက်တာနာဲပညာမန် ဗီုလဵုသ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်ကီု။
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ ပၞာန်သီအဝဵုအလန်ဏံဂှ် ဍေံတၟေၚ်မံၚ်ညိ၊ ဍေံဟွံတုပ်ကဵု ပၞာန်သီအဝဵု သၞာံ (၁၉၈၈) တေံ၊ ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၈၈) တေံဂှ် ဟိုတ်နူဍေံကလိုက်ကၟဵုတုဲတှေ် ဗတိုက်သရိုဟ်ထောံ ဗော် (ဆိုရှယ်လစ်) တုဲ အလဵုအသဳဟွံမွဲ၊ လက္ကရဴဏံ ဍေံပ္တိုန်တိုန် အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်မွဲစုတ်၊ အံၚ်ဇၞးတုဲမှ ပၞာန်ဍေံ ကလေၚ်သီအဝဵုပၠန်ရ။ ပ္ဍဲဍေံသီအဝဵုဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုတေံ ဗီုဏံ မုဟွံမွဲပုဟ်၊ ရန်တၟံဍေံ အေထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒဂှ် ညံၚ်ဍေံဂွံထိၚ်မာန်ရ။ ဥပမာဍေံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တေံလေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံလေဝ်ဟွံမွဲ၊ ပဲါနူဍေံစောတ်စောဲလဝ် (ကောန်မျူဏေတ်) ညိတုဲတှေ် ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ဒစဵုဒစး ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ပၞာန်ရ။ ဟီုဍာံဍာံတှေ် စကၠာကၠာဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ဟွံမွဲမံၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူကဵု ပၞာန်ကဵုပုလုက်တံ ဂစိုတ်ဒးကွးဘာ မွဲၜါတၠတုဲ ကွးဘာတံ ဒုၚ်ဟွံမာန် ထ္ၜး ကၠုၚ်ဆန္ဒရ။ ဇြဟတ်ဆန္ဒဏံ ဇၞော်တိုန်တုဲတှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဍေံပါလုပ်ကၠုၚ် မပ္တံကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်၊ မွဲအခိၚ်တေံဂှ် အေဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဂှ်။ အခိၚ်ဏံဂှ် ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ရ၊ ပၞာန်သီအဝဵုဟီုဂှ် ဍေံရံၚ်အာ သၞောဝ် (၂၀၀၈) တုဲ ဍေံသီအဝဵုရ။ ဍေံသီအဝဵုဂှ် ဗွဲတၟေၚ် ဒးအာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ဟီုစဟဂှ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NLD တံလေဝ် ဍေံရပ်ထိၚ်လဝ်ဖအိုတ်၊ ဍေံကဵုဍေံ ဗီုဍေံဟီုဂှ်ရ ဍေံသီအဝဵု ပွိုၚ် (၁) သၞာံဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍေံလုပ်ကၠုၚ် ဂကူမန်ပိုဲကီု၊ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်ဟ်တံကီုတုဲ ဍေံလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲအကြာပိုဲ၊ မုဟိုတ်ဍေံဂွံလုပ်ကၠုၚ်ရော? အဲညာတ်ကေတ် သဘာဝပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြိုၚ်အဝဵုညးသ္ကံ ဍေံဟီုဗီုဂှ်၊ ပြိုၚ်အဝဵု အကြာဗော်မြာ်ကဵု ဗော်ဇာဒိသိုၚ်သၟးဟွံသေၚ်ပုဟ် အဲညာတ်ကေတ်၊ အကြာဗော်မြာ်ကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ပြိုၚ်မံၚ်အဝဵုကီု၊ ဗီုလဵုပြိုၚ်မံၚ် အဝဵုရောဟီုတှေ် အခိၚ် NLD ဂွံအဝဵုဂှ် NLD ဟွံသ္ပကာကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံပုဟ်၊ အေအသိၚ်ဂှ် ဇီုကပိုက်ကၠုၚ် ဒဵုကဵုပၞာန်သီအဝဵုဏံ ဗော်ကောန်ဍုၚ် အရၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ စနူဗော်မန်ပိုဲ ဗော် MUP လေဝ် ဟိုတ်နူဒုၚ်ဒဝ်ကဵု ဗော် NLD ဟွံမာန်ကီု အခိ်ၚ်ဍေံဂွံလဝ်အဝဵုဂှ် ကိစ္စယၟုဒဒန်ဂှ်လေဝ် ဂကူမန်ပိုဲ ဒးဂိဟအံၚ်ကွေံကွေံမံၚ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုသီအဝဵုဏံ ၜိုန်ရပၞာန်ဏံ သီလဝ်အဝဵု ဗဗွဲဓဝ်ဟွံမွဲကီုလေဝ် ဆဂး ပိုဲဂှ် ဒးလဝ် ဂိဟအံၚ်မံၚ်တုဲတှေ် နကဵုဗော် MUP ဂှ် အာဂၠံၚ်ဍာန်ဏံ ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠောန်အာကီုရ။
သၟာန် ။ ။ နူကဵုကံၚ်ဇြဳအုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ လၟိၚ်လၟဟ်ကၠုၚ် ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ သွက်ဂွံလုပ်ကေတ် လျိုၚ် အပ္ဍဲဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် ဒုၚ်တဲပါလုပ်လဝ်တုဲရ၊ ပါလုပ်ဒုၚ်တဲဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် ဇီုကပိုက်ကဵု ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲဗော် ဒးဒုၚ်ပါ်ပဲါ အကြာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန် မုဟိုတ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂွံရုဲဏာဂၠံၚ် ဒုၚ်တဲ ညာတ်ကေတ်ရော။
သွဟ် ။ ။ အဲစှေ်ကေတ်စိုတ်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူဂကူမန်ပိုဲ ဇီုကပိုက်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ အကာဲအရာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍေံဒှ်အာ အခိၚ်ကလိုက်ကၟဵု အခိၚ်မၞိဟ်ဒးဖေက်၊ ပၞာန်ဏံ ဗီုလဵုဍေံပြုပြေၚ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဟွံတီဏီပုဟ်၊ ဗီုလဵုဍေံအုပ်ဓုပ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဟွံတီဏီပုဟ်၊ မွဲအသိၚ်ဓဝ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ပိုဲတံဂှ်လေဝ် ပိုဲဒစဵုဒစးကၠုၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် နူစလက်ထက် (၈၈) တေံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အခိၚ်လက်ထက်နေဝေန်တေံဂှ်လေဝ် ဒစဵုဒစး ကၠုၚ်လဝ်၊ အခိၚ်တေံဂှ် နကဵုဗော်ပၠန်ဂတး ဒစဵုဒစးကၠုၚ်လဝ်ကဵု သၟိၚ်တၠအဝဵုဂှ် နွံမံၚ်ရ။ အေအသိၚ်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်၊ အခိၚ်တေံဂှ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲမွဲမွဲ ဍေံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဒဵုကဵုဂွံဇီုကပိုက်ကွေံကွေံ ဍေံဟွံဒှ်၊ ဟိုတ်နူကဵုအသိၚ်ဂှ် ဍေံဟွံထတ်စ ကွေံကွေံပုဟ်၊ ပ္ဍဲအခိၚ် (၁၉၈၈) ဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဟွံမွဲပုဟ် ပိုဲဒတူလိုၚ် ဒစဵုဒစးကဵု ပၞာန်ဂှ်ရ။ အခိၚ်ဏံ ပိုဲပြံၚ် သၠာဲ ပိုဲအာမံၚ်တပ်ပ်ဏံ ပိုဲၚံက်ထောံမွဲတဲဓဝ်၊ အေပိုဲၚံက်ထောံတိုက်ရိုက်ဏံတုဲ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလ္ၚဵုတံ တကိုတ်အာ၊ နူကဵုအဆက်က်ပိုဲ ပိုဲဒစဵုဒစးကဵု အလဵုအသဳပၞာန်၊ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ပိုဲဂတးထောံက္ဍိုပ်မွဲတဲဓဝ်၊ ပိုဲပံၚ်ကၠောန်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တံဏောၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတံ ဍေံကၠးကေတ်ဟွံမာန်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ နွံၜါတဲ၊ လ္ၚဵုဂှ် ဍေံဟွံကၠးကေတ်၊ ဍေံဆဵုလေဝ် ဆဵုလ္တူကျာ၊ ဍေံကၠိုဟ်ကေတ်လဝ် ပၞာန်ဏံ ပရေံမံၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ပံၚ်ကဵုပၞာန်တှေ် ပိုဲဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ် ဍေံကၠိုဟ်ကေတ်လဝ် အေမၞိဟ်ဗီုဂှ်လေဝ်နွံ၊ လ္ၚဵုဂှ် ညးတံကၠးမံၚ်ရ၊ ဆဂး ဒုၚ်တဲဟွံမာန်လေဝ် ဍေံနွံ၊ ဟိုတ်နူတံဏံတုဲတှေ် စိုတ်အဲတှေ် ဍေံဇီုကပိုက်ဂၠိုၚ်၊ တုဲမွဲပၠန် မုဟိုတ်ဍေံဇီုကပိုက်ဇၞော်ညိပၠန်ဂှ်ရော? သဘာဝမၞိဟ်ပိုဲဏံဂှ် ပိုဲဆဵုအာဓါန်ဂတ ဍေံဟွံကၠးပုဟ် ဟဗိုက်ဂၠုမံၚ်တှေ် ဇကုဖေက်ဟေၚ်ရ။ ပိုဲအာဂတဏံ ဒတုံစှေ်ဗၚ်ဟာ၊ ဒတုံစှေ်ဒဒန်ဟာ၊ အာဂတဏံ ဒှ်အန္တရာဲမာန်ဟာဂှ် ဍေံဆဵု ကဵုဟွံမာန်တုဲ ဒးဖေက်တိုန်က္ဍၚ်၊ ဒးဖေက်တိုန်က္ဍၚ်တှေ် စိုတ်ကလိုက်ကၟဵုဂၠိုၚ် ဟိုတ်နူဂှ်လေဝ် ဍေံပါမံၚ်ရ။ ယဝ်ရ ကိစ္စဂှ် ပိုဲပံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ဒဵုလက်ထက် (၂၀၁၀) တေံဂှ် အကာဲအရာဍေံ ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်၊ ဟီုဍာံဍာံတှေ် အခိၚ်တေံလေဝ် ဗော်မန်ၜါ ထကးမံၚ် မွဲဗော်ပံၚ်လဝ်ရ၊ ပိုဲလုပ်သၟဝ်တဲ (၂၀၀၈) ဏောၚ် ဠတေံ ပိုဲဟီုလဝ်ဖအိုတ်ရ ပံၚ်ကဵုပၞာန်ဏောၚ်၊ လုပ်သၟဝ်တဲ (၂၀၀၈) ဏောၚ်၊ အကြာဂှ် နူကဵုပိုဲလေဝ် ထကးအဆံၚ်ဏံဟွံသေၚ်၊ အခိၚ်တေံဍေံသ္ၚိတ်ဇြမံၚ်၊ ဟီုဂးညိညဓမ္မတာဂှ် ဍေံဒှ်တွဵုလေဝ် ဒဵုကဵုဏံဂှ် ဍေံဟွံဒှ်၊ မွဲအလန်ဓဝ် နူကဵုဗော် MUP ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပလံၚ်ညးစၞးတုဲ အေနူစဂှ်ဂှ် ဍေံဟီုစ အသိၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကလိုက်ကၟဵု ဍေံဇၞော် တိုန်မံၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဇၟာပ်ဍေံဇၞော်တိုန်တှေ် ဇၟာပ်စပ်ကဵုမၞိဟ်လေဝ် ဍေံကလိုက်ကၟဵုတိုန်၊ ဍေံကလိုက်ကၟဵုတှေ် ဍေံဝိ ဝိၚ်မံၚ် လ္ပာ်တေံခိုဟ်ဟာ? လ္ပာ်ဏံခိုဟ်ဟာ? အာမံၚ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဏံဂှ် ဒတုံဗၚ်ဟာ နာနာသာ် ဍေံဒှ်ဟဂှ်ရ ဟိုတ်နူဂှ်လေဝ် ဍေံပါမံၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဍေံဇီုကပိုက်ဂၠိုၚ်။
