Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဍာ်ချဳကျာဗက် ညံၚ်ဗၠးဒၞက်ဝဲ

ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဘဝ ဒးဗ္ဒမံၚ်ကီု သမၠီုမိစ္ဆာ
ဂၠံၚ်လဵုဂွံအာ ချပ်ဗ္စာဟွံဒး မတ်ထီုဗးမံၚ်
ညံၚ်ကအောန်ဍာ် ဒံၚ်သၠာ်ဂွိၚ်ဂွာဲ စိုတ်ဂဲါဂြိုဟ်စံၚ်
ယာမုက်ဟွံဂံၚ် ရံၚ်ညံၚ်ပံက်ဗျု မတ်ဂၠုပါၚ်ဟာ…

တမ်ခရက်ဆံၚ် ကအ်သံၚ်ကၞောတ်ဍုၚ် ဟီုကၠုၚ်ပ္ဍဲဝၚ်
ဂြိုပ်ဒဵုၜဳဂၚ် ပေၚ်လၞၚ်ဂေါဝ်ဆာဲ စရာဲၜိုပ်ထဝ်
တ္ၚဲဏံသ္ၚဳမၠာ် မြာ်ပေၚ်ဇဳဒိုဟ် ဒးဂိုဟ်အမ်သဝ်
ကောန်ၜိုပ်ကၠေံသွဝ် မုက်ကဝ်ဟောံဇြ ဘဝဍိက်ဂၚ်…

တ္ၚဲဏံပိုဲကျောဝ် လၞၚ်မံၚ်လ္ဒေါဝ်ၜဳ ဟဳဗက်စှေ်ဟာ
ဒ္စးတိုန်ဟာ သၠေဟ်ပၟာစံၚ်တဴ တရဴပိုဲဏအ်
ဍာ်ချဳကျာဗက် ညံၚ်ဗၠးဒၞက်ဝဲ ဒုန်က္လဲလ္ပယှအ်
တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟအ် ဟွံလအ်ဒးစိုပ် ဍုၚ်ၜိုပ်ဟံသာ…

ထဝ်နာဲအိန် ဌာနပညာခရိုၚ်(ထဝဲါ)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

လိက်ဗစိုပ် —

လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန်
ယဝ်သၟာန်ဏာမ္ဂး တုဲဒှ်အာယျ
လ္ပာ်အမာတ်မန်ဂှ်
ဆက်ဒှ်အာ တာလျိုၚ်ဏောၚ်ဂှ်
ရှ်သာဏံ
ကဵုဂွံဒှ်ပုၚ်ဒိဗ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ညိ ။
တုဲဒှ်အာယျဂှ်
ဒှ်တာလျိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်
ဂွံဆက်ကၠောန်အာဒတုဲဖဵုဂှ်
ဒှ်တာလျိုၚ်အမာတ်မန်ဏောၚ်ဂှ်
ဒှ်ရှ်သာ
ညးဍုၚ်ကွာန် မၚ်စၟဳမံၚ်မွဲရ ။
အတိုၚ်ရန်တၟံအမာတ်
အာတ်မိက်လဝ်ဂှ်
ဒှ်အံၚ်ဇၞးတုဲ
သွက်ဂွံက္လေၚ်ဟုဲဟာဲ ထံက်ပခိုၚ်
တာလျိုၚ်ဒတုဲဖဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်
ပ္ဍဲက္ဍဟ်
ကဵုဂွံဂျိုၚ်မံၚ် လၟိုန်ကာလညိ ။
ပေဲါအံၚ်ဇၞးဂွံတုပ်သၟဟ်
ရှ်သာဏံ ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်
ရုန်ဂ္စာန် ပတုဲဖဵုကဵုကောန်ဂကူ
ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကဵုဂွံမာန်ညိဂှ်
ဒှ်လိက်ဗစိုပ်
သွက်အမာတ်မွဲတၞးရ ။
မာံသၟးဇ္ၚး ကလအ် ( ရေဝ် – သၠုၚ်ကျာ )

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ယဝ်အာမ္ဂး …

ဘဲမခတိုဟ်ဂှ်
ပ္ဍဲဂကူမန်
ဘဲပၞာန်ဂှ်
ပ္ဍဲဂကူရခေၚ် —
လတူဏံဂှ်
ရခေၚ်ဟွံဒုၚ်ယှအ်
လတူဏံဂှ်
မန်ပိုယ်မၚ်ရီုဗၚ် —
ညးဂှ်သာ ညးဂှ်ဂိ
ညးဂှ် ဂွံထိုၚ်သး
ညးဂှ် ဒးပျုတ်ဗ္ဒေက်
ဗီုဒးစိုတ်ပါ်ကေတ်ရ —
ကျမ္ဂး ဒးမံၚ်သၟဝ်တဲ
မာန်မ္ဂး ဂွံမံၚ်လ္တူနန်
ဍေံဂၠောန်မံၚ်စးလအ်
ပိုယ်ဗၠအ်မံၚ်ပၞေတ်သရ —
ပညဳမံၚ် ပညဳမံၚ်
ရံၚ်မံၚ် ဗဒေါံမံၚ်
ဂၠံၚ်ဏံအာဟွံဂွံမ္ဂး
ဂၠံၚ်အာဂွံဂှ် ယဝ်အာမ္ဂး —- ။
ကၞေဟ် … အာစာၝောံ သာသာ ကလအ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ရီုဗၚ်ကပ်လောကညိ

ထဝ်နာဲအိန်
ဌာနပညာ(ခရိုၚ်ထဝဲါ)
၃-၄-၂၀၂၀

တိတ်မ္ၚးလ္ပတ္ၚအ်
ဗက်သ္ကအ်လ္ပမိပ်
ရပ်ဇွိတ်လ္ပတောဲ
ပေဲါသ္ဘၚ်ဒးဝေၚ်ပဲါ။
ကြာတ်တဲလ္ပလၞုဟ်
မုဟ်ပါၚ်လ္ပဇွိတ်
မံၚ်ကဵုဂွံဇိပ်ဂၠိပ်
စၟယဲဒးဂြိပ်ပဲါ။
မၞိဟ်ကောံလ္ပအာ
သၞပလီုဂြိုဟ်ဂေတ်
ဗါၚ်ရာတ်ကိုဝ်ရိုဝ်နာ
ပေၚ်မံၚ်အလုံစက္ကဝါ။
ကပ်လောကဇၞော်
လုပ်ဗော်မိစ္ဆာ
ညံၚ်ဂွံအိုတ်ကလေဟ်
ဇၟာပ်မၞိဟ်ဒးတဝ်စၞေဟ်။
ကတောဝ်ဂှ်ကလၚ်
ပရိုၚ်ဂှ်စၚ်ခြၚ်
ပါၚ်ဂှ်လဴကညာၚ်
သြန်ဂှ်ရီုဗၚ်ကဵုဂၠိုၚ်။
ကဵု ကၠောန် ရီုဗၚ်
သြၚ်ဂၚ်နိဗ္ဗာန်
ဌာန်ကျာ်အရှန်ပလန်
ဨကန်ဂွံစိုပ်မာန်။

Categories
ကဗျ

အ္စာရဿ (ဝါ) ပ္ကဴပျးလျး

သွက်ဂွံစဳကၠး
ဟီုထ္ၜးဒၠေံါဗ္တောန်
စၞောန်ထ္ၜးလိက်ကတ်
ဓတ်စိုတ်ဓတ်က္ဍဟ်
ဂွံနွံရှ်သာ။

ဓဝ်ဒၟုၚ်ဒုၚ်ဒဝ်
ဖျဝ်မာန်အေၚ်ဒုၚ်
ရေၚ်တၠုၚ်ဂၠံၚ်တပ်
ဇၟာပ်ချပ်က္သပ်ဂွံသၠုၚ်
ပ္ညုၚ်ထ္ၜးဗ္တောန်ကၠုၚ်။

