Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) အလိုန်တတိယ ကၠောံထၞာန်ကၠုၚ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳထတ်ယုက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (Ethnic Health Committee) “နာဲဗညာမန်”

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာဟွံဂွံသၟာန် တၚ်သ္ပသၟာန်သွဟ်ဏီဂှ်တှေ် ကမ္မတဳထတ်ယုက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (Ethnic Health Committee) ဟီုဂှ် နူအခိၚ်လဵု ဒက်ပတန်လဝ်၊ ဗီုပြၚ်လဵုချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်နွံ အ္စာဆက်ကဵုမိတ် ကမ္မတဳကၠာညိ။
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပံက်လဝ်ဂကောံ ဍေံကော်စ (Center) ဌာန်ပ္တန်ဖောအ်ဗြေဝ်ဍုၚ်မန် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် နကဵုဒါရာ်တာမွဲ ဟီုဟဂှ်၊ အေဂှ်တှေ် ဆက်စပ်ကဵု ကမ္မတဳကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဟီုဂှ် (တိုၚ်းရၚ်းသားကျန်းမာရေးကမ္မတီ) ဗီုပြၚ်ကမ္မတဳဂှ် ပိုဲပံက်ဂွံကၠုၚ်လဝ် ပွိုၚ် (၃) သၞာံရ။ ဗီုလဵုဟီုတှေ် ပ္ဍဲကဵုကောန် ဂကူပိုဲဏံ ဗွဲတၟေၚ်တှေ် သၟဝ်ဗော်ပၠန်ဂတးပိုဲဏံဖအိုတ်ဂှ် တိဍာ်ညးကဵုညးနွံမံၚ်၊ မပ္တံကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတှေ် တိဍာ်ညးနွံ၊ ကရေၚ်လေဝ် တိဍာ်ကရေၚ်နွံ၊ သေံကီု၊ ကရေၚ်ဍာဲကီု နွံမံၚ်ဗီုညးကဵုညးဖအိုတ်တုဲ အေသၟဝ်ဌာန၊ သၟဝ်အုပ်ဓုပ်ညးတံ ညးတံပံက်လဝ် ဌာနထတ်ယုက် ညးကဵုညးနွံမံၚ်၊ ဗီုပြၚ်အလဵုအသဳဍောတ်တ်မွဲ ဟီုဟဂှ်၊ မန်တှေ် ဌာနထတ်ယုက်မန်နွံဏောၚ်၊ သၟဝ်ဌာနထတ်ယုက်မန်ဟီုဂှ်တှေ် ကမ္မတဳထတ်ယုက်ကောန်ဂကူမန် (MNHC) (ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဗဟဵု-ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ပ္ဍဲကရေၚ်ပၠန်လေဝ် ကရေၚ်ဂှ် ဍေံသ္ပလဝ်ဗီုအလဵုအသဳ ဍေံပံက်လဝ် သၟဝ် (KNU) ရ၊ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကရေၚ်ဍာဲလေဝ် ဗီုဂှ်ကီု၊ သေံလေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ။ တုဲတှေ် အေဖအိုတ်ဏံဂှ် ပိုဲကော်စ (တိုၚ်းရၚ်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ႕အစည်း) ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက် သၟဝ်ဒေသပၠန်ဂတး တိဍာ်ညးကဵုညးဂှ် ပိုဲပံၚ်ကၠောန်ညးသ္ကံ လအ်မံၚ်ရလေဝ်၊ လောန်ကၠုၚ် ၜိုတ် (၁၀) သၞာံရ ပံၚ်ကၠောန်မံၚ်ညးသ္ကံရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဝဳဝတ် ကောန်ဂကူပ္ဍဲဒေသတံဂှ် မပ္တံကဵု