Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယဏံ သဳကၠဳကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုကီုဏောၚ်

ကောံဓရီု ဂကောံ NCA-S EAO (nca-s eao)
ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်- ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်တတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပဂတဏံဂှ် သဳကၠဳအာ သီုကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုကီုဏောၚ် သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NCA-S EAO (ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ) တံ ဂးရ။

“သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂတဏံတှေ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ်လေဝ် သဳကၠဳအာကီုဏောၚ်၊ သဳကၠဳ သီု ၅ ကဏ္ဍဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ သလာၚ်လျာန်မုၚ်သာဃံၚ် နူ NCA-S EAO ဂးရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ တုဲကၠုၚ်တေံ ကဏ္ဍဇၞော် ၅ သာ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်မၞိဟ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ ကဏ္ဍပရေၚ်တိ ကဵုသဘာဝပွဳပွူတံဂှ် ပါ် ၅ ဒၞါဲတုဲ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ကီုလေဝ် အခါရသဳကၠဳ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီု ဒးနွံကဵုဒပ်ပၞာန်မွဲဓဝ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် သွာၚ်ဒပ်ပၞာန် ကဵု သွာၚ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ သွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ သဳကၠဳ ဒှ်ကၠုၚ်ဝိဝါဒတုဲ ဒးဒိုအ်ထောံပရေၚ်သဳကၠဳရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂးလဝ် “ပါ်တိတ်ဟွံဂွံ” ဂှ်လေဝ် သဳကၠဳဟွံပြေပြံၚ် ဟွံစှေ်ဗီုတုဲ အဟိန်ကၠောန်ဒၟံၚ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ရ ဒးဒိုအ်ဇူထောံ ပွိုၚ် ၂ တ္ၚဲ။

ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲအရာဒးက္လေၚ်ဖျေံဗီု သၞောတ်ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီု DDR/SSR ဂှ် လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန် ရပ်ကၟောန်လဝ် သၞောတ်ပလှ်လွဟ် ပလီုဒပ် ပံၚ်ပကောံသ္ပမွဲဒပ်ပၞာန် DDR ဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဗွဲပလး ကၠောန်တုဲကၠုၚ် မုဟွံလအ်ဏီဏအ် အကြာဒပ်ပၞာန်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံက္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ဒၟါနူဒပ်ပၞာန် ဟီုကၠုၚ် ဗီုပြၚ်မိက်ဂွံကဵုပလီုဒပ်ကေါန်ဍုၚ်အရၚ်တံဏောၚ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

“ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဒပ်ဍေံတံရ ဍေံတံ မိက်ဂွံစွံလဝ်အတိုၚ်ဂှ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဍေံတံ မိက်ဂွံကဵုပလီုထောံ၊ အေပ္ဍဲဏံ ခက်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံ” နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ဆ္ဂး ကိစ္စ မအရေဝ် တွဵုရးတံ “ပါ်တိတ်ဟွံဂွံ” ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ဂလာန် ဒးကယျာန်ညးသ္ကံပၠန်ဏောၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂတဏံ ဟွံဟီုသဳကၠဳပရူဏံရဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကေါန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟီုလဝ်ရ။

ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယဂှ် စနူဂိတုဂျောန် ၃၀ ကၠောန်သ္ပအာ ပွိုၚ် ၅ တ္ၚဲရောၚ် ရန်လဝ်ဗွဲအပြောံသာ်ဂှ်တုဲ ဆက်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု UPDJC (ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ်) ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်ဂၠံၚ်စၞောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳကီုရ။