Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာတုဲ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော် MUP အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော?

သ္ကုတ်နိဂီု …

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ သဘၚ်သဳကၠဳ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် အလန်ပထမ (၂၀၂၂)၊ ဂိတု (၃) တေံ ဒှ်မာန်ဏောၚ် ညးတာလျိုၚ် MUP တံဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲပရိုၚ်နွံ။ ဆဂး အခိၚ်ပၞာန်သီလဝ်အဝဵုဏံ ဒၟာနူဟိုတ်နာနာသာ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်တုဲ ဗီုညးတံချိၚ်လဝ် သဘၚ်သဳကၠဳ ဒှ်ဟွံမာန်လေဝ် နွံကၠုၚ်မာန်။ ဗီုလဵုဟီုဟီုရ သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ဒှ်ကီု ဟွံဒှ်ကီု အခန်ကဏ္ဍ ဒက်ပတန်ဗော်ဂှ် သၠုၚ်အသိၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးကၠောန်အာဏောၚ်။ နကဵုဗော်လေဝ် ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲဂကောံကံၚ်ဇြဳပၞာန်ကီုတုဲ အခေါၚ်အရာခိုဟ် မံက်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံကေမ်္ၚှာပ်လေပ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ စပ်ကဵုအခန်ဒက်ပတန်ဗော်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုကသပ်ရော?
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ အဲညာတ် မိက်ဂွံဟီု ၜါသ္ကုတ်ရ။ သ္ကုတ်မွဲဂှ် ဂကောံဓရီုဇၞော် ဂိတုမာတ်ဏံ ယဝ်ရဒှ်ဏောၚ် တှေ် ကဏ္ဍညးတံ ဒက်ပ္တန် ကမ္မတဳချပ်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဏံ ဒှ်တွဵုရ။ လညာတ်အဲတှေ် ကမ္မတဳချပ်ဇန် ကောံဓရီု ဇၞော်ဏံဂှ် စပ်ကဵုပံက်ပ္တန်လဝ် ဌာနကေၚ်ကာနာနာဖအိုတ်ဂှ် ဒးကလေၚ်ပၠုပ်လမျီု ရဲဇှ်ဂှ်တုဲတှေ် အေရဲဇှ်ဂှ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံ ကၠောန်ကမၠောန်တုဲတှေ် မူဝါဒ ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်တေံဂှ် ညံၚ်ဂွံတိတ်ကၠုၚ်ဗွဲအပြောံ၊ ကောံဓရီုဇၞော် တေံ ၜိုတ်ပိုဲရုဲညးစၞးမွဲဓဝ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ မူဝါဒတေံ ဒးသ္ပဒတန် ဒးတတ်ကောံဓရီုဇၞော်ဖအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံသ္ပဒတန် ပ္ဍဲ ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်၊ ယဝ်ခါရ ဟွံချပ်ဇန်လဝ် နူလၟုဟ်ပုဟ်တှေ် စိုပ်ကောံဓရီုဇၞော်တေံမှ သဳကၠဳ၊ ကလေၚ်ပၠုပ်ညးစၞး ကဵုတာလျိုၚ်ပၠန်ဏောၚ်တှေ် ကောံဓရီုဇၞော်တုဲမှ ဂွံကလေၚ်ကၠောန် စပ်ကဵုပရောမူဝါဒဏံတှေ် ဒးမၚ်ကောံဓရီုဇၞော် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယတေံပၠန် ဂွံသ္ပဒတန်ၝဏံ၊ ပိုဲလဇုဲကွေံကွေံ မိက်ဂွံဟီုဟဂှ်၊ ယဝ်ရ ကောံဓရီုဇၞော် ဟွံဒှ်ကၠောန်ပုဟ်တှေ် လညာတ်အဲဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုလၟုဟ်ကဵု ကေၚ်ကာလၟုဟ်တှေ် အဝဵုညး သြဇာညးတံ နွံပေၚ်ၚ်ရ အရၚ်ညးတံ ဂွံဒက်ပ္တန်ဗော်ဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ညးတံ ထေက်ကဵုဒးပံက်ပ္တိုန် ဗီုပြၚ်မွဲ နကဵုကေၚ်ကာဟွံသေၚ် နူညးတံမွဲ အဆံၚ် ပံက်ပ္တိုန်ထောံ ရုဲစှ်ထောံ ဂကောံဍောတ်တ်မွဲ၊ ရဲနွံကဵုစရာဲဍာ်ဒကေဝ်တံဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ပရောဗော်ကၠာ၊ ဗော်ညးတၞဟ် ဗီုလဵုကၠောန်မံၚ်၊ ဗော်ပ္ဍဲပိုဲ ဗီုလဵုတၚ်ဍိုန်လျဍေံနွံမံၚ်၊ တၚ်ခိုဟ် ဗီုလဵုနွံမံၚ်၊ အေပ္ဍဲဏံဖအိုတ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ တှေ် အေလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ညးတံဂှ် ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ ကမ္မတဳဗဟဵုဟွံသေၚ်တှေ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာ၊ ဟီုစတှေ် အေလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဂှ် မုထေက်ကဵုဒးကၠောန် နကဵုပ္ဍဲညးတံ တၚ်ကဵုကသပ်မွဲမွဲ ညံၚ်ညးတံဂွံကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် ဏံ၊ အေနူဂှ်တုဲ ကလေၚ်လးအာ ဗီုပြၚ်ပရေၚ်ကမၠောန် သောဲသောဲဗြဲဗြဲ ထေက်ကဵုဒးကၠောန်ဏောၚ်တှေ် အဲထေၚ် ကေတ် ဒှ်မာန်ဟာ အဲမိက်ဂွံညာတ်ဗီုဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တဲမံၚ်တံဂှ် ဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ်၊ နကဵုမာဲ ဓရတ်ကေတ် ဖျေံကေတ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ် ဒှ်မာန်ကီုဏောၚ်။ ကေတ်ခန်လ္ၚတ်တုဲကၠုၚ်တေံတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ပါ်မာဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရော?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ ယွံ – တၚ်ဂုဏ်ရ လညာတ်ပူဂဵုအဲမွဲတှေ် ကဏ္ဍဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော်၊ ကၠာသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဟွံဂွံဒှ် ဂွံကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မာန်တှေ် ဍေံခိုဟ်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် MUP ဏံဂှ် ၜိုန်ရဒှ်မံၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ဍေံဟွံ တုပ်ကဵု ဗော် NLD၊ ဗော်ကျဖောအ်တံဂှ်ပုဟ်၊ သ္ပလဝ်သဇိုၚ်ကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတုဲ ဂုဏ်ဖဵုဂကူဂွံမံက်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကောံကလောံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်မာန် ညးတံ ညံၚ်ဂွံဖန်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲဂၠံၚ်တရဴမာန်တှေ် ဍေံခိုဟ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဂၠံၚ်တရဴဗော်မူဝါဒ ဗော် MUP ဏံဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်တီမံၚ် ဗှ်တှေ် ဍေံဒးစောဲဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၀) ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဂကူဗၟာလ္ၚဵုတံ ပါလုပ်ကၠုၚ် ဒုၚ်ရုဲ နူကဵုသၟဝ်အလာံ MUP ၊ ဟိုတ်နူကဵုဂၠံၚ်တရဴ ဟိုတ်နူပူဂဵုညးတေံ ပူဂဵုညးဏံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ်ညးတံ ဒစဵုဒစးတၠအဝဵုဏောၚ် ညးတံဂးလဝ်၊ ပ္ဍဲကဵုမွဲအခိၚ်ဓဝ်လေဝ် ညးတံပံၚ်ကဵု (နစက)၊ (နစက) ဏံဂှ် ဂကောံသီအဝဵုဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဂၠးတိတံဂှ် ဗီုလဵုဟီုဟီု နကဵုသဘဴဓဝ်တှေ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ်၊ အေလ္တူဏံဂှ် ညးတံကၠောန်ဏာ နကဵုဆန္ဒမာဲ မၞိဟ်ဂလိုၚ်၊ ၝဏံဂှ် ညးတံရံၚ် လ္ပာ်ညးတံဂှ် ဒးမံၚ်၊ ဆဂး ဇၟာပ်အိုဿီု ဖျေံကေတ်မာဲဖအိုတ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ပ္ဍဲတန်တဴ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဏံ ကဏ္ဍလဵု ရုဲမံၚ်ကဵုမာဲ၊ ကဏ္ဍလဵု ရုဲမာဲဟွံဂွံ၊ ဒးကော်ကောံဓရီု သ္ဘၚ်သဳကၠဳဟာ၊ အကာဲအရာအဆံၚ်လဵုမှ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဂွံ ဍေံဒးအာကီုဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲသရောပ်ထောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမွဲဓဝ်ဟေၚ်ဏောၚ်တှေ် သဗ္ဗအိုဿီု ပ္ဍဲကဵုဗော်ဂှ်ရ ဒှ်တိုန်ဂိုဏ်ဂနဏောၚ်၊ က္ဍိုပ်ညးကဵုညး ပံၚ်တုဲတှေ် မၞိဟ်မာဲဂၠိုၚ်ဂှ် ဍေံဂွံတိုန်တှေ် မုကမၠောန်ကၠောန်န် ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ ပိုဲ ဍေံဟွံမံက်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗော် MUP သြန်ဂအုံဟၟဲကီုလေဝ် ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံမံၚ်၊ ဆဂး သြန်ဂအုံနွံတှေ် ပဵုတုဲဒှ်ကမၠောန်၊ သြန်ဇကု ဇကုစေက်ကေတ်ခရိတ်တုဲ အာတိုန်မံၚ်ကောံဓရီုဂှ်လေဝ် ဍာ်ဇမၠိၚ်ဒှ်ဟွံမာန်။ ပရေၚ်သြန်ဘဏ္ဍာကီု ပရေၚ်စန်ဒက်ကီု စပ်ကဵုပရေၚ်နာနာ သရောပ်တုဲ အုပ်နိဂီု ကဵုကသပ်ညိအဴ။
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ လညာတ်အဲတှေ် အဓိက ဇြဟတ်မၞိဟ်၊ ဇြဟတ်သြန် ညံၚ်ဂွံရုမ်ဂပ်ဂှ်တှေ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ ဒးကၠောန်၊ အကြာဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စှေ်စိုတ်တှေ် ဗက်ဏောၚ်၊ တော်ကဵုလ္ပာ်ခိုဟ်တှေ် ပိုဲဒးစကာ အခေါၚ်အရာ လေပ်ဏောၚ်၊ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဟီုဂှ် တော်ကဵုဗော်တၞဟ်ဟ်တှေ် ချဳဓရာၚ်ဂွံမံၚ်၊ ၜိုဟ်သိုဟ်မံၚ် တော်ကဵုလ္ပာ်ခိုဟ်တှေ်၊ အေခိုဟ်ဏံဂှ် ပိုဲၜိုဟ်အာတုဲတှေ် ဇြဟတ်ဇကုပဵုတိုန်ဟွံသေၚ် ဇြဟတ်ယအ်စှေ်ရနွံ၊ ပိုဲဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ် ဗီုဒေံါပန်ပှော်ဂှ်ရ။ ဒေံါပန်ပှော်တုဲ ပိုဲလေဝ် ဟွံစန်ဒက်တှေ် ဇြဟတ်ဂှ် ယအ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ စန်ဒက်မံၚ်တှေ် ဇြဟတ်ဍေံပဵုတိုန်ဏောၚ်။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ်လေဝ် တ္ၚဲဏံ ပိုဲထေက်ကဵု ဒးပလေဝ်၊ ဒးလွဳၜံၚ်၊ ဒးပကတ်ပကေၚ်ပတိုန်၊ သွက်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂတဂှ်တှေ် ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ ဒက်ပ္တန်ဗော်တုဲမှ ပိုဲဂၠာဲက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လောဲဏောၚ် မိက်ဂွံသရောပ်ဟီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.