ညံၚ်ဟွံညာတ်ဒုဟ်
ညံၚ်ဟွံက္ဍုဟ်ညး
လျးစိုတ်ဒးပလေဝ်
ယောၚ်ယာထံက်ထ္ၜး
လှာဲဂတးသဳကၠဳ ဒးပ္ညဳပ္ညဳ။

စိုတ်ဓါတ်လ္ပစှ်ေ
လ္ပရှ်ေသှ်ေအတ္တ
သွက်ပရဒုၚ်ဂိ
ဂျိၚိတ် ထဝ်ကၠာတ်။

By : Soe Nwe (သိုဝ်နဲ) (NMSP)

Categories
ကဗျ

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၄) ဝါ ပ္ဍဲထံၚ်ဖါသီ ကေုာံ ဂလာန်ပံက်သြိုဟ်နူကောန်ၜိုပ်မွဲ

ဗီုတၠဂုဏ် အဇ္ဇ(ကော်ဥက္ကံသ)

၁။ ဗှ်သၞာဍုၚ်မန်
တန်ဒှ်စၟတ်ဍာံ
သၟဝ်အလာံၜိုပ်
ပဝ်စိုပ်ဟွံမာန်

၂။ ကောန်ၜိုပ်ဍာံမ္ဂး
ဟိုဲ— မၞးကောန်ၜိုပ်
ဒၞဲါစိုပ်ဒးကၠောန်
ပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ။

၃။ တ္ၚဲကောန်ဂကူ
ဟွံဇူဆက်ကၠောန်
ကၟောန်အာဒဵုစိုပ်
ကောန်ၜိုပ်ဒးပဝ်မာန်။

၄။ ကောန်ၜိုပ်မွဲပဝ်
ပဝ်မာန်ဟွံသေၚ်
လ္ပထေၚ်သောဲညိ
ယွံမိမၜိုပ်။

၅။ အဲကောန်ၜိုပ်မွဲ
နွံပ္ဍဲထံၚ်ကၠာ
ဍုၚ်မန်ဖါသီ
သမ္တီညိမန်။

၆။ ကောန်ၜိုပ်မွဲပၠ
တ္ၚဲဂကူမန်
ဒးကၠောန်ရှ်ေသှ်ေ
အဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်။

၇။ တ္ၚဲဂကူမန်
စဳဇန်ပ္ဍဲထံၚ်
တံၚ်ဂြဲစိုတ်ဓါတ်
ကြာတ်ပ္တိတ်စိုတ်ဍိက်။

၈။ပ္ဍဲထံၚ်ဖါသီ
စၟတ်သမ္တီရ
တ္ၚဲဂကူမန်
တြဴစှော်ပန်ဝါ။

ဂၠိက်ဍာဲပလောံဗု
ပ္ဍဲလ္တိုပ်ဂၠုဓီု
ရးနိဂီုဒွက်
အဲဆက်ဒယှ်ေရောၚ်။

၁၀။ ရးနိဂီုဒွက်
ဆက်ဒယှ်ေရိုဟ်တ္ၚဲ
ရှ်ေသှ်ေပ္ဍဲစိုတ်ဟွံဝိုတ်အလာံၜိုပ်။

၁၁။ အလာံဟွံမွဲ
တ္ၚဲဂကူမန်
လ္ၚုလ္ၚန်ကွေံကွေံ
အဲဒးရှ်ေသှ်ေ။

၁၂။ တ္ၚဲဂကူမန်
ကၠောန်ဗဒှ်မွဲဒၞဲါ
ၜိုန်ဟွံရာၚ်ဆာဲ
နွံစရာဲလောန်။

၁၃။ တ္ၚဲဂကူမန်
မှာဇန်ဟွံမွဲ
အဲညးမွဲဓဝ်
ရှ်ေသှ်ေၜိုပ်ထဝ်။

၁၄။ အဲကောန်ၜိုပ်မွဲ
နွံပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်
ၜိုတ်ဓါတ်ဟွံစှ်ေ
ရှ်ေသှ်ေအလာံၜိုပ်။

