Categories
ဗဳဒဳယဵု

DVB TV ဘာသာမန် ၂၂.၆.၂၀၁၅)

Categories
ဗဳဒဳယဵု

အဇဳအဇန်ဗလးရုပ်ရမျာၚ် RFA ဘာသာမန် လၟေၚ် သတ္တဟ ၂

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဇၟပ်သၟတ်တံ ဒးလုပ်လဝ် ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ၆၇ ဝါ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တၚ်အခက်အခုဲ ရဲကၠောန်ယိုက်ဇိုတ်ဇိုၚ်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပရေၚ်ကၠောန်ဂမၠောန် တၟံဂတှ်ေတၟံ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဂကောံကံက်နုက်စရၚ် ကေါန်ဂကူမန်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ၂၀၁၃

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပေဲါသောၚ်ကလး ဂကောံပၠတရဴဗဟဵု သဳကၠဳကုညးဒေသပယျဵု

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဒဒန်ဖံၚ်ဒုန် ကွာန်ဝၚ်က သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