Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဂၠံၚ်တရဴ ဇကုကဵုဇကု

ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြိုၚ်ပ္ကာန်စန်ဒက်ဒၟံၚ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵု ပါဗက်သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴလ္ပာ်တေံနွံ၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵု ပါဗက်သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴလ္ပာ်ဏံနွံရ။
သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်အနာဂတ်ဏံဂှ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါရုဲမာဲနွံ၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် သွက်ဂွံဗ္တိုက်သရိုဟ်အာ ကုညးလ္ပာ်တေံနွံတုဲ ဝေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ပာ်ညး လ္ပာ်အဲ နွံရ။
ပ္ဍဲကဵုဝေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ပာ်ညး လ္ပာ်အဲ ၜါလ္ပာ်ဂှ် တံၚ်ဂြဲဒၟံၚ် ဇြဟတ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဗီုညးကဵုညး သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴညးကဵုညးရ။
အဃောဇြဟတ်ဇၞော်ၜါလ္ပာ်တအ် ဝေၚ်ပြိုၚ်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံခလပ်အာ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴလောန်ရ။
အကြာဏံဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်မွဲအခန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တွဵုရးမွဲအခန် ဒးကေဝ် ဒးချပ်စန်စာတုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရဲဂုန်ဖဵု သွက်ဂကူဇကု၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂုန်ဖဵု သွက်ဒေသဇကုဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူတအ် ဒးပ္တိတ်ဇြဟတ်ရ။
အခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်စိုန်သကီုတအ် ပံၚ်တောဲကုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဝေၚ်အာမွဲကရောံမာန်မှလေဝ် စိုပ်တရဴမာန်ရောၚ်။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု အဃောဝေၚ်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဇကု မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူ၊ ကဏ္ဍလိက်ပတ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ထတ်ယုက်၊ ကဏ္ဍယေန်သၞာၚ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်မၞိဟ် စတံ ဂၠံၚ်တရဴဇကုကဵုဇကု ညံၚ်ဂွံထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်ထေက်တအ်ဂှ် ပံၚ်ကောံမ္ဒးရေၚ်တၠုၚ် ဗၟံက်အာရုပ်ရဴ ဗီုအကာဲအရာကဵုဂှ်ရောၚ်။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

လိုက်ဝှ်တိကှ်ဏံ စွံသတိတုဲ ကၠောန်ပေဲါသဘၚ်အိုတ်ညိ

လိုက်ကၠုၚ်ဝှ်မ္ဂး သဘၚ်အခိုက်ကၞာ၊ သဘၚ်ကျာ်၊ သဘၚ်ဒေသညးကဵုညး၊ အခိုက်ဒေသညးကဵုညး ကၠောန်တဴသ သဘၚ်အိုတ်ရ။ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူအသိၚ်ဘဲယဲကပ်တုဲ ပရေၚ်သဘၚ်ပေဲါတအ်ဂှ် ဒးဒေံါဇူလဝ်တုဲ အခိၚ် လိုက်ဝှ်ဏံ ညးတာလျိုၚ်တအ် ပံက်ကဵုအခေါၚ်ဗဒှ်ပေဲါရ။
သ္ပဟိုတ်ကဵု ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဂၠးတိကီု၊ ဟိုတ်အသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုတုဲ သြန်ဖေါဝ်၊ ကပေါတ်အရပ်စပ်မၞိဟ် တအ်က္ဍၚ်၊ ကပေါတ်ဗၞိက်ဖျာ မပ္တံကဵုစၞစသုၚ်နာနာ ၚုဟ်က္ဍၚ်သၠုၚ်တိုန်ဒၟံၚ် ၜါဆ၊ ပိဆရ။
ဟိုတ်နူဗွဝ်ဖျာက္ဍၚ် စၞစသုၚ်က္ဍၚ်တုဲ သြန်လုပ် သြန်တိတ် ဟွံသၟဟ်ဒှ်ကၠုၚ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂြတ်ကၠုၚ်၊ ခက်ခုဲကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ရ။
နကဵုပရေၚ်အခိုက်ကၞာဒေသတုဲ ကၠောန်ကာကုသဵုဂှ် မုဟွံဒှ်ရ။ ဆဂး ဒုၚ်ယၟု ကၠောန်ၜိုတ်ကာကုသဵု၊ ဒုၚ်ဒၞန်ကဵု ကာကုသဵုတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဘၚ်ဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ၜိုတ်ဖအောန်ဂွံဂှ် ဒးဖအောန်ဖျေံထေက်ရ။
အခိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်စှေ် အခိၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်က္ဍန်ဂြက်ဒၟံၚ်ဏံ သုၚ်စောဲဖအိုတ်သြန် လ္ၚီကိုဋ်၊ လက်ကိုဋ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်မိပ်မိပ်မြဟ်မြဟ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရောၚ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဗွဝ်ဖျာဆက်ထပက်တိုန် ဒဵုစိုပ်မတ်ဗြဲဏီဟာ?

