Categories
ပရိုၚ်

နူကဵုဟဒမ်ပါ်ဓာတ် Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီု ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ဂွံ မၞိဟ် ၆၆၀၀ တၠပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ယဲ Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် လၟုဟ်ဝွံပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ဂွံလဝ် မၞိဟ် ၆၆၀၀ ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပါ်ဓာတ်ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုဂျောန် (၄) တေံ စရပ်ကၠုၚ်လဝ်ကမၠောန်တုဲ စၟဳစၟတ်လဝ် ပွိုၚ် (၃၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယယဲကဝ်ဝေဒ် တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံကီု မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine တံကီု ပါ်ဓာတ်စၟဳစၟတ်လဝ် မၞိဟ် (၆၆၇၇) တၠရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဝွံ စဵုကဵုဂိတုဂျုလာၚ် ၂၄ ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် နွံကၠုၚ်လဝ် ၃၄၆ တၠတုဲ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာအာတံဂှ် နွံကၠုၚ်လဝ် (၂၈၆) ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ဆေၚ်ဖျာလ္တူကျာ်ဣသိယဵုမွဲမ တူအာပၟတ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ဆေၚ်ဖျာနွံမၚ်လ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုမွဲဆေၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလဒှ်မံၚ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ တူအာပၟတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဂကောံဂေါပက လလောၚ်ပရိုၚ်ရ။

“အခိၚ်ပၟတ်တူဂှ် ဖါသဝ်တ္ၚဲ အကြာ ၂ နာဍဳကဵု ၃ နာဍဳ အခိၚ်ဂှ်ရ ပိုဲတီလေဝ်။ သှ်ေနူကဵုဂှ် ဗီုလဵုတူအာကီု တူအာဟလိုၚ်လဵုကီုဂှ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဟွံစိုပ်ပိုဲဏီပုဟ်။ ကိစ္စဏံ ဒပ်ပၠိုတ်ပၟတ်တံ ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ဗီုလဵုဆက်ကၠောန်မံၚ်ဏီရောဂှ် ပိုဲဟွံတီပုဟ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ဂေါပကလလောၚ်ပရိုၚ် ဥုသိုဝ်လှာၚ် ဂးရ။

အခိၚ်ပၟတ်တူဂှ် ဒပ်ပၠိုတ်ပၟတ်တံ ပလိုတ်ကဵုမာန်ဂှ်ရ တူအာမွဲဖျာဓဝ်ရ။ စပ်ကဵုကိစ္စဏံ ဂွံတီကေတ်ပရေၚ်ဆောံလေၚ်မာန် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ကေတ်အဆက်သၟာန်သၟုက်ကီုလေဝ် ညးကလေၚ်သွဟ်ဖုၚ် ဟွံမွဲရ။

စနူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲဂှ် ကျာ်ဣသိယဵုလေဝ် ကၟာတ်လဝ်ဗွဲယာယဳ စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စနူကဵုကၟာတ်ထောံကျာ်ဣသိယဵုတုဲဂှ် နကဵုစၞောန်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂကောံဂေါပကတံ ကၟာတ်လဝ် ပၟတ်ဓာတ်လလဳတံရောၚ် တၠဆေၚ်ဖျာတံ ဂးရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဘာသဇိုၚ်ဗ္တောန်လိက်အလဵုအသဳတံ ဂွံစဵုဒၞာဲအာယဲကပ်ဏံ မၞိဟ်လ္တူတေံဟီုကၠုၚ်လဝ်ကီုလေဝ် သြန်ဘဏ္ဍာဟွံဖျေံကၠုၚ်တုဲ အာဍာ်ဇမၠိၚ် ခက်ခုဲမာန်

အတိုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ နူကဵုဂိတုဂျူလာၚ် သတ္တာဟဒုတိယဂှ် ဒှ်အခိၚ်အပ်ဘာသဇိုၚ်ဗ္တောန်အလဵုအသဳတုဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၁ ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်ဘာ အဆံၚ်တန်သၠုၚ်တံရ။