သၟာန် ။ ။ နူကဵုကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ဒုၚ်တဲပါလုပ် ပ္ဍဲကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ပ္ဍဲဗော်လ္ၚဵု ပတိုန်လိက်နုက်တိတ်နူဗော်နွံကၠုၚ်၊ နကဵုဗော် ဗီုလဵုဒးထိၚ်အာ ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲဗော် အကြာကောန်ဂကူမန်ထေက်ရော။
သွဟ် ။ ။ ကိစ္စဏံဂှ် ဍုၚ်လဵုဒှ်ဒှ် ဍုၚ်အမေရိကာန်လေဝ်ဟဂှ်ရ ပိုဲဆဵုမံၚ်ရ၊ ပေဲါရုဲမာဲတုဲကၠုၚ်ဏံ ဟီုဍာံဍာံတှေ် ရာဇဝၚ်အမေရိကာန် ကြပ်ဒှ်မံၚ် ပေဲါရုဲမာဲပရေံမွဲ၊ မုသ္ပရောဟီုတှေ် ရဲထ္ၜးဆန္ဒ စိုပ်အာစၠတ်ထဝ်ဂှ်တုဲတှေ် ဍေံရပ်အမာတ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ်တုဲတှေ် စိုပ်အာအဆံၚ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊ ဆဂးဂှ် ဗီုလဵုရပ်စပ်ဟီုတှေ် ညးတံ အာကဵုသၞောဝ်ဓဝ်ရ၊ သၞောဝ်ဓဝ်ကိစ္စဇၞော်ကွေံကွေံရ၊ ဂကူဂှ် ဒှ်ဍုၚ် ညံၚ်ဂွံဗဗွဲဓဝ်၊ သၞောဝ်ဓဝ်ဟီုဂှ် ဒးနွံသၞောဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ဥပမာဍေံ ပ္ဍဲကဵုဗော် MUP ဂှ် အဲလေဝ် ဟွံဂွံဗှ်လဝ်သၞောဝ်ညးတံကီု၊ အဓိကဍေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဖျေံသ္ဂုတ် သွာတ် ဗီုပိုဲဗက်အမှု၊ စောဲအမှုဂှ်ကီုရ၊ ယဝ်ခါရ ပိုဲစောဲအမှု တၚ်နၚ်ကီု၊ သက်သဳသာဓကကီု ဍေံဒှ်ဗဗွဲဓဝ်တှေ် မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဖျေံအမှု ဗၠေတ်ဒှ်ဒှ်၊ ဒးဒှ်ဒှ် ဍေံဒုၚ်စမိပ်မံၚ်၊ စိုတ်ဍေံပြေမံၚ်ရ။ ဣညအ်လေဝ် အာဗီုဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဂကောံဒှ်ဒှ်၊ ဍုၚ်ဒှ်ဒှ်၊ လဵုဒှ်ဒှ်ရ ယဝ်ရ နဲကဲပိုဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် အဆံၚ်လဵုမှ ပိုဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စဏံဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂှ် ကၠောန်ရ အတိုၚ်လၟေၚ်ဂှ် ဂးတုဲ စိုတ်အဲတှေ် ပရေၚ်ဇီုကပိုက်၊ ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာ၊ ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ညဳသာဂှ် ဍေံအောန်စှေ်ဏောၚ်၊ မွဲပၠန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဆဠတှေ် ပိုဲရံၚ်သၞောဝ်ဗော် အဆံၚ်သၞောဝ်ဗော်သၟးလေဝ် ဍေံဟွံဂွံ၊ ကာလပိုဲဒးဂလိုၚ်တိုန်ညိလေဝ် ဒးကၠောန်၊ ဠဂှ်မှ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စိုတ်ဂွံပြေ၊ ဥပမာ ဟီုထောံရ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် အဆံၚ်ကမ္မတဳမွဲရဟာ၊ အဆံၚ်ကေၚ်ကာရဟာ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ် ၜိုန်ရဖျေံလဝ် အဆံၚ်ကမ္မတဳ၊ အဆံၚ်ကေၚ်ကာ ကၠာကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအခိၚ် အကာအရာတ္ၚဲဏံ ဟိုတ်နူဍုၚ်ကလိုက်ကၟဵုဇၞော်မံၚ်တုဲတှေ် ဥပမာ အဆံၚ်ဗဟဵုကမ္မတဳရော ယဝ်ရ ပိုဲကၠောန်ဏာမ္ဂးတှေ် ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာပိုဲဟွံမွဲဟာ ပိုဲဒးချပ် အေကိစ္စဂှ်ညိ။ ယဝ်ရ ဍေံနွံဏောၚ် ဍေံဒှ်ထံက်ပၚ်ကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲကဵုဗော်ပိုဲဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဂကူပိုဲဏောၚ်တှေ် စိုတ်အဲ ပိုဲဒးကၠောန်ထေက် အေဗီုတံဏံ၊ ဣညအ် မိၚ်ပရိုၚ် ညးတံကော်ဏောၚ် အကြာဏံနွံမံၚ်ဏောၚ်၊ စိုတ်အဲတှေ် ဒးကော်ထေက်၊ ပ္ဍဲကဵုဗဟဵုကမ္မတဳဂှ် ဒးကလေၚ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်၊ ဠဂှ်မှ ဍေံဓလီုမာန်သီုညးဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လတူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ရုဲစှ်ဏာဂၠံၚ် ပံၚ်တောဲ ကုကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် မုစၟဳညာတ်ကေတ် သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူမန် သီုကဵုအခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရော? ဥပမာ- ဗီုကဵုပလေဝ်သၞောဝ်တှေ် ဗီုလဵု အဓိက ကောန်ဍုၚ် အရၚ်တံ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ် ၝောံပိုတ် (၂၆၁) သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဇကု ဇကုဂွံအခေါၚ်ရုဲစှ်ပတိုန် မပတံသာ်ဏံ ဟွံသေၚ်တှေ် အဓိက မုစၟဳညာတ်လဝ်ကီု။
သွဟ် ။ ။ နကဵုအဲညာတ်ဂှ်တှေ် ယဝ်ခါရ ပၞာန် အတိုၚ်ဍေံဟီု ဍေံကၠောန်အာဏောၚ်တှေ် ဟွံလအ်ရပုဟ်ဏး ဣညအ်ပွိုၚ်မွဲသၞာံ ယှုက်မံၚ်ညးသ္ကအ်ကၠးကၠး အခိၚ်အိုတ်အာမွဲဂိတု၊ မွဲဏှေံပေၚ်ၜါဂိတု၊ ပိဂိတုရ၊ ဂွံအခိၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ် ဂှ် ၜိုတ်ပွိုၚ် (၁၀) ဂိတုရဂွံ၊ တုဲတှေ် လၟုဟ်မှ ဍေံပြုပြေၚ်မံၚ် ပရေၚ်ကမၠောန်ဍေံ ဟွံတုဲဏီပုဟ်၊ မွဲဏှေံ ဍေံရုပ်ဌာန တေံ၊ မွဲဏှေံ ဍေံရုပ်ဌာနဏံ၊ မွဲဏှေံ ဍေံစုတ် (အုပ်ချုပ်ရေးမႉး) တံ၊ မုတံဂှ်တှေ် ပ္ဍဲစိုတ်အဲတှေ် ဍေံဂွံကၠောန် ပရေၚ် ဖောအ်ဗြေဝ်တံ၊ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲသၞောဝ်တံ၊ ပရေၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် ဖေက်ဍေံဂတးဇကုဟွံဂတာပ်၊ ဆဂးတှေ် မုဍေံ ကၠောန်ဂွံရောဟီုတှေ် ညံၚ်ဗော်ဍေံ ဂွံဇၞးမာဲပၠန် ဍေံဂ္စာန်ကၠာဏောၚ် အဲစှေ်လဝ်စိုတ်၊ အၝေဏံဂှ် တၚ်လၟေၚ်ကိုပ် ကၠာအိုတ်ရ။ ကၠာအိုတ်တှေ် ဍေံပံက်ကမ္မယှေန်၊ တၞဟ်ဟ်တံ ဍေံကၠောန်ဂွံ ဟွံဂွံ ကေတ်ဟွံဒး၊ ၝဏံဂှ် ဍေံဒးဂ္စာန်ကၠာ၊ ဍေံပံက်ကမ္မယှေန်ဂှ်တုဲတှေ် ဍေံဂၠာဲမာဲကမၠတ်၊ ဥပမာ – ဍေံစောတ်စောဲလဝ် ဗော် NLD ဂှ် ဟိုတ်နူကၠတ်မာဲတုဲတှေ် ဍေံဂၠိုက်ဂၠာဲဇှ်ဏောၚ်၊ အေသၞောဝ်ရုဲမာဲဂှ် စိုတ်အဲတှေ် ဍေံဓဇက်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် လၟုဟ်ဂှ် ဍေံစုတ်ကေတ် (ဖိအား)၊ ဆဂး နကဵုလညာတ်အဲ ယဝ်ရ (ဖိအား) ဂှ် ဍေံနွံမံၚ် ပ္ဍဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်ဏောၚ်တှေ် နကဵုပၞာန်ဍေံမွဲဓဝ် မၞိဟ်တေံ ပိုဲဟွံဒးစိုတ်ပုဟ် ပိုဲနုက်ပတိတ်၊ မၞိဟ်ဏံ ပိုဲဟွံဒးစိုတ်ပုဟ် ပိုဲစုတ်စုတ်ဏောၚ်တှေ် ဍေံကၠောန်ဂွံဟာ ဟွံဂွံဟာဂှ် ကေတ်ဟွံဒးပုဟ်၊ စိုတ်အဲတှေ် ကၠောန်ဟွံဂွံ၊ မုသ္ပရောဟီုတှေ် သၞောဝ်ဂှ် ဍေံဒးပလေဝ် ပ္ဍဲပါလဳမာန်ဏောၚ်၊ ပါလဳမာန်ဟွံမွဲ ဗီုလဵုဍေံဂွံပလေဝ်သၞောဝ်၊ ယဝ်ရ သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဍေံပလေဝ် နကဵုယၟုညးမွဲရ ယၟုမၞိဟ်ဇၞော်အိုတ် ဍေံဟွံကေတ်ပုဟ်သၞောဝ်ဏံ ၝတေံ ထပ်စုတ်၊ ၝဏံ ထပ်စုတ်ရတှေ်၊ ယဝ်ရ သၞောဝ်ဗီုဂှ်ရတှေ် စိုတ်အဲတှေ် သၞောဝ်ဏံဂှ် ဗီုလဵုပိုဲဂွံကော်စ သၞောဝ်ဍုၚ်ရော။ စိုတ်အဲတှေ် ဍေံဂှ် ပလေဝ်တွဵုရ ဗီုလဵုဍေံပလေဝ် ကေတ်ဟွံဒးဏီ၊ ပါလဳမာန်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ဒှ်အဝဵုမၞိဟ်မွဲတၠဓဝ် ပလေဝ်ဂွံဟာ စိုတ်အဲတှေ် အၝေဂှ် ဍေံတံကေတ်ကိုပ်ကၠာ၊ အေအကြာဂှ် ဟိုတ်နူဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပံၚ်တောဲလဝ်ဍေံတုဲ ၜိုတ်ဍေံကၠောန် ကဵုဂွံ ပ္ဍဲဒေသတံ စိုတ်အဲတှေ် ယၟုဒဒန် ပိုဲအာတ်တ္ၚဲဏံ ဍေံပြံၚ်ကဵုဟဂှ်ရ အဲစှေ်စိုတ် ထေၚ်လဝ်သာ်ဂှ်ရ။ မွဲဂှ် ဟိုတ်နူ NLD ကဵုလဝ်၊ ၜါဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဆာပ်ဂုဏ် ဗော်ပိုဲပံၚ်တောဲလဝ်ကဵုဍေံ၊ အေတံဏံဂှ် ဍေံကၠောန်ကဵုမာန်တွဵုရ။ အကြာဂှ် ဥပမာဍေံ ပိုဲမိက်ဂွံဂွံ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ၜိုတ်ဓမ္မတာ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဘာကောန်ဂကူပိုဲ ယဝ်ရဟီု ပရေၚ်ထံက်ပၚ်တံ မုတံ နကဵုဍေံ ဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ဂွံမံၚ်ရ။ တုဲပၠန် လ္ပာ်ရခေၚ်တံဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ဍေံဒးဂ္စာန်ကၠောန်ရ။ တၟေၚ်ၚ်တၟဟ်ဟ်ကွေံကွေံဂှ် စိုတ်အဲတှေ် ဟွံဆဵု ပုဟ်လေဝ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် မုဍေံဟွံလအ်စကွေံကွေံပုဟ်လေဝ်၊ ဍေံဆက်ကၠောန်အာ၊ ထိၚ်အာအဝဵု (၁၀) သၞာံပၠန် ဟာဂှ် ဟီုဟွံမာန်ဏီလေဝ်၊ ဆဂး လအ်ခ္ဍၚ်တှေ် နကဵုဗော်ပိုဲ လုပ်လဝ်ကဵုဍေံတုဲ ပြဲဍေံတိတ်ညိတွဵုလေဝ်၊ ယဝ်ရ ပွိုၚ် (၁) သၞာံဓဝ်ရတှေ် ဖေက်ဍေံကေတ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ရ။
လၟေၚ်ဂတတေံ ဆက်ပတိုန်ထ္ၜးအာပၠန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.