ထဝ်လျိုၚ်မွဲဒကေဝ် ကြပ် (၃၀) ကိုဋ်၊ ၚုဟ်ကၠေၚ်ဓာတ်မွဲလဳတာ ကြပ် (၃၀၀၀)၊ ကၠေၚ်ဒဳဇြေဝ် ကြပ် (၄၀၀၀)၊ ၚုဟ်လှာဲသြန် သြန်ဗၟာ (၁) ဒကေဝ် သြန်သေံ (၁၀၀) ၝာတ်ဂှ် ဟွံကေၚ်မိၚ်မွဲလှေ် တ္ၚဲဏံ ဂွံမိၚ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ဣရ။
နကဵုအသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာတိုန်ဂှ်တုဲ မပ္တံကဵု ကပေါတ်အရပ်စပ်မၞိဟ်တအ်၊ စၞစ စၞသုၚ်တအ်၊ ဗၞိက်ဖျာနာနာသာ်ဂှ် ၚုဟ်က္ဍၚ်သၠုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။
ဟိုတ်နူပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာ သၠုၚ်က္ဍၚ်တိုန်သာ်ဂှ်တုဲ အကြာဂၠံၚ်ဍာန်ဂှ် ယာန်ကွဳစက်တအ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်၊ ပ္ဍဲဆေၚ်သွံရာန် ဗၞိက်တအ် မၞိဟ်အောန်ကြဳစှေ်ကၠုၚ်၊ ဆေၚ်ဖျာသွံရာန်ကပေါတ်အရပ်စပ်နာနာသာ်ဂှ် မၞိဟ်အောန်ကြဳစှေ်ဒၟံၚ်သိုက် သိုက်ရ။
ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာကတဵုဒှ်သာ်ဏံတုဲ လ္တူဍုၚ်လ္ၚဵု ပ္ဍဲကွာန်လ္ၚဵု ပရေၚ်ကၠတ်ဂၠံက်ဒြပ်အရပ်အရာ၊ ပရေၚ်ပၠံၚ်ၜးကွဳလိုန်ဓာတ်၊ ပရေၚ်ဗတိုက်ထဝ်သြန် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဆက်ဆက်ရ။
ပ္ဍဲကဵုဂြောဝ်ဂတာ(သ္ၚိကၟိန်) မွဲမွဲဂှ် သြန်လုပ်ဂှ်လၟိဟ်အောန် သြန်လ္ပာ်တိတ်ဂှ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ရ။ သြန်လ္ပာ်လုပ်ဂှ် အောန်စှေ် တုဲ လအ်တိုန်ညိမ္ဂး ခက်ခုဲ၊ ဒးဇီုကပိုက်ကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်စသုၚ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ပၟိက်ဇၞော်ဟွံမွဲ မွဲသာ် ကမၠောန်ကေၚ်ကာသြန်ဒးတိတ်ဂှ် ၜိုတ်ဖအောန်ဖျေံဂွံ ဒးဖအောန်ဖျေံထေက်တုဲ ပေဲါသဘၚ်ပရေၚ်အခိုက်ကၞာ ပ္ဍဲကွာန် ပ္ဍဲဒေသတအ်ဂှ် ၜိုတ်ဖအောန်ဖျေံဂွံ ဒးဖအောန်ဖျေံထေက်ရ။
ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဂှ် ဆက်ထလာ်တိုန်အာဒၟံၚ် အတိုၚ်ဏံမ္ဂး ဟွံလအ် သွက်ဒးဒှ်ဒဒိုက်၊ သွက်ဒးဒှ်ခက်ခုဲကဵု ပရေၚ်စသုၚ်တုဲ ညးဒိုက်ဂတ်တအ် ပရေၚ်ကၠောဝ်ဗျဵု ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။
ဟိုတ်အဆက်စပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဟိုတ်ဆက်စပ်ဗွဝ်ဖျာဂၠးတိတုဲ ၚုဟ်ထဝ်တိုန်၊ ၚုဟ်ဖျာတိုန်၊ ၚုဟ်ကပေါတ်ကြိ ယာတိုန် ဗွဝ်ဖျာတိုန်ဒၟံၚ်ဗီုဏံဂှ် လ္ပကဵုဆက်ထလာ်တိုန်အာ ဒဵုစိုပ်မတ်ဗြဲညိဂှ် ဗယာပ်ဖျေံဏာမေတ္တာရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ချိၚ်ဆကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ်တုဲ မံၚ်စံၚ်စသုၚ်အာညိ

ပွိုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံ ၚုဟ်သြန်ဒဝ်ဠာကီု၊ ၚုဟ်ထဝ်ကီု ဟွံကေၚ်မိၚ် ဟွံကေၚ်ဆဵုမွဲလှေ် တိုန်စိုပ်ကၞောတ်အထောတ်တုဲ စၞစ၊ စၞသုၚ်တအ် ကပေါတ်အရပ်အစပ်တအ်လေဝ် ၚုဟ်က္ဍၚ်သၠုၚ်တိုန် ဟွံသာလးလးရ။
ကၠေၚ်ကွဳစက်ယာန်တအ်လေဝ် ဂၠာဲရာန်ဝါတ်တုဲ ဂွံအာဂွံကၠုၚ် ပၟိက်ကိစ္စက္တဵုဒှ်တအ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ခက်ခုဲ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ရ။
ဟိုတ်နူသြန်ဍုၚ်ဖောဝ်တုဲ ပရေၚ်ဗၞိက်ဗွဝ်ဖျာ တိုန်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် စတမ်နူစသုၚ်ကီု၊ အာကၠုၚ်ကီု ဒးချိၚ် ဒးဆကၠုၚ်ရ။
အတိုၚ်ဏံ ယဝ်ရဗၞိက်ဗွဝ်ဖျာတအ် ဆက်တိုန်ဒၟံၚ်ဏီမ္ဂး သြန်ဆက်ဖောဝ်တိုန်တုဲ ပရေၚ်စသုၚ်လေဝ် သွက်ဂွံကြေပ် ဂြတ်တိုန်နူဏံဏီ ဒှ်မာန်ရ။
ၚုဟ်သ္ၚုတအ်လေဝ် ဗက်တိုန်ဗၞိက်ဗွဝ်ဖျာတၞဟ်တၞဟ်တအ်တုဲ သ္ၚုခိုဟ်ခိုဟ်မွဲရိုက်မ္ဂး ကြပ်စိုပ်အာ ဗဒဲါကိုဋ်ရ။