ကာလအခိၚ်ပံက်ဘာဂှ် ကွးဘာတံ ဂွံစဵုဒၞာဲအာယဲ ကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံညးတအ်ပလေပ်ပလေတ်စလဝ်တုဲ ဌာနဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ပညာတအ် မုလေဝ်ဟွံဂွံဖျေံလဝ်ကဵု သြန်ဘဏ္ဍာတအ်ဏီ ဂအုပ်ဘာတန်သၠုၚ်ပါ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ဟီုထ္ၜးရ။

“ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်တှ်ေ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲဏောၚ်။ မုခက်ခုဲရောဟီုဂှ် ယဝ်ခါရဒှ်တှ်ေ ဆဵုဂဗအာမှ ဟီုမာန်။ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှ်ေ မုခက်ခုဲလေဝ်ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ဂအုပ်ဘာတန်သၠုၚ်ပါ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ဒဝ်သာန်မျေအ်မေ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂၠံၚ်လုပ်ဘာဂှ် ဍာ်အရၚ်ဂွံကြာတ်တဲ၊ ဍာ်ဗံၚ်ကြာတ်တဲတအ်ကီု နထောံထၟိက်တအ်ကီု စွံလဝ်တုဲ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဘာတံကီု သီုကဵုမိမကွးဘာတအ် ပံၚ်တုဲ ကၠောန်လဝ်ကဵုရ၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံဒှ်အာအခက်ခုဲဂှ် မုမွဲဏီ ညထပ်ဟီုရ။

“ဒၞာဲဂွံကြာတ်တဲ၊ ဗံၚ်ကြာတ်တဲ၊ ဍာ်တအ် နွံပၟိက်မံၚ်တုဲ ဍာ်ဂှ်အခိၚ်ကညၚ်တေံတှ်ေ ကွာန်ပိုဲဂှ် ဍာ်ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ မၞိဟ်ဇၞော်ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ဟီုရ။

တုဲပၠန် ဂွံစဵုဒၞာအာယဲ ကိုဝ်ဝေဒ်ဂှ် နူကဵုဌာနမဆေၚ်စပ်တအ် ဖျေံလဝ်ကဵု စက်စမ်ဂမ္တဴ၊ ယာတ်ဂြောပ်မုက်တအ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗီုရေၚ်တၠုၚ်လဝ် ကပေါတ်စဵုဒၞာဲ ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုဘာတန်သၠုၚ်မွဲဒၞာဲ
Categories
ပရိုၚ်

အတိုၚ်အလဵုသဳတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပၟိၚ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ်

အတိုၚ်အလဵုသဳတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပၟိၚ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အခိၚ်ကာလ Covid-19 ဏံ သ္ဂောံစဵုဒၞါလဝ် လၟေၚ်ကမၠောန် သ္ဂောံယှအ်၊ ဗပဵုတံဂှ် ဟွံသ္ဂောံပါတုဲ ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၁၃ ဏံဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုကဆံၚ်ကောပ်ကာဲ ပရေၚ်လွဳလွတ်ထိၚ်ဒဝ်စဵုဒၞါယဲတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် စဵုကဵုဂျူလာၚ်အိုတ် တေံရ။

အတိုၚ်လလောၚ်လဝ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး အလဵုသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ် ဂျူလာၚ် ၁၄ ဂှ် ထပ်လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“ပိုဲတံဂှ် ဟွံဂွံပံက်ဏီ ရံၚ်မံၚ်အကာဲအရာ ဖိုဟ်လေဝ်။ ဘာတန်ဗ္တောန်တံ၊ ဘာပုဂ္ဂလိကတံ ဗီုလဵုဒးကၠောန် ဗီုလဵုဒးမံၚ်ဂှ် ကဵုမံၚ်ပရေၚ်ပညာထတ်ယုက် လေဝ်နွံရ။ အဲထေၚ်ကေတ်တှ်ေ ခက်ခုဲဇၞော်ဇၞော် ဟွံမွဲပုဟ်လေဝ်” သာ်ဏံ ညးမဗ္တောန်ဒၟံၚ် ဘာတန်ဗ္တောန်ဘာသာ နာဲမန်ရာဇာဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်ဒၟံၚ် ပၟိၚ်တံဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အခက်ခုဲဟွံမွဲကီုလေဝ် သွက်ကောန်ကွးဘာတံဂှ် အခက်ခုဲနွံမာန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် Covid -19 တံ မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ သ္ဂောံဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
စပ်ကဵုကိစ္စ ပကောံမၞိဟ်ကီု၊ ပေါဲသ္ဘၚ်တံကီုဂှ် ပ္တိတ်လဝ်ပၟိၚ် စဵုကဵုစိုပ် ဂျူလာၚ် ၁၅ ဏံ ကၠောန်ဟွံဂွံတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ထပ်လလောၚ်ဗပဵုတိုန် တ္ၚဲပၠန်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲ CBFQ ဂှ် ကပေါတ်သုၚ်စောဲ သွက်ကောန်ၚာ်တံကဵု သွက်မၞိဟ်ဗြဴတံကီုဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲရောၚ်

