Categories
ပရိုၚ်

ဆက်ဆောံအာကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ၜိုတ်ကဆံၚ် ဗဟဵုကမ္မတဳဟေၚ်ရောၚ်

အာကာ။  ။ရုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မၞုံလတူဍုၚ်မတ်မလီု ကၟာတ်လဝ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ဆက်ဆောံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ဟွံပြေပြံၚ်တံဂှ် သွက်သ္ဂောံကလေၚ်ကောပ်ကာဲ ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ဏာလဝ် ကမ္မတဳဗဟဵုမွဲတၠတုဲယျရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ် နူက္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်တံရ။

“သွက်ဂွံကလေၚ်ဂဇအ်ရုၚ် လတူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နူကောံဓရီုကေၚ်ကာ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကလေၚ်ခါန်ကၞက်ဏာလဝ် သကိုပ်ဗိုလ်နာဍူရ။ အကာဲအရာလၟုဟ် ပ္ဍဲလတူဍုၚ် ဂွံစွံကဆံၚ်ကေၚ်ကာဂှ် ဟွံဂပ်ဝ်ရပုဟ်” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵုမွဲတၠ ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သၟာန်သၟုက်ရံၚ် ရုၚ်ဗော် လတူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်မ္ဂး သကိုပ်ဗိုလ်နာဍူ ဟွံစိုပ်လတူဍုၚ်မတ်မလီုဏီရောၚ် ဟီုရ။

မွဲဒမြိပ် ကာလဒေံါပန်ပှော်ဂှ် လတူဍုၚ်မတ်မလီု ကေၚ်စွံကၠုၚ်လဝ် ကေၚ်ကာဗဟဵုမွဲတၠ လၟိုန်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန် တေၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်တုဲ စပ္တံနူဂိတုအေဗရာ ၂၁ တုဲဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၟာတ်ထောံ ရုၚ်လတူဂမၠိုၚ်ရ။

ဗွဲကြဴ ကေၚ်ကာဗဟဵု၊ ကမ္မတဳဗဟဵု ဒေံါဇူလဝ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂမၠိုၚ် ကလေၚ်ပံက်လဝ်ရုၚ် ကလေၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရုၚ်သ္ၚိတ်သ္ၚိတ်ဂှ်ရ လၟုဟ်ကဵုတာလျိုၚ် ကမ္မတဳဗဟဵုမွဲတၠတုဲ ကဵုကလေၚ်ကောပ်ကာဲ ပံက်အာရုၚ်သာ်ဏံရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်တံ ဟီုရ။

“နာဲဆာန်တိမွဲ နွံမံၚ်ပ္ဍဲရုၚ် ဒၞာဲညးဇၞော်တံ ဒေံါဇူဒီုဂှ်” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၄ ဏံ ကောန်ရုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လတူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ညးလဴထ္ၜး အတိုၚ်ညးဆဵုညာတ်လဝ်ဂှ်ရ။

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲဆာန်တိ၊ ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲဃောသိုက်၊ နာဲတေန်လှ အာတ်မိက်လဝ် အခေါၚ်ဒေံါဇူ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံဂှ် လၟုဟ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုအခေါၚ် ဒေံါဇူတုဲယျရောၚ်ဂှ် ဗော်ဍူၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညးသ္ဂောံထကးပြးဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဖန်ဇန်မံၚ် နဲကဲနာနာရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် သက်သဳသာဓကဍေံရောၚ် သာ်ဝွံ ညးမလ္ၚတ် ပရေၚ်ပၞာန်မွဲတၠ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဟီုရ။

“အလဵုအသဳပၞာန်တံဂှ် ဟွံဒးဗတိုက် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲသာ် သုၚ်စောဲနဲကဲၜတ်ၜတ်တုဲ လၞိန်ဗပိန်မံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ ယဝ်ဆက်အာ ဗီုဏံတှေ် ဂွံအခေါၚ်အရာဗက် က္ဍိုပ်သကိုပ်လ္ၚဵုတံဂှ် မွဲတုဲမွဲ လယျောဝ်ဗက်အာ လပါ်အလဵုအသဳပၞာန်မာန်မံၚ်ဏောဝ်” သာ်ဝွံ ညးသ္ၚဳဂၠိပ် ဟီုထ္ၜးရ။

ပွိုၚ်ကာလဒေံါပန်ပှော် ၁၅ သၞာံဏံ ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜိုတ် ၃၀ တၠ ဒးဆောံလေၚ်ကၠုၚ်ရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.