ပ္ဍဲလက်ထက်သၟိၚ်ဍုၚ်လၟုဟ်ဏံ သြန်ဖောဝ်ဗီုဗီုဏံ မွဲအာယုက် ဟွံကေၚ်မိၚ်မွဲလှေ်ဏီရ။ ၚုဟ်သြန်ၚုဟ်ထဝ်တိုန် လံက်ဂလိုၚ်ဏံ ဟီုပ္တိတ်ညံၚ်ရဴလ္ပအ်ညာတ်ဒှ်ရ။
အသိၚ်ဝဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သြန်ဍုၚ်ဖောဝ်၊ ၚုဟ်ဖျာတိုန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်စှေ် သွက်ဒးဂွိၚ်ကဵု ပရေၚ်ကၠောဝ်ဗျဵုဒှ်မာန်ရ။
အခိၚ်ဗွဝ်ဖျာတိုန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်စှေ်ဏံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ဟွံမွဲမ္ဂး ပ္ဍဲတဲဇကု ညံၚ်သြန်ဂွံဒှ်လ္ပာ်ပၞော်တိတ်ဂှ် လ္ပဖန်မ္ဂး ခိုဟ်ရ။
ပေဲါသဘၚ်တအ်ဂှ် ချိၚ်ဆတုဲ ဒးကၠောန်ထေက်၊ ပၟိက်ဇၞော်ဟွံဒှ်မွဲသာ် ပရေၚ်ဒးဖအိုတ်သြန်တအ်ဂှ် ဒးစွံသတိ ဒးထိၚ် ဒဝ်မၚ်မွဲထေက်ရ။
ဍုၚ်ပိုဲဏံ တ္ၚဲယးဂတ မုဆက်က္တဵုဒှ်မာန်ဂှ် ညးမွဲလေဝ်တော်ဟီုဟွံဒးတုဲ စသုၚ်ကီု၊ မံၚ်စံၚ်ကီု၊ အာကၠုၚ်ကီု၊ ချိၚ်ဆတုဲ မံၚ်စံၚ်အာညိဂှ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဒးစွံပ္တန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲဒၞာဲထေက်

ဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ်ဏံမ္ဂး တ္ၚဲမန်စတိတ်ဂွံပၠန်ဂတး စိုပ်ကၠုၚ်သဘၚ်ရတုဗိုတ် (ဝါ) သဘၚ်ရတ်ဗိုတ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၇၅) ဝါရ။ ဇၟာပ်စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမ္ဂး သၚ်သၟတ် ကေုာံ သၟတ်သွာၚ်ဇဳ၊ ဗော်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူဒေသဇဳ ကောံဂၠောဲ ဇက်အာ သ္ပဂါရဝ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကဵုကုန်ကျာ်ပံက်ၜါ ဒဵုဝၚ်စိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ် (ဂိုဟ်) က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ်ဂှ်လေဝ် သၚ်၊ သၟတ်၊ ဗော်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးဂှ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝ နွံကီုရ။
စှေ်ကၠုၚ်သကုတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ် ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ်နာဲနလ္လာဂှ် ညးဒေသတအ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ပ္ၚ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် နာဲအံၚ်ထောန် ဗွိုၚ်ဆက်စပ်ဗော်တအ် ညးဒေသတအ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝဂှ်ကီု၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုဘာဗလိုက် ကွာန်ပ္ၚ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဂိုဟ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလတေဇဂှ်ကီု သ္ပဂါရဝတဴ ဗီုညးကဵုညးအိုတ်ရ။
ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကာလပၠန်ဂတးမွဲဒမြိပ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကုပ်ခမဳသၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရပ် လွဟ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကီု ပြဟ်လလုဲအာဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ဗီုညးကဵုညး ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂိုဟ် စွံပ္တန်လဝ်ဗီုရုပ် ဒေသညးကဵုညးနွံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးစွံပ္တန်လဝ် မွဲဒၞာဲတုဲ အလုံဂကူမန်တအ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ်၊ ထေက်ဒးဗှ်ဗၞုဟ် ဒးသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။