ပ္ဍဲ CBFQ ဂှ် ကပေါတ်သ္ဂောံသုၚ်စောဲ သွက်ကောန်ၚာ်တံကီု၊ မၞိဟ်ဗြဴတံကီုဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးမလုပ်ဒၟံၚ် Quarantine တံရ။
ညးလ္ၚဵု မလုပ်ဒၟံၚ် Quarantine တံဂှ် ကောန်ၚာ်ဍောတ်ဍောတ်လဝ် ပါကၠုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ကပေါတ်ပံၚ်မဳဒုၚ်ကၞမ်ကောန်ၚာ်ကီု၊ ကပေါတ်သ္ဂောံသုၚ်စောဲ တၞဟ်တၞဟ်တံလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲကီု ဂွံတီကေတ်ရ။
“ပံၚ်မဳဂွံဒုၚ်ကၞမ်ကောန်ၚာ်တံ ကပေါတ်ကောန်ၚာ်တၞဟ်တၞဟ်တံ အဵုတဏံဂှ် ညးတံလေဝ် ဟွံကၠုၚ်ပရအ်ကဵုပုဟ်။ တုဲတှ်ေ ပိုဲလေဝ် တိတ်မ္ၚးဟွံဂွံတှ်ေ ဒှ်အခက်ခုဲရ” သာ်ဏံ ညးမလုပ်ဒၟံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဝ်လိက်ပရေၚ်ပညာ ဍုၚ်မတ်မလီု မွဲတၠဂှ် ဟီုရ။
ညးမလုပ်ဒၟံၚ် Quarantine တံ မိက်သ္ဂောံရာန်ဗ္ကန် ကပေါတ်ဖျာမ္ဂး ညးတာလျိုၚ်တံ ရာန်ကဵုဒၟံၚ်ကီု ညးဆက်ဟီုရ။သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ကလေၚ်စဴကၠုၚ် နူဍုၚ်သၟာၚ်တံ ဒးမံၚ်အာ Quarantine ပ္ဍဲဒၞါဲဂကောံအလဵုသဳတံ ဖျေံလဝ်ဂှ် ပွိုၚ် ၂၁ တ္ၚဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
“ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဒဵုဝိုၚ် (တောၚ်ဝိုၚ်း၊ ထားဝယ်ဆောၚ်) ဂှ် ဍာ်သုၚ်တံကီု၊ ဍာ်သုၚ်စောဲတံကီုဂှ် ဟွံမိက်ကဵု ပိုတ်ပုဟ်လေဝ်။ ဍာ်သုၚ်စောဲလေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်။ လုပ်သ္ၚိဍာ်တှ်ေ ဒှ်ဒဒိုက်ရ၊ ဍာ်ဟွံမွဲတှ်ေ ဒှ်ဒဒိုက်အိုတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမလုပ်လဝ် Quarantine ပ္ဍဲဗ္ဒမ်တက္ကသဵုမတ်မလီု ဒဝ်ဨဒဳတာ ဂှ်ဟီုရ။
ပ္ဍဲကာလ လုပ်ဒၟံၚ် Quarantine ဂှ် အခက်ခုဲ စၞစသုၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကီုလေဝ် သ္ဂောံသုၚ်စောဲအာဍာ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲရရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဂကောံညးမရေၚ်တၠုၚ်ဟံၚ်ပြာ် ကျာ်ဇၞး လၟိဟ် (၁၆) ဂှ် ဟီုထ္ၜးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုကာလ Covid-19 ဏံ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ဍုၚ်သၟာၚ်တံ ပၟိက်ဟွံမွဲမ္ဂး လ္ပကလေၚ်စဴကၠုၚ် ဍုၚ်ဇကုအိုတ်ညိဂှ် ညးမလုပ်ဒၟံၚ် Quarantine လၟုဟ်တံ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်ရ။