သၠာဲဂတးလညာတ်၊ ပံက်ဘာ၊ သၠာဲဂတးကွတ်ပညာ၊ မိက်သ္ဂောံဂွံအရီုဗၚ်၊ တုဲမွဲပၠန်ဂှ်တှေ် စပ်ကဵုမူပဝ်လဇြဳထတ်ယုက် ဥပမာဍေံ ပိုဲဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တှေ် ထတ်ယုက်ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ် ထတ်ယုက်ဖေဝ်ဒရေဝ်ရ။ တုဲပၠန် နဲကဲဂတာပ်ခေတ် ညံၚ်ဂွံ ခိုၚ်ကၠိုက်ဂှ် ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ကၠောန်မံၚ်ဖအိုတ်ဏံဂှ် အဓိပ္ပဲါဍေံ ပံၚ်ညးသ္ကံ ပံက်ကမ္မတဳဏံတုဲ ဂွံစိုပ်တရဴမာန် ဟီု ဟဂှ်၊ အခိၚ်ဂှ် အဲဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဌာနထတ်ယုက် ဒု-လျိုၚ်ဌာန စပ်ကဵုရုဲစှ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ဂှ်တှေ် အဲဂှ် ဂွံလဝ်တာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဌ ဟီုဟဂှ်၊ လၟုဟ်ဂှ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဟွံမွဲဒှ်ကၠာလေဝ် နကဵုကမ္မတဳထတ်ယုက် ဆက်စပ်မံၚ် ညးတံလေဝ် အခိၚ်အခါ ယဲကိုဝ်ဝေဒ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံတုဲ ကိစ္စပြံၚ်သၠာဲတာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံမွဲဏီ၊ တုဲပၠန် အဲဂှ် နကဵုတာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဌဂှ် ဆက်သှေ်မံၚ် စဵုကဵုလၟုဟ်ဏီရ။ လၟုဟ်လေဝ် ညးတံ စပ်ကဵုပရေၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ်ကီု စပ်ကဵုထတ်ယုက်ကောန်ဂကူကီုဂှ်တှေ် ဘိုၚ်ဖန်ဇန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်တတိယဏံ ကၠောံထၞာန်အာ အလုံဍုၚ်မွဲ ဟီုစဂွံ၊ ရးဇၞော်ကီု၊ တွဵုရးကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု၊ က္တဵုဒှ်ဂၠိုၚ် မၞိဟ်ချိုတ်ဂၠိုၚ်၊ ကာလအလိုန်လပှ်ဒုတိယ တေံဟီုဂှ်တှေ် အလဵုအသဳ အေန်အေဝ်ဒဳ ထိၚ် စဵုဒၞာဂွံမွဲလစုတ်တုဲတှေ် ယဲဂှ် ဟဲအာမွဲလစုတ်၊ အကြာဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန်ကဵု ဇြဟတ်အေန်အေဝ်ဒဳတံ ဒှ်ပဋိပက္ခ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဟွံလံမွဲသာ် ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်အလိုန်တတိယဏံ ကၠောံထၞာန်စိုပ်ကၠုၚ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်၊ မုဟိုတ်သာ်လဵု နူအလိုန်ဒုတိယတေံ ဂွံစိုပ်ကၠုၚ် အဆံၚ် အလိုန်တတိယဏံ အ္စာသ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်တတိယဏံဂှ် လ္ပာ်ပိုဲဏံ လၟုဟ်မှဂွံစိုပ်၊ ဆဂး လ္ပာ်ဍုၚ်ညးတၞဟ် မပ္တံကဵုဍုၚ်ၚ်္အေလာန်၊ အမေရိကာန်တံဂှ် စိုပ်မံၚ်တၟာလအ်ရ။ တုဲပၠန် ဍေံတၟေၚ်မွဲဂှ် စၟယဲဏံ နူစဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ဍေံပြံၚ်သၠာဲအာ ဍေံကဵုဍေံပြံၚ်အာတုဲ ဍေံပတိတ်စၟတၟိ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုတှေ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ဂှ် ဍေံသကာတ်မြဟ်ကၠုၚ်ရ။ တ္ၚဲဏံ မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဟီုဂၠိုၚ်အိုတ် ဗွဲတၟေၚ် စပ်ကဵုယဲကပ်တတိယဂှ်တှေ် အဓိပ္ပဲါဍေံ စပ်ကဵုစၟ ကၠုၚ်နူအိန္ဒိယျ ဟီုဟဂှ်၊ စၟအိန္ဒိယျကၠုၚ်နူလဵုရော တၠပညာတံဟီုတှေ် စၟဍေံပြံၚ်သၠာဲ နူကဵုအေၚ်္ဂလာန်ကဵု ဗရာဇြဳတံ ပံၚ်ညးသ္ကံတုဲ ဍေံမံက်ကၠုၚ် ပ္ဍဲအိန္ဒိယျ၊ ဆဗီုလဵုဍေံမံက်ကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် နကဵုတၠပညာတံ ဟွံဂွံသိပ္ပံလဝ်ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဏီ၊ ဆဂး မံက်ကၠုၚ်ယျတှေ် ညးဂလိုၚ် ဍေံကော်စ စၟအိန္ဒိယျရ။ စၟဏံဂှ် အခိၚ်တေံ နကဵုအ္စာသဝ်ကောန် ဍုၚ်ဗၟာ နွံအမေရိကာန် ထံက်ထ္ၜးဟီုဂှ်တှေ် ဍေံကၠောံမြက်နူကဵု စၟအခန်ဒုတိယတေံ၊ ပထမတေံ ၜိုတ် (၅၀%) ဏီ၊ ကပ်တတိယဏံဂှ် မၞိဟ်ဂလိုၚ် သ္ပသတိ ကျာတ်မံၚ်ဏောၚ်ဂှ် စနူတၠပညာတံ ဂဥုဲတံ ကဵုမံၚ်သတိတၟာဂလိုၚ် အေဒှ်ဟဂှ်။ ကၠာဟွံဂွံစိုပ် ဒေသဍုၚ်ပိုဲ ဍေံမံက်ကၠုၚ်ဂှ် ပိုဲကလေၚ်ရံၚ် ပ္ဍဲဌာနပရိုၚ်တုဲ စနူဂိတုမေမံက် ဍုၚ်ဂလာ၊ ဒှ်ကၠုၚ်မွဲတ္ၚဲ (၄၀၀၀၀၀) ပြၚ်ၚ်၊ ချိုတ် ၜိုတ် (၄၀၀၀) ပြၚ်ၚ်ရ။ ဗီုပိုဲဆဵု ပ္ဍဲပရိုၚ်ဂှ် ဇွဂှ် စံၚ်ပ္ဍဲသၠာတ်ဝါဏောၚ်၊ တိုပ်ညး သ္ကံဟွံဂတာပ်ရ။ အေအခိၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူမၞိဟ်ဒှ်ဂၠိုၚ် ချိုတ်ဂၠိုၚ် မွဲလစုတ်ဓဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဓါတ်အံက်ဇြဳဂျေၚ်တံ ဟွံရုမ်ဂပ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်ဂလာတံ ဒးမၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ပြးရ။ အခိၚ်ဂှ်ရ ဍုၚ်ဂလာတံ လၟိဟ်ဒှ်ယဲ (၂၀၀၀၀၀၀၀) ကိုဋ်ပြၚ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ရ။ အခိၚ်ဂှ် ဍုၚ်သေံလေဝ်ဒှ် ဆဂး အခိၚ်ဂှ် ဍေံဟွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ သေံဂှ် ဍေံဂွိၚ်တိုန် ဖေက်စၟဍုၚ်ဂလာတံ စိုပ်ကၠုၚ်၊ ဍေံပလေဝ်ပလေတ်စနာနာသာ်ဟဂှ်ရ။ အခိၚ်ဂှ်မ္ဂး ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကလိုက်ကမဵုမံၚ်တုဲ ရံၚ်လ္ပာ်ပရေၚ်ယဲဟွံဂတာပ် ပရေၚ်ပလေဝ်ပလေတ်စ၊ ဗွဲတၟေၚ် ကောန်ဍုၚ်ပိုဲ ဒှ်မံၚ်ဍုၚ်သေံဏံဂှ် ဍုၚ်သေံကဵု ဍုၚ်ပိုဲဏံ ပရေၚ်ဆက်စပ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ်တှေ် ရဲသီလဝ်အဝဵု ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံဂှ် ပရေၚ်တံဏံဂှ် ဟွံချပ်စကွေံပုဟ်၊ မ္ၚးနူဂှ်ပၠန်လေဝ် နူအလဵုအသဳ NLD တေံ စပ်ကဵုပရေၚ်ကိုဝ်ဝေဒ် ညးတံဖျေံလဝ်ဗီု ဂၠးကဝ်သ္ပမံၚ်သမ္တီ၊ ဂၠးကဝ်ဒုၚ်တဲမာန် ပလေဝ်ပလေတ်စ မပ္တံကဵု တော်လဝ်ဗျုဟာညးတံ ယဲကၠုၚ် ဗီုလဵုဂွံသ္ပ၊ ဗီုလဵုဂွံပလေဝ်ပလေတ်စနာနာသာ် ညးဂမၠိုၚ်သ္ပမံၚ်သမ္တီရ။ လၟုဟ်လေဝ် ညးတံဟီုမံၚ်ရ အခိၚ်ညးတံ ပလေဝ်လဝ်ဂှ်တှေ် အလဵုအသဳညးတံ သှေ်မံၚ်စဵုကဵုလၟုဟ်တှေ် ဂဥုဲစဵုဒၞာ ၜိုတ် (၅၀) တၟံကၠံ ထပက်တုဲအာမာန်ရ။ အလဵုအသဳ NLD မုဍေံထိၚ်ရော ဍေံကၟာတ်ပယျဵုဖအိုတ်၊ ရဲလုပ်ကၠုၚ်ဂှ် ဍေံစုတ်ထောံ ပ္ဍဲကဵုစၟဗိုၚ်ရာတ်သ်၊ ရဲမံၚ်ပ္ဍဲ စၟဂှ်တှေ် ဍေံဗ္စဏောၚ် နာနာသာ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဍေံကဵုရီုဗၚ်ဏောၚ် ဍေံကၠောန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ၜိုတ်ဓမ္မတာနွံ၊ အလဵုအသဳဏံဂှ် မ္ၚးနူယဲလုပ်ကၠုၚ်မံၚ်ဒေသဇကုဂှ် ညးဂွိၚ်အဲဂွိၚ်ရ။ ပိုဲလေဝ် ဒှ်ဓဝိၚ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ယဲဏံ စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသဍုၚ်ပိုဲ ၜိုတ်လဵုဟီုတှေ် ပ္ဍဲကဵုပိုဲတံ ကပေါတ်ဂွံစမ်ၜတ်ဟွံမွဲ ဍေံအောန်မံၚ်ဟီုဟဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဟိုတ်နူသၞောတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရဲထ္ၜးဆန္ဒ ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု သၞောတ်တၠအဝဵု ပၞာန်သီအဝဵုတုဲတှေ် ထ္ၜးဆန္ဒအလုံဍုၚ် စပ္တံနူအ္စာဂဥုဲတံ၊ ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒ ဟွံစှေ်ကမၠောန်တုဲ အ္စာဂဥုဲတံ ဒးဒုၚ်ရပ်၊ ဒးဒုၚ်စုတ်ထံၚ်၊ အေဂှ်တှေ် တော်ကဵုသၞောတ် ဝဳဝတ်ဍုၚ်မွဲမွဲတှေ် ဍုၚ်ပိုဲဏံ လီုဟွံသေၚ်ပုဟ် သရိုဟ်စှေ်မံၚ်၊ အေသရိုဟ်မံၚ်ဏံဂှ် သၞောဝ်ဒးမၚ်လေဝ် ဟွံဖျေံ၊ မုလေဝ်ဟွံဖျေံတံဂှ် ယဲထပ်လုပ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် မၞိဟ်ဂှ်လေဝ်ဂၠိုၚ်၊ ထ္ၜးဆန္ဒဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ်၊ ပံက်ဘာဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ်၊ ဖျာဂှ်လေဝ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်၊ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဏံတုဲ ဍေံကၠောံတိုန် မွဲလစုတ်ဓဝ်၊ ကေတ်ညးသ္ကံဟွံမာန် အေဒှ်မံၚ်အကာဲအရာဗီုဂှ်၊ ဍေံကၠောံဟီုဂှ် ယဝ်ဟီုသရောပ်မ္ဂး ဟိုတ်ဖဵုဍေံဂှ် ရဲထိၚ်လဝ်ဍုၚ်တံ စပ်ကဵုပရေၚ်စဵုဒၞာမၚ်မွဲဏံ စရာဲကောပ်ကာဲဟွံမွဲ ဟီုစဂွံ၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ယဲဏံ ကၠောံအာအလုံဍုၚ်၊ အလုံကွာန်၊ ဟိုတ်နူအုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲဍုၚ် စရာဲဟွံမွဲ ပလေဝ်ပလေတ်စပရေၚ်ဏံ မုလေဝ်ဟွံမွဲဟဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ယဲကၠောံထၞာန် အလိုန်တတိယဏံ ပ္ဍဲတိဍာ်ဆက်စပ်ပယျဵု တိဍာ်ဂကောံရပ်လွဟ် မန်ကဵု ကရေၚ်ရော ကၠောံထၞာန်စိုပ်အာ ၜိုတ်လဵုယျရော။
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ဟီုကဵု တိဍာ်ပၠန်ဂတးဖအိုတ် ပၠန်ဂတးမန်၊ ကရေၚ်၊ ကရေၚ်ဍာဲ၊ သေံတံဟီုတှေ် အဓိပ္ပဲါဍေံ တိဍာ်ရဲပၠန်ဂတးတံ အုပ်ဓုပ်မံၚ်ဂှ် တိဍာ်ဌာန်သ္ၚောဲမွဲဒၞာဲ၊ လၟိဟ်မၞိဟ်အောန်ဏောၚ်၊ တိဍာ်ဂှ်လေဝ်သၠဲမံၚ်ဏောၚ်၊ ဒှ်မံၚ်တိဍာ်ဂြိုပ်ဟီုဟဂှ်၊ အေဒှ်ဟဂှ်တှေ် တော်ကဵုယဲသဘာဝ ကၠောံထၞာန်ဂှ်တှေ် ယဝ်ရပရေၚ်ဆက်စၠောံကဵု မၞိဟ်ဒှ်ယဲဟွံမွဲတှေ် ယဲဏံ ဍေံဂွံဒှ်ဂှ် ဟွံလောဲပုဟ်၊ ယဝ်ရအကာဲအရာ အာမံၚ်ပကတိရ တိဍာ်ပၠန်ဂတးတံ အုပ်ဓုပ်ထိၚ်လဝ်ဂှ် ယဲဍေံကၠောံထၞာန်တံဏံဂှ် ဍေံကျာတ်ဝါတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ညးတံဂှ် မံၚ်ဒၟံၚ်ဗီုတိဍာ်ဂြိုပ်တုဲ တၞဟ်ခြာမံၚ်ကဵု ဗွိုၚ်မၞိဟ်မံၚ်ဂၠိုၚ်ၚ် ဟီုဟဂှ် ဍေံဒှ်ဟဂှ်တှေ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ဆဂး ဟိုတ်နူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သီအဝဵု ထ္ၜးဆန္ဒ၊ ဒစဵုဒစးကဵု ပရေၚ်သီအဝဵုနာနာသာ်တုဲ မွဲလ္ပာ်ဂှ် နကဵုပၞာန်တံ ပန်ကီု၊ ရပ်ကီု၊ ဖေက်တုဲ ဂြိပ်စိုပ်အာ ဒေသ တိဍာ်ပၠန်ဂတးလေဝ်နွံရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံရ နူကဵုဍုၚ်ဇၞော်၊ ကွာန်ဇၞော် စိုပ်အာဒေသတေံတုဲ မၞိဟ်ဟွံဒှ်ယဲလေဝ်နွံ၊ မၞိဟ်ဒှ်ယဲလေဝ်နွံ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် ယဲကၠောံထၞာန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဒေသညးတံ နွံကၠုၚ် ဟီုဟဂှ်။ ဆဂး ဍေံဂွံသကာတ်မြဟ် ဗီုဍုၚ်ဇၞော်၊ ကွာန်ဇၞော်ဂှ် ဟွံသေၚ်၊ ဆဂး ဍေံမံက်မံၚ်ယျ၊ ယဲဏံ စိုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိယျ ဂွံဆဵု ဂွံမိၚ်မံၚ်ရ။ တုဲပၠန် လ္ပာ်ညးတံလေဝ် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်ယဲဏံ နွံမံၚ်ကီုဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်စဵုဒၞာယဲဏံဂှ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဗီုလဵုချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်စဵုဒၞာဲယဲ နွံကီုရော။