ဂွံစွံပ္တန်ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီု်ရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပြဟ်လလုဲအာဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒးဗဒှ်ပ္တိုန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲမွဲဒၞာဲထေက်ရောၚ်။
ဂွံဖန်ပ္တိုန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲမွဲဒၞာဲမာန်ဂှ်လေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ် သၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဂကောံမဟာဇန် ပံၚ်ကောံတုဲ ထေက်ကဵုဒးချပ်ပ္တိုန် ကမ္မတဳဖန်ဗဒှ် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲဂကောံတုဲ ဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မပြးဇးဒၟံၚ် ဒေသညးကဵုညးဂှ် ကလေၚ်ပကောံ မ္ဒးစွံပ္တန်အာ ပ္ဍဲကဵုကုန်အာဇနဲမန်ထေက်ရောၚ်။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဓဝ်ညဳသာဂကူ ဒးနွံလၟိုန်

နူကဵုကောံဓရီုပရေၚ်ဂကူမန် (သၞာံ ၂၀၂၂) ဖျေံလဝ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန် (Mon Solidarity Association-MSA) ဂှ်တုဲ ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံဆက်စၠောံ (ဂကောံဗမံက်ရုပ်ရဴ ဂကောံပံၚ် ကောံဂကူမန်) မွဲဂကောံရ။
ပ္ဍဲကဵုဂကောံဆက်စၠောံ (ဗမံက်ရုပ်ရဴဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်) ဂှ် ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၃ တၠ၊ ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် ၃ တၠ၊ ညးစၞးဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် (၅) တၠ ပံၚ် (၁၁) တၠပါလုပ်တုဲ လလအ်ဂွံဒက်ပတန် ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်မ္ဂး ဂကောံဆက်စၠောံ (၁၁) တၠဏံ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဂကူမ္ဂး သဳကၠဳပညဳပညပ် ဆက်စၠောံရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ဂကူရ။
အတိုၚ်နူကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုပရေၚ်ဂကူမန် (သၞာံ ၂၀၂၂) တေံတုဲ ဂိတုဂျောန် (၂၂) ဂှ် ဂကောံဆက်စၠောံ (ပညဳပညပ်) တအ် ကၠောန်ကောံဓရီုကၠာအိုတ် ပ္ဍဲတိုက်ဗှ်လိက်နာဲယှိုဲကျေန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ညးစၞးဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် သီုပိဗွိုၚ်တိုန်စိုပ်ဇဳတုဲ စသဳကၠဳ ပရေၚ်ကမၠောန် ဆက်စပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူရ။
ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂွံဗမံက်ရုပ်ရဴ ချူဇန်တပ် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရာ ကေုာံ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဒက်ပ္တန်ဍုၚ်မန် (တွဵုရးဍုၚ်မန်) ကီု၊ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန် ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်ကီု၊ ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳကီု သဳကၠဳလးဖျေံဏာ ပရေၚ်ကမၠောန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျူလာၚ် (၃) ဂှ်လေဝ် ဂကောံသွာၚ်ချူဇန်တပ် သၞောဝ်ဥပဒေဖေဝ်ဒရာ ကေုာံ သၞောဝ်ဍုၚ်မန် ပိသွာၚ် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ မဟာဇန်) တအ်လေဝ် သ္ပကောံဓရီုတုဲ သဳကၠဳလးဏာ ပရေၚ်ကမၠောန်နွံရ။
ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်မ္ဂး ဗွိုၚ်ပိဗွိုၚ် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန်) တအ် ပံၚ်ကောံဂ္ဇအ်သဳကၠဳမွဲစွံ၊ ချပ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂကူမွဲစွံဂှ် ပ္ဍဲပ္ၚံက် (၂၀၂၂) ဏံ ဒှ်ဗွဲတၟေၚ် ဟီုဂွံရ။
အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၠုၚ်လအာသာ်လဵုဒှ်ဒှ် ဆက်စပ်ပရေၚ်ဂကူမန်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲသွာၚ်ဓဝ် ဟွံရုပ်ဂပ် သွာၚ်ဇဳ ဒးပံၚ်ဗစပ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမ္ဂး သာတုဲ ဒးရးစိုပ်တရဴဂၠိုၚ်ရ။
ပရေၚ်ကမၠောန်လစွံစိုတ်တုပ်ဂှ် ပံၚ်ကောံကၠောန်အာတုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်လစွံစိုတ်ဟွံတုပ် ပညဳဟွံဂွံဏီတအ်ဂှ် ဆက်သဳကၠဳပညဳအာ နနဲသာ်ဏံ စွံစိုတ်ရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမ္ဂး ဒှ်ဇြဟတ်ရေၚ်သ္ကအ်ရ။
တၠုၚ်လအာ ပ္ၚံက်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ခိုဟ်ကီုဒှ်၊ ပရေံကီုဒှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ဗွိုၚ်မဟာဇန် (သီုခၟဳသၚ်) ပံၚ်ကောံတုဲ ချပ်ဇန်သဳကၠဳပညဳပညပ်အာ လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူ ဗီုတ္ၚဲဏံလၟိုန် ဒးဒှ်ရောၚ်။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဇၟာပ်ကွာန်မန် သိုၚ်ပ္တန် ဘာကောန်ကူမန်အိုတ်စိုအ်

သ္ပဟိုတ်ကဵု ခမဳသၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူ ဆာန်လိက်ပတ်တအ် စှေ်ကၠုၚ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တုဲ ကွာန်လ္ၚဵု ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်သိုၚ်ပ္တန်ဘာကောန်ဂကူဂှ် မတုပ်တဴကဵု သၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ် ပရေၚ်လိက်ပတ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။
အခိၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပန်ပှော်ဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်ကၠာတေံမ္ဂး ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ်လ္ပဟီုဏီ ဂွံဂွံ ဗ္တောန်လိက်မန်ဂှ် ဒးဒုၚ်ကရေပ်ဓရတ်ကၠုၚ် အ္စာဘာတအ် ဒးဒုၚ်ရပ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုလၟိဟ်ရ။
အခါဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေတ်လဝ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်တ္ၚဲဏံ ကေတ်အခေါၚ်ခိုဟ်တုဲ ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တအ် ဂစာန်ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ပညာ ပရေၚ်ဘာကောန်ဂကူ ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်တုဲ ဂၠးတိတအ် တီကၠုၚ်ပရေၚ်ပညာမန်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စှေ်ကၠုၚ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာမန်၊ ခမဳသၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် စှေ်ကၠုၚ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာမန် တုဲ အသိၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ဇၞော်ကၠုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ဟိုတ်နူပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဂၠံၚ်တရဴဍာံ ဂၠံၚ်တရဴဒးတုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဏံ သီုကဵုပံက်ပ္တန်ကၠုၚ် ‘ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်’ ပ္ဍဲဌာနပရေၚ်ပညာညဳသာဂှ် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် မြဟ်တမ္ညဝ်အာ အလုံလိုက်မွဲရ။
နူကဵု ‘ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်’ ဂှ် ဌာနပရေၚ်ပညာ ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာတအ် ဒးဆက်ဂစာန်အာ ညံၚ်ဂွံခၞံပ္တိုန် ‘တက္ကသဵုကောန်ဂကူမန်’ မာန်ဂှ် ဒးဆက်ရုန်ဂစာန်မံၚ်ဏီရ။
