Categories
ပရိုၚ်

သဘၚ်ကျာ်ဣသိယဵု ဟွံဒှ်ကၠောန်ဏီတုဲ ညးဒေသတံ ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် သွက်ဂွံစသုၚ်

ဂိတုဝှ်ပေၚ်မ္ဂး စကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ကျာ်ဣသိယဵု လၟေၚ်ၚ်သၞာံတုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကျာ် ဟွံမာန်ဏီဂှ်ရ ညးဒေသတံ ဒှ်ဓဝိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် သွက်ဂွံစသုၚ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးဒေသတံဂှ် ဗဒဗဒဲါမံၚ်ကဵုညးကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ်ကဵု ကၟုဲအပ္ဍဲဍုၚ်တံတုဲဟေၚ် ကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကီုလေဝ် နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် စကၠောံထၞာန်ကၠုၚ် ဂိတုမာတ်တေံဂှ် ဒးဒေံါဇူထောံလဝ်ကမၠောန်အိုတ်ရ။

“ပရေၚ်သွံရာန် အောန်အာ၊ တုဲတှ်ေ စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်လေဝ် ထပက်စှ်ေအာ၊ နူကဵုယဲဂှ် လုပ်ကၠုၚ်တှ်ေ ကမၠောန်ဟွံပြေပြံၚ်ဍာံဍာံရ။ အခိၚ်ကသီုဂှ် သ္ၚဳၜၚ်တုဲ စကၠုၚ်လဝ်ရ။ လၟုဟ်တှ်ေ ကသီုလေဝ် ဟွံသေၚ်၊ မၞိဟ်တံလေဝ် ဂွံစဂွံသုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ခက်ခုဲရ” သာ်ဝွံ မၞိဟ်ဇၞော်က္ဍိုပ်စှ်သ္ၚိ ကွာန်အရာပ်ကပေါဝ် ဥုဌေတာန် ဟီုရ။

သဘၚ်ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် နူကဵုဂိတုဝှ်ပေၚ် စဵုကဵုပသာ်ပေၚ် ပွိုၚ် (၇) ဂိတုဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်သဘၚ်ကျာ် အရိုဟ်ဟ်သၞာံရောၚ်။

“ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် ကမၠောန်စုက်ဂှ်ရ ဒးကၠောန်အာမံၚ်၊ ပရေၚ်စသုၚ်ဍေံတံ ညးလဵုလေဝ် ကေတ်လျိုၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ညးလ္ၚဵုဂှ် ပရအ်ကဵုသ္ၚုရိုက်ရ။ နကဵုဂကောံတံလေဝ် တ္ၚဲကၠာဂှ် ပရအ်ကဵုလဝ် သ္ၚုမွဲရိုက်၊ ကၠေၚ်မွဲစေဝ်၊ ခၞံကြုက် (ခေါက်ဆွဲ) ၜါဖာ ပရအ်လဝ်ကဵုနွံမံၚ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ဂအုပ်ရုၚ် ဂကွေဳစက်တိုန်ဒဵု ဥုဌေဝေန် ဂးရ။

ကွဳစက်တိုန်ဒဵုတံဂှ် နူကဵုဂိတုမာတ် ၂၁ တေံ ကၟာတ်ထောံလဝ်တုဲ ညးဒဳကွဳစက်၊ ညးဗက်ဍုတ်ကွဳစက် ဗၞတ် (၃၀၀) တၠကဵု ဂကောံသ္ၚိကၟိန်ဗဒဗဒဲါမံၚ်ညးတံလေဝ် ခက်ခုဲအာကဵု ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်အိုတ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုဒေသဏံ ရဲကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ်နွံမှ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ပြေပြံၚ်ဏောၚ်။ လၟုဟ်ဂှ် ဂဇအ်စမံၚ်အတိုၚ်ဏံရ။ အကာဲအရာ ပရေၚ်သွံရာန် ခက်ခုဲအာမာဟလိုၚ်ယျ။ ညးလ္ၚဵုဂှ် မုကမၠောန်ကၟိတ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ရဲသွံဖျာ မိနဲ ဂးရ။

