Categories
ပရိုၚ်

မန်ၜါဗော် ပံက်တန်ဗ္တောန်မွဲစွံဂှ် ခြာဟွံလအ်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံအံၚ်ဇၞးမာန်ရောၚ်ညာတ်

ကောန်တန်ဗ္တောန် နူဗော်မန် ၂ ဗော် ဗီုတိုန်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ဆေၚ်ကဵုသဘဴဓဝ် သဇိုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် (Nai Ko Thu)


ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ သ္ပသဇိုၚ်ကဵု ကောန်ဗော် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵုကွာန်တံတုဲ ပံက်တန်ဗ္တောန် Workshop မွဲစွံဂှ် ဒှ်ဟိုတ် ကၟောန်ပခိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်ရောၚ်တုဲ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်မန် ၂ ဏံလေဝ် ခြာဟွံလအ် အံၚ်ဇၞးမာန်ဏောၚ် ကောန်ဗော်ၜါလ္ပာ်တံ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဗော်မန် ၂ ဗော် ပံၚ်တောဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၈-၂၉ ပွိုၚ် ၂ တ္ၚဲ ပံက်ကၠုၚ်တန်ဗ္တောန် သဘဴဓဝ် သဇိုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ပ္ဍဲၝောံခန် ရုၚ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ကောန်ဗော် အဆံၚ်ကွာန်/ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ တိုန်စိုပ် ၜိုတ် ရ၀ တၠရ။

“အခိၚ်စၟဳစဒၟံၚ်ဓဝ်ညဳသာဏံ ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဏံဏောၚ် ဟွံထေၚ်လဝ်ပုဟ်၊ပ္ဍဲအရာဆဵုညးသ္ကံ ၂ ဗော်ဏံ ဍေံဒှ်ကၠုၚ် ဒဒန်ဆက်စၠောံ သွက်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ ဗီုဣၝဲတံ စၟဳလဝ်ဂှ်ရဏောၚ်၊ပရေၚ်ဏံ အံၚ်ဇၞးဏောၚ် ဣၝဲတံ ပတှေ်လဝ်ပေၚ်ၚ်ရ၊ မိပ်လေဝ် မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံ တ္ၚဲဏံမိပ်မံၚ်ၜိုတ်လဵုရောဟီုဂှ် လဴစဟွံဒးရ၊ မဒှ်ရောဟီုတှေ် ပိုဲတံ ၂ ဗော် လၟုဟ်မှ ဂွံဆဵုဗီုဗီုဏံမွဲအလန်တှေ် ဍေံတံ ဒုၚ်တၠုၚ် မိန်မိန်မအ်အ် ခိုဟ်ဟ်မိုဟ်ဟ်ဏောၚ်တှေ် ဣၝဲတံ မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံ” သာ်ဝွံ မိသဇၚ်ထိုဲ ညးတာလျိုၚ် ပရေၚ်ညးဗြဴမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဗော် AMDP ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်တေံလေဝ် ဗော်မန် ၂ ဗော်ဏံ ပံၚ်တောဲ ဆက်ပံက်ကဵု တန်ဗ္တောန် သဇိုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ဗီုဏံမာန်မ္ဂး ကောန်ဗော်သၟဝ်သၟဝ်တံမွဲစွံ ကၠောံက္ဍဍုက်ကေဝ်ဂၠိုၚ်တိုန်မာန်တုဲ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဂှ် ဂွံပြဟ်ညိဏောၚ် မိသဇၚ်ထိုဲ ဂးရ။