အခိၚ်အသိၚ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ခိုဟ်မံၚ်ဏံ အဃောညးဂၠးကဝ်တအ် ထံက်ဂလာန်ဒုၚ်တဲကဵု ပရေၚ်ပညာ မန်တ္ၚဲဏံဂှ် ပဲါနူတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်လေဝ် ဇၟာပ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ဘာကောန်ဂကူမန်တုဲ ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်အာ လိက်ဘာသာမိဇကု ပ္ဍဲဘာတန်ဇကုဇကုဂှ် အခါခိုဟ်ရ။
အခိၚ်အခါခိုဟ်တ္ၚဲဏံ ဇၟာပ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ဘာကောန်ဂကူမန်တုဲ ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ညံၚ်ဂွံသိုၚ်ပ္တန်ဘာ တန်သၠုၚ်ဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

အရာဂွံမာန်ဂှ် ဂစာန်ကေတ်ပြဟ်ပြဟ်ညိ

ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ဘာသာမန် ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ပ္ဍဲအခိၚ်ဘာ ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ ညံၚ်ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ သၟာန်သွဟ်လိက်အံၚ်ဇၞးတုဲမှ ဂွံတိုန်အတန် ဗီုဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ ညးအာ က္ဍိုပ်သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်တံကီု ထေက်ကဵုဒးဆက်ဂစာန်အာရ။
ရံၚ်ကေတ်လိက်စၞောန် နူကဵုသ္ကိုပ်စၞောန်ပညုၚ် ရုၚ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာ ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တိတ်ကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် (၉) တုဲကၠုၚ်ဂှ်မ္ဂး ကိစ္စဗ္တောန်လိက်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကွာန်ဒေသလဵု မိက်ဂွံဗ္တောန်မ္ဂး ပ္တိုန်စရၚ်မာန် ဗီုဏံ စၞောန်ပညုၚ်ကၠုၚ်နွံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ဗီုပြၚ်ဗ္တောန်ဒၟံၚ် လိက်ဘာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္ဍဲမန်မ္ဂး လိက်မန် ဗ္တောန်ဒၟံၚ်မွဲဘာသာဂှ် မွဲဒေသကဵု မွဲဒေသ၊ မွဲကွာန်ကဵု မွဲကွာန် သၞောတ်ဗ္တောန်ဟွံတုပ်ရ။ ကွာန်လ္ၚဵု ဗ္တောန်ပ္ဍဲအခိၚ်ဘာ ကွာန်လ္ၚဵု ဗ္တောန်မ္ၚးအခိၚ်ဘာ၊ တုဲပၠန် ကွာန်မိက်ဂွံဗ္တောန်တှေ်ဗ္တောန်၊ ကွာန်ဟွံမိက်ဗ္တောန်တှေ် ဟွံဗ္တောန် ဗီုဏံ ဒှ်ဟွံထေက်ရ။
ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မၞုံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် မပ္တံကဵု လိက်မန်၊ လိက်ကရေၚ်၊ လိက်ပအိုဝ် ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်အာ ဗွဲမစှေ်ကဵုသၞောတ် ဗ္တောန်ပ္ဍဲအခိၚ်ဘာ၊ ဟွံဗ္တောန်ဒၟံၚ်ဟွံဂွံ၊ ညံၚ်ဂွံသ္ပကဵုသၟာန်သွဟ်လိက် ဗီုကဵုဘာသာတၞဟ်ကီု အံၚ်မှ တိုန်အတန်ဂှ် ဗော်မန်တံ ဂကောံမန်တံ ဒးဆက်ဂစာန်အာ ညံၚ်ဂွံရ။
ၜိုတ်ဂွံအခေါၚ်ဂှ်ရ ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်အာ၊ ပ္ဍဲကဵုရေၚ်တၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဗီုဒှ်ကဵုဒှ် ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်အာ ဂှ်ဟွံဒှ်ဖဵုကွေံရ။
ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် မန်၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ်ဂှ် ကမ္မတဳဖန်ဇန်ပြုပြေၚ်ကောပ်ကာဲ သွာၚ်ကမၠောန်ဏံ ဟွံမွဲဏီရ။