၁၅။ ကောန်ၜိုပ်မွဲတၠ
သၞတံခြိုၚ်လဝ်
ပဝ်စဴဟွံမာန်
ဌာန်မိမမန်။

၁၆။ ခန္ဓကာယ
နွံပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်
စိုပ်ဓါတ်ဗၠးၜး
နွံမ္ၚးခရိုၚ်ပသဲ။

၁၇။ ပ္ဍဲပါၚ်တြၚ်ပသဲ
ရိုဟ်တ္ၚဲဗှ်သၞာ
ဟံသာဍုၚ်မန်
ညောန်ကၠုၚ်မွဲတ္ၚဲယျ။

၁၈။ အဲကောန်ၜိုပ်မွဲ
ဃောနွံပ္ဍဲဂုက်(ချုက်)
ဍေံဒုက်ၜုၚ်တက်
ဒးနရက်ဂျိုၚ်ၚ်။

၁၉။ ဍေံသၟာန်ဟွံသ္ဂး
ဍေံထဗးထၞက်
ဒုၚ်တက်ဒုၚ်ဂိ
ညိဟွံဖောက်သၞ။

၂၀။ ဍေံပျဲပျာံဂံၚ်
ညံၚ်သၟိၚ်နရက်
ဍေံတတက်ယှိုတ်
ညံၚ်စိုတ်ဂွံလီု

၂၁။ ဍေံလက်ချဴကွေံ
မွဲခတှ်ေဟွံတန်
ဍေံဓဇန်ကြာန်
သ္ပမာန်ဍဵုဍိုက်လောန်။

၂၂။ ဒၞပ်ဍေံလိုန်ကၠာ
ထဗးဏာမုက်အဲ
ဗီုဍေံပျဲကၠာ
ယုတ်မာပပ်ပဳလောန်။

၂၃။ ဂွိၚ်ဖေက်ရဲပါ
ဟွံညှာကဵုခန္ဓ
ဍေံဘစန္ဒက်
ဟွံလုပ်ဒၞက်သၞ။

၂၄။ ဟွံဖံက်သစ္စ
လ္တူကောန်ဂကူ
ဒ္တဴလိုၚ်ဟွံယံၚ်
သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတးမွဲ။

၂၅။ တ္ၚဲဖျေံအမိၚ်ထံၚ်
စိုတ်ဓါတ်သ္ဂံၚ်ပၠန်
စဝံပ္တန်ခိုၚ်ဗိုန်
လိုန်သၠေက်စိုတ်ဖေက်။

၂၆။ ဍေံဗှ်အမိၚ်ရ
စိုတ်ဟွံချဳဒ္တဝ်
ဒုၚ်ဒဝ်ဂံၚ်ၚ်
သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတး။

၂၇။ ဖျေံအမိၚ်တုဲကၠာ
ဒုၚ်သာဓုကာ
သီုတၚ်ဏာဂုဏ်
ပိလ္တန်ပိဝါ။

၂၈။ ဖျေံအမိၚ်တုဲဗက်
ဒွက်ကောန်ဂကူ
ပူဇဴဒယှ်ေ
ရှ်ေသှ်ေကမြဴ။

၂၉။ ခန္ဓအဲပ္ညပ်
သၞရပ်စုတ်ထံၚ်
စိုတ်နာဲတၠသ္ဂံၚ်
ဖျေံထံၚ်ဟွံဂွံ။

၃၀။ သၞတံကဵုကၠာ
တဆိပ်သၟာပရိုၚ်(သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်)
ဇြိုၚ်က္လိဂွံတုန်
ထံၚ်စှ်သုန်သၞာံ။