“ဗီုဗီုဏံ မွဲဝါလေဝ် ဟွံကေၚ်ဆဵုပုဟ်လေဝ်၊ သီုညးဖအိုတ်ဂှ် ပြေပြေပြံၚ်ၚ်ရ ညးမွဲကဵုညးမွဲ ညံၚ်ကော ညံၚ်ၝဲ ညံၚ်ဒေံအရၚ်ကီု ကၠိုဟ်ကေတ်စိုတ်ညးသ္ကံ၊ အခါဓရီုသဳကၠဳပၠန်လေဝ် ညးမွဲကဵုညးမွဲ ဒညမံၚ်ညးသ္ကံဟာ ဟီုအရေဝ်တှေ် ဒးရောံဒၟံၚ်ညးသ္ကံဟာဂှ် ဗီုဂှ်ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ ဍုက်က်ကေဝ်ဝ်ရ ဟီုဂးကၠုၚ်ညးသ္ကအ် အဲဂွံဆဵုကေတ်၊ နိမိတ်ဏံ ဍေံကြပ်ကၠုၚ်ကဵု ဗော်ၜါတံ သ္ဂောံပံၚ်ကောံဏောၚ် အဲထေၚ်” သာ်ဝွံ မိလှလှယဳ ကေၚ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် (ဗော်MNP) တိုန်စိုပ်တန်ဗ္တောန်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

သၟာၚ်နူဂှ် သွက်ဂွံသဳကၠဳကိစ္စပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်ၜါဂှ် ဂိတုဂျောန် ပထမသတ္တဟဏံတှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူၜါဗော်တံ ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံမာန်ဂှ် ပ္ညဳလဝ်တုဲဣရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဗော် ၜါလ္ပာ်တံကီုရ။

“ညးတံကဵုညးတံ အခေါၚ်လုက်စုက် ဂွံဆဵုညးသ္ကံဂှ် ဍေံပံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ပ္ဍဲကဏ္ဍနဇိုၚ် နတဲဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ညးတံ၊ ကၠာတေံဏံ ပံၚ်ဏောၚ်ဟီုတုဲ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂှ် ဟွံဆဵုပုဟ်၊ လၟုဟ်ဟီုတှေ် တိုန်ကောံဓရီုမွဲစွံလေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်၊ မိက်ဂွံဟီုဂှ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒးသဳကၠဳ ဒးကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်နွံဏောၚ်တှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် ညးတံကဵုညးတံ အခါဆဵုတှေ် ဒှ်ဆဵုညးသ္ကံဏောၚ်လေဝ်၊ ဆ္ဂး လဂါံဇိုၚ်ညးတံ ဂါံကၠေတ်ကၠုၚ်လ္ပာ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်တှေ် အဲဂှ် ညာတ်လ္ပာ်ခိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ မာံဆာန်ထေက် Consultant (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်) Federal Training Team ဂးရ။

ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဝွံ ညးကၠိုဟ်ကၠးလဝ် ပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် မပ္တံအ္စာ သာၚ်ဇြေန်မေန်အေ ကေုာံအ္စာ သဠာၚ်ယှာၚ်ထောန်၊ Consultant အ္စာမာံဆာန်ထေက် နူ Federal Training Team-FTT ကေုာံဌာန်ကောံမှာဇန်မန် တွဵုရးမန်တံ ကၠုၚ်ဗ္တောန်ကဵုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံရာမည ဇာဇၞိက်ညးရေၚ်တၠုၚ်သၞောဝ်မန် စဳဇန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံပ္တိုန်စရၚ်လုပ်သၞောဝ်

ရာမည ဇာဇၞိက်ညးရေၚ်တၠုၚ်သၞောဝ်မန် ဗီုပံက်ဒၟံၚ်တန်ဗ္တောန်မွဲ(facebook)[/caption]

ရန်ကဵုသ္ဂောံဒှ်အထံက်ကဵုဥပဒေ ကေုာံသ္ဂောံသမၠုၚ်ပ္တိုန်လညာတ်သမ္တီဥပဒေတုဲ ပံက်ကၠုၚ်လဝ် ဂကောံရာမည ဇာဇၞိက်ညးရေၚ်တၠုၚ်သၞောဝ်မန်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး သွက်ဂွံပ္တိုန်စရၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂကောံ လုပ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်။