ရံၚ်ကေတ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တ္ၚဲဏံမ္ဂး အရာဗ္တောန်လိက်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (မန်၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ်) ဂှ် ဗော်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်မန်၊ ဂကောံကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံ ဒက်ပ္တန်ဇြဟတ်မွဲသွာၚ်တုဲ ဆက်ချဳ ဒရာၚ်ရေၚ်တၠုၚ်အာ သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜးအာမ္ဂး ဒှ်မာန်လောဲလောဲရောၚ်။
ပြဟ်ပြဟ်ဏံ အရာဒှ်ဟွံမာန်ဂှ် ပိုဲတံ ဍိုက်ဂစာန်ကၠောန်ဒၟံၚ်တုဲ အရာဒှ်မာန် ကမၠောန်ဂတမတ်ဂှ် ထွေၚ်ကၠဟ်ထောံ လဝ် နွံဗဝ်သအဝ်ရ။
ဆေၚ်ကဵုကိစ္စဗ္တောန်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (မန်၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ်) ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳဏံ ဂွံစှေ်သၞောတ် ပ္ဍဲအခိၚ် ဘာ၊ ဟွံဗ္တောန်ဒၟံၚ်ဟွံဂွံ၊ သွဟ်တိုန်အတန်ဗီုဘာသာတၞဟ်ကီု ညံၚ်ဂွံဒှ် ဒးဂစာန်၊ အရာဂွံမာန်ဂှ် ဂစာန်ကေတ်ပြဟ် ပြဟ်ညိ မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဒးပၠောပ်လမျီု ကုဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်ရောၚ်

ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်မ္ဂး (၃) ဗွိုၚ်ဏံ ပညဳပညပ်တုဲ ဆန်ၜန်ရေၚ်တၠုၚ်အာ သာ်ဝွံ ပညဳပညပ်ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရ။
ပ္ဍဲကောံဓရီုပရေၚ်ဂကူမန် (သၞာံ ၂၀၂၂) ဂှ် ညးစၞးဂမၠိုၚ် စၟဳလဝ် “ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်” သ္ဒးဒက်ပ္တန်ပ္တိုန် ရောၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံကၠးဖ္ဍးဏီတုဲ ဂကောံဂှ် ဟွံဒှ်ဒက်ပ္တန်၊ ဆဂး ဒက်ပ္တန်ဏာလဝ် ဂကောံဆက်စၠောံ သွက်ဂွံဗၟံက်အာရုပ်ရဴ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် မွဲဂကောံရ။
ပ္ဍဲဂကောံဆက်စၠောံ သွက်ဂွံဗၟံက်ရုပ်ရဴ သွက် “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” ဂှ် ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (၃) တၠ၊ ညးစၞး ဗော်ညဳသၟဟ်မန် (၃) တၠ ကဵု ညးစၞးဂကောံဗွိုၚ်မဟာဇန် (၅) တၠ၊ ပံၚ် (၁၁) တၠ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။
အဓိပ္ပဲါဂကောံဆက်စၠောံ သွက်ဂွံဗၟံက်ရုပ်ရဴ “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” ဝွံ လလအ် “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” သ္ဂောံမံက်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ဂကူမန်မ္ဂး ဂကောံဆက်စၠောံ ဗၟံက်ရုပ်ရဴပိသွာၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံပညဳပ ညပ်ရေၚ်တၠုၚ်အာမွဲစွံရောၚ် ဖျေံလဝ်ပ္ဍဲကောံဓရီုပရေၚ်ဂကူမန် (သၞာံ ၂၀၂၂) ဂှ်ရ။
ပ္ဍဲဂကူမန် “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” ဒးနွံထေက်ရ။ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အကာဲအရာလဵုဒှ်ဒှ် ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဆန်ၜန် အာပရေၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဓဝ် ဟွံရုမ်ဂပ်ရ။ ဒးဆေၚ်စပ်အလုံကောန်ဂကူတုဲ ဂကောံမသ္ပစၞး အလုံဂကူမန်ဂှ် ဒးဆန်ၜန်ရေၚ်တၠုၚ်အာရ။
ဗီုကဵုတုဲကၠုၚ်ပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံ ၜိုန်ဒှ်ကမၠောန် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် ဒှ်ကမၠောန်ဆေၚ်စပ်ကဵုအလုံဂကူ မန်မွဲတုဲ သီုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ၜါဗော်ဂှ်ကီု၊ သီုဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန်မန်တံပံၚ်ကောံတုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု စပ်ကဵုဒးသဳကၠဳ ဆေၚ်စပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုဍုၚ်မန် (တွဵုရးဍုၚ်မန်) မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ၜါဗော်ကဵု ဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးပညဳညပ်သဳကၠဳ ဒးရေၚ်တၠုၚ်အာရ။