၃၁။ အခိၚ်နွံပ္ဍဲထံၚ်
ဗှ်သၞာသ္ဂံၚ်တံ
တၟံညးအဲကၠာ
နွံသ္ၚောဲခြာလောန်။

၃၂။ အဲရဲၜိုပ်ကၠာ
ဗှ်သၞာၜိုပ်ဂမၠိုၚ်
ယာဇိုၚ်ပၠးသၞေၚ်
ဂ္ၚေၚ်ပဝ်ဟွံမာန်။

၃၃။ ယွံရဲၜိုပ်တံ
တၟံညးအဲကၠာ
ညဳသာဇက်ဂၠေဲါ
ဟွံသ္ၚောဲဍုၚ်မန်။

၃၄။ ကံကုသဵုၜိုပ်
စိုပ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး
ဒးပြုပြေၚ်မာန်
ဂ္စါန်ညိကောန်ၜိုပ်။

၃၅။ တ္ၚဲဏံကောန်ၜိုပ်
တာလျိုၚ်စိုပ်ပၞး
လ္ပတးပဲါကၠာ
ဂ္စါန်အာညဳညဳ။

၃၆။ ဇြဟတ်ၜိုပ်သၟတ်
မြက်စာထတ်စောံ
ပံၚ်ကောံညဳသၟဟ်
ကဵုဒှ်မွဲဂၞန်။

၃၇။ ပရိုၚ်ကောန်ၜိုပ်
ဟွံစိုပ်ရဲတံ
လံတဴမွဲသၞာံ
ဟိုတ်လ္ဂံါဇိုၚ်သ္ၚောဲ။

၃၈။ ပရိုၚ်တၟေၚ်ကၠာ
အ္စာပရိုၚ်ၜိုပ်
ကဵုဗ္စိုပ်ဟွံမာန်
ဌာန်ပရိုၚ်မန်။

၃၉။ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်
ဂိုၚ်သမ္တီလဝ်
သွဝ်အာဟွံမာန်
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜး။

၄၀။ ရဲတံရီုဗၚ်
ထံၚ်ပၚ်လဝ်ဂှ်
မိပ်မြဟ်အဵုဇိုတ်
ဟွံဝိုတ်ဂုဏ်ဟေၚ်။

၄၁။ အဇ္ဇသြိုဟ်ထ္ကး
ဟိုတ်ပြးကဵုရဲ
ဗွဲတၟေၚ်ဒှ်ကွေံ
ပတှ်ေညိကၠာ။

၄၂။ အဇ္ဇသြိုဟ်ထ္ကး
ဒးပြးကဵုရဲ
ဟိုတ်နွံသ္ၚောဲခြာ
ဗှ်သၞာရိုဟ်တ္ၚဲ။

၄၃။ အဲၜိုပ်မွဲဂျိုၚ်
နူထံၚ်ခရိုၚ်ပသဲ
စိုပ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး
ဒးဗၠးၜးရောၚ်။

၄၄။ ဌာန်ဇၞူတၠနာဲ
ရာၚ်ဆာဲဗွဲမလောန်
အဲကောန်ၜိုပ်ထဝ်
ဒးပဝ်စဴမာန်ရောၚ်။

တၚ်စၟတ်——–
ကဗျဝွံ အတိုၚ်ဒဒှ်ဍာံ ဗီုဒးဒုၚ်စလဝ်သိုၚ်တံဂှ် အဃောနွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲထံၚ် ဖါသီတေံဟေၚ်
ချူဇန်လဝ်ရ။

အဇ္ဇ
(ကောန်ထံၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်)
ကွာန်မုဟ်ဒုန်၊ တက္ကံခၟိၚ်
(၂၀၁၁၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ)
ခေတ္တ- ထံၚ်ဖါသီ