ကွာန်အရာပ်ကပေါဝ် ဇိုၚ်ဒဵုကျာ်ဣသိယဵုဂှ် သ္ၚိကၟိန်နွံမံၚ် (၁၇၀၀) ပြၚ်တုဲ ဗဒမ်ဆေၚ်ဖျာနွံမံၚ် (၂၀၀) ပြၚ်ကဵု ကွဳစက်တိုန်ဒဵု နွံမံၚ် (၁၆၅) ဖ္ဍိုက်ကဵု ညးယဵုသွံဖျာ ဗၞတ် (၆၀၀) တၠ နွံမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ သဘၚ်ကျာ်ဣသိယဵု ညးကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် နူကဵုဒေသနာနာဂှ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဗၞတ် (၆၀၀၀) တၠကဵု ရဲဍုၚ်သၟာၚ် ဗၞတ် (၂၀၀) တၠ ကၟုဲကၠုၚ်စိုပ်မံၚ်တုဲ မွဲသၞာံမ္ဂး ဗၞတ် (၃၀) ကိုတ်ပေၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုတံရ။

Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တွဵုရးဍုၚ်မန် စှ်ဂအုံမွဲဂအုံဂှ် ဒှ်မံၚ်ကောန်ၚာ်တံဂၠိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်သၠုၚ်တိုန်မံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ပၞောဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ဆဵုစၟယဲဂှ် ဗၞတ်စှ်ဂအုံမွဲဂအုံဂှ် ဒှ်မံၚ်ကောန်ၚာ်တံဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ရ။
“နွံမံၚ်ၜိုတ် (၁၀) က္ဍိုပ်ကၠံဒှ်ဏောၚ်။ ကောန်ၚာ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟွံထ္ၜးလက်သန် ယဲသ္ကာတ်မြဟ်ပုဟ်။ ဆဵုစၟတုဲတှ်ေလေဝ် သွက်ဂွံမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ကောန်ၚာ်တံဂှ် ညးလ္ၚဵုပါကၠုၚ်သီုမိမရ။ ရဲမိမဟွံမွဲအဏံဂှ်တှ်ေ မိနော်၊ အပါနော်တံ ကၠုၚ်မၚ်မံၚ်ကဵုနွံမံၚ်ရ” သာ်ဝွံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး ဒုသ္ကိုပ်တွဵုရး ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ဆဵုညာတ်စၟယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ၆၅၀ တၠပြၚ်တုဲ မၞိဟ်ဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲ မၞိဟ်ယဲဗၠးဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် ဗၞတ် (၅၀၀) တၠနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
သွက်ဂွံမၚ်ယဲကောန်ၚာ်တံဂးတုဲ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ပါကၠုၚ်တံဂှ် မံၚ်လုက်စုက်ကြပ်မံၚ်ဂှ်ရ ဒးဒုၚ်ကၠောံယဲလေဝ် နွံမံၚ်ကီုရောၚ် ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ထပ်ဟီုရ။
“မိမ၊ မၞိဟ်ကောပ်ကာဲဟွံပါမွဲသာ် ကောန်ၚာ်ဏောၚ်တှ်ေ အတိုၚ်ဏံလေဝ် ဟွံမိက်စွံပုဟ်။ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဆဵုညာတ်စၟယဲအတိုၚ်မွဲသ္ၚိဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် မိမတံဆဵုစၟယဲကီုလေဝ် ကောန်ၚာ်ယဲဟွံကၠောံဂှ် နွံမံၚ်ကီု၊ ဆဵုစၟယဲပ္ဍဲကောန်ၚာ် ဟွံကၠောံမိမလေဝ်နွံမံၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးထပ်ဟီုရ။
ပၞောဝ်ကဵုကောန်ၚာ်ဒှ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံဂှ် ဍောတ်အိုတ်အာယုက် ၜါသၞာံဘာ်ပါလုပ်မံၚ်တုဲ အာယုက် (၁၀) သၞာံကဵု (၁၁) သၞာံဂှ် ပါဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဆဵုညာတ်လဝ်စၟယဲကဝ်ဝေဒ် လၟိဟ်မၞိဟ် မသုန်လက်ပြၚ်တုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာဂှ် မွဲလ္ၚီၜါကၠံတၠပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးပူဗိုၚ်ဗော် NLD ထ္ၜးဇြဟတ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု ဒေသစၟတ်သမ္တီလဝ် Stay Home

