Categories
ပရိုၚ်

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရောဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်တုဲ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ချပ်ဇန်လဝ် ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၈၊ ၂၀၂၁

ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်တုဲ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ချပ်ဇန်လဝ် ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ရောၚ် ဥက္ကဌ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု နာဲမန်ရာဇာ ဟီုထ္ၜးရ။
တုဲကၠုၚ်ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၆) ဂှ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်တံ သ္ပကောံဓရီု (လၟေၚ် ၅) လတူလပှ်ကျာ (Zoom meeting) တုဲ စပ်ကဵုဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် ရန်ဖျေံလဝ်နွံရ။
“ကောံဓရီုလၟေၚ် (၅) တုဲကၠုၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်မွဲ ဂတဵုမုက်သၞာံဏံ (၇၅) ဝါ သၞာံဏံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လတူတၚ်နၚ် မူသ္ဇိုၚ်ပတိတ်လဝ်ဂှ်တုဲတှေ် ဝၚ်ဓမ္မစေတဳလတူကျာ်လ္ဂုၚ် အဵုလိက်တၟံဂှ်ကီု၊ တုဲတှေ် စပ်ကဵုဝၚ်သာသနာမန် စပ်ကဵုဝၚ်သၟိၚ်ဥက္ကလာပ ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်စတံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်တုဲတှေ် ဆက်စပ်ဝၚ်လိက်တၟံစေတဳဗက်ဟွံဂတာပ်တှေ် စပ်ကဵုဝၚ်သာသနာမန်၊ ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်ကီု ဝၚ်သၟိၚ်ဥက္ကလာပဂှ် ဖအိုတ်ပံၚ်ပကောံတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံတံၚ်ဓဇက်ဏာ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်တုဲရ” သာ်ဏံ ဥက္ကဌ နာဲမန်ရာဇာ ဟီုထ္ၜးရ။
စပ်ကဵုဗီုပြၚ် ရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ဂှ် ဂကောံနာယကကဵု ဂကောံဥက္ကဌတံ ရေၚ်တၠုၚ်အာ ဗီုပြၚ်ဒဳဇြာၚ်တုဲ ပတိတ်အာဗီုပြၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဥက္ကဌ နာဲမန်ရာဇာ ဆက်ဟီုရ။
“ဗီုပြၚ် ဗီုရုပ် ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ်တှေ် ပိုဲဖျေံလဝ်မူသ္ဇိုၚ်တံဂှ် ပိုဲအာတ်မိက်ကသပ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်တံနွံဏောၚ်၊ လ္ပာ်ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်ဏံလေဝ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လတူတၚ်နၚ်ပတိတ်လဝ်တုဲတှေ် သဳကၠဳကဵု အ္စာဒဳဇြာၚ်တုဲတှေ် တံၚ်ဓဇက်အာ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ဂှ်ရောၚ်၊ လက္ကရဴအိုတ် ဂိတုအံက်တဝ်ဗာအိုတ် ညံၚ်ဂွံတိတ်မာန် ပိုဲဗျာံချပ်လဝ်ဗီုဂှ်နွံ” သာ်ဏံ ဥက္ကဌဂှ် ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။
စၚ်အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ဂှ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဒၞာဲနွံတုဲ ယဝ်အကာဲအရာကဵုကၠုၚ်မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲသၠာတ်မွဲဒၞာဲရောၚ် ကမ္မ တဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ချပ်ရန်လဝ်ရ။
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵု သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဗမံက်ထ္ၜးကၠုၚ် ဗီုဝၚ်သၟိၚ်မဂဒူ (သၟိၚ်ဝါရေဝ်ရောဝ်) ဆက်စပ်ပြကိုဟ်ဓမ္မသာဒ် နွံရ။
ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျောန် (၂၇) ဂှ် ကောံဓရီုဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲဘာကျာ်သာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ပ္ဍဲဂှ် ဂကောံနာယက သၚ် (၆) ဇကု၊ ခရှ် (၉) တၠ ပံၚ် (၁၅) ဇကု-တၠ၊ ဂကောံဥက္ကဌ (၅) တၠ၊ ဂကောံညးအုပ်ကာ (၅) တၠ ပံၚ်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါဗဟဵု သဘၚ်ရတ်ဗိုတ်ဂှ် ပံၚ် (၂၇) တၠ ဒက်ပတန်လဝ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဝွံ မရနုက်ကဵု(၆၁)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၂)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၃)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၄)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ မရနုက်ကဵု (၆၅)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ မရနုက်ကဵု(၆၆)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၈)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်၊ မရနုက်ကဵု(၆၉)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲ ကွာန်ကလအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၇၀)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ မရနုက်ကဵု(၇၁)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲ ကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ မရနုက်ကဵု(၇၂)ဝါဂှ် ကၠောန်ဏာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳ(ဗ္ဂော)၊ မရနုက်ကဵု(၇၃)ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵုဂှ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်(၁၉)တုဲ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဇြပ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု (ဗွိုၚ်ဍန်ဍန်) ဗလးဏာ လတူလပှ်ကျာ(အန်လိုၚ်)ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.