ဗီုစမ်မံၚ်ဂမ္တဴ ပ္ဍဲကဵု Quarantine မွဲဒၞာဲ
Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်ပါ်ဓာတ်ယဲ Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် စမ်ၜတ်ပါ်ဂွံလဝ်ဓာတ် မၞိဟ်ယဲဗဒဲါ (၄၀၀၀) တၠ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်ဒှ်ယဲသံသယကဝ်ဗေတ်တအ်ကီု မၞိဟ်ဒးပါ်စွံလဝ်တၞဟ်ခြာတံကီု စမ်ၜတ်ပါ်လဝ်ဓာတ် နမူနာမၞိဟ်ဗဒဲါ (၄၀၀၀) တၠရောၚ် နူကဵုတွဵုရးပရေၚ်ထတ်ယုက်တအ် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၄ ဂှ် စစမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ်နမူနာတုဲ ပွိုၚ် ၁၉ တ္ၚဲဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် ၃၉၅၉ တၠ စမ်ၜတ်ပါ်လဝ်ဓာတ်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲဂှ် စမ်ၜတ်အာဟွံမာန်ပုဟ်။ မွဲသတ္တဟဂှ်မှပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲစမ်ၜတ်အာကဵုရ။ လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်ပၟိက်ဇၞော်တိုန်တှ်ေ စမ်ၜတ်အာပွိုၚ် ၅ တ္ၚဲတုဲ အဒိုတ်ကဵုစန်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲဇူဏောၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တွဵုရး ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

စမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ် နမူနာ ကိုဝ်ဗေတ် ၁၉ ဂှ် ဖျေံလဝ်မွဲသတ္တာဟ ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲတုဲ အခိၚ်လၟုဟ်ရံၚ်အာ အကာဲအရာယဲတုဲ မွဲသတ္တာဟမ္ဂး ပွိုၚ်၅တ္ၚဲ စမ်ၜတ်အာရောၚ် ညးထပ်ဟီုရ။

ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်ယဲ Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီုဏံဂှ် စကာလဝ်ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်ယဲ TB မနွံအဆံၚ်ဂီုကၠီုဇဳဝလၟေၚ် (၃) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟဒမ်ပါ်ဓာတ်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ ဍုၚ်မတ်မလီု
Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲ Covid-19 ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၅) တၠဂှ် ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်အလန်တတိယဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ လွဳလွတ်မံၚ်ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် အခိၚ်ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ် အလန်တတိယဏံ ဟွံဆဵုစၟယဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

မၞိဟ်ယဲနူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ ပံၚ်၊ ၜါသွာၚ်၊ ဇြပ်ဗုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ လၟေၚ်မၞိဟ်ယဲ ၂၇၃၊ ၂၇၄၊ ၂၇၅၊ ၂၇၆ ကေုာံ ၂၈၇ တံရ။

အခိၚ်စမ်ၜတ်အလန်တတိယဏံ ၜိုန်ရဟွံဆဵုစၟယဲကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံကဵုအခေါၚ်စှ်ေနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဏီတုဲ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ထတ်ယုက်မၞိဟ်ယဲတံတုဲ ဖျေံအာသ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး ဂးရ။

မၞိဟ်ယဲစမ်ၜတ်ပါ်လဝ်ဓာတ် (၉၀) တၠဏံဂှ် စမ်ၜတ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်ပါ်ဓာတ် Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျူလာၚ် (၂) ဂှ် မၞိဟ်နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine center တက္ကသိုလ်မတ်မလီုမၞိဟ် (၈၅) တၠကီု မၞိဟ်တိုန်မံၚ် ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီု (၅) တၠတံကီု ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်လဝ်ဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲရောၚ် လလောၚ်တြးလဝ်နွံရ။

စရၚ်မၞိဟ်ယဲ စၟကဝ်ဗေတ်ဟွံမွဲ
Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဗေဒ် (၄) တၠဂှ် စမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ် အလန်ဒုတိယ ဟွံဆဵုစၟယဲ