ဟိုတ်နူပ္ၚံက်ပရေၚ်ကွာန်တုဲ “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” ဂှ် ဟွံဂွံဒက်ပ္တန်လေဝ် စၞးဂှ် ဂကောံဆက်စၠောံဗၟံက်ရုပ်ရဴ သွက် “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” (၁၁) တၠဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်တုဲရဒှ်တုဲ အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် တိတ်ကၠုၚ်နူကဵုကောံ ဓရီုပရေၚ်ဂကူမန် (သၞာံ ၂၀၂၂) ဂှ် ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ညးစၞးဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးရေၚ်တၠုၚ်ဆန်ၜန်အာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်ကီု၊ ဒးရေၚ်တၠုၚ်ပၠောပ်အာလမျီု “ဂကောံပံၚ်ကောံဂကူမန်” ရောၚ်။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ပရေၚ်ပညာမန် မန်ရဒးကေတ်တာလျိုၚ်

သ္ပဟိုတ်ကဵု ခမဳသၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန် စှေ်ကၠုၚ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တုဲ ဍုၚ်-ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ် သိုၚ်ပ္တန်ကၠုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ရ။
ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပဲါနူဗွိုၚ်တိဍာ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် မပ္တံကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်တၞဟ်စတံ ခမဳသၚ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပံၚ်တောဲတုဲ သိုၚ်ပ္တန်ကၠုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန်ရ။
လၟုဟ်ပၠန် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံသမၠုၚ်(သၠုၚ်)ပ္တိုန် မွဲအဆံၚ်ပၠန်ဂှ် ထပ်ပံက်ပ္တိုန် “ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်” ဂှ် ထေက်ကဵုဒးမိပ်စိုတ်ရ။
မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဘာကောန်ဂကူမန်ဗြေဝ်ဂၠိုၚ်တို်န်ကၠုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဒးကေတ်တာလျိုၚ် သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာတံဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ကော်ဆဴမာန်ရ။
သွက်ဂွံဒုၚ်ဒဝ်တၚ်ကော်ဆဴ ပရေၚ်သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာတံဂှ်တုဲ နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်တံ ကသေအ်ကၟဝ်စန်ဒက်ဒၟံၚ် ဂကူမန်တံ ညံၚ်ဂွံစုတ်သြန်ဂအုံ “ဂကောံညးဆာန်ကၟိန် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်” မၞိဟ်မွဲ မွဲဂိတု (၁၀၀၀) ဒကေဝ်ရ။
ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဒးသ္ပပဓာန်ဒၟံၚ်ကဵု သြန်ညးတၠဒါန်တံတုဲ တော်သွက်ဍာ်ဇမၠိၚ်မ္ဂး ဂွံတန်တဴမာန် တာလျိုၚ်ဇြိုၚ်ကွေံကွေံရ။
ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဂကူမန်တံရ ဒးကေတ်အာတာလျိုၚ်ရောၚ်။ သြန်ထံက်ပၚ်နူတၠဒါန်ဂှ် ပိုဲပတှေ်လၟိုန်ထာဝရ ဒှ်မာန်ဟွံသေၚ်ရ၊ အခိၚ်တၠဒါန်တံ ဘိုၚ်ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးညးအဲအဲ ဇၟာပ်ဂကူမန် ဘိုၚ်စုတ်အာသြန်ဂအုံ “ဂကောံဆာန်ကၟိန် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်” အိုတ်စိုအ် မ္ဒးကသေအ်ကၟဝ်ဏာရ။