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ၜိုတ်အဲတီဂှ်တှေ် ပရေၚ်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးတံဖအိုတ်ဂှ် ကမ္မတဳစဵုဒၞာယဲကိုဝ်ဝေဒ် ညးကဵုညး ပံက်လဝ်နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ နကဵုအဆံၚ်ဗဟဵု၊ အဆံၚ်ခရိုၚ်၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပံက်လဝ်နွံမံၚ်ရ။ စပ်ကဵုကမၠောန်စဵုဒၞာ ယဲကိုဝ်ဝေဒ်ဏံ ဍေံနွံမံၚ် (၃) အဆံၚ်ရ။ မွဲဂှ် ဍေံစၟဳစၟတ်ယဲ ဒၞာဲပ္ဍဲကဵုဂုက် မၞိဟ်လုပ် မၞိဟ်တိတ်တံဂှ် စၟဳစၟတ်ဏောၚ်၊ ဥပမာဍေံ မၞိဟ်ပလုၚ်ကၠုၚ်တှေ် ဗီုလဵုသ္ပရော၊ မၞိဟ်ဒေသနာနာသာ် အၝေဂှ်တှေ် ညးတံကၠောန်မံၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ ၜါဂှ်တှေ် ဠဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒၞာဲညးတံသိုၚ်ခၞံလဝ်ဂှ် ညးတံစွံ၊ ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အခိၚ်လပှ်ဒုတိယဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တတ်စဴကၠုၚ်နူပယျဵုဂှ် ညးတံစွံလဝ်ဒၞာဲဂှ်၊ ပေၚ် (၁၄) တ္ၚဲတုဲ ယဲဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ်တှေ် ဒေသညးကဵုညး ညးတံဗလးဖျဴ စဴ အေဗီုဂှ် ညးတံကၠောန်လဝ်နွံရ။ ဒေသကောန်ဂကူတၞဟ်တံလေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ။ အၝေဏံဂှ် အဆံၚ်ထိၚ် ဟီုစရ။ အဆံၚ်ဝဳဂှ်ရ မွဲဒၞာဲကဵုမွဲဒၞာဲ ဍေံဟွံတုပ်၊ အခိၚ်တေံ ၜိုတ်ပိုဲတီဂှ်တှေ် ဒေသကရေၚ်တံ ဍေံဆဵုယဲမွဲမွဲတှေ် ဍေံဝဳကေတ် ဗီုဍေံကဵုဍေံရ။ လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတှေ် ဍေံဒှ်တှေ် ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ကဵု အလဵုအသဳ NLD တုဲ ကၠုၚ်ပလံၚ်စွံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ အလဵုအသဳရ။ အေဂှ်တှေ် ပရေၚ်ယဲဝဳဝတ်ညးတံ ညးတံထိၚ်လဝ် အဆံၚ် (၃) တၚ်ဏောၚ်၊ စၟဳစၟတ်ဏောၚ်၊ စွံဒၞာဲထိၚ်ဒဝ် မၞိဟ်ယဲဏောၚ်၊ အဆံၚ်ဝဳဝတ်ဏောၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ်တှေ် ပံၚ်ဗစပ်ကဵုတၠဒါန် ဂွံကဵုအရီုဗၚ် စပ်ကဵုစဵုဒၞာယဲကိုဝ်ဝေဒ်၊ ဂွံသိုၚ်ဒၞာဲထိၚ်ဒဝ်တံဏံ၊ ဂွံဂဥုဲဂစိုတ်စၟတံဏံ၊ သွက်မၞိဟ်ယဲဂွံစသုၚ်တံဖအိုတ် ဂွံမံၚ်အရီုဗၚ် နူတၠဒါန်ရ။ လၟုဟ်လေဝ် ညးတံကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် အတိုၚ်ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.