Categories
ပရိုၚ်

စရၚ်စၟတ်အံၚ်စှ်တန် တွဵုရးမန်ဂှ် ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရး ကဵု ခရိုၚ်သဓီုတံဏောၚ်

ခံက်အၚ်အကာဲအရာစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၈ (Facebook)

စရၚ်စၟတ်သဳအံၚ် (အမှတ်စာရၚ်း) စှ်တန် (တန်လုပ်တက္ကသိုလ်) သၞာံ ၂၀၁၈ သွက်တွဵုရးမန်ဂှ် နူဂိတုဂျောန် ၆ ဒဵုကဵုဂျောန် ၉ ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ကဵု ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ခရိုၚ်သဓီုတံဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန်ရ။

သွက်ညးလုပ်သှ်လဝ်စှ်တန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ၜဳကလေၚ်၊သဓီု ကေုာံဍုၚ်ပံၚ် မလုပ်အဝေါၚ် ခရိုၚ်သဓီုတံဂှ်မ္ဂး နူဂိတုဂျောန် ၆ ဒဵုကဵုဂျောန် ရ ပ္ဍဲရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ခရိုၚ်သဓီုလေဝ်ကီု၊ သွက်ညး လုပ်သှ်လဝ်စှ်တန် ပ္ဍဲကျာ်မြဟ်၊ တ္ကံခၟိုၚ် ကေုာံ ဍုၚ်မတ်မလီု မလုပ်အဝေါၚ် ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂျောန် ၈ ကီု၊ သွက်ညးသှ်လဝ်စှ်တန် ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ဍုၚ်ရေဝ်တံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၉ ကီု ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာတွဵုရး နွံဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ဏောၚ်။

“ကိစ္စဏံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်စၟတ်လိက်ဍုၚ်ဗၟာ (မြန်မာနိုၚ်ၚံစာစစ်ဦးစီးဌာန) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံ စှေ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုဏောၚ်။ အဓိကဂှ် ပ္တိတ်ကဵု နကဵုဂၞန်ခုၚ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီုကီု၊ လ္ပာ်ခရိုၚ်မတ်မလီုကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲချိၚ်ကဵုလဝ်ဂှ်ရ ပ္တိတ်ကဵုဏောၚ်။ အတိုၚ်ကဵုလဝ်စၟတ်တ္ၚဲဂှ် ယဝ်ဟွံကၠုၚ်ပ္တိတ်မ္ဂး ပ္တိတ်ဟွံဂွံရ။ စရၚ်စၟတ်သဳတံဂှ် နအလဵုဇကုညးတံရ ပ္တိတ်ကဵုဏောၚ်ဒှ်တုဲ ညးတံဟွံပအပ်ကဵုပိုဲပုဟ်။ အဟိန်ညးတံနွံဂှ်ရ နူကဵုစက်ဂှ် ညးတံပ္တိတ်ကဵုဏောၚ်။ စရၚ်စၟတ်သဳ မွဲတၞးတှေ် နကဵုအနှေန် ၄၀၀ ဒကေဝ် ပ္တိတ်ကဵုဏောၚ်။ ညးကျအာတံဂှ်လေဝ် ပ္တိတ်ကဵုကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ဠေအ်ဠေအ်ကျဳ တာလျိုၚ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

အတိုၚ်စရၚ်အံၚ်စှ်တန် (တန်လုပ်တက္ကသိုလ်) သၞာံ ၂၀၁၈ ပ္တိတ်လဝ် အလုံမွဲဍုၚ် ပ္ဍဲဂျောန် ၂ ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် လုပ်သှ်လိက် ၂၇၅၃ တၠ အံၚ် ၈၈၂ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် ညးလုပ်သှ်လိက် ၂၇၀၃ တၠ အံၚ် ၈၇၈ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ညးလုပ်သှ် ၃၃၅၀ တၠ အံၚ် ၁၀၈၈ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် လုပ်သှ် ၂၅၃၀ တၠ အံၚ် ၈၀၄ တၠ။ ဍုၚ်မတ်မလီု လုပ်သှ် ၅၃၉၇ တၠ အံၚ်၂၃၆၇ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် လုပ်သှ် ၁၇၀၅ တၠ အံၚ် ၆၆၆ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လုပ်သှ် ၁၂၁၀ တၠ အံၚ် ၃၃၀ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လုပ်သှ် ၂၆၀၇ တၠ အံၚ် ၁၃၉၉ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု လုပ်သှ် ၁၇၄၆ တၠ အံၚ် ရ၅၂ တၠ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် လုပ်သှ် ၁၉၁၇ တၠ အံၚ် ၅၃၃ တၠ။ ပံၚ်ဖအိုတ်မ္ဂး မၞိဟ်လုပ်သှ်စှ်တန် နွံ ၂၅၉၁၈ တၠတုဲ အံၚ် ၉၆၉၉ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန်ကီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၈ ဏံ အလုံမွဲဍုၚ် ဌာနစၟတ်လိက် နွံ ၁၇၂၇ ဌာနတုဲ ပ္ဍဲကဵုကွးဘာ လုပ်သှ်လိက်စှ်တန် နွံ ရ၈၉,၈၄၅ တၠဂှ် အံၚ်အာ၂၅၉,၁၉၁ တၠ ၃၂ ဒဿမ ၈၂% ရ။ အံၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ် အဆံၚ်ပထမဂှ် ရးမာန္တလေဝ် ၃၈ ဒဿမ ၁၇% ၊ အဆံၚ်ဒုတိယဂှ် ရးလ္ဂုၚ် ၃၇ ဒဿမ ၅၅% ၊ ခိုဟ်အိုတ် အဆံၚ်တတိယဂှ် တွဵုရးမန် ၃၇ ဒဿမ ၄၂% ရ ဂွံတီကေတ်။