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် အလဵုအသဳတံ စၟတ်သမ္တီလဝ် ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ Stay Home ကီုလေဝ် ညးပူဗိုၚ်ဗော် NLD တံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ ဂှ် ထ္ၜးလဝ်ဇြဟတ်မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် နကဵုကွဳစက်၊ ကွဳလိုန်ဓာတ်ဂှ် ဂေတ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုရ။

“ကိစ္စဏံဂှ် အစဳဇန်နကဵုဗော်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညးတံကၠောန်စကေတ်တ်ရ။ နကဵုဗော်လေဝ် စဳဇန်လဝ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ပတိတ်လိက် လၟေၚ်မေတ္တာလေဝ် နွံမံၚ်ရ။ ကောန်ဗော်တံကီု ဂကောံအံၚ်ဇၞးတံကီု ညံၚ်ဟွံဂွံဂေတ်ဂှ် ပ္တိတ်လဝ်အမိၚ်နွံမံၚ်ဟတုဲရ။ ဒှ်မံၚ်အခိၚ်ကာလ Stay Home ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဗော် NLD တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဝ်နဲနဲအံၚ် ဟီုရ။

ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ဂှ် နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၅ တေံ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ပတိတ်လဝ်အစဳဇန် Stay Home ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုဌာနပိုဲဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်လဝ်တၞဟ်ခြာဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်။ နကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကဵု ပရေၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်တံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်နွံမံၚ်ရ။ နကဵုကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲလေဝ် ညးစန်ဒက်မာဲတံ ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက် ပ္တိတ်လဝ်စၞောန်တုဲမံၚ်ရ။ နကဵုညးတံကေတ်ကၠုၚ်အဆက်၊ နွံပၟိက်တုဲစၞောန်နၚ်တှ်ေ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုအာနွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်လီု ဥုဝေလေန်ထောန် ဟီုရ။

နကဵုကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်တေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဝေဒ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ ပွိုၚ်ဍုၚ် စၟတ်သမ္တီလဝ် Stay Home တံကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖျေံလဝ် Lockdown တံ လ္ပစန်ဒက်ဂြဲမာဲညိဂှ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်စၞောန်နွံမံၚ်ကီုရ။

“အဆံၚ်ကဝ်မယှေန်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ ကဵုလဝ်လိက်စၞောန်နွံမံၚ်ရ။ ဗော်နွံမံၚ်သၟဝ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာ အတိုၚ်ဏံဂှ် ကဵုလဝ်စၞောန်ရ။ ညးပူဗိုၚ်တံဏောၚ် ကၠောန်ဏာတှ်ေ ပိုဲတံဂှ် အခေါၚ်ကၟာတ်လဒဵု ဟွံမွဲပုဟ်။ ဆက်စၠောံကဵုဗော်တံတုဲ အတိုၚ်စၞောန်လဝ်တံဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်ဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဥုဌေလွေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ဂၠိုၚ်အိုတ် စဵုကဵု (၆၉) တၠတုဲ တ္ၚဲယးဂှ်ဟေၚ် ညးပူဗိုၚ်ဗော် NLD တံ ထ္ၜးလဝ်ဇြဟတ် ဂေတ်လဝ်ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရုၚ်ဂဥုဲယာယဳသိုၚ်လဝ်တၟိဂှ် မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်မှ စကာအာရောၚ်

သွက်ဂွံလွဳလွတ်အာယဲကဝ်ဝေဒ်တံ တၠဆေၚ်ကျဝ်ကျာ (ကျော်ကြား ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းရောၚ်းဝယ်ရေး) သိုၚ်ခၞံကဵုလဝ်ဒါန် ရုၚ်ဂဥုဲယာယဳမွဲဂှ် ကာလမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မှ စကာအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဟွံထ္ၜးသက်သန်ယဲ ပေၚ်အာတ္ၚဲတံလေဝ် ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲ (၂၀၀) တၠပြၚ်ဂှ်ရ ဒၞာဲဒၟံၚ်တြေံဂှ် ရုံဂပ်မံၚ်ဏီရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ဟီုရ။