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ လွဳလွတ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် စမ်ၜတ်ပါ်ဓာတ် အလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲရဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုရ။

မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်လၟေၚ် ၂၇၃၊ ၂၇၄၊ ၂၇၅၊ ၂၇၆ တံဂှ် အခိၚ်နွံမံၚ် Quarantine ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်ဂှ် ဆဵုအာစၟယဲတုဲ ပြံၚ်အာရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီုတုဲ လွဳလွတ်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“မၞိဟ်ယဲဂှ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်ရ၊ စမ်ၜတ်အာအလန်ဒုတိယဏံ တိတ်ကၠုၚ် Negative ရ၊ တုဲတှ်ေ အောန်အိုတ်ဂှ် ပိုဲတအ်ထပ်စမ်ၜတ်အာ အလန်တတိယပၠန်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ယဲဆဵုလဝ်စၟ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် မွဲသတ္တာဟဏံပေၚ်တှ်ေ ထပ်စမ်ၜတ်အာပၠန်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုလဝ်ရ။

အလန်ဒုတိယဏံစမ်ၜတ်အာ မၞိဟ်ယဲ(၄)တၠဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲတုဲ အလန်တိတယဏံ ထပ်စမ်ၜတ်အာပၠန်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးထပ်ဟီုရ။

နူကဵု Quarantine ဍုၚ်မတ်မလီု မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် ၂၈၇ ဂှ် တိုန်မံၚ်ဂဥုဲပေၚ်အာမွဲသတ္တာဟမ္ဂး ထပ်စမ်ၜတ်အာလန်ဒုတိပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဗေဒ် (၄) တၠဂှ် စမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ် အလန်ဒုတိယ ဟွံဆဵုစၟယဲ
Categories
ပရိုၚ်

ညးလုပ်မံၚ် Quarantine Center ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်ပရေၚ်ပညာဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲ ဍာ်သုၚ်

ညးလုပ်မံၚ် Quarantine Center ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်ပရေၚ်ပညာ ဍုၚ်မတ်မလီုတံ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကဵု ဍာ်သုၚ်တံရောၚ် ညးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဵု Quarantine center ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ဒေသကျာ်ဇၞး ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“ဍာ်သုၚ်တအ်ဂှ် ပိုတ်မံၚ်၊ အလဵုသဳတွဵုရးတအ်ဟီုဂှ် ဍာ်ရပ်စပ်ဏံဂှ်ဆေၚ်ကဵုရဲ ကဵုဒါန်ဏောၚ်။ ရဲကဵုဒါန်ဟွံမွဲတှ်ေ ညးတအ်လေဝ် ပကဵုဟွံမာန်ပုဟ်။ ရဲမံၚ်ပ္ဍဲဟဒမ်ဏံပၠန်လေဝ် တီမံၚ်ဂၞန်ဖုၚ်အဲတှ်ေ ဍာ်ဟွံမွဲတှ်ေ ဆက်နၚ်ဖုၚ်ကဵုအဲ၊ အဲအာတ်ကဵုအလဵုသဳပၠန် ညးတအ်ဟီု ညးတအ်လေဝ်ပကဵုဟွံမာန်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံပြာ်ဒေသကျာ်ဇၞး လၟိဟ် (၁၆) ဥူထောန်ယှိုဲ ဟီုရ။

အလဵုဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်မၞိဟ် ဒေသကျာ်ဇၞးဂှ် ဒဒှ်ရ မၞိဟ်ကဵုဒါန်ဍာ်ဟွံမွဲတုဲ အလဵုအသဳလေဝ် ကဵုဍာ်ဟွံမာန်ရဂှ် လုပ်မွဲဟဒမ် တိတ်မွဲဟဒမ် စှ်ေသောၚ်ကလးလဝ်ကီုနွံရောၚ် ညးထပ်ဟီုရ။