“မၞိဟ်ယဲဂွံပေၚ်ဒၞာဲဂှ် နွံမံၚ်ညိညဏီ။ ဒၞာဲဒးဗပေၚ်ထေက်တံ ဒးကၠောန်ထေက်တံဂှ်လေဝ် ပိုဲစကာလဝ် အရၚ်ဂွံဗပေၚ်ကဵုနွံဏောၚ်။ ကၠာဟွံဂွံကၠောန်ဒတုဲဂှ် ပိုဲကဵုပါ်လဝ် အရၚ်မၞိဟ်တြုံကဵုမၞိဟ်ဗြဴ ကဵုဒၞာလဝ်ရ။ တုဲတှ်ေ ဒၞာဲညးတံဒးကၠောန်အာဂှ်လေဝ် သှ်ေမံၚ်ညိညဏီ။ လပါ်ပိုဲဂှ်လေဝ် ဟွံဒးဃရေက်စကွေံကွေံပုဟ်။ မုဒှ်ရောတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် (မတ်မလီု) ဂှ်လေဝ် ဒၞာဲသၠးမံၚ်ဏီ၊ ဒၞါဲသၠဲလဝ်ကၠာတေံ မျေနဳကုမ်ဂှ်လေဝ် ဒၞာဲနွံမံၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ဒုညးစၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရုၚ်ဂဥုဲဏံလေဝ် စွံပ္တန်လဝ်သၟဝ် ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒု-ဂဥုပ်ရုၚ်ဂဥုဲမွဲတၠ၊ ညးဒုၚ်လျိုၚ်မွဲတၠ၊ အ္စာၝောံဂဥုဲမွဲတၠတံ သွက်ဂွံကေတ်အာတာလျိုၚ်မာန်ဂှ် ဖန်ဇန်လဝ် နွံရောၚ်။

“လပါ်စမြိုၚ်သိုၚ်ခၞံကဵု လပါ်ကပေါတ်ဂှ် ၜိုတ်ညးတံသ္ပမာန် ညးတံစုတ်လဝ်ကဵုရ။ လပါ်ဌာနထတ်ယုက်ပိုဲဂှ် ယဝ်ရ ဟွံဒးစွံမၞိဟ်ယဲသ္ကာတ်မြဟ်တံပုဟ်တှ်ေ မုလေဝ် ဟွံဒးစုတ်ပုဟ်။ ယဝ်ရ စွံမၞိဟ်ယဲက္ဍၚ်တံတှ်ေ စက်ယီုကျာတံ စက်ၜတ်ဆီတံ ဒးကၠောန်အာမံၚ်ဏီလေဝ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ထပ်ဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစမြိုၚ်လွဳလွတ်ယဲကဝ်ဝေဒ် သာမညမွဲဂှ် စွံပ္တန်အာ မၞိဟ်ယဲ (၁၀၀) တၠမ္ဂး အ္စာဝန် (အထူးကု) ပန်တၠ၊ အ္စာဝန် ကေုာံ အ္စာၝောံဂဥု (၈) တၠ ဒးဗဂေတ်ကဵုတာလျိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် သ္ပဒဒန် နွံမံၚ် (၃၆၂) တၠတုဲ ချိုတ်အာလဝ် (၇) တၠကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

စၟဳစၟတ်မံၚ်မၞိဟ်အာကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် ဆဵုအာစၟယဲမၞိဟ် (၄) တၠ

ပါၚ်လုပ်တိတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် က္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်စၟယဲကဝ်ဝေဒ် သွက်ရဲဒဳကွဳစက်၊ ရဲဗက်သ္ကံကွဳစက်တံ နကဵု COVID-19 Test Kit ဂှ် ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲဏံ ဆဵုညာတ်အာစၟယဲ မၞိဟ် (၄) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ ရဲဒဳကွဳစက်ကဵု မၞိဟ်ဗက်သ္ကံတံဂှ် နကဵု COVID-19 Test Kit ဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်ကဵုစၟယဲဂှ် ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ် (၇၀၀) တၠကြပ်ပေၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲမၞိဟ် (၄) တၠရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ နူကဵုလ္ဂုၚ်တံကီု နူကဵုတွဵုရးတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဒှ်၊ အာတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်ကဵုဒှ် တတ်အာရးတၞၚ်သဳဒှ်ဒှ် ကိစ္စဏံဂှ် ဟွံကဵုလုပ်တိတ်သီုဖအိုတ်ရပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဟီုဂးလဝ်ကဵုဌာန်ပရိုၚ်တံရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲကဝ်ဝေဒ် သၠုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ ညးလုပ်တိတ် တတ်ကၠောံအာကၠုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် နကဵုကွဳစက်ဖ္ဍိုက်လဝ်ကပေါတ်တံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်တုဲ ကွဳစက်စကာအပ္ဍဲသ္ၚိတံဂှ် ကၟာတ်လဒဵုထောံယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကွဳစက်လုပ်ကၠုၚ်သီုဖအိုတ်ဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်အဆက်က်ရ။ ဆဂး မၞိဟ်မွဲတၠတှ်ေ ဒးကေတ်အခိၚ် အောန်အိုတ် ၜိုတ် (၁၅) မိနေတ်ဏောၚ်။ လၟုဟ်ပိုဲစၟဳစၟတ်မံၚ် ဂွံအာကြပ် (၃) တ္ၚဲရ။ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ယဲကဝ်ဝေဒ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောံထၞာန်လဝ် နကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ဒစးဒုၚ်ဂှ် ပိုဲတံဘိုၚ်ကၠောန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ဒံက်တာသဝ်ကလျာ ဟီုရ။

လၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဒပ်ပၠိုတ်ပၟတ်၊ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ဂကောံ Red cross၊ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ပံၚ်တောဲတုဲ ပါ်လဝ် ၜါက္ဍိုပ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ၚာ်အာယုက် (၁၀) သၞာံ နူဍုၚ်ကျာ်ခမဳမွဲတၠ ဒှ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ သကအ်ရဲညးတေံဂမၠိုၚ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်သ္ပဒတန် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် ကောန်ၚာ်အာယုက် (၁၀) သၞာံ နူကဵုဍုၚ်ကျာ်ခမဳလေဝ် ဒးဒုၚ်ကၠောံယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ်ရ သကအ်ရဲဝေၚ်လဝ်ကရောံညးတေံမွဲစွံ (၁၁) တၠတံလေဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁) ဂှ် ဒးကၠုၚ်လုပ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကောန်ၚာ် (၁၀) သၞာံ ရဲကျာ်ခမဳဂှ် ကၠာဟွံဂွံဆဵုစၟယဲဏီဂှ် ဗက်အာဝေၚ်လဝ် နွံမံၚ်လေဝ်။ ရဲဝေၚ်လဝ်မွဲစွံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ပကောံနၚ်တုဲ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ရ။ ကၠုၚ်ပလံၚ်လဝ်လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ဇၞော်ဂွံထိၚ်ဒဝ်လေဝ် ဟွံပါကၠုၚ်တှ်ေ ညံၚ်ဍေံတံ ဂွံဒၟံၚ်အာ ပ္ဍဲဟဒမ်မာန်ဂှ် ဖျေံလဝ်ဒၞာဲဟဒမ်ကြပ်ပ်ညးသကအ်ရ” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ဍုၚ်မတ်မလီု ကိုဝ်ဇြေန်မိုဝ် ဟီုရ။

သွက်ဂွံလုပ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁ ဂှ် ကၠုၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒၞာဲဆဵုဗဂလဝ်မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ၁၉ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကျာ်ခမဳ အရာပ်အံၚ်သုခ၊ ဂၠံၚ်သဳရိမျာၚ်သၟဝ်ကျာ ဂၠံၚ် ၄ ကဵု ၅ တံဂှ် စနူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁ ဂှ် ကၟာတ်လဒဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ် ဖျေံ (Lockdown) ရောၚ် အလဵုအသဳပတိတ်လဝ်အမိၚ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တံ ဆဵုလဝ်မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲဂှ် (၁၂) တၠ နွံကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ် ၁၅၀ တၠ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကလေၚ်ခိုဟ် ဂွံအခေါၚ်စှ်ေနူရုၚ်ဂဥုဲယျ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးမကၠောံထၞာန်ယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ တံ လွဳလွတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်မတ်မလီုတံဂှ် ယဲဗၠးသက်သာကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်ယဲ ၁၅၀ တၠပြၚ် သ္ဂောံစှ်ေကၠုၚ်နူရုၚ်ဂဥုဲရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနသ္ကိုပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ညးမကၠောံထၞာန်ယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ ဂှ် မၞိဟ်ယဲ ၂၉၀ တၠနွံတုဲ အပ္ဍဲညးမလွဳလွတ်ဒၟံၚ် ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်မတ်မလီု မၞိဟ်ယဲ ၁၄၀ တၠဂှ် မၞိဟ်ယဲ ၄ တၠဂှ် သ္ဂောံလွဳလွတ်ဒၟံၚ်ဗွဲတၟေၚ်ရရောၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး ဒု-သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ဟီုရ။

“ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ယဲ နူဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တံရ စှ်ေဂၠိုၚ်လေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍေံတံရတှ်ေ ဆဵုမၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တှ်ေလေဝ် အပ္ဍဲမၞိဟ်ယဲသှ်ေမံၚ်တံဂှ် မၞိဟ်ယဲ ၄ တၠဂှ်ရ ဒးမၚ်ရံၚ် (ယဲသ္ကာတ်) မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဏံ ညးဂးရ။

လၟုဟ်ဝွံ ညးမဆဵုလဝ်စၟယဲတံဂှ် ပွိုၚ် ၁၄ တ္ၚဲ လွဳလွတ်အာကဵု ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲတုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၄ တ္ၚဲဂှ် ဟွံဂွံဆဵုလက်သန်ယဲမ္ဂး ကဵုအာအခေါၚ်စှ်ေ နူရုၚ်ဂဥုဲရရောၚ် ဒံက်တာဝတ်မှုၚ် ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

“ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဂှ် ဂွံဆဵုမၞိဟ်ယဲတံလေဝ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။ တုဲပၠန် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကလေၚ်ခိုဟ်တုဲ စှ်ေကၠုၚ်နူရုၚ်ဂဥုဲတံလေဝ် နွံရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံမွဲတ္ၚဲဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ် ၄၀ တၠ ဂွံအခေါၚ်စှ်ေကၠုၚ် နူရုၚ်ဂဥုဲရ” သာ်ဝွံ ဂကောံရီုဗၚ်မၞိဟ် ဍုၚ်မတ်မလီု ကိုဇြေန်မိုဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲညးမဒှ်ယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ ညးမချိုတ်အာ ၄ တၠဂှ် မၞိဟ်အာယုက် ၆၀ သၞာံပြၚ်ဂှ် (၃) တၠ၊ အာယုက် ၁၅ သၞာံ (၁) တၠတံဂှ် ညးမဒှ်ဒၟံၚ်ယဲဍာ်ဇမၠိၚ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ဂောံဆဵုလဝ်စၟယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ တံဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ၁၃၅ တၠ၊ ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ဂှ် ရ၂ တၠ၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ၁၉ တၠ၊ ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ဂှ် ၁၈ တၠ၊ ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် ၉ တၠ၊ ဍုၚ်သဓီုဂှ် ၁၀ တၠ၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ၉ တၠ၊ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ၄ တၠ၊ ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ဂှ် ၅ တၠ၊ ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ၂ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကပေါတ်ဖျာ နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုဖျာဇၞော်ကၟာတ်လဝ်တံဂှ် ကလေၚ်ပ္တိတ်ကေတ်မာန်

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တံ ဖျာဇၞော်လၟိဟ် (၁) ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဒးကၟာတ်လဝ်နွံမံၚ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပတိတ်ကေတ် ကပေါတ်ဖျာဇကုမာန်ဂှ် ကလေၚ်ကဵုလဝ်အခေါၚ်ဗွဲယာယဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးတာလျိုၚ်ဖျာ ဥုသိုဝ်လွေန်ဂှ် “ဍေံတံပတိတ်ကေတ်ဏာ ကပေါတ်ဖျာဍေံတံတုဲ နူကဵုသ္ၚိဍေံဂှ် ဖံက်သေဝ်ဖျာဍေံတံ ကၠုၚ်ကေတ်တှ်ေ ဂွံကဵုဏာမာန်ဂှ် ပိုဲစဳဇန်ဏာလဝ်ရ။ ကပေါတ်ဖျာနွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုဆေၚ်ဍေံတံဂှ် ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ညးသ္ကအ် သီုၜါလပါ်ဂှ် ပိုဲကဵုလဝ်အခေါၚ်ပ္တိတ်ကပေါတ်ယာယဳရ” သာ်ဝွံ ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ကွာန်လ္ၚဵုတံဂှ် ကၠုၚ်ကေတ်ဖံက်သေဝ်၊ ကၠုၚ်ရာန်မံၚ်ကပေါတ် ပ္ဍဲကဵုဖျာဇၞော်လၟိဟ် (၁) ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ကၟာတ်ထောံလဝ်ဖျာ ဗွဲယာယဳဂှ် တၠဖျာတံ ဟွံပြေပြံၚ်ဂှ်ရ တၠဖျာတံ အာတ်မိက် ညံၚ်ဂွံပတိတ်ကဵုကပေါတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ အသိၚ်ကၠောံထၞာန် သၠုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဖျာဇၞော်တံဂှ် ကပေါတ်စၞစသုၚ်ကဵု ဆေၚ်ဂဥုဲတံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်ပံက်လဝ်တုဲ ဆေၚ်ဖျာတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ကၟာတ်လဒဵုလဝ်ဂှ်ရ နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ် မွဲသတ္တာဟမွဲဝါ ကဵုအခေါၚ်ပ္တိတ်အာကပေါတ် နူကဵုဖျာဂှ်မာန်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဍေံတံအာတ်မိက်ကၠုၚ်လဝ် ဗီုဏံတှ်ေ နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဖျာဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဂကောံဗဂဵုလဟဵုပွိုၚ်ဍုၚ်တံရ။ ကၟာတ်လဝ်လေဝ် တ္ၚဲတၟာလအ်ယျတှ်ေ ဒှ်ကၠုၚ်အခက်အခုဲအိုတ်ရလေဝ်။ ကပေါတ်လ္ၚဵုဂှ် ဖေက်လီုလာ်အာဂှ်ရ ဍေံတံအာတ်ကၠုၚ်အခေါၚ်ပ္တိတ်ကပေါတ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲကၠောန်လဝ်ကဵုရ” သာ်ဝွံ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္မတဳဖျာလၟိဟ် (၁) ဥုမိုၚ်သိုဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ဖျာနွံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုအရာပ်ဒးဒၟံၚ် Stay Home တံဂှ် စနူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ တေံ ဆေၚ်ဖျာသွံရာန်ကပေါတ်စၞစသုၚ်ကဵု ဆေၚ်ဂဥုဲတံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်ပံက်တုဲ ဆေၚ်ဖျာသှ်ေတံဂှ် ဒးဒုၚ်ကၟာတ်ထောံလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဖျာမုပေါန်၊ ဖျာမၚ်္ဂလာ၊ ဖျာမျာၚ်ရတနာ၊ ဖျာဇၞော်လၟိဟ် (၁) ဖျာဇၞော်လၟိဟ် (၂)၊ ဖျာၚ်ဒိုၚ်ဝေါန်ဂွေန်၊ ဖျာသဳရိမျာၚ်တံကီု ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ဖျာၝောံဍုၚ်တံ ကဵုလဝ်အခေါၚ်သွံရာန် ဆေၚ်စၞစသုၚ်သၟးရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးကေၚ်လုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ၁၀၀ တၠပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ကေၚ်လုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီု ဂကောံသ္ၚိကၟိန်တံကီု ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် (၁၀၀) တၠပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးရ။

မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၃) ဂှ် (၁) တၠ၊ ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂) ဂှ် (၃) တၠ၊ ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) ဂှ် (၈) တၠ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၅) တေံဂှ် (၁) တၠ ဆဵုညာတ်လဝ်စၟယဲတုဲ လၟုဟ်ဝွံ လွဳလွတ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကၠောံထၞာန်လဝ်ဂှ် ဂကောံပရဟိတ ရီုဗၚ်ပရေၚ်မၞိဟ်တံ ပါလုပ်မံၚ် (၄) ကီုရ။ မွဲအဆက်ဂှ် ဂကောံရီုဗၚ်ပရေၚ်မၞိဟ် ဗိုဝ်ဝ်ဝေန်ကဵု ဂကောံအေမျကျဳလေန်တံ (၂) ဂှ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine သီုဖအိုတ်တုဲ ဒးဒေံါဇူလဝ် ပရေၚ်ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ဗွဲယာယဳကီုရ။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ညးမကေၚ်လုက်စုက်လဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲ လၟိဟ် (၈၂၂) ဂှ် ရဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၄၁) တၠတံလေဝ် နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂) ဂှ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုအရာပ်အံၚ်မေတ္တာ ဒၞာဲဟဒမ်သ္ၚိဌာန်ဒၞာဲဒဴပရေၚ်ထတ်ယုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