ရဲစဴနူဍုၚ်သၟာၚ်သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တအ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၅၀၀) တၠ၊ နွံမံၚ် ပ္ဍဲ Quarantine Center ဂှ်တုဲ အလဵုအသဳတအ် ဗ္စဖျုၚ်လွဳဝတ်မံၚ်ကဵုမံၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုအလဵုသဳ တွဵုရးတအ်ရ။
ရဲစဴကၠုၚ်နူဍုၚ်သၟာၚ်တအ် ဖျေံလဝ်ကဵုဒၞာဲ နွံမံၚ်ပ္ဍဲ Quarantine Center ဗီုဏံဂှ် လလအ်ၜိုတ် (၃)ဂိတုယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Caption; ဗီုပံက်လဝ်ဌာနကဵုဒါန်ရံၚ်စံၚ် Quarantine Center မွဲဒၞာဲ
Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဗေတ်နာၚ်တဳဏံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ် ဒိုက်ဝါတ်မံၚ်တံ ကဵုအာထံက်ပၚ်သြန်ဏောၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ယဲ Covid-19 ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ် ဒိုက်ဝါတ်မံၚ်တံဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ကဵုအာ နွံမံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံညးအဝဲဟွံခံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပၞောဝ်ကဵုမၞိဟ်အဝဲဟွံခံၚ် နွံမံၚ် (၂၃) ကိုတ်တုဲ သွက်ဂွံထံက်ပၚ်အာကဵု မၞိဟ် (၆၀၀) တၠဂှ် ဖန်ဇန်မံၚ်ရောၚ် ညးထပ်ဟီုလဝ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဂှ် နွံမံၚ် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် မၞိဟ် (၄) တၠလေဝ်။ ညးအဝဲဟွံခံၚ် လပါ်ညာဏဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ခန္ဓကာယဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်မတ်ဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ကတောဝ်ဍိုၚ်ဂှ်မွဲတၠ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် (၄) တၠ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်ကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလကာမံက်တိုန်ဏံ အစဳဇန်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးအဝဲဟွံခံၚ်တံဂှ် နွံမံၚ် (၄) ဗီုပြၚ်ရောၚ် ညးထပ်သောၚ်ကလးလဝ်ရ။

“ဗီုပြၚ် (၁) ဂှ် သွက်ညးဒိုက်ဝါတ်ဂှ် ထံက်ပၚ်ကဵု မသုန်လက်ဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၂) ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဒးဒုၚ်ဖျေံ Lockdown တုဲ ညးလ္ၚဵုတိတ်မ္ၚးဟွံဂွံတံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ်ဂှ် ညးကဵုဒ္စာံလက်ဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၃) ဂှ်တှေ် Facility Quarantine တံကဵု ညးစဴနူကဵုဍုၚ်သၟာၚ် ဒးလုပ် Quarantine တံဂှ်တှေ် မွဲကိုတ်ဘာ်ကဵုဂှ် ဒးပၠောပ်ကဵု Form တံဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၄) ဂှ် ယဝ်ဒှ်အာ Positive တံဂှ် ကဵုထံက်ပၚ် (၂) ကိုတ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုမတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်လုပ်မံၚ် Quarantine (၂) တၠဂှ် အရၚ်ဂွံထံက်ပၚ်ကဵုမာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။

ညးအဝဲဟွံခံၚ်တံဂှ် ဂွံဂွံကမၠောန်ကၟိတ်ဝါတ်မံၚ်တုဲ သြန်လုပ်တံလေဝ် အောန်မံၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ကဵုထံက်ပၚ်ဏံဂှ် မိပ်စိုတ်ဒုၚ်မံၚ်တၠုၚ်ရောၚ် ညးအဝဲဟွံခံၚ်မွဲတၠ နာဲမေန်န် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ ပထမသတ္တာဟဂှ် စကံက်စရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ သြန်ထံက်ပၚ် နူကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံ စိုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး နူကဵုဌာနယိုက်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် ညးလျိုၚ်အဆံၚ်ပွိုၚ်တံ ကေတ်လျိုၚ်ပါ်ပရအ်ကဵုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဂှ် နွံမံၚ် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် မၞိဟ် (၄) တၠလေဝ်။ ညးအဝဲဟွံခံၚ် လပါ်ညာဏဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ခန္ဓကာယဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်မတ်ဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ကတောဝ်ဍိုၚ်ဂှ်မွဲတၠ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် (၄) တၠ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်ကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။
ညးအဝဲဟွံခံၚ်မွဲတၠ အဃောစုတ်မံၚ်ဒၞပ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ပတောံ