တုဲပၠန် မၞိဟ်ယဲစဴနူကဵုဍုၚ်သေံ လပါ်ဍာ်ကျာ်ပိ ဇာတိကွာန်ဝၚ်ဒါ ပွို်ၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မွဲတၠဂှ် ဟွံဂွံလုပ်လဝ် Quarantine တိုက်ရိုက်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၃ ဂှ် ယဲမံက်တိုန်ဂှ်ရ မိမ၊ တၠသ္ၚိ၊ ကောန်ဇာတ်ကဵု မၞိဟ်ဆက်စပ်လဝ် ၜိုတ် (၁၀) တၠတံဂှ်လေဝ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သြန်ထံက်ပၚ် သွက်ညးနွံပဋိသန္ဓိတံဂှ် တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ် ဟွံမွဲလေဝ် ကဵုအာဏောၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ နူကဵုအလဵုအသဳတံ ကဵုထံက်ပၚ် သြန် သွက်မၞိဟ်နွံကဵုပဋိသန္ဓိတံ ညးမွဲ (၃၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု Application “Ngwe Bike” ဂှ် ပ္တိုန်စရၚ်အာတ်မိက်မာန်တုဲ မၞိဟ်တၞးဂၞန်ကောန်ဍုၚ် ဟွံမွဲတံလေဝ် ကဵုအာအထံက်ပၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ်ရ။

“ရဲနွံကဵုယဲဒိုက် အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်သီုဖအိုတ်ဂှ် ဂွံထေက်မံၚ်ရ။ တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဟွံမွဲလေဝ် ဗပေၚ် (Form) ဏံဂွံမံၚ်ရ။ တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ်ဟွံမွဲတုဲ ဗပေၚ်ဟွံဂွံဂှ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ တၞးကောန်ဍုၚ်ဟွံမွဲ ဟွံဂွံဟွံသေၚ်၊ လပဂွိၚ်ညိ။ ကဵုသီုညးဖအိုတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒုညးစၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် ဥုအံၚ်တာန် ဟီုရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ပ္တိုန်နၚ်လဝ်စရၚ် သွက်သြန်ထံက်ပၚ် မၞိဟ်နွံယဲဒိုက်ဂှ် ဂွံၜိုတ်လၟိဟ် (၂၀၀) တၠပြၚ်ညိရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဗေတ်တုဲ မၞိဟ်ဒးလုပ်လဝ် Quarantine Center ဂှ် စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၉ ဏံ မၞိဟ်နွံကဵုပဋိသန္ဓိ (ယဲဒိုက်) ဂှ် ပါလုပ်မံၚ် (၆၀၀) တၠပြၚ်တံဂှ်လေဝ် ကေၚ်ထံက်ပၚ်လဝ် နွံကီုရောၚ်။

“အဃောအဲအာပအပ်ဗုၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် အ္စာၝောံတံဟီု နူကဵုအလဵုအသဳ ကဵုအထံက်ပၚ်ဏောၚ် အဲမိၚ်ပရိုၚ်ဂှ်တုဲ လၟုဟ်အဲကၠုၚ်ကဵုစရၚ်အဏံလေဝ်။ အခိၚ်နွံကဵုယဲဒိုက်ဏံ ကဵုအထံက်ပၚ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴဂှ် မိပ်မံၚ်စိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးနွံကဵုယဲဒိုက်မွဲတၠ ဒဝ်သာန်န်ယျဳ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန်ထံက်ပၚ် (Ngwe Bike) ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၁ စဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ တေံ အာတ်မိက် ဂရၚ်ပတီအာမာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအေပ်တေမ်ဗာအိုတ်တံ ညးပတိတ်ကဵုစရၚ်ထံက်ပၚ် (၃၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ် မွဲဝါရရောၚ်။

ညးနွံကဵုပဋိသန္ဓိ (ယဲဒိုက်) တံဂှ် နူကဵု Application ကဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် (လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန) မကြပ်ကဵုဇကုတံဂှ် ပ္တိုန်စရၚ် အာတ်